Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 5248/QĐ-BVHTTDL năm 2008 về việc phê duyệt Chương trình khung các hoạt động “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 5248/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành: 17/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 5248/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH KHUNG CÁC HOẠT ĐỘNG “NGÀY VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1668/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”;
Xét đề nghị của Thường trực Ban Soạn thảo Đề án “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” và Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Chương trình khung các hoạt động “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” ban hành kèm theo quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, các Tổng cục trưởng, Cục trưởng, Vụ trưởng thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính QG;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Tổng cục, Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, VHDT, LVH.

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

 

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG

CÁC HOẠT ĐỘNG “NGÀY VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5248/QĐ-BVHTTDL ngày 17/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Thực hiện Quyết định số 1668/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt chương trình khung các hoạt động của “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” như sau:

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

Với mục tiêu, ý nghĩa và yêu cầu của “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” đã được ghi nhận tại Quyết định số 1668/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chương trình, nội dung hoạt động “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” phải tuân thủ nguyên tắc:

1. Thiết thực và phù hợp

Việc tổ chức “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” hàng năm phải thiết thực, tiết kiệm, không phô trương lãng phí đồng thời phải phong phú, đa dạng, ấn tượng, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, gắn với chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng, xóa đói giảm nghèo của vùng miền, ở các địa phương, tại thôn, làng, bản, ấp… gắn với tinh thần bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ giữa các dân tộc.

2. Nguyên tắc 1-3-5

Xác lập và triển khai nguyên tắc 1-3-5, đảm bảo nội dung hoạt động trọng tâm có chương trình mục tiêu cụ thể, kết nối với các hoạt động, chương trình của quốc gia, vùng miền, địa phương căn cứ vào tình hình thực tế, cụ thể như sau:

+ 1 năm/1 chuyên đề - 1 sự kiện: chọn lựa 1 chuyên đề thời sự trong năm về vấn đề văn hóa dân tộc để triển khai tổ chức hoạt động có kết quả.

+ 3 năm/1 vấn đề - chuỗi sự kiện: liên kết các chuyên đề của 3 năm tạo thành vấn đề, chuỗi sự kiện để tổ chức hoạt động.

+ 5 năm/1 vấn đề lớn - sự kiện lớn: tập hợp, liên kết, tương hỗ các chuyên đề, vấn đề thành một vấn đề lớn có ý nghĩa, tác động sâu rộng trong đồng bào các dân tộc Việt Nam.

Hàng năm, 3 năm, 5 năm, có sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm để điều chỉnh kịp thời hoặc phát huy hoạt động có kết quả.

Đây là dịp để đồng bào các dân tộc và các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể nhân dân điểm lại những công việc, những kết quả đạt được, còn thiếu khuyết và nêu ra những việc phải tiếp tục làm để thực hiện tốt chính sách văn hóa dân tộc, đặc biệt là chính sách, chủ trương đối với các dân tộc thiểu số.

3. Hướng về cơ sở và xuất phát từ cơ sở

Các hoạt động, việc làm phải xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng thực tế của bà con các dân tộc ở cơ sở, không áp đặt, phải tôn trọng phong tục tập quán của các dân tộc, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, đồng bào các dân tộc là chủ thể của các hoạt động và được trực tiếp thụ hưởng.

4. Ưu tiên trọng tâm

Ưu tiên các chương trình, hoạt động, việc làm thiết thực với đồng bào các dân tộc, đặc biệt là các dân tộc thiểu số, tập trung cho công tác truyền thông, không nhất loạt tổ chức lễ hội ở cơ sở, cân nhắc việc tổ chức các hoạt động đòi hỏi kinh phí nhà nước, tăng cường xã hội hóa.

5. Kết hợp hài hòa với các hoạt động du lịch, thể thao

Các chương trình, sự kiện có sự gắn kết hài hòa với các hoạt động du lịch, thể thao tạo điều kiện giao lưu trao đổi giữa các dân tộc, địa phương, vùng miền, du khách trong nước và quốc tế và tăng tính hấp dẫn, hỗ trợ cho các hoạt động.

II. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG CÁC HOẠT ĐỘNG “NGÀY VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM”

Trên cơ sở các nguyên tắc nêu trên, chương trình khung các hoạt động của “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” bao trùm các nội dung về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng, xóa đói giảm nghèo… tập trung vào các công tác như sau:

- Tuyên truyền - giáo dục quảng bá.

- Các hoạt động cổ vũ và có việc làm thực tế để phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo, lao động sản xuất, văn hóa, y tế, xóa đói giảm nghèo, sáng tạo văn học nghệ thuật.

- Các hoạt động tại địa phương, cơ sở.

- Các hoạt động ở Trung ương.

1. Công tác tuyên truyền-giáo dục, quảng bá

Công tác tuyên truyền-giáo dục, quảng bá giúp các dân tộc - đa số và thiểu số hiểu về nhau hơn, gần gũi nhau hơn, quý trọng nhau, tăng cường tình đoàn kết các dân tộc Việt Nam trong cả nước và ở từng vùng, từng địa phương, nâng cao ý thức tôn trọng, tương trợ giúp nhau về mọi mặt, nhằm khơi dậy trong lòng đồng bào các dân tộc ý thức tự giác, lòng tự hào, trách nhiệm của dân tộc mình trong ngày tôn vinh văn hóa các dân tộc Việt Nam vì một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, quảng bá hình ảnh và nền văn hóa của các dân tộc với cả nước và bạn bè quốc tế.

a. Công tác tuyên truyền-giáo dục

Công tác tuyên truyền-giáo dục tiến hành thường xuyên, với nhiều hình thức phong phú, sâu rộng, hiệu quả đến cơ sở. Các hình thức hoạt động chính gồm:

- Tổ chức các cuộc thi, các buổi nói chuyện chuyên đề về: văn hóa, kinh tế, an ninh quốc phòng… cho mọi đối tượng, chú trọng tới thanh, thiếu niên và đồng bào các dân tộc thiểu số.

- Tăng cường tổ chức phục vụ chính sách lưu động tới vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo; Xuất bản sách song ngữ bằng tiếng dân tộc - tiếng kinh để tăng cường tủ sách cho các thư viện công cộng và các tủ sách văn hóa dân tộc ở cơ sở.

- Lồng ghép với nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và các hoạt động, phong trào khác có liên quan.

- Phát động, vận động, khuyến khích các cơ quan thông tin đại chúng, nhất là Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông Tấn xã Việt Nam và đài phát thanh truyền hình của các địa phương tiếp tục mở chuyên mục về kinh tế, văn hóa các dân tộc, tăng cường các chương trình bằng tiếng dân tộc, các chương trình dành cho người Việt Nam ở xa Tổ quốc, gắn với chủ đề của “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”

- Có chương trình dành cho bà con Việt kiều ở xa Tổ quốc, hiểu, tham gia “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”

- Trước mắt, tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục ý nghĩa, tầm quan trọng của vấn đề văn hóa dân tộc nói chung và “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” nói riêng để hưởng ứng lễ công bố vào ngày 19/4/2009.

b. Công tác quảng bá, thông tin

Song song với tuyên truyền - giáo dục, cần đẩy mạnh công tác thông tin, quảng bá giới thiệu hình ảnh, nét đặc sắc về giáo dục, văn hóa, kinh tế, xã hội của các dân tộc Việt Nam trước, trong và sau các hoạt động “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” ở trong và ngoài nước.

- Hình thành bộ hình ảnh, tài liệu thông tin di động quảng bá chuyên đề về: giáo dục, văn hóa, kinh tế, xã hội … của 54 dân tộc Việt Nam.

- Tuyên truyền cổ động trực quan về giáo dục, văn hóa, phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng các dân tộc bằng hệ thống panô tại các buôn, làng, bản, ấp.

- Tổ chức các ngày phim, đợt phim về văn hóa 54 dân tộc Việt Nam.

- Mở trang web về các chương trình hoạt động “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”.

- Có chương trình, kế hoạch, lộ trình thích hợp, tập trung cho công tác quảng bá, thông tin có trọng tâm để hưởng ứng “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”.

- Các chương trình hoạt động thiết thực phù hợp khác.

