Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 40/2020/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng danh hiệu Công dân Đồng khởi và Công dân Đồng khởi danh dự do tỉnh Bến Tre ban hành

Số hiệu: 40/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Cao Văn Trọng
Ngày ban hành: 12/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2020/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 12 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT TẶNG DANH HIỆU CÔNG DÂN ĐỒNG KHỞI VÀ CÔNG DÂN ĐỒNG KHỞI DANH DỰ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1942/TTr-SNV ngày 09 tháng 10 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét tặng danh hiệu Công dân Đồng khởi và Công dân Đồng khởi danh dự.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Hội đồng xét tặng danh hiệu; Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 10 năm 2020./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

QUY CHẾ

XÉT TẶNG DANH HIỆU CÔNG DÂN ĐỒNG KHỞI VÀ CÔNG DÂN ĐỒNG KHỞI DANH DỰ

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về việc tổ chức xét tặng danh hiệu Công dân Đồng khởi và Công dân Đồng khởi danh dự trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cá nhân trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; lực lượng vũ trang nhân dân; các đơn vị sự nghiệp; các tổ chức kinh tế thuộc các thành phần kinh tế; nhân dân trên địa bàn tỉnh; cá nhân ngoài tỉnh, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài có thành tích tiêu biểu, xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Danh hiệu Công dân Đồng khởi và Công dân Đồng khởi danh dự (sau đây gọi tắt là danh hiệu) là hình thức tôn vinh, khen thưởng cao quý của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển chung của tỉnh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, là tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo.

2. Danh hiệu Công dân Đồng khởi: Là công dân Việt Nam, có quê quán Bến Tre (không phân biệt độ tuổi, nghề nghiệp, giới tính, tôn giáo, dân tộc) đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này.

3. Danh hiệu Công dân Đồng khởi danh dự: Là công dân Việt Nam, không có quê quán Bến Tre và người nước ngoài (không phân biệt độ tuổi, nghề nghiệp, giới tính, tôn giáo, dân tộc) đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này.

Điều 4. Nguyên tắc xét tặng và số lượng danh hiệu

1. Nguyên tắc xét tặng danh hiệu

a) Việc xét, chọn phải đảm bảo công khai, công bằng, chính xác và kịp thời; bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới; kết hợp hài hòa giữa động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất;

b) Mỗi cá nhân chỉ được tặng một danh hiệu và một lần duy nhất, không áp dụng hình thức truy tặng.

2. Số lượng danh hiệu

Số lượng được xét tặng không quá 05 cá nhân trong một năm. Trong đó, mỗi danh hiệu phải có ít nhất 01 cá nhân được xét tặng.

Chương II

TIÊU CHUẨN VÀ TỔ CHỨC XÉT TẶNG DANH HIỆU

Điều 5. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu

1. Cá nhân được xét tặng danh hiệu Công dân Đồng khởi phải đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Có thành tích đặc biệt xuất sắc, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển tỉnh; tiêu biểu, đi đầu trong học tập, công tác, lao động sản xuất, kinh doanh, bảo vệ môi trường, văn hóa nghệ thuật, khoa học - công nghệ, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, công tác xã hội từ thiện, an ninh - quốc phòng,… là tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo;

b) Chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; gương mẫu trong thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa tại cơ quan, đơn vị, địa phương nơi cư trú;

c) Tận tụy, trung thực, tiêu biểu cho tinh thần: Cần - Kiệm - Liêm - Chính - Chí công - Vô tư.

2. Cá nhân được xét tặng danh hiệu Công dân Đồng khởi danh dự phải đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Có đóng góp đặc biệt quan trọng, thiết thực, hiệu quả trong xây dựng, bảo vệ và phát triển tỉnh Bến Tre trên các lĩnh vực: Lao động sản xuất, kinh doanh, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, văn hóa nghệ thuật, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, công tác xã hội từ thiện,… là tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo;

b) Chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 6. Hội đồng xét tặng danh hiệu

1. Hội đồng xét tặng danh hiệu do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập (sau đây gọi tắt là Hội đồng), số lượng thành viên của Hội đồng tùy thuộc vào số lượng và đối tượng được đề nghị xét tặng, nhưng không ít hơn 11 người. Hội đồng có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xét chọn các cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu nhất, đóng góp đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển tỉnh Bến Tre để xem xét, quyết định tặng danh hiệu Công dân Đồng khởi và Công dân Đồng khởi danh dự.

2. Hội đồng gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các thành viên và Thư ký Hội đồng:

a) Chủ tịch Hội đồng: Là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Mời Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng ban, Ban Thi đua - Khen thưởng là Phó Chủ tịch Hội đồng;

c) Các Thành viên Hội đồng bao gồm: Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học thuộc lĩnh vực xét tặng danh hiệu.

d) Thư ký Hội đồng: Trưởng phòng, Phòng Hành chính - Tổ chức, Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ).

3. Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng điều hành các phiên họp của Hội đồng. Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể. Các phiên họp của Hội đồng phải có ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên tham dự. Quyết định của Hội đồng chỉ có giá trị khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng có mặt đồng ý.

4. Chủ tịch Hội đồng có thể ủy quyền cho Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng điều hành phiên họp của Hội đồng; Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng có trách nhiệm thay mặt Hội đồng báo cáo Chủ tịch Hội đồng về kết quả làm việc và đề xuất của Hội đồng đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xét tặng danh hiệu Công dân Đồng khởi và Công dân Đồng khởi danh dự.

Điều 7. Quy trình xét tặng danh hiệu

1. Căn cứ Điều 5 của Quy chế này, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức xét, lựa chọn không quá 01 cá nhân xuất sắc tiêu biểu nhất đối với mỗi danh hiệu trong lĩnh vực phụ trách, đề nghị Chủ tịch Hội đồng xét, tặng danh hiệu (qua Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh), thời gian trong tháng 11 hàng năm.

a) Cá nhân thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương nào trực tiếp quản lý, thì cơ quan, đơn vị, địa phương đó xem xét, giới thiệu về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổng hợp, thông qua Hội đồng, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xét, tặng danh hiệu Công dân Đồng khởi;

b) Cơ quan, đơn vị, địa phương là đầu mối liên hệ, tiếp nhận đóng góp, thì cơ quan, đơn vị, địa phương đó xem xét, giới thiệu về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổng hợp, thông qua Hội đồng, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xét, tặng danh hiệu Công dân Đồng khởi danh dự.

2. Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ):

a) Tổng hợp danh sách (kèm hồ sơ) để lấy ý kiến toàn dân trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, Báo Đồng khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre trong thời gian 15 ngày;

b) Tổng hợp ý kiