Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 54/2005/QĐ-UBND quy định hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở theo Quyết định 118/TTg do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Số hiệu: 54/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Nguyễn Văn Lạng
Ngày ban hành: 09/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/2005/QĐ-UBND

Buôn Ma Thuột, ngày 09 tháng 09 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG CẢI THIỆN NHÀ Ở THEO QUYẾT ĐỊNH 118/1996/QĐ-TTG NGÀY 27/02/1996 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Căn cứ luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc Hội thông qua tại kỳ họp thứ 4 khóa XI, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 28/CP ngày 29/4/1995 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng;

Căn cứ Quyết định số 118/1996/QĐ-TTg ngày 27/02/1990 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người công với cách mạng cải thiện nhà ở;

Sau khi xem xét ý kiến của Sở Tư pháp tại báo cáo thẩm định số 195/BCTĐ-STP ngày 22/8/2005 và đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại từ trình số 1310/TTr-LĐTBXH ngày 31/8/2005,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bản quy định hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở theo quyết định 118/TTg.

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế và các ngành liên quan chịu trách nhiệm tổ chức hướng dẫn thực hiện bản quy định này; bãi bỏ quyết định số 3231/QĐ - UB ngày 21/11/2000 của UBND Tỉnh về quy định mức hỗ trợ kinh phí cho người công với cách mạng cải thiện nhà ở theo Quyết định 118/TTg.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND Tỉnh, giám đốc các Sở: Lao động- Thương binh và Xã hội, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Cục trưởng Cục thuế; Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều III (T/hiện);
- VP Chính phủ (B/cáo);
- Cục kiểm tra Văn bản Bộ Tư pháp; (Để kiểm tra)
- Vụ Pháp chế (Bộ LĐ-TBXH);
- TTTU, TTHĐND tỉnh (B/cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu VT, VX, TM, NL, CN, TM, TH (NB. 100b)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lạng

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG CẢI THIỆN NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK THEO QUYẾT ĐỊNH 118/TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2005/QĐ-UBND ngày 09/9/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

Để thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về vấn đề cải thiện nhà ở cho Người có công với cách mạng ở tỉnh ta trong thời gian tới; Đảm bảo nguyên tắc đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn chế độ, đúng quy định; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bản quy định thực hiện quyết định 118/TTg theo những quy định dưới đây:

Chương l

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Người có công với cách mạng được hưởng chính sách ưu tiên theo quyết định 118/TTg bao gồm:

1- Người hoạt động cách mạng trước tháng 8 năm 1945;

2- Gia đình liệt sỹ bao gồm những thân nhân chủ yếu sau: Vợ hoặc chồng, Cha mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sỹ đã được nhà nước công nhận và cấp “Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ”; con đẻ hoặc con nuôi hợp pháp của liệt sĩ. Các đối tượng trên đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

3- Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lao động;

4- Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh;

5- Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đã được nhà nước công nhận;

6- Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được tặng thưởng huân chương chiến thắng hạng I hoặc huân chương kháng chiến hạng I;

7- Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

Điều 2. Điều kiện để xét hỗ trợ cải thiện nhà ở hoặc hỗ trợ tiền sử dụng đất hoặc giao đất làm nhà ở.

1- Người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt không thể tự tạo lập được nhà ở hoặc đang ở nhà riêng nhưng bị thiên tai, hỏa hoạn làm hư hỏng hoặc mất nhà ở, bản thân và gia đình không tự khắc phục được.

2- Người có công với cách mạng đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng nhà ở hiện tại quá dột nát, chật chội không đảm bảo điều kiện sống trung bình mà bản thân và gia đình không có khả năng tự khắc phục.

3- Người có công với cách mạng từ nơi khác chuyển đến hiện tại có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế và nhà ở hoặc đất ở, nếu tại nơi chuyển đi chưa được hỗ trợ cải thiện nhà ở (từ tất cả các nguồn) thì phải có xác nhận của cơ quan quản lý cấp huyện và xác nhận của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội nơi chuyển đi làm cơ sở đưa vào danh sách đề nghị hỗ trợ.

4- Người có công với cách mạng quy định tại điều 1 hiện đang có hồ sơ quản lý tại tỉnh Đắk Lắk.

Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ.