2. Các hoạt động cổ vũ và việc làm thực tế để phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo, lao động sản xuất, văn hóa, y tế, xóa đói giảm nghèo, sáng tạo văn học nghệ thuật

a. Cổ vũ và phát triển hoạt động văn hóa

- Trân trọng, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, tăng cường giao lưu văn hóa, có biện pháp phù hợp hạn chế những tác động xấu của văn hóa ngoại lai.

- Khuyến khích phục hồi các lễ hội dân gian truyền thống mang tính tiêu biểu của các dân tộc.

- Tìm kiếm và có hình thức ứng xử thích hợp, biểu dương những hạt nhân trong hoạt động văn hóa của các dân tộc, tập trung vào văn hóa ở cơ sở, các già làng, trưởng bản, nhân sỹ, trí thức, nghệ nhân, cá nhân, tập thể tiêu biểu.

b. Cổ vũ phát triển giáo dục và đào tạo

Với tinh thần đào tạo nhân lực cho các dân tộc để đồng bào các dân tộc có năng lực lao động trong các ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nền kinh tế tri thức.

- Trước mắt, tìm kiếm, bồi dưỡng những nhân tố điển hình, xuất sắc trong học sinh, sinh viên và người làm công tác giáo dục và đào tạo góp phần cổ vũ phát triển giáo dục và đào tạo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo.

- Trân trọng và phát huy những sáng kiến, khắc phục khó khăn để phát triển giáo dục đào tạo phù hợp với đồng bào các dân tộc, đặc biệt là các dân tộc thiểu số.

c. Cổ vũ và phát triển kinh tế theo các mô hình

Đặc biệt chú trọng kinh tế hộ gia đình theo 3 định hướng: ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; phát triển ngành nghề mới phù hợp; phát triển quy mô mới tương thích.

- Trước mắt, tìm kiếm và phát huy các hộ gia đình tiêu biểu trong vượt khó phát triển kinh tế là đầu tầu, tấm gương kêu gọi các hộ gia đình khác cùng tham gia phát triển kinh tế, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Cổ vũ những cơ quan, tập thể, đoàn thể, cá nhân có thành tích thiết thực trong công tác xóa đói giảm nghèo theo các chương trình, mục tiêu của Chính phủ.

- Phát hiện và tôn vinh những điển hình bảo vệ môi trường trở thành nếp sống văn hóa cộng đồng của các dân tộc.

- Tổ chức các diễn đàn tìm kiếm những sáng kiến, giải pháp tập hợp trí tuệ của cả nước để từng bước xóa bỏ nghèo đói, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền, dân tộc, theo hình thức đặt hàng những vấn đề cụ thể thiết thực phải giải quyết, tránh phát động chung chung mang tính chất hô hào, tôn trọng những sáng kiến, giải pháp thích hợp dù chỉ có quy mô nhỏ, hay phù hợp ở một địa bàn, kiểu loại kinh tế nhất định.

d. Cổ vũ và phát triển hoạt động y tế đặc biệt ở tuyến cơ sở

- Chăm lo công tác y tế ở tuyến cơ sở đặc biệt với đồng bào các dân tộc, tập trung các hoạt động hướng dẫn cách ăn ở hợp vệ sinh, phòng chống bệnh tật.

- Biểu dương, khuyến khích, có chế độ thích hợp với đội ngũ cán bộ làm công tác y tế tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo.

e. Động viên cổ vũ sáng tạo văn học, nghệ thuật

- Tập hợp, bình chọn các tác phẩm xuất sắc, biểu dương các sáng tác văn học, nghệ thuật về chủ đề lao động sản xuất, văn hóa dân tộc …, khích lệ những sáng tác mới tạo thành cuộc vận động sáng tạo văn học, nghệ thuật thiết thực, sâu sắc rõ chủ đề, địa chỉ, ưu tiên vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Các chương trình hoạt động thiết thực phù hợp khác.

