Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 56/2000/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Tá
Ngày ban hành: 19/04/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 56/2000/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 56 /2000/QĐ-BTC NGÀY 19 THÁNG 4 NĂM 2000 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 177/1999/NĐ-CP ngày 22/12/1999 của Chính phủ về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện;
Để tăng cường công tác quản lý tài chính và khuyến khích việc đóng góp tự nguyện của các tổ chức và cá nhân đối với các Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tài chính và Chánh Văn phòng Bộ Tài chính;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế quản lý tài chính Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện".

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Chủ tịch Hội đồng quản lý, Giám đốc các Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Trần Văn Tá

(Đã ký)

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 56 /2000/QĐ-BTC ngày19 tháng 4 năm 2000)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện (sau đây gọi tắt là Quỹ) thành lập và hoạt động theo qui định tại Nghị định 177/1999/NĐ-CP ngày 22/12/1999 của Chính phủ về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động

Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, theo nguyên tắc tự tạo vốn, trên cơ sở vận động tài trợ và đóng góp hoàn toàn tự nguyện của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước nhằm mục đích hỗ trợ cho các hoạt động nhân đạo, từ thiện, khuyến khích phát triển văn hoá, thể thao, khoa học, xã hội.

Quỹ tự trang trải chi phí cho hoạt động xã hội, từ thiện và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình, không có nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Quỹ có tư cách pháp nhân, được phép mở tài khoản tại Ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của mình.

Quỹ phải công khai tình hình huy động, quản lý và sử dụng quỹ theo quy định tại Quyết định số 225/1998/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với ngân sách nhà nước các cấp, các đơn vị dự toán ngân sách, các doanh nghiệp nhà nước và các quỹ có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân và Thông tư số 29/1999/TT-BTC ngày 19 tháng 3 năm 1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn thu từ sự đóng góp của nhân dân.

Chương 2:

NGUỒN THU, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ QUỸ.

Điều 3. Quỹ có các nguồn thu sau:

- Tiền và tài sản do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp tự nguyện và tài trợ cho Quỹ phù hợp với các quy định của pháp luật.

- Tiền và tài sản của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước uỷ quyền cho Quỹ tài trợ có mục đích theo địa chỉ cụ thể, phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ.

- Thu lãi từ tài khoản tiền gửi, các khoản thu hợp pháp khác (nếu có).

Điều 4. Sử dụng Quỹ

Quỹ được sử dụng cho các mục đích sau:

a - Tài trợ trực tiếp, không thu hồi cho các hoạt động phù hợp với Điều lệ hoạt động của Quỹ, cụ thể:

+ Tài trợ cho các chương trình, các đề án nhằm mục đích nhân đạo, từ thiện, khuyến khích phát triển văn hoá, thể thao, khoa học, xã hội.

+ Tài trợ cho các tổ chức, cá nhân về những hoạt động phù hợp với mục đích, tôn chỉ của Quỹ;

+ Tài trợ theo sự uỷ quyền của tổ chức, cá nhân và thực hiện các dự án tài trợ có địa chỉ. Quỹ có trách nhiệm thực hiện đúng theo sự uỷ quyền của các tổ chức và cá nhân tài trợ và theo quy định của pháp luật.

b- Chi cho hoạt động quản lý Quỹ không vượt quá 5% tổng số thu của Quỹ.

Việc sử dụng Quỹ do Giám đốc Quỹ quyết định, trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ hoạt động đã được Hội đồng quản lý Quỹ thông qua. Không được sử dụng quỹ vào các hoạt động khác không phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ.

Điều 5. Nội dung chi cho hoạt động quản lý Quỹ bao gồm:

- Chi lương (phụ cấp, trợ cấp nếu có) cho bộ máy quản lý Quỹ.

- Chi thuê văn phòng làm trụ sở làm việc.

- Chi mua sắm, sửa chữa tài sản cố định phục vụ hoạt động của Quỹ.

- Chi vật tư văn phòng

- Chi thanh toán dịch vụ công cộng (tiền điện, nước, nhiên liệu, vệ sinh, môi trường).

- Các khoản chi khác có liên quan đến hoạt động của Quỹ.

Hội đồng quản lý Quỹ phải ban hành quy chế cụ thể về quản lý, sử dụng quỹ, xây dựng các định mức chi phí cho các hoạt động của Quỹ. Tổng số chi cho hoạt động quản lý Quỹ không được vượt quá 5% tổng số thu của Quỹ trong năm. Trường hợp trong năm số thu của Quỹ giảm quá thấp, Hội đồng quản lý Quỹ quyết định mức chi tối thiểu cho hoạt động quản lý Quỹ, nhưng phải đảm bảo trong ba năm liền kề tổng số chi cho hoạt động quản lý Quỹ không vượt quá 5% tổng số thu của Quỹ.

Điều 6. Trách nhiệm của Quỹ trong công tác kế toán và quản lý tài chính:

- Quỹ phải tổ chức công tác kế toán - thống kê theo đúng các quy định của Pháp lệnh kế toán, thống kê; Chấp hành các chế độ, quy định về hoá đơn, chứng từ kế toán.

- Mở sổ theo dõi và thống kê đầy đủ danh sách các tổ chức, cá nhân đóng góp, tài trợ và được tài trợ, phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh.

- Lập và gửi đầy đủ, đúng hạn các báo cáo tài chính và quyết toán thu, chi hàng năm cho cơ quan tài chính của cấp có thẩm quyền cho phép thành lập Quỹ.

- Chịu sự thanh tra, kiểm tra về việc thu, quản lý và sử dụng quỹ của cơ quan tài chính có trách nhiệm quản lý Quỹ. Cung cấp các thông tin cần thiết cho các cơ quan quản lý chức năng của Nhà nước khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

- Ban kiểm soát Quỹ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ và báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ tình hình tài chính của Quỹ.

- Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm quản lý các hoạt động của Quỹ, chuẩn y các kế hoạch tài chính và thẩm tra báo cáo quyết toán của Quỹ.

- Thường trực Hội đồng quản lý Quỹ và Giám đốc Quỹ có trách nhiệm công bố công khai các nội dung sau:

+ Danh sách và mức đóng góp, tài trợ của các tổ chức, cá nhân đã đóng góp, tài trợ cho Quỹ.

+ Báo cáo tài chính hàng quý và quyết toán năm của Quỹ theo từng nội dung thu-chi

Điều 7. Phụ trách kế toán của Quỹ.

Người được giao trách nhiệm Phụ trách kế toán của Quỹ có nhiệm vụ giúp Giám đốc Quỹ tổ chức, chỉ đạo thực hiện toàn bộ công tác kế toán, thống kê của Quỹ.

Tuyệt đối không được bổ nhiệm những người đã có tiền án, tiền sự, bị kỷ luật vì tham ô, xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa và vi phạm các chính sách, chế độ quản lý kinh tế, tài chính làm Phụ trách kế toán của Quỹ.

Người được giao nhiệm vụ Phụ trách kế toán của Quỹ phải có đầy đủ các tiêu chuẩn sau:

+ Có phẩm chất đạo đức, liêm khiết, trung thực.

+ Đối với Quỹ do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho phép thành lập, Phụ trách kế toán phải có trình độ đại học kinh tế, tài chính, có chuyên môn kế toán và đã kinh qua công tác kế toán ít nhất là 2 năm.

+ Đối với Quỹ do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ra quyết định thành lập, Phụ trách kế toán phải được đào tạo chuyên môn về kinh tế, tài chính và đã kinh qua công tác kế toán ít nhất là 1 năm.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, chuyển công tác đối với người được giao nhiệm vụ Phụ trách kế toán Quỹ do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định theo đề nghị của Giám đốc Quỹ. Trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể Quỹ hoặc trường hợp Phụ trách kế toán của Quỹ chuyển công việc khác thì phải hoàn thành việc quyết toán trước khi nhận việc khác và vẫn phải chịu trách nhiệm về các số liệu, báo cáo kế toán trong giai đoạn mình phụ trách cho đến khi bàn giao xong công việc cho người khác.

Chương 3:

XỬ LÝ TÀI SẢN KHI QUỸ BỊ ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG HOẶC SÁP NHẬP, HỢP NHẤT, CHIA, TÁCH, GIẢI THỂ

Điều 8: Trường hợp Quỹ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thì toàn bộ tiền và tài sản của Quỹ phải được tiến hành kiểm kê chính xác, kịp thời trước khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách. Tuyệt đối không được phân chia tài sản của Quỹ.

