Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 424/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 23/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 424/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (Tờ trình số 2355/TTr-BGTVT ngày 14 tháng 4 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 442/TTr-BTĐKT ngày 17 tháng 4 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 04 tập thể và 07 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- BTCN VPCP;
- TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b),

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 23/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ)

01. Công ty Xây dựng công trình giao thông 501 thuộc Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5, Bộ Giao thông vận tải;

02. Công ty cổ phần Xây dựng công trình 510 thuộc Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5, Bộ Giao thông vận tải;

03. Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy thuộc Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5, Bộ Giao thông vận tải;

04. Công ty Xây dựng công trình 585 thuộc Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5, Bộ Giao thông vận tải;

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2005 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

05. Ông Lê Tự Lâm, Giám đốc Công ty Xây dựng công trình giao thông 501 thuộc Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5, Bộ Giao thông vận tải;

06. Ông Thân Hà Thống Nhất, Giám đốc Công ty 508 thuộc Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5, Bộ Giao thông vận tải;

07. Ông Lê Bá Tố, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng công trình 510 thuộc Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5, Bộ Giao thông vận tải;

08. Ông Nguyễn Văn Lợi, Chỉ huy trưởng Công trường Cảng Hòn La thuộc Công ty cổ phần Xây dựng công trình 525, Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5, Bộ Giao thông vận tải;

09. Ông Đoàn Tường Triệu, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy thuộc Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5, Bộ Giao thông vận tải;

10. Ông Thân Đình Cường, Giám đốc Công ty Xây dựng công trình 585 thuộc Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5, Bộ Giao thông vận tải;

11. Ông Thân Hoàng, Giám đốc Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 tại Quảng Ninh, Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5, Bộ Giao thông vận tải;

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 424/QĐ-TTg ngày 23/04/2008 về tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.171

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!