3. Các hoạt động tại địa phương, cơ sở

- Tổ chức các hoạt động thiết thực ở cơ sở, tại các thôn, làng, bản, ấp gắn tinh thần đoàn kết, bình đẳng, tôn trọng giữa các dân tộc, cùng giúp nhau tiến bộ trong mọi mặt, đặc biệt là xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa. Có thể mở các câu lạc bộ, các nhóm hỗ trợ phát triển

- Các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ở địa phương nhân “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” tổ chức họp đánh giá những công việc đã thực hiện chính sách văn hóa dân tộc ở địa phương, đề ra những công việc trong thời gian tới, đặc biệt lựa chọn một chủ đề hay một công việc có tính chất cấp thiết, thực tế để tập trung giải quyết bằng được. Bình chọn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách văn hóa dân tộc ở địa phương để biểu dương và báo cáo cấp trên.

- Các đoàn thể chính trị, các tổ chức xã hội xây dựng chương trình hoạt động “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” chú ý đến vấn đề nhân văn và văn hóa truyền thống của các dân tộc, phải gần gũi, hiểu phong tục tập quán, tiếng nói của đồng bào dân tộc.

- Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, kinh tế, thể dục thể thao thiết thực hiệu quả, gắn với điều kiện thực tế của địa phương, thu hút đông đảo đồng bào các dân tộc tham gia và thụ hưởng.

- Tổ chức các lễ tôn vinh, khích lệ các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách văn hóa dân tộc có quy mô địa phương.

- Các chương trình hoạt động thiết thực phù hợp khác.

4. Các hoạt động ở Trung ương

- Hoạt động “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” ở Trung ương được tổ chức theo các chuyên đề, chủ đề thiết thực có sự kết nối nhất định với các địa phương để tạo thành chuỗi các hoạt động.

- Tổ chức các lễ tôn vinh, bình chọn: các cá nhân, tập thể, các sản phẩm, công nghệ… đóng góp thiết thực, hiệu quả, tạo chuyển biến về các mặt: giáo dục; khoa học, công nghệ và môi trường; y tế, văn hóa; kinh tế; văn học nghệ thuật … đặc biệt thực hiện tốt công tác giáo dục và xóa đói giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo.

- Tổ chức hội nghị các nhân sĩ, trí thức, già làng, trưởng bản, nghệ nhân, các nhà khoa học, văn nghệ sỹ để đề xuất những sáng kiến, ý tưởng, giải pháp, cách làm góp phần thực hiện chính sách văn hóa dân tộc, lựa chọn chủ đề thiết thực để thực hiện “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” trong từng năm.

- Các tổ chức Đảng, đoàn thể, cơ quan ở Trung ương có hình thức thích hợp điểm lại những việc đã làm và đề ra những công việc trọng tâm sắp tới để thực hiện chính sách văn hóa dân tộc, đặc biệt là công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển nguồn nhân lực cho đồng bào các dân tộc thiểu số…

- Các hoạt động, sự kiện trên được tổ chức trong năm có chủ đề của năm và phù hợp với nhóm vấn đề và vấn đề lớn của 3 năm, 5 năm tạo thành chuỗi tương hỗ, gắn kết, liên hoàn giữa chúng với nhau và giữa địa phương với Trung ương, các vùng miền.

- Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam được xây dựng tại Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội là một trung tâm hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch quốc gia, tập trung tái hiện, gìn giữ, phát huy và khai thác các di sản văn hóa truyền thống của 54 dân tộc anh em, giới thiệu với nhân dân trong nước và khách quốc tế, là ngôi nhà chung nơi gặp gỡ, giao lưu của đồng bào 54 dân tộc Việt Nam, là địa điểm tổ chức các hoạt động chính mang quy mô quốc gia của “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” hàng năm.

- Các chương trình hoạt động thiết thực phù hợp khác.

III. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

1. Giai đoạn 2008-2009: Chuẩn bị, thực hiện

a. Năm 2008

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, chỉ đạo Ban Soạn thảo xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” giai đoạn 2010-2015, đặc biệt là kế hoạch chương trình hoạt động “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2009 và Lễ công bố “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” vào ngày 19/4/2009.

- Trù liệu các điều kiện cần thiết để thực hiện.

b. Năm 2009

- Tổ chức công tác tuyên truyền - giáo dục, quảng bá về “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” hướng tới ngày 19/4/2009.