1- Người có công với cách mạng có nhiều chế độ ưu đãi (như: vừa là gia đình có công với cách mạng, bản thân là thương binh đồng thời là cán bộ Lão thành cách mạng.v.v...) được xét hỗ trợ để cải thiện nhà ở thì căn cứ vào chế độ ưu đãi cao nhất mà người đó được hưởng để hỗ trợ.

2- Trong một hộ gia đình có nhiều thành viên thuộc diện được ưu đãi về nhà ở, nếu được xét hỗ trợ cải thiện nhà ở thì được cộng chế độ ưu đãi của từng người thành chế độ ưu đãi của cả hộ, nhưng mức hỗ trợ tối đa không vượt quá mức ưu đãi cao nhất quy định tại quyết định 118/TTg.

3- Việc hỗ trợ tiền sử dụng đất (hoặc giao đất làm nhà ở) đối với người có công với cách mạng chỉ xét một lần cho một hộ gia đình, mức hỗ trợ tiền sử dụng đất được tính theo diện tích đất thực tế được giao nhưng tối đa không vượt quá hạn mức đất ở cho một hộ do UBND tỉnh quy định;

4- Người có công với cách mạng đã được hỗ trợ đất ở (tiền sử dụng đất hoặc giao đất làm nhà ở) hoặc hỗ trợ cải thiện nhà ở từ các nguồn khác thì không xem xét giải quyết theo quyết định 118/TTg.

5- Tiền sử dụng đất được tính theo bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại thời điểm giao đất.

6- Việc hỗ trợ cải thiện nhà ở phải phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội chung của cả nước và của tỉnh, phải căn cứ vào công lao và hoàn cảnh cụ thể của từng người để giải quyết; không hỗ trợ đồng loạt hoặc bình quân cho tất cả các đối tượng chính sách.

7- Người có công với cách mạng chỉ được hỗ trợ một lần với một hình thức hỗ trợ cụ thể quy định tại điểm 1 điều 2 Quyết định 118/TTg.

8- Không giải quyết hỗ trợ tiền sử dụng đất hoặc hỗ trợ với hình thức giao đất ở cho người có công với cách mạng trong khu vực đất quy hoạch để bán đấu giá.

Điều 4. Người có công với cách mạng quy định tại điều 1 chương 1 của Quy định này thuộc trường hợp già, yếu, không có nơi nương tựa hoặc không thể ở với người thân, phải tách ở riêng thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng vận động và ưu tiên lập thủ tục vào nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội của tỉnh.

Điều 5. Người có công với cách mạng quy định tại điều 1 của bản quy định này chưa có nhà ở, hiện đang ở nhà thuộc sở hữu của các cơ quan nhà nước, nếu mua nhà do các cơ quan đó thanh lý, được UBND tỉnh cho phép, thì được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất.

Điều 6. Trách nhiệm hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở.

Hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở là trách nhiệm của toàn xã hội. Vì vậy ngoài ngân sách của nhà nước, UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội, lực lượng Vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tích cực tham gia, bằng nhiều hình thức đóng góp hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở.

Điều 7. Người có công với cách mạng được quy định tại điều 1 của Pháp lệnh ưu đãi người có công chưa quy định tại văn bản này; nếu có hoàn cảnh thực sự khó khăn về kinh tế và nhà ở thì tùy từng trường hợp cụ thể chính quyền địa phương có trách nhiệm xem xét giải quyết hỗ trợ cải thiện nhà ở từ các nguồn khác hợp pháp theo quy định hiện hành.

Điều 8. Nguồn kinh phí

Nguồn kinh phí thực hiện việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở theo quyết định 118/TTg được bố trí từ ngân sách tỉnh giao hằng năm theo kế hoạch.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 9. Mức hỗ trợ tiền sử dụng đất các đơn vị căn cứ điểm c khoản 2 điều 2 Quyết định 118/TTg để thực hiện.

Điều 10. Mức hỗ trợ cải thiện nhà ở.