Tiền và tài sản của Quỹ mới được sáp nhập, hợp nhất phải bằng với tổng số tiền và tài sản của các Quỹ trước khi sáp nhập, hợp nhất.

Tổng số tiền và tài sản của các Quỹ mới được chia, tách phải bằng với toàn bộ số tiền và tài sản của Quỹ trước khi được chia, tách.

Điều 9: Trường hợp Quỹ bị giải thể, tuyệt đối không được phân chia tài sản của Quỹ. Toàn bộ tiền và tài sản của Quỹ trước hết phải được sử dụng vào việc thanh toán các khoản nợ của Nhà nước (nếu có). Sau khi thanh toán các khoản nợ và chi phí giải thể, số tiền còn lại phải nộp vào ngân sách nhà nước của cấp cho phép thành lập Quỹ.

Điều 10: Trường hợp Quỹ bị đình chỉ hoạt động thì tài sản của Quỹ được xử lý như đối với trường hợp Quỹ bị giải thể đã quy định tại Điều 9 của Quy chế này.

THE MINISTRY OF FINANCE
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------

No. 56/2000/QD-BTC

Hanoi, April 19, 2000

 

DECISION

PROMULGATING THE REGULATION ON FINANCIAL MANAGEMENT OF THE SOCIAL FUNDS AND CHARITY FUNDS

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the Governments Decree No.15/CP of March 2, 1993 defining the tasks, powers and State management responsibility of the ministries and ministerial-level agencies;
Pursuant to the Government
s Decree No.178/CP of October 28, 1994 defining the tasks, powers and organizational structure of the Finance Ministry;
Pursuant to the Government
s Decree No.177/1999/ND-CP of December 22, 1999 promulgating the Regulation on Organization and Operation of the Social Funds and Charity Funds;
In order to enhance the financial management work and encourage the voluntary contribution by organizations and individuals to the social funds and charity funds;
At the proposals of the head of the Department for Financial Policies and the director of the Finance Ministry
s Office,

DECIDES:

Article 1.- To promulgate together with this Decision the Regulation on financial management of the social funds and charity funds.

Article 2.- This Decision takes effect 15 days after its signing.

Article 3.- The chairmen of the management councils and directors of the social funds and charity funds shall have to implement this Decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

FOR THE FINANCE MINISTER
VICE MINISTER
Tran Van Ta

 

REGULATION

ON FINANCIAL MANAGEMENT OF THE SOCIAL FUNDS AND CHARITY FUNDS

(Promulgated together with Decision No.56/2000/QD-BTC of April 19, 2000)

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1.- Scope of application

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 2.- Operation principles

The funds operate for non-profit purposes according to the principles of self-financing on the basis of mobilizing financial support and voluntary contribution from domestic and foreign organizations and individuals, with a view to supporting humanitarian and charity activities and encouraging the cultural, sport, scientific and social development.

The funds shall cover their own expenses for social and charity activities and take self-responsibility with their own properties, without the State budget capital sources.

The funds have the legal person status, are allowed to open accounts at banks or State treasuries and take responsibility before law for their activities.

The funds shall have to make public the situation of capital mobilization, management and use as prescribed by the Prime Ministers Decision No.225/1998/QD-TTg of November 20, 1998 promulgating the Regulation on financial publicity applicable to the State budget of all levels, budget-drafting units, State enterprises and funds with revenues from peoples contributions, as well as by the Finance Ministrys Circular No.29/1999/TT-BTC of March 19, 1999 guiding the financial publicity for funds with revenues from peoples contributions.

Chapter II

REVENUES, USE AND MANAGEMENT OF THE FUNDS

Article 3.- The funds shall have the following revenue sources:

- Money and properties voluntarily contributed and donated by domestic and foreign organizations and individuals to the funds in accordance with the provisions of law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The deposit interests and other lawful revenues (if any).

Article 4.- Use of funds

The funds shall be used for the following purposes:

a/ To provide direct and non-refundable financial support for activities in conformity with the funds charters. More concretely:

- To provide financial support for programs and projects for humanitarian or charity purposes, promoting the cultural, sport, scientific and social development;

- To provide financial support for organizations and individuals activities which conform to the funds purposes and guiding principles;

- To provide financial support under authorization of organizations and individuals and implement the financial-support projects with addresses. The funds shall have to strictly comply with the authorization of donating organizations and individuals as well as the provisions of law.

b/ To spend on the fund management activities, which must not exceed 5% of the total funds revenues.

