Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 552/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ngãi (sửa đổi, bổ sung)

Số hiệu: 552/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Đặng Ngọc Dũng
Ngày ban hành: 30/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 552/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ HIỆP HỘI DU LỊCH TỈNH QUẢNG NGÃI (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 09/01/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước đối với hội hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tại Báo cáo số 01/BC-HHDL ngày 14/11/2016 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 553/SNV-TCBC&TCPCP ngày 22/3/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ngãi (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đại biểu Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ngãi lần thứ II, nhiệm kỳ 2016- 2021 thông qua ngày 11/11/2016 (có Điều lệ kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh;
- VPUB: PCVP, KGVX, CBTH;
- Lưu: VT, NC bdv114.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Dũng

 

ĐIỀU LỆ

HIỆP HỘI DU LỊCH TỈNH QUẢNG NGÃI (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)
(Được phê duyệt kèm theo Quyết định số 552/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi, biểu tượng

1. Tên chính thức: Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ngãi.

2. Tên nước ngoài (Tiếng Anh): Quang Ngai Tourism Association

3. Tên viết tắt: QNgTA

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là một tổ chức tự nguyện, phi chính phủ của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và công dân Việt Nam hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Mục đích của Hiệp hội là liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau về kinh tế, kỹ thuật trong kinh doanh du lịch, tạo bình ổn thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, tăng khả năng cạnh tranh của hội viên trên thị trường trong nước và nước ngoài; đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, cùng nhau góp sức phấn đấu cho sự phát triển của ngành du lịch tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 3. Địa vị pháp lý, trụ sở

1. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, trụ sở riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

2. Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ngãi là tổ chức thành viên của Hiệp hội Du lịch Việt Nam vừa là Hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi.

3. Trụ sở của Hiệp hội đặt ở thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 4. Phạm vi hoạt động của Hiệp hội

1. Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ngãi hoạt động trong phạm vi tỉnh Quảng Ngãi, theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và theo Điều lệ này.

2. Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ngãi chịu sự quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên quan.

Điều 5. Nguyên tắc tổ chức hoạt động

1. Tự nguyện, tự quản.

2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.

3. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.

4. Không vì mục đích lợi nhuận.

5. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HIỆP HỘI

Điều 6. Nhiệm vụ

1. Tuyên truyền, vận động để hội viên hiểu rõ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển ngành Du lịch Việt Nam nói chung và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi nói riêng.

2. Tham gia tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, danh lam, thắng cảnh, con người, truyền thống văn hóa và lịch sử của dân tộc, đất nước, của quê hương Quảng Ngãi với bạn bè, khách du lịch trong và ngoài nước.

3. Tham gia xây dựng chiến lược phát triển ngành Du lịch Việt Nam và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi được cấp có thẩm quyền yêu cầu.

4. Đại diện cho hội viên kiến nghị với Hiệp hội Du lịch Việt Nam, các Bộ, ngành, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, ngành có liên quan về những chủ trương, chính sách, biện pháp khuyến khích, tạo điều kiện phát triển, tháo gỡ khó khăn cho ngành Du lịch Quảng Ngãi và của hội viên theo thẩm quyền của Hiệp hội.

5. Động viên sự nhiệt tình và khả năng sáng tạo của hội viên; hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong hoạt động kinh doanh du lịch trên cơ sở trao đổi kinh nghiệm, tư vấn, phổ biến và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến; hỗ trợ trong công tác đào tạo nâng cao trình độ quản lý, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên các doanh nghiệp hội viên.

6. Hỗ trợ tư vấn cho các tổ chức và hội viên của Hiệp hội trong quá trình sắp xếp lại tổ chức; cung cấp thông tin kinh tế, thị trường liên quan đến du lịch để hội viên tổ chức kinh doanh đạt hiệu quả và phát triển bền vững.

7. Phối hợp với các tổ chức liên quan trong nước nhằm thực hiện tôn chỉ mục đích của Hiệp hội.

Điều 7. Quyền hạn

1. Tổ chức các Hội nghị Hội thảo để trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, khuyến khích hợp tác, liên kết giữa các hội viên để nâng cao chất lượng hoạt động du lịch.

2. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ trong công tác đào tạo, dịch vụ, tư vấn và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

3. Phát triển hội viên, xây dựng và phát triển các mối quan hệ của Hiệp hội với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, uy tín và vị thế của Hiệp hội.

4. Xuất bản ấn phẩm, các tài liệu tuyên truyền, quảng bá du lịch phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của ngành Du lịch về xây dựng và phát triển du lịch, phổ biến kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện các quyền hạn của tổ chức Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

Chương III

HỘI VIÊN

Điều 8. Hội viên

1. Hội viên chính thức: Cá nhân, tổ chức công dân Việt Nam hoạt động kinh doanh hợp pháp trong các lĩnh vực du lịch, dịch vụ du lịch tại Quảng Ngãi tán thành Điều lệ của Hiệp hội, tự nguyện viết đơn đăng ký gia nhập Hiệp hội, đóng lệ phí gia nhập và hội phí đều có thể trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội.

2. Người được cử thay mặt hội viên (tổ chức) tham gia Hiệp hội phải là người đại diện có thẩm quyền của hội viên (tổ chức) trong đơn vị có tư cách pháp nhân.

3. Trường hợp người được cử tham gia Hiệp hội nghỉ hoặc chuyển công tác khác thì hội viên (tổ chức) đó phải cử người đại diện có thẩm quyền thay thế.

4. Hội viên liên kết: Các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan trực tiếp đến kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch tại tỉnh Quảng Ngãi tán thành Điều lệ này, tự nguyện có đơn đăng ký gia nhập Hiệp hội, đóng lệ phí gia nhập đều có thể trở thành hội viên liên kết của Hiệp hội.

5. Hội viên danh dự: Công dân, các nhà khoa học, kỹ thuật và tổ chức pháp nhân có uy tín nhiệt tình, có khả năng giúp đỡ xây dựng và phát triển du lịch Quảng Ngãi nói chung và Hiệp hội nói riêng được Ban Chấp hành Hiệp hội mời làm hội viên danh dự.

Thủ tục hồ sơ xin gia nhập hội viên thực hiện theo quy định của Ban Chấp hành Hiệp hội.

Điều 9. Quyền của hội viên

1. Được tham gia Đại hội, cử đại biểu tham dự Đại hội của Hiệp hội.

2. Được thảo luận, biểu quyết, chất vấn mọi công việc của Hiệp hội, được kiến nghị, đề đạt ý kiến của mình với cơ quan Nhà nước thông qua Hiệp hội.

3. Được ứng cử, đề cử và bầu cử Ban Chấp hành Hiệp hội và các chức vụ khác của Hiệp hội.

4. Được Hiệp hội phổ biến kinh nghiệm, bồi dưỡng nghề nghiệp, nâng cao trình độ bằng các hình thức cung cấp thông tin, tài liệu, dự thảo, dự các lớp đào tạo, huấn luyện, trình diễn kỹ thuật, tham quan, khảo sát trong nước và ngoài nước khi có đa số hội viên yêu cầu và tự nguyện đóng góp kinh phí (cộng theo các khoản khác nếu có).

5. Được Hiệp hội giúp đỡ, giới thiệu với các cơ sở trong và ngoài nước để ký kết và thực hiện các hợp đồng dịch vụ, chuyên gia kỹ thuật tư vấn.

6. Được Hiệp hội giúp đỡ, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh trong phạm vi, quyền hạn và khả năng của Hiệp hội.

7. Được Hiệp hội bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp trong hoạt động kinh doanh.

8. Được hưởng sự trợ giúp của các tổ chức và cá nhân đối với Hiệp hội.

9. Được quyền ra khỏi Hiệp hội (hội viên xin rút ra khỏi Hiệp hội phải có đơn gởi cho Ban Chấp hành Hiệp hội).