Người có công với cách mạng quy định tại điều 1 của bản quy định này có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bản thân và gia đình không tự khắc phục được để cải thiện nhà ở, thì tùy theo hiện trạng nhà ở, hoàn cảnh kinh tế và công lao cụ thể của từng người mà có thể tặng nhà Tình nghĩa hoặc hỗ trợ kinh phí cho họ cải thiện nhà ở. Nếu hỗ trợ kinh phí cho Người có công với cách mạng cải thiện nhà ở thì mức hỗ trợ tối đa không quá 10.000.000d, mức hỗ trợ cụ thể do Hội đồng xét duyệt cấp xã, cấp huyện đề nghị Hội đồng xét duyệt cấp Tỉnh quyết định hỗ trợ.

Chương III

TRÌNH TỰ VỀ THỦ TỤC, HỒ SƠ

Điều 11. Đối với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã).

1- Tổ chức kiểm tra số hộ chính sách có công với cách mạng thật sự khó khăn về nhà ở theo quy định tại quyết định 118/TTg và tại văn bản này, lập biên bản kiểm tra tình hình về đất ở, nhà ở, điều kiện kinh tế đối với từng hộ (mẫu số 2).

2- Tổ chức Hội đồng họp xét và kết luận từng trường hợp cụ thể. Thành phần Hội đồng họp xét gồm có: Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ban Thương binh xã hội, Địa chính, Ủy ban Mặt trận tổ quốc, Cựu chiến binh, Hội phụ nữ cấp xã; Mời thêm Bí thư chi bộ (nếu có), trưởng thôn, buôn, khối phố nơi có đối tượng chính sách thuộc diện được xem xét để cải thiện nhà ở (mẫu số 3).

Sau khi họp xét, lập danh sách phân loại những đối tượng đủ điều kiện cần phải hỗ trợ về đất ở, nhà ở; thứ tự ưu tiên những hộ cần giải quyết trước; khả năng giải quyết của địa phương, phần đề nghị cấp trên hỗ trợ đồng thời hướng dẫn đối tượng làm đơn đề nghị Nhà nước hỗ trợ (mẫu số 1).

3- Hồ sơ nộp về Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội huyện, thành phố (sau đây gọi chung là cấp huyện) gồm :

- Đơn đề nghị hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quyết định 118/TTg. (Kèm theo bản pho to giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ, thương binh.v.v...) (mẫu số 1)

- Biên bản kiểm tra thực tế hiện trạng nhà ở gia đình chính sách có công (mẫu số 2).

- Biên bản họp xét của hội đồng cấp xã (mẫu số 3)

- Tờ trình kèm danh sách đề nghị hỗ trợ cải thiện nhà ở cho đối tượng chính sách có công của cấp xã.

Hồ sơ được lập thành 02 bộ nộp về cấp huyện (cấp xã lưu danh sách).

Điều 12. Đối với cấp huyện.

1- Sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ cải thiện nhà ở cho đối tượng chính sách do cấp xã chuyển đến, tổ chức kiểm tra từng trường hợp cụ thể (mẫu số 4).

2- Tổ chức lập hội đồng xét duyệt hồ sơ do UBND huyện chủ trì, các thành viên cấp huyện gồm: Phòng Nội vụ - LĐTBXH, phòng Tài chính - kế hoạch, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Cơ sở hạ tầng, đại diện UBMTTQ, đại diện hội Cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Hội nông dân (mẫu số 5).

Phòng Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội có trách báo cáo kết quả kiểm tra từng trường hợp cụ thể để hội đồng xem xét kết luận.

3- Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện hoàn chỉnh biên bản, phân loại và lập danh sách riêng những hộ đủ điều kiện cần hỗ trợ đất ở, những hộ cần hỗ trợ kinh phí cải thiện nhà ở; lập kế hoạch đề nghị hỗ trợ cụ thể trình UBND cấp huyện ký; nộp kế hoạch kèm hồ sơ và tờ trình về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (01 bộ).

Điều 13. Đối với cấp tỉnh.

1- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm, kiểm tra hồ sơ, danh sách, kế hoạch do cấp huyện chuyển đến. Phân loại, tổng hợp những hộ cần hỗ trợ về đất ở, những hộ cần hỗ trợ về nhà ở, mời Hội đồng xét duyệt của tỉnh tổ chức họp xét và kết luận từng trường hợp cụ thể.

