Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 56/2006/QĐ-UBND về cho phép thành lập Tổ Cán sự xã hội tình nguyện tại phường - xã, thị trấn thuộc thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 56/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 13/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 56/2006/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHO PHÉP THÀNH LẬP TỔ CÁN SỰ XÃ HỘI TÌNH NGUYỆN TẠI PHƯỜNG - XÃ, THỊ TRẤN THUỘC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Theo Thông tư Liên tịch số 27/2003/TTLT ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hướng dẫn, tổ chức, hoạt động của Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã - phường, thị trấn;
Thực hiện Nghị quyết số 34/2005/NQ-HĐND ngày 26 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2006;
Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 5485/LĐTBXH ngày 14 tháng 12 năm 2005 và của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 769/TTr-SNV ngày 19 tháng 12 năm 2005 và Tờ trình số 31/TTr-SNV ngày 17 tháng 01 năm 2006;

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay cho phép thành lập Tổ Cán sự xã hội tình nguyện tại các phường - xã, thị trấn thuộc thành phố Hồ Chí Minh.
Tổ Cán sự xã hội tình nguyện phường - xã, thị trấn là tổ chức xã hội gồm những người sinh sống trên địa bàn phường - xã, thị trấn tình nguyện tham gia công tác phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm; phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS và các công tác xã hội khác.

Mỗi phường - xã, thị trấn chỉ thành lập một Tổ Cán sự xã hội tình nguyện.

Tổ Cán sự xã hội tình nguyện phường - xã, thị trấn do Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường - xã, thị trấn trực tiếp quản lý và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn về mục đích, nội dung và kết quả hoạt động của Tổ.

Điều 2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn xem xét trên cơ sở đề nghị của Hội Cưu chiến binh phường - xã, thị trấn và sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, trình Ủy ban nhân dân quận - huyện ra Quyết định công nhận việc thành lập Tổ Cán sự xã hội tình nguyện phường - xã, thị trấn và thông qua Quy chế hoạt động của Tổ.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội :

1. Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ và các sở - ngành thành phố liên quan xây dựng và hướng dẫn về Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự xã hội tình nguyện phường - xã, thị trấn trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày ban hành Quyết định này.

2. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho các thành viên của Tổ.

3. Định kỳ kiểm tra, đánh giá hoạt động của các Tổ Cán sự xã hội tình nguyện phường - xã, thị trấn và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 4. Giao Sở Tài chính đảm bảo kinh phí cho hoạt động của Tổ Cán sự xã hội tình nguyện phường - xã, thị trấn theo định mức được duyệt ; đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc sử dụng kinh phí được chi cho hoạt động và chính sách, chế độ đối với Tổ đảm bảo theo đúng quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường - xã, thị trấn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường - xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 5
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
- Bộ Tài chính
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Ban Dân vận Thành ủy
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
- Hội Cựu chiến binh thành phố
- VPHĐ-UB : Các PVP
- Tổ VX, TM, NC
- Lưu (VX-Nh) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH 
Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 56/2006/QĐ-UBND về cho phép thành lập Tổ Cán sự xã hội tình nguyện tại phường - xã, thị trấn thuộc thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.610

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182