10. Hội viên liên kết, hội viên danh dự được hưởng các quyền như hội viên chính thức, trừ các quyền ứng cử, bầu cử và biếu quyết.

Điều 10. Nghĩa vụ của hội viên

1. Nghiêm chỉnh chấp hành, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định tại Điều lệ này; thực hiện nghị quyết của Hiệp hội; tuyên truyền phát triển hội viên mới, không được nhân danh Hiệp hội trong các mối quan hệ đối ngoại khi chưa được tổ chức có thẩm quyền của Hiệp hội giao.

2. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hiệp hội, đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng tổ chức Hiệp hội ngày càng vững mạnh.

3. Cung cấp thông tin, số hiệu cần thiết phục vụ cho hoạt động của Hiệp hội.

4. Đóng góp đầy đủ phí gia nhập, hội phí và các khoản khác theo quy định của Hiệp hội.

5. Hội viên liên kết không phải đóng hội phí, chỉ đóng lệ phí gia nhập Hiệp hội và đóng góp các khoản khác trên tinh thần tự nguyện.

6. Hội viên danh dự không phải đóng lệ phí gia nhập Hiệp hội và hội phí.

Điều 11. Thủ tục ra khỏi Hiệp hội

1. Hội viên tự nguyện xin rút ra khỏi Hiệp hội phải có đơn gửi cho Ban Chấp hành Hiệp hội.

2. Hội viên bị khai trừ ra khỏi Hiệp hội trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Hiệp hội, Quy chế Hiệp hội, làm ảnh hưởng đến thể diện, uy tín và tài chính của Hiệp hội; hội viên không đóng góp hội phí một năm sau khi đã nhắc nhở.

3. Hội viên bị xóa tên khi cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước đình chỉ hoạt động, giải thể hoặc tuyên bố phá sản cơ sở mà hội viên đó đại diện. Trường hợp đình chỉ tạm thời trong một thời gian thì quyền của hội viên chỉ được tiếp tục khi được phép hoạt động trở lại.

4. Ban Chấp hành Hiệp hội thông báo danh sách hội viên xin rút khỏi Hiệp hội, hội viên bị khai trừ và hội viên bị xóa tên cho tất cả hội viên khác biết.

5. Quyền và nghĩa vụ của hội viên bị chấm dứt ngay sau khi Ban Chấp hành Hiệp hội ra thông báo chính thức bằng văn bản.

Chương IV

TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG

Điều 12. Tổ chức của Hiệp hội

1. Đại hội toàn thể hội viên.

2. Ban Chấp hành.

3. Ban Thường trực.

4. Ban Kiểm tra.

5. Văn phòng Hiệp hội và các Ban chuyên môn.

6. Các Chi hội cơ sở.

Điều 13. Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường và Hội nghị thường niên.

1. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hiệp hội là Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường, được tổ chức dưới hình thức Đại hội toàn thể hội viên. Đại hội toàn thể hội viên chỉ được tổ chức khi có trên 1/2 số hội viên chính thức hoặc có trên 1/2 đại biểu chính thức có mặt.

2. Đại hội nhiệm kỳ được tổ chức 5 năm 1 lần.

Nhiệm vụ chính của Đại hội:

a) Thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ trước và phương hướng, chương trình, kế hoạch hoạt động của Hiệp hội nhiệm kỳ tới.

b) Kiến nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hiệp hội (nếu có).

c) Thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng của Hiệp hội vượt quá thẩm quyền giải quyết của Ban Chấp hành Hiệp hội.

d) Thảo luận và thông qua báo cáo tài chính nhiệm kỳ trước, kế hoạch tài chính của Hiệp hội nhiệm kỳ tới.

e) Bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra Hiệp hội

3. Hội nghị thường niên gồm toàn thể hội viên được tổ chức hàng năm để:

a) Thảo luận báo cáo tổng kết năm và kế hoạch công tác năm sau của Hiệp hội.

b) Thông qua quyết toán tài chính năm và kế hoạch tài chính năm tới.

c) Thảo luận và biểu quyết các vấn đề do Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra hoặc hội viên đề xuất.

d) Bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành và ủy viên Ban Kiểm tra (nếu thiếu).