2- Trên cơ sở biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp Tỉnh, Sở Lao động - TBXH lập danh sách riêng những hộ đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ đất ở, những hộ đề nghị hỗ trợ cải thiện nhà ở trình UBND tỉnh quyết định thực hiện; đối với những hộ không đủ điều kiện hỗ trợ sở Lao động - Thương binh và Xã hội lập danh sách trả lại cấp huyện, nêu rõ lý do không hỗ trợ.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Nhiệm vụ của UBND cấp xã.

1- Hàng năm tổ chức kiểm tra, thống kê hiện trạng nhà ở của những hộ khó khăn về nhà ở, tổng hợp lập kế hoạch hoặc phương án hỗ trợ và báo cáo UBND cấp huyện.

2- Phối hợp với các cơ quan chức năng các cấp tổ chức triển khai thực hiện giúp đỡ gia đình có công với cách mạng cải thiện nhà ở khi đã được phê duyệt.

Điều 15. Nhiệm vụ của UBND cấp huyện.

1- Chỉ đạo cơ quan chức năng của huyện thống kê, phân loại danh sách đề nghị hỗ trợ cải thiện nhà ở do UBND cấp xã chuyển đến, tổ chức kiểm tra lại, lập kế hoạch kinh phí và khả năng các nguồn lực đáp ứng để thực hiện chương trình.

2- Đối với những hộ chính sách thuộc diện hỗ trợ đất, UBND cấp huyện phải bố trí quỹ đất theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất hàng năm được UBND Tỉnh phê duyệt trước khi thực hiện.

3- Sau khi UBND Tỉnh có quyết định phê duyệt danh sách những hộ được hỗ trợ, UBND cấp huyện ban hành quyết định hỗ trợ cụ thể (đất ở hoặc nhà ở) cho người có công với cách mạng theo danh sách đã được phê duyệt; lưu hồ sơ tại huyện đồng thời báo cáo danh sách những hộ đã được hỗ trợ, mức hỗ trợ về tỉnh tổng hợp (gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để báo cáo Chính phủ theo quy định. Những hộ không đủ điều kiện thì lập danh sách trả hồ sơ.

4- UBND cấp huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, phối hợp cùng UBND cấp xã kiểm tra việc thực hiện cải thiện nhà ở của đối tượng chính sách đã được -hỗ trợ, lập báo cáo quyết toán để thanh toán và lưu hồ sơ.

Những hộ chính sách đã được hỗ trợ kinh phí để cải thiện nhà ở, hoặc hỗ trợ đất ở, nhưng sử dụng không đúng mục đích thì UBND cấp huyện lập biên bản và ban hành quyết định thu hồi.

5- Những hồ sơ xin hỗ trợ đất ở, nhà ở của đối tượng còn tồn đọng tại các đơn vị chưa được giải quyết thì cũng xem xét và thực hiện theo những quy định tại bản quy định này.

Điều 16. Nhiệm vụ các cơ quan cấp tỉnh.

1- Sở Lao động - Thương binh và xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, thống kê tổng hợp việc thực hiện hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quyết định 118/TTg và tại bản quy định này trong toàn tỉnh; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Hội đồng xét duyệt thực hiện Quy định 118/TTg của Tỉnh; tổ chức kiểm tra, thanh tra xử lý những sai phạm trong việc thực hiện quyết định 118/TTg theo quy định.

2- Sở Tài chính và Sở Kế hoạch Đầu tư chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, tổng hợp và bố trí nguồn kinh phí theo khả năng của tỉnh, giao cho cấp huyện thực hiện hàng năm.

3- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, UBND cấp huyện chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh đề xuất về quỹ đất thực hiện hỗ trợ cho các hộ chính sách trình UBND tỉnh phê duyệt. Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục giao đất.

4- Cục Thuế tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan, hướng dẫn việc miễn giảm tiền sử dụng đất theo quy định hiện hành.

Điều 17. Kể từ ngày Quy định này có hiệu lực, Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp không giải quyết đơn, thư, kiến nghị của người có công với cách mạng gửi đến yêu cầu xem xét ;giải quyết hỗ trợ cải thiện nhà ở theo Quyết định 118/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Việc giải quyết đơn, thư, kiến nghị do các cơ quan chức năng và cấp có thẩm quyền được quy định tại các điều của Chương III, IV của Quy định này.

Điều 18. Quy định này được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết và thực hiện./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 54/2005/QĐ-UBND quy định hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở theo Quyết định 118/TTg do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.035

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178