Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 557/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 19/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 557/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG “QUỸ VÌ TRƯỜNG SA THÂN YÊU”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập và hoạt động “Quỹ vì Trường Sa thân yêu” dưới đây gọi tắt là Quỹ với các nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu:

a) Tuyên truyền vận động cả nước hướng về Trường Sa, nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân trong và ngoài nước về vị trí, vai trò của biển đảo với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa Nghị quyết về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” vào cuộc sống đáp ứng yêu cầu xã hội hóa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong tình hình mới.

b) Huy động mọi nguồn lực và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội tham gia vào xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo nói chung và quần đảo Trường Sa nói riêng. Tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tự nguyện hỗ trợ vật chất, tài chính để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân huyện Trường Sa.

2. Yêu cầu:

a) Tổ chức các phong trào vận động các ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, các thành phần kinh tế, cá nhân trong và ngoài nước tham gia ủng hộ, đóng góp vào “Quỹ vì Trường Sa thân yêu”.

b) “Quỹ vì Trường Sa thân yêu” là nguồn kinh phí huy động tự nguyện (không bắt buộc) từ đóng góp, hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong và ngoài nước để góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội, cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân huyện Trường Sa và các nhà dàn DKI (sau đây gọi là quân, dân huyện Trường Sa). Nhằm từng bước giảm bớt khó khăn về vật chất và tinh thần cho quân và dân huyện Trường Sa.

3. Nguồn hình thành Quỹ:

Huy động từ đóng góp tự nguyện của:

- Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

- Các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong và ngoài nước.

4. Nội dung chi:

“Quỹ vì Trường Sa thân yêu” dùng để hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân huyện Trường Sa, nhà dàn DKI.

5. Nguyên tắc hoạt động:

- Quỹ thành lập và hoạt động không vì lợi nhuận.

- Quỹ hoạt động theo quy định của pháp luật và cơ quan có thẩm quyền.

- Quỹ phải thực hiện mọi khoản thu, chi công khai, minh bạch về tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Bộ Quốc phòng:

a) Thành lập Ban Chỉ đạo “Quỹ vì Trường Sa thân yêu” do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là Trưởng ban, các thành viên gồm đại diện của các Bộ, ngành và địa phương liên quan.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện các quy định tại Quyết định này. Nghiên cứu đề xuất các hình thức ghi công, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp lập Quỹ.

b) Quản lý, điều hành Quỹ.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tổ chức các phong trào vận động lập Quỹ.

d) Chỉ đạo việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ đúng mục đích và hiệu quả.

đ) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng Quỹ; ban hành các chế độ, chính sách đặc thù sử dụng nguồn “Quỹ vì Trường Sa thân yêu”.

2. Ban Chỉ đạo “Quỹ vì Trường Sa thân yêu” có con dấu riêng. “Quỹ vì Trường Sa thân yêu” có tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước.

3. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan đoàn thể các cấp, doanh nghiệp và các cơ quan báo chí có trách nhiệm tuyên truyền, vận động và tổ chức cho các đơn vị, cá nhân tham gia đóng góp vào “Quỹ vì Trường Sa thân yêu”.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN Phạm Văn Phượng, Kiều Đình Thụ, các Vụ: NC, PL, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 557/QĐ-TTg ngày 19/04/2011 về thành lập và hoạt động “Quỹ vì Trường Sa thân yêu" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.341

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196