4. Khi có vấn đề quan trọng, cấp bách của Hiệp hội cần phải giải quyết hoặc theo đề nghị của ít nhất 2/3 tổng số ủy viên Ban Chấp hành hoặc ít nhất 1/2 tổng số hội viên chính thức của Hiệp hội yêu cầu thì Ban Chấp hành Hiệp hội quyết định tổ chức Đại hội bất thường.

5. Các nghị quyết của Đại hội, Hội nghị được thông qua theo nguyên tắc đa số.

Điều 14. Ban Chấp hành Hiệp hội

1. Ban Chấp hành Hiệp hội là cơ quan lãnh đạo điều hành mọi hoạt động của Hiệp hội giữa 2 kỳ Đại hội. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành là 5 năm số lượng ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội do Đại hội quyết định, được bầu trực tiếp bằng phiếu kính hoặc biếu quyết bằng giơ tay và phải đạt trên 50% số đại biểu dự Đại hội nhất trí.

2. Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội có thể được bầu lại vào nhiệm kỳ sau hoặc bị miễn nhiệm trước thời hạn theo quyết định của Ban Chấp hành Hiệp hội.

3. Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội là đại diện tổ chức pháp nhân, khi về hưu hoặc chuyển công tác khác sẽ được thay thế bằng một người khác của tổ chức pháp nhân đó.

4. Ban Chấp hành Hiệp hội họp thường kỳ ít nhất 6 tháng 1 lần. Ban Chấp hành Hiệp hội cử Ban Thường trực gồm: Chủ tịch Hiệp hội, các Phó Chủ tịch và Tổng thư ký Hiệp hội.

Điều 15. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chấp hành Hiệp hội.

1. Quyết định các biện pháp thực hiện nghị quyết, chương trình hoạt động nhiệm kỳ của Đại hội.

2. Quyết định chương trình, kế hoạch công tác hàng năm và thông báo kết quả hoạt động của Ban Chấp hành Hiệp hội cho các hội viên, chi hội biết.

3. Phê duyệt kế hoạch và quyết toán tài chính hàng năm.

4. Quyết định thành lập và quy định tổ chức hoạt động của các Ban chuyên môn, Văn phòng Hiệp hội.

5. Quyết định thành lập các chi hội cơ sở, chuẩn y kết quả bầu Ban Chủ nhiệm chi hội và phê duyệt Điều lệ Chi hội cơ sở.

6. Quy định các nguyên tắc, chế độ sử dụng và quản lý tài sản, tài chính, mức hội phí và lệ phí của Hiệp hội.

7. Bầu cử và bãi miễn nhiệm chức danh lãnh đạo của Hiệp hội: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký, Trưởng ban Kiểm tra, Ủy viên Ban Chấp hành.

8. Thông qua nội dung, chương trình nghị sự và tài liệu trình Đại hội, Hội nghị toàn thể hội viên.

9. Quyết định triệu tập Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường và Hội nghị đại biểu hàng năm.

10. Xét kết nạp hội viên, khai trừ hội viên.

Các quyết định của Ban Chấp hành Hiệp hội được lấy biểu quyết theo đa số. Trong trường hợp 2 bên ngang nhau thì quyết định thuộc về phía có Chủ tịch Hiệp hội.

Điều 16. Ban Thường trực Hiệp hội.

1. Ban Thường trực Hiệp hội gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Tổng thư ký.

2. Nhiệm vụ của Ban Thường trực Hiệp hội:

a) Điều hành công việc thường trực của Hiệp hội.

b) Theo dõi, đôn đốc thực hiện nghị quyết của Đại hội toàn thể hội viên Hiệp hội, Hội nghị thường niên hàng năm của Hiệp hội và Ban Chấp hành.

c) Giữ mối quan hệ chặt chẽ với các hội viên, các thành viên trong Ban Chấp hành.

d) Thay mặt Hiệp hội và Ban Chấp hành giao tiếp đối nội và đối ngoại.

e) Đảm nhận công tác nghiệp vụ, hành chính, quản trị tài chính của Hiệp hội.

