Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 46/2015/QĐ-UBND về Quy định tạm thời mức hỗ trợ trưng bày, bảo quản, phục vụ người đọc và báo cáo tình hình người đọc tại các điểm bưu điện văn hóa xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 46/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 06/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 46/2015/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỨC HỖ TRỢ TRƯNG BÀY, BẢO QUẢN, PHỤC VỤ NGƯỜI ĐỌC VÀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH NGƯỜI ĐỌC TẠI CÁC ĐIỂM BƯU ĐIỆN VĂN HÓA XÃ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Thông tư số 17/TT-BTTTT ngày 02 tháng 8 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyn thông quy đnh về hoạt động các điểm Bưu điện văn hóa xã;

Căn cứ Quyết định số 910/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động điểm Bưu điện - Văn hóa xã, giai đoạn 2013 -2015, định hướng 2020;

Căn cứ Công văn số 152/HĐND-THKT ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Thường trực Hội đng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ trưng bày, bảo quản, phục vụ người đọc và báo cáo tình hình người đọc tại các điểm bưu điện văn hóa xã;

Theo đề nghị của Giám đốc S Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời mức hỗ trợ trưng bày, bảo quản, phục vụ người đọc và báo cáo tình hình người đọc tại các đim bưu điện văn hóa xã trên địa bàn tỉnh, với một số nội dung chủ yếu sau:

1. Mức hỗ trợ: 120.000 đồng/điểm/tháng (một trăm hai mươi ngàn đồng/ điểm/tháng).

2. Đối tượng được hỗ trợ: nhân viên đang làm việc tại các điểm bưu điện văn hóa xã theo Quyết định số 910/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đối với các điểm Bưu điện văn hóa xã đã được hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu và các chương trình khác thì không được hỗ trợ theo Quyết định này.

3. Số lượng: 01 người/01 điểm bưu điện.

4. Thời gian được hỗ trợ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Trong thời gian, thực hiện Quyết định này, nếu có quy định, mi của Trung ương về hỗ trợ cho nhân viên bưu điện văn hóa xã thì áp dụng theo quy định đó.

5. Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn sự nghiệp thông tin và truyền thông được cấp hàng năm qua Sở Thông tin và Truyn thông.

Điều 2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai thực hiện hỗ trợ cho nhân viên các đim bưu điện văn hóa xã theo quy đnh hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Thông tin và truyền thông, Tài chính, văn hóa thể thao và Du lịch, Kho bạc Nhà nước tỉnh - Giám đốc Bưu điện tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
-
Bộ Thông tin và Truyn thông;
- Thường trực HĐND tnh;
- Cục Kim tra VBQPPL-B Tư pháp;
- CT và các PCT tỉnh;
- VP: CVP, các PCVP và CV: TC, DL, TH;
- Lưu: VT, VH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 46/2015/QĐ-UBND về Quy định tạm thời mức hỗ trợ trưng bày, bảo quản, phục vụ người đọc và báo cáo tình hình người đọc tại các điểm bưu điện văn hóa xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.652

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89