- Phát động, tìm kiếm, tôn vinh các sáng tạo, giải pháp hữu ích về khoa học và công nghệ; giáo dục & đào tạo; phát triển kinh tế áp dụng cho vùng đồng bào các dân tộc, đặc biệt là các dân tộc thiểu số. Cổ vũ sáng tác văn học nghệ thuật nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa 54 dân tộc Việt Nam.

- Sưu tầm và hoàn thành bộ tư liệu quảng bá giới thiệu về 54 dân tộc Việt Nam phục vụ chủ đề “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”

- Chuyên đề trọng tâm: những vấn đề chúng ta có thể chưa biết về các dân tộc; Các dân tộc có dân số ít nhất ở Việt Nam (Brâu, Ơ Đu, Rơ Măm)

- Tổ chức thành công lễ công bố “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” vào ngày 19/4/2009.

2. Giai đoạn 2010-2015: Thực hiện theo bề rộng, chiều sâu mang tính cơ bản

- Xác lập vấn đề chủ chốt giai đoạn này là: “Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ” các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam. Tập trung thực hiện các chính sách với đồng bào dân tộc thiểu số để cùng phát triển và phát triển bền vững.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, quảng bá, góp phần thực hiệu có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, tôn vinh bản sắc của các dân tộc Việt Nam.

- Năm 2010: Tổ chức “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” và các hoạt động, sự kiện kết hợp chuỗi các sự kiên ngày kỷ niệm quốc gia năm 2010: 80 năm ngày thành lập Đảng (3/2); 35 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4); 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); 65 năm ngày Quốc khánh (2/9); đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội (10/10).

- Các năm từ 2011 đến 2015: Tổ chức các chương trình, sự kiện thường niên từ địa phương đến Trung ương và các hoạt động thường xuyên tại các địa phương.

- Tổ chức, sơ kết rút kinh nghiệm các hoạt động để điều chỉnh và phát huy kịp thời, đề xuất phương hướng hoạt động các giai đoạn tiếp theo của “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”

3. Sau năm 2015: Thực hiện nề nếp, sáng tạo, hiệu quả

- Tổng kết công tác hoạt động giai đoạn 2010 - 2015

- Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào, hoạt động “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” dần đưa các hoạt động này vào nề nếp, thiết thực, sáng tạo, đổi mới, mang lại hiệu quả cao, cụ thể với từng dân tộc và với cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, đặc biệt là đối với đồng bào các dân tộc thiểu số.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nguyên tắc chung

- Với ý nghĩa và tầm quan trọng của “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” đòi hỏi những nội dung hoạt động thiết thực, phù hợp do đó công tác tổ chức thực hiện cần được tổ chức sâu rộng để đạt hiệu quả cao.

- Tổ chức thực hiện theo nguyên tắc: tập trung thực hiện từ dưới lên (từ thôn, làng, bản, buôn… đến xã phường, thị trấn, quận, huyện, tỉnh thành và Trung ương) từ trên xuống (từ Trung ương tới địa phương theo hệ thống chính quyền đến cơ sở) và người Việt Nam ở xa Tổ quốc đảm bảo hoạt động thực chất đồng bào các dân tộc được tham gia ngay từ khâu xây dựng chương trình, kế hoạch đến tổ chức triển khai thực hiện và là người hưởng thụ các thành quả đó.

- Thành lập Hội đồng tư vấn để chọn lựa các hoạt động, chương trình theo định kỳ phù hợp với tình hình và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đất nước, góp phần thực hiện chính sách văn hóa dân tộc. Khuyến khích các sáng tạo, ý tưởng, chương trình, giải pháp phù hợp với mục tiêu, yêu cầu của “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”, thiết thực, mang lại hiệu quả rõ nét nhằm đổi mới chương trình, hoạt động và cách tổ chức thực hiện. Các đề xuất này được gửi đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Phân công thực hiện