3. Ban Thường trực Hiệp hội họp ít nhất 1 lần mỗi quý hoặc tổ chức họp bất thường theo yêu cầu của Chủ tịch Hiệp hội. Giúp cho Ban Thường trực Hiệp hội là Tổng thư ký.

Điều 17. Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội

1. Chủ tịch Hiệp hội

a) Là người quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Hiệp hội, tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội, của Hội nghị toàn thể hoặc đại biểu hội viên và các nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành Hiệp hội.

b) Là đại diện pháp nhân của Hiệp hội và là chủ tài khoản của Hiệp hội.

c) Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Chấp hành Hiệp hội, Hội nghị toàn thể hoặc đại biểu hội viên.

d) Trực tiếp chỉ đạo Tổng thư ký Hiệp hội.

e) Phê duyệt nhân sự Văn phòng Hiệp hội và các tổ chức khác do Hiệp hội thành lập.

g) Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch, trước Ban Chấp hành Hiệp hội và toàn thể hội viên về các hoạt động của Hiệp hội.

2. Các Phó Chủ tịch Hiệp hội

Là người thực hiện nhiệm vụ cụ thể được Chủ tịch Hiệp hội và Ban Chấp hành Hiệp hội phân công; điều hành công việc của Ban Chấp hành Hiệp hội khi được Chủ tịch Hiệp hội ủy quyền, số lượng Phó Chủ tịch do Đại hội quyết định.

3. Tổng thư ký Hiệp hội

a) Là người tổ chức điều hành trực tiếp mọi hoạt động của Văn phòng Hiệp hội, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hiệp hội, trước Ban Chấp hành Hiệp hội và trước pháp luật về mọi hoạt động của Văn phòng Hiệp hội.

b) Xây dựng quy chế hoạt động của Văn phòng Hiệp hội, quy chế quản lý tài chính, tài sản của Hiệp hội trình Ban Chấp hành Hiệp hội phê duyệt.

c) Định kỳ báo cáo Ban Chấp hành Hiệp hội về các hoạt động của Hiệp hội và Văn phòng Hiệp hội.

d) Lập báo cáo hàng tháng, quí, năm, báo cáo nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Hiệp hội.

e) Quản lý danh sách, hồ sơ và tài liệu về các hội viên và các tổ chức trực thuộc Hiệp hội.

g) Chuẩn bị các cuộc họp của Ban Chấp hành Hiệp hội, các Hội nghị, Hội thảo do Hiệp hội tổ chức và tổ chức triển khai các hoạt động khác theo nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành Hiệp hội.

h) Thực hiện các công việc do Chủ tịch Hiệp hội giao.

Điều 18. Ban Kiểm tra Hiệp hội

1. Ban Kiểm tra do Đại hội toàn thể hội viên Hiệp hội trực tiếp bầu ra. Số lượng ủy viên Ban Kiểm tra do Đại hội quyết định. Ban Kiểm tra hoạt động theo quy chế chung được Đại hội thông qua. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm tra theo nhiệm kỳ của Ban Chấp hành.

2. Ban Kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động của lãnh đạo động tài chính của Hiệp hội theo Điều lệ và các quy định, pháp luật có liên quan báo cáo Ban Chấp hành và Đại hội về hoạt động của Ban Kiểm tra và những vấn đề có liên quan khác.

3. Trưởng Ban Kiểm tra xây dựng Quy chế hoạt động cụ thể theo quy chế chung của Ban Kiểm tra đã được Đại hội thông qua và chịu trách nhiệm trước Đại hội về hoạt động của Ban Kiểm tra.

