Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 41/2016/QĐ-UBND Quy định tổ chức Lễ dâng hương Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sỹ chiến dịch Hòa Bình do tỉnh Hòa Bình ban hành

Số hiệu: 41/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 12/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41 /2016/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 12 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TỔ CHỨC LỄ DÂNG HƯƠNG TƯỢNG ĐÀI CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ LỄ VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SỸ CHIẾN DỊCH HÒA BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Thực hiện Công văn số 11-CV-TU ngày 29/9/2015 của Tỉnh ủy Hòa Bình về việc thực hiện một số nghi thức trong các chương trình hội nghị trên địa bàn tỉnh; Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Công văn số 1131-CV/VPTU ngày 09/9/2016 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc tổ chức Lễ dâng hương Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sỹ chiến dịch Hòa Bình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2160/TTr-SNV ngày 05/10/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tổ chức Lễ dâng hương Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sỹ chiến dịch Hòa Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 10 năm 2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

QUY ĐỊNH

TỔ CHỨC LỄ DÂNG HƯƠNG TƯỢNG ĐÀI CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ LỄ VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SỸ CHIẾN DỊCH HÒA BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 12 /10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định việc tổ chức Lễ dâng hương Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sỹ chiến dịch Hòa Bình.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng khi tổ chức Lễ dâng hương Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sỹ chiến dịch Hòa Bình ở cấp tỉnh.

Điều 3. Mục đích

Tổ chức Lễ dâng hương Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sỹ chiến dịch Hòa Bình đảm bảo thống nhất về thành phần, nghi thức, trang trọng, có ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước. Thể hiện lòng thành kính, biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc.

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Quyết định này, các từ ngữ sau được hiểu “Năm tròn”, “năm lẻ 5”, là số năm kỷ niệm (lần thứ) của các sự kiện.

1. “Năm tròn” là năm có chữ số cuối cùng là “0”;

2. “Năm lẻ 5” là năm có chữ số cuối cùng là “5”.

Chương II

NỘI DUNG TỔ CHỨC LỄ DÂNG HƯƠNG TẠI TƯỢNG ĐÀI CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ LỄ VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SỸ CHIẾN DỊCH HÒA BÌNH

Điều 5. Các dịp tổ chức

1. Hằng năm tổ chức Lễ dâng hương, Lễ viếng vào các dịp:

a) Tết Nguyên đán;

b) Kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975);

c) Kỷ niệm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890) (Chỉ tổ chức Lễ dâng hương Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh);

d) Kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 (Chỉ tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sỹ chiến dịch Hòa Bình);

đ) Kỷ niệm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945);

2. Tổ chức Lễ dâng hương, Lễ viếng gắn với các sự kiện:

a) Lễ kỷ niệm thành lập tỉnh Hòa Bình; Lễ kỷ niệm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; Lễ kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (vào các năm tròn và năm lẻ 5);

b) Đại hội Đảng bộ tỉnh các nhiệm kỳ; Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh; Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh (Chỉ tổ chức Lễ dâng hương Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh);

3. Thời gian do Ban Tổ chức thông báo.

Điều 6. Thành phần tham dự

1. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước (nếu có)

2. Lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh;

3. Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy;

4. Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (công tác tại cơ quan, đơn vị có trụ sở đóng trên địa bàn thành phố Hòa Bình);

5. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

7. Đại biểu tham gia các sự kiện quy định tại Khoản 2, Điều 5 Quy định này;

Lưu ý: Đại biểu mời có lý do không tham dự được thì không phân công đại biểu khác đi thay, hoặc nếu đi thay phải được sự đồng ý của đồng chí chủ trì chương trình đó.

Điều 7. Đội hình và nghi thức

1. Đội hình

Đoàn đại biểu tập trung tại địa điểm tổ chức, đứng thành hàng ngang theo thứ tự (tính từ chân Tượng đài (hoặc Đài Liệt sỹ)):

a) Lãnh đạo Đảng, Nhà nước (nếu có);

b) Lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

d) Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

f) Các đại biểu còn lại.

2. Nghi thức

a) Nghi thức dâng hương Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện theo thứ tự sau:

Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần;

Mời đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa, dâng hương (nếu có);

Mời đại biểu lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương;

Đại diện Ban Tổ chức Lễ dâng hương đọc lời báo công (nếu có);

Phút mặc niệm (mở nhạc bài Lãnh tụ ca);

Mời các đại biểu còn lại tiếp tục dâng hoa, dâng hương;

Kết thúc buổi Lễ.

b) Nghi thức viếng Nghĩa trang Liệt sỹ chiến dịch Hòa Bình thực hiện theo thứ tự sau:

Đội tiêu binh dâng hoa đặt lên Đài Liệt sĩ và đứng tiêu binh tại Lễ Đài.

Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần;

Mời đại biểu Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương (nếu có);

Mời đại biểu lãnh đạo tỉnh lên dâng hương;

Đại diện Ban tổ chức Lễ viếng đọc lời viếng (nếu có).

Phút mặc niệm (mở nhạc bài Chiêu hồn tử sĩ).

Các đại biểu thắp hương tại Đài Liệt sĩ và phần mộ các Liệt sĩ trong nghĩa trang.

Kết thúc buổi Lễ.

Điều 8. Trang phục

1. Đối với Nam: Mặc bộ comple veston, áo sơ mi có cổ thắt cà vạt, đi giày hoặc dép có quai hậu.

2. Đối với Nữ: Mặc áo dài truyền thống hoặc trang phục dân tộc lịch sự, chỉnh tề; đi giày hoặc dép có quai hậu.

3. Đại biểu là người dân tộc thiểu số mặc trang phục của dân tộc mình.

4. Đại biểu lực lượng vũ trang, cựu chiến binh mặc lễ phục.

5. Phóng viên làm nhiệm vụ đưa tin, chụp ảnh mặc trang phục lịch sự, gọn gàng.

Lưu ý:

Không mặc áo không cổ, áo không tay, trang phục quá mỏng, quần hoặc váy ngắn trên đầu gối.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Phân công nhiệm vụ

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Tham mưu, báo cáo lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh về quy mô, thành phần, thời gian tổ chức lễ viếng, lễ dâng hương để phát hành Giấy mời;

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung;

c) Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan để tổ chức lễ dâng hương, lễ viếng đảm bảo an toàn, trang trọng, nghiêm túc.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình

a) Đảm bảo các điều kiện phục vụ như: Bố trí đội tiêu binh; Trang trí địa điểm tổ chức; Vòng hoa (Chuẩn bị 01 vòng hoa trên dải băng ghi “Tỉnh Ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ VN tỉnh kính dâng (viếng)”; Nếu có lãnh đạo Trung ương bố trí vòng hoa riêng), hương, tăng âm, loa đài và băng đĩa nhạc … công tác đảm bảo nếu thời tiết không thuận lợi.

b) Căn cứ vào nội dung Điều 5 Quy định này, hàng năm chủ động xây dựng kế hoạch bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách để thực hiện.

3. Công an tỉnh

Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố đảm bảo công tác bảo vệ an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra lễ dâng hương, lễ viếng (Tùy theo từng sự kiện).

4. Công ty Thủy điện Hòa Bình

Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố đảm bảo các điều kiện phục vụ như Lễ dâng hương Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 41/2016/QĐ-UBND Quy định tổ chức Lễ dâng hương Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sỹ chiến dịch Hòa Bình do tỉnh Hòa Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


485

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155