The use of funds shall be decided by their directors on the basis of operation orientations and tasks already approved by the funds management councils. The funds must not be used for other activities contrary to their guiding principles and purposes.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The expense for wages (allowances and subsidies, if any) for the fund management apparatus.

- The expense for renting working offices.

- The expense for the procurement and repair of fixed assets in service of the funds activities.

- The expense for office supplies.

- The expense for the payment of public service charges (electricity, water, fuel, sanitation and environment charges).

- The other expenses related to the funds activities.

The fund management councils shall have to issue concrete regulations on the fund management and use and elaborate norms of expenses for the funds activities. The total expenditure on the fund management activities must not exceed 5% of the total revenues of a fund in a year. Where a funds revenue in a year falls too short, the fund management council shall decide the minimum expense level for the fund management activities but must ensure that the total expenses therefor in three consecutive years do not exceed 5% of the total funds revenues.

Article 6.- Responsibilities of the funds in accounting and financial management work:

- The funds shall have to organize the accounting and statistical work in strict compliance with the provisions of the Ordinance on Accounting and Statistics; and abide by the regimes and regulations on accounting vouchers and invoices.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- To elaborate and send fully and on time the annual financial statements and final account settlement reports to the finance agencies of the level competent to permit the establishment of the funds.

- To submit to the examination and inspection of the funds revenues, management and use by the fund-managing finance agencies. To supply necessary information for the States functional management agencies when so requested under the provisions of law.

- The fund control boards shall have to inspect and supervise the funds activities and report on the funds financial situation to the fund management councils.

- The fund management councils shall have to manage the funds activities, approve the financial plans and examine the funds final account settlement reports.

- The standing bodies of the fund management councils and the fund directors shall have to make public the following contents:

+ The lists and levels of contributions and donations by organizations and individuals to the funds.

+ The funds quarterly financial statements and annual final account settlement reports made according to each revenue-expenditure content.

Article 7.- Chief accountants of the funds

The person assigned to take charge of a funds accounting work shall have to assist the fund director to organize and direct the carrying out of all the funds accounting and statistical work.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The persons assigned tasks of chief accountants of the funds shall have to fully satisfy the following criteria:

+ Having good moral qualities, being incorruptible and honest.

+ For a fund set up by decision of the president of the Peoples Committee of the province or centrally-run city, the chief accountant must have the university degree on economics or finance, have accounting expertise knowledge and have been working as accountant for at least 2 years.

+ For a fund set up by decision of the president of the Peoples Committee of the district, provincial capital or town, the chief accountant must have been trained in economics or finance and working as accountant for at least 1 year.

The appointment, dismissal and transfer of persons assigned the task of taking charge the funds accountancy shall be decided by the fund management councils at the proposal of the fund directors. In case of the funds merger, consolidation, division, splitting or dissolution or his/her transfer to other job, the funds chief accountant must complete the final account settlement before taking up the new job and still have to be answerable for accounting data and reports in the period of his/her charge till the complete hand-over of the work to another person.

Chapter III

HANDLING OF PROPERTIES OF FUNDS BEING SUSPENDED FROM OPERATION, MERGED, CONSOLIDATED, DIVIDED, SPLIT UP OR DISSOLVED

Article 8.- Where a fund is merged, consolidated, divided or split up under the permission of the competent State agency, all its money and properties must be inventoried accurately and promptly before the merger, consolidation, division or splitting. It is strictly prohibited to distribute the funds properties.

The money and properties of a newly-merged or -consolidated fund must be equal to the total sum of money and properties of all the funds before the merger or consolidation.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 9.- In case of a funds dissolution, it is strictly prohibited to distribute its properties. All the funds money and properties must be, first of all, used for the payment of the State-owed debts (if any). After the payment of debts and dissolution expenses, the remaining money amount shall be remitted to the State budget of the level that has permitted the establishment of the fund.

Article 10.- In case of suspension of operations of a fund, the funds properties shall be dealt with as in case of the fund dissolution stipulated in Article 9 of this Regulation.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 56/2000/QĐ-BTC ngày 19/04/2000 về Quy chế quản lý tài chính Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.922

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.133.27