Điều 19. Văn phòng Hiệp hội

1. Văn phòng Hiệp hội được tổ chức và hoạt động theo quy chế do Ban Chấp hành Hiệp hội phê duyệt.

2. Các nhân viên được tuyển dụng và làm việc theo chế độ hợp đồng lao động.

3. Kinh phí hoạt động của văn phòng do Tổng thư ký dự trù trình Ban Chấp hành Hiệp hội phê duyệt

Điều 20. Chi hội cơ sở

1. Hiệp hội có thể thành lập các chi hội cơ sở trực thuộc Hiệp hội theo từng lĩnh vực hoạt động hoặc ở các địa phương (huyện, thành phố).

2. Sau khi có quyết định thành lập chi hội của Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch tỉnh, chi hội tiến hành tổ chức Đại hội Chi hội để xây dựng và thông qua chương trình hoạt động của chi hội, thông qua Điều lệ Chi hội và bầu Ban chủ nhiệm Chi hội. Ban chủ nhiệm Chi hội có chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, thư ký và các ủy viên, số lượng thành viên Ban chủ nhiệm Chi hội do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ Chi hội là 3 năm.

Chương V

TÀI CHÍNH, TÀI SẢN CỦA HIỆP HỘI

Điều 21. Nguồn thu của Hiệp hội

1. Lệ phí gia nhập Hiệp hội.

2. Hội phí của hội viên đóng góp theo quy định.

3. Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

4. Các khoản thu hợp pháp khác.

Điều 22. Các khoản chi của Hiệp hội

Chi theo quy chế quản lý tài chính, tài sản của Hiệp hội như trả lương cho cán bộ, nhân viên, bồi dưỡng cộng tác viên, chi cho cơ sở vật chất kỹ thuật, giao tiếp, từ thiện, trích nộp Hiệp hội Du lịch Việt Nam theo quy định và các khoản chi hợp lý khác do Ban Chấp hành Hiệp hội quyết định.

Điều 23. Quản lý, sử dụng tài chính và tài sản của Hiệp hội

1. Ban Chấp hành hiệp hội quy định việc quản lý sử dụng tài chính và tài sản của Hiệp hội phù hợp với quy định của Nhà nước.

2. Ban Kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra và báo cáo tài chính, tài sản công khai hàng năm cho hội viên biết.

3. Khi Hiệp hội bị giải thể thì tài sản, tài chính của Hiệp hội phải được kiểm kê và xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương VI

CHIA, TÁCH; SÁP NHẬP; HỢP NHẤT; ĐỔI TÊN VÀ GIẢI THỂ

Điều 24. Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất và đổi tên và giải thể Hội

Việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; đổi tên và giải thể Hội thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự, quy định của pháp luật về hội, nghị quyết Đại hội và các quy định pháp luật có liên quan.

Chương VII

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 25. Khen thưởng

Những hội viên, ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội, Ban Kiểm tra, cán bộ, nhân viên của Hiệp hội có nhiều thành tích đóng góp vào sự phát triển của Hiệp hội, vào sự phát triển ngành Du lịch, được Hiệp hội khen thưởng hoặc đề nghị các cơ quan Nhà nước khen thưởng.

Điều 26. Kỷ luật

Hội viên, ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội, Ban Kiểm tra, cán bộ, nhân viên của Hiệp hội làm tổn hại đến uy tín, danh dự của Hiệp hội, bỏ sinh hoạt thường kỳ nhiều lần không có lý do chính đáng, không đóng hội phí một năm sẽ tùy mức độ mà phê bình, khiển trách, cảnh cáo, xóa tên trong danh sách hội viên hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 27. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hiệp hội

Chỉ có Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ngãi mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ này. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội phải được đa số đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội tán thành và có hiệu lực kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 28. Hiệu thực thi hành

1. Điều lệ Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ngãi gồm 8 Chương, 28 Điều đã được Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ngãi khóa II, nhiệm kỳ 2011-2016 thông qua ngày 16/11/2016 và có hiệu lực thi hành theo Quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Căn cứ quy định pháp luật về hội và Điều lệ Hội, Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Điều lệ này./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 552/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ngãi (sửa đổi, bổ sung)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


687

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.187.177