Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 530/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt danh sách xã khó khăn trong cung cấp điện, sản phẩm điện cung cấp là công ích do tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 530/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Dương Văn Thái
Ngày ban hành: 28/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 530/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 28 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC XÃ KHÓ KHĂN TRONG CUNG CẤP ĐIỆN, SẢN PHẨM ĐIỆN CUNG CẤP LÀ CÔNG ÍCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Căn cQuyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại tờ trình s 84/TTr-SCT ngày 20/10/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách 192 xã khó khăn trong cung cấp điện, sản phẩm điện cung cấp là công ích, gồm: Thành phố Bắc Giang: 4 xã; Huyện Yên Dũng: 17 xã; Huyện Việt Yên: 11 xã; Huyện Lạng Giang: 20 xã; Huyện Hiệp Hòa: 24 xã; Huyện Tân Yên: 22 xã; Huyện Yên Thế: 19 xã; Huyện Lục Nam: 24 xã; Huyện Lục Ngạn: 29 xã; Huyện Sơn Động: 22 xã.

(Có danh sách cụ thể kèm theo)

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài Chính, Sở Xây dựng; Sở Giao thông - Vận tải, Sở Tài Nguyên và Môi Trường, Công ty Điện lực Bắc Giang; UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TPKT.
Bản điện tử:
LĐVP, TH, CNĐTXD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Văn Thái

 

DANH SÁCH

CÁC XÃ KHÓ KHĂN TRONG CUNG CẤP ĐIỆN, SẢN PHẨM ĐIỆN CUNG CẤP LÀ CÔNG ÍCH
(Kèm theo Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 28/10/2015)

TT

Tên đơn vị

Số xã

Số lượng khách hàng

Ghi chú

I

HUYỆN LẠNG GIANG

20

55.450

 

1

Xã Mỹ Thái

1

2.470

 

2

Xã Tiên Lục

1

3.987

 

3

Xã Dương Đức

1

2.134

 

4

Xã Tân Thanh

1

2.630

 

5

Xã Xuân Hương

1

3.652

 

6

Xã Đào Mỹ

1

2.618

 

7

Xã Đại Lâm

1

1.761

 

8

Xã Tân Thịnh

1

2.811

 

9

Xã Hương Lạc

1

2.618

 

10

Xã An Hà

1

2.641

 

11

Xã Xương Lâm

1

2.571

 

12

Xã Thái Đào

1

3.121

 

13

Xã Tân Hưng

1

3.359

 

14

Xã Nghĩa Hòa

1

2.287

 

15

Xã Quang Thịnh

1

3.069

 

16

Xã Yên Mỹ

1

2.238

 

17

Xã Phi Mô

1

2.951

 

18

Xã Hương Sơn

1

4.205

 

19

Xã Nghĩa Hưng

1

2.083

 

20

Xã Mỹ Hà

1

2.244

 

II

HUYN VIT YÊN

11

31.745

 

1

Xã Minh Đức

1

3.973

 

2

Xã Tự Lạn

1

2.380

 

3

Xã Trung Sơn

1

2.984

 

4

Xã Ninh Sơn

1

2.501

 

5

Xã Tiên Sơn

1

3.379

 

6

Xã Thượng Lan

1

2.289

 

7

Hương Mai

1

3.340

 

8

Xã Nghĩa Trung

1

3.671

 

9

Xã Bích Sơn

1

2.311

 

10

Xã Việt Tiến

1

3.389

 

11

Xã Tăng Tiến

1

1.528

 

III

HUYỆN YÊN TH

19

29.243

 

1

Xã Đồng Lạc

1

1.025

 

2

Xã Phồn Xương

1

1.280

 

3

Xã Đồng Sơn

1

2.124

 

4

Xã Đồng Tiến

1

1.250

 

5

Xã Tân Hiệp

1

1.172

 

6

Xã Đồng Vương

1

1.464

 

7

Xã Xuân Lương

1

1.936

 

8

Xã Hồng Kỳ

1

1.231

 

9

Xã Tiến Thắng

1

1.244

 

10

Xã Đồng Hưu

1

1.599

 

11

Xã An Thượng

1

1.249

 

12

Xã Canh Nậu

1

1.668

 

13

Xã Tân Sỏi

1

1.516

 

14

Xã Bố Hạ

1

2.217

 

15

Xã Tam Hiệp

1

1.172

 

16

Xã Tam Tiến

1

2.232

 

17

Xã Hương Vỹ

1

1.911

 

18

Xã Đồng Kỳ

1

1.616

 

19

Xã Đồng Tâm

1

1.337

 

IV

HUYỆN TÂN YÊN

22

49.245

 

1

Xã Ngọc Vân

1

2.917

 

2

Xã Việt Ngọc

1

1.871

 

3

Xã Liên Trung

1

2.113

 

4

Xã Quế Nham

1

2.091

 

5

Xã Việt Lập

1

3.231

 

6

Xã Cao Thượng

1

2.027

 

7

Xã Ngọc Thiện

1

4.245

 

8

Xã Lam Cốt

1

2.124

 

9

Xã Phúc Sơn

1

1.573

 

10

Xã Lan Giới

1

1.182

 

11

Xã Cao Xá

1

3.626

 

12

Xã Ngọc Châu

1

1.938

 

13

Xã Quang Tiến

1

1.758

 

14

Xã Đại Hóa

1

1.526

 

15

Xã An Dương

1

2.332

 

16

Xã Hợp Đức

1

2.121

 

17

Xã Ngọc Lý

1

2.295

 

18

Xã Nhã Nam

1

1.700

 

19

Xã Liên Sơn

1

1.580

 

20

Xã Phúc Hòa

1

2.099

 

21

Xã Song Vân

1

2.883

 

22

Xã Tân Trung

1

2.013

 

V

TP BC GIANG

4

10.752

 

1

Xã Đồng Sơn

1

2.653

 

2

Xã Song Khê

1

1.604

 

3

Xã Tân Mỹ

1

3.629

 

4

Xã Tân Tiến

1

2.866

 

VI

HUYỆN YÊN DŨNG

17

35.512

 

1

Xã Nham Sơn

1

1.827

 

2

Xã Yên Lư

1

4.045

 

3

Xã Tân Liễu

1

1.643

 

4

Xã Đức Giang

1

2.420

 

5

Xã Đồng Việt

1

1.784

 

6

Xã Thắng Cương

1

780

 

7

Xã Tư Mại

1

2.782

 

8

Xã Đồng Phúc

1

2.717

 

9

Xã Quỳnh Sơn

1

1.771

 

10

Xã Lão Hộ

1

908

 

11

Xã Hương Gián

1

2.876

 

12

Xã Tân An

1

1.987

 

13

Xã Trí Yên

1

1.378

 

14

Xã Lãng Sơn

1

2.165

 

15

Xã Tiền Phong

1

1.755

 

16

Xã Tiến Dũng

1

2.434

 

17

Xã Cảnh Thụy

1

2.240

 

VII

HUYỆN LỤC NGẠN

29

61.945

 

1

Xã Nghĩa Hồ

1

2.670

 

2

Xã Hồng Giang

1

3.512

 

3

Xã Đồng Cốc

1

1.587

 

4

Trù Hu

1

3.382

 

5

Xã Phượng Sơn

1

4.481

 

6

Xã Phì Điền

1

1.435

 

7

Xã Đèo Gia

1

1.246

 

8

Xã Mỹ An

1

1.896

 

9

Xã Nam Dương

1

2.450

 

10

Xã Kim Sơn

1

715

 

11

Xã Tân Lập

1

2.155

 

12

Xã Tân Hoa

1

1.732

 

13

Xã Hộ Đáp

1

959

 

14

Xã Tân Mộc

1

1.991

 

15

Xã Phong Minh

1

745

 

16

Xã Biên Sơn

1

1.859

 

17

Xã Cấm Sơn

1

1.138

 

18

Xã Sa Lý

1

775

 

19

Xã Phú Nhuận

1

962

 

20

Xã Sơn Hải

1

717

 

21

Xã Kiên Thành

1

717

 

22

Xã Thanh Hải

1

4.895

 

23

Xã Biển Động

1

2.392

 

24

Xã Kiên Lao

1

1.957

 

25

Xã Tân Quang

1

3.697

 

26

Xã Quý Sơn

1

5.496

 