a. Ở Trung ương:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đầu mối chủ trì, tổ chức chỉ đạo việc xây dựng chương trình kế hoạch, tổ chức thực hiện và hướng dẫn các địa phương tổ chức các hoạt động, chương trình “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu, có chương trình, hoạt động cụ thể, trước mắt là Lễ công bố ngày 19/4/2009. Tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết việc thực hiện “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”, tổng hợp tình hình thực hiện, đánh giá hiệu quả, báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào tháng 12 hàng năm. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các chương trình, kế hoạch tổng thể và chỉ đạo các sự kiện mang tầm vóc quốc gia. Chỉ đạo, hướng dẫn các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ở địa phương thực hiện nghiêm túc “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” thiết thực, thường xuyên, phù hợp đặc thù và yêu cầu thực tế.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến nghị Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tập hợp, phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri về vấn đề văn hóa dân tộc để chỉ đạo triển khai “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm và đề nghị các Bộ, Ban, Ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương thực hiện các công việc sau:

- Ủy ban Dân tộc phối hợp triển khai thực hiện “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”, có chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp đảm bảo sự tham gia, hưởng ứng của đồng bào các dân tộc, đặc biệt là bà con các dân tộc thiểu số, tôn vinh bản sắc văn hóa 54 dân tộc Việt Nam.

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình, hoạt động “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”, lồng ghép thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”

- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Nội vụ, Thông tin - Truyền thông và các Bộ, ngành có liên quan chủ động chỉ đạo tổ chức các hoạt động “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” theo đúng mục tiêu, yêu cầu và chương trình kế hoạch được duyệt của ngành mình, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong tổ chức các hoạt động mang tính hệ thống; sử dụng kinh phí trong dự toán chi ngân sách nhà nước được giao hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và huy động các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác để thực hiện các hoạt động này.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Thông Tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng chủ động xây dựng chương trình phù hợp, tích cực triển khai công tác thông tin, giáo dục, tuyên truyền, quảng bá về các hoạt động, chương trình “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”, đặc biệt chương trình hưởng ứng lễ công bố “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”. Hướng dẫn, phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương để hoàn thành tốt các nhiệm vụ này.

- Các hội, đoàn thể ở Trung ương, chủ động xây dựng chương trình kế hoạch phù hợp lồng ghép với các chương trình hoạt động của mình, phát động các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật, sáng tác văn học nghệ thuật, tìm hiểu văn hóa 54 dân tộc …để tôn vinh “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”. Có kế hoạch, chương trình cụ thể hưởng ứng ngày 19/4/2009.

b. Tại các địa phương

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với đầu mối là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động chỉ đạo tổ chức các hoạt động “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” theo đúng mục tiêu, yêu cầu, kế hoạch, tích cực phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổ chức các hoạt động thiết thực có hệ thống, bài bản, gắn kết tạo hiệu quả cao; hàng năm trước ngày 15/12 báo cáo kế hoạch và kết quả thực hiện đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ; sử dụng kinh phí trong dự toán chi ngân sách nhà nước được giao hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và huy động các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác để thực hiện các hoạt động này. Chỉ đạo các chính quyền cơ sở chủ động, tích cực triển khai sâu rộng đến từng thôn, làng, bản ấp. Trước mắt cần tập trung tuyên truyền, quảng bá, chương trình kế hoạch của địa phương mình để hưởng ứng Lễ công bố “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” vào ngày 19/4/2009.

- Ủy ban nhân dân các cấp quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn và các thôn làng, bản, ấp có những hoạt động cụ thể, thiết thực, phù hợp, phong phú, sáng tạo phù hợp với đặc thù dân tộc, địa phương thiết thực tổ chức hoạt động “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” coi đây là ngày hội văn hóa lớn của đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

- Các đoàn thể ở địa phương hưởng ứng, gương mẫu và đi đầu trong việc vận động và thực hiện các hoạt động “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động xây dựng chương trình kế hoạch và tổ chức các hoạt động nhân “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” theo nội dung quy định tại Chương trình khung này; sử dụng kinh phí trong dự toán chi ngân sách nhà nước được giao hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và huy động các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác để thực hiện những hoạt động này. Quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc cần kịp thời phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xem xét, giải quyết đảm bảo hoàn thành mục tiêu, yêu cầu, hoạt động của “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5248/QĐ-BVHTTDL năm 2008 về việc phê duyệt Chương trình khung các hoạt động “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.947

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.124