Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 50/2015/QĐ-UBND sửa đổi quyết định 12/2009/QĐ-UBND đánh số gắn biển số nhà Cà Mau

Số hiệu: 50/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 28/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/2015/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 28 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI KHOẢN 3, ĐIỀU 20 QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2009/QĐ-UBND NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM 2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÁNH SỐ VÀ GẮN BIỂN SỐ NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2061/TTr-SXD ngày 12 tháng 11 năm 2015 và Báo cáo thẩm định số 362/BC-STP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 3, Điều 20 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Cà Mau, như sau:

“3. Trình tự, thời gian giải quyết hồ sơ: thời gian giải quyết hồ sơ đánh biển số nhà không quá 09 ngày làm việc, theo trình tự sau:     

a) Ủy ban nhân dân cấp xã khi tiếp nhận hồ sơ phải viết biên nhận hồ sơ, xác nhận vào đơn đề nghị cấp số nhà, thu lệ phí cấp biển số nhà và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý đô thị (đối với địa bàn thành phố Cà Mau), Phòng Kinh tế và Hạ tầng (đối với địa bàn huyện). Thời hạn hoàn tất không quá 02 ngày làm việc;

b) Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế và Hạ tầng có trách nhiệm căn cứ hồ sơ đề nghị cấp số nhà do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến, tiến hành kiểm tra, khảo sát thực địa để đánh số nhà và lập giấy chứng nhận số nhà theo các trường hợp sau:

- Trường hợp nhà thuộc khu vực đã được đánh số, gắn biển số nhà theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân cấp huyện mà có phát sinh việc nhập nhà, tách nhà hoặc xây chen thêm nhà trên khuôn viên đất thì thực hiện nguyên tắc đánh số nhà theo Điều 15 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND.

- Đối với những khu vực xây dựng mới, khu đô thị mới thì căn cứ bản vẽ quy hoạch xây dựng để đánh số nhà theo quy định tại Chương II của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND.

- Trường hợp nhà thuộc tuyến đường, hẻm, khu vực dân cư cũ đã có số nhà nhưng chưa được đánh số lại theo Quy định này mà trong quá trình thực hiện hồ sơ, cơ quan chức năng chưa thể xác định được chính xác số nhà theo đúng nguyên tắc của Quy định thì đánh số nhà dựa vào số nhà liền kề hiện hữu và áp dụng nguyên tắc nhập số nhà hoặc chèn số nhà của Quy định này để tạm cấp số nhà. Đối với trường hợp này, trong giấy chứng nhận số nhà phải thông báo nội dung “số nhà được cấp tạm và sẽ được điều chỉnh lại khi cơ quan Nhà nước thực hiện đánh số nhà theo kế hoạch trên tuyến đường, hẻm nói trên” để chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng nhà biết.

Sau khi hoàn tất việc đánh số nhà, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế và Hạ tầng có trách nhiệm chuyển giấy chứng nhận số nhà đến Ủy ban nhân dân cấp xã.

Thời hạn hoàn tất hồ sơ tại Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế và Hạ tầng không quá 05 ngày làm việc.

c) Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức gia công, lắp đặt biển số cho chủ sở hữu, người quản lý sử dụng nhà theo quy định. Thời hạn hoàn tất không quá 02 ngày làm việc.”

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Xây dựng phối hợp với Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng (b/c);
- Cục Kiểm tra VB-B Tư pháp;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- STư pháp (tự kiểm tra);
- Cng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm CB-TH;
- Phòng: XD, NN-NĐ;
- Lưu: VT, Mi01/12.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 50/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 sửa đổi Khoản 3, Điều 20 Quyết định 12/2009/QĐ-UBND Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.179

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!