27

Xã Tân Sơn

1

1.887

 

28

Xã Phong Vân

1

1.381

 

29

Xã Giáp Sơn

1

3.116

 

VIII

HUYỆN HIỆP HÒA

24

69.607

 

1

Xã Châu Minh

1

3.912

 

2

Xã Đại Thành

1

1.209

 

3

Xã Danh Thắng

1

2.736

 

4

Xã Thường Thắng

1

2.649

 

5

Xã Đoan Bái

1

4.638

 

6

Xã Đông Lỗ

1

4.320

 

7

Xã Đồng Tân

1

968

 

8

Xã Hoàng Lương

1

2.275

 

9

Xã Hoàng Thanh

1

1.812

 

10

Xã Hoàng Vân

1

1.648

 

11

Xã Hợp Thịnh

1

3.458

 

12

Xã Hùng Sơn

1

1.156

 

13

Xã Hương Lâm

1

4.129

 

14

Xã Lương Phong

1

4.636

 

15

Xã Mai Trung

1

4.442

 

16

Xã Ngọc Sơn

1

3.253

 

17

Xã Quang Minh

1

1.508

 

18

Xã Thái Sơn

1

1.600

 

19

Xã Thanh Vân

1

1.413

 

20

Xã Xuân Cẩm

1

3.314

 

21

Xã Mai Đình

1

4.487

 

22

Xã Bắc Lý

1

3.974

 

23

Xã Đức Thắng

1

3.932

 

24

Xã Hoàng An

1

2.138

 

IX

HUYỆN LỤC NAM

24

59.404

 

1

Xã Cương Sơn

1

1.769

 

2

Xã Bảo Đài

1

2.719

 

3

Xã Bắc Lũng

1

2.003

 

4

Xã Tiên Nha

1

1.358

 

5

Xã Trường Giang

1

822

 

6

Xã Vũ Xá

1

901

 

7

Xã Khám Lạng

1

1.895

 

8

Xã Đông Phú

1

3.134

 

9

Xã Đan Hội

1

1.476

 

10

Xã Bảo Sơn

1

3.874

 

11

Xã Yên Sơn

1

3.031

 

12

Xã Bình Sơn

1

2.039

 

13

Xã Lan Mẫu

1

2.360

 

14

Xã Vô Tranh

1

2.681

 

15

Xã Trường Sơn

1

1.687

 

16

Xã Lục Sơn

1

2.077

 

17

Xã Đông Hưng

1

2.651

 

18

Xã Cẩm Lý

1

3.226

 

19

Xã Chu Điện

1

3.416

 

20

Xã Thanh Lâm

1

3.466

 

21

Xã Phương Sơn

1

2.443

 

22

Xã Nghĩa Phương

1

4.052

 

23

Xã Huyền Sơn

1

1.704

 

24

Xã Tam Dị

1

4.620

 

X

HUYN SƠN ĐNG

22

19.523

 

1

Xã An Bá

1

1.072

 

2

Xã An Châu

1

949

 

3

Xã Yên Định

1

1.236

 

4

Xã Cẩm Đàn

1

1.002

 

5

Xã Bồng Am

1

339

 

6

Xã Tuấn Đạo

1

1.331

 

7

Xã Phúc Thắng

1

433

 

8

Xã Quế Sơn

1

872

 

9

Xã Chiên Sơn

1

676

 

10

Xã Lệ Viễn

1

1.004

 

11

Xã Hữu Sản

1

603

 

12

Xã Vân Sơn

1

793

 

13

Xã Long Sơn

1

1.295

 

14

Xã An Lập

1

1.502

 

15

Xã Giáo Liêm

1

830

 

16

Xã Tuấn Mậu

1

603

 

17

Xã Dương Hưu

1

1.341

 

18

Xã An Lạc

1

853

 

19

Thị trấn Thanh Sơn

1

1.315

 

20

Xã Thanh Luận

1

728

 

21

Xã Vĩnh Khương

1

622

 

22

Xã Thạch Sơn

1

124

 

Tổng

192

422.426

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 530/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt danh sách xã khó khăn trong cung cấp điện, sản phẩm điện cung cấp là công ích do tỉnh Bắc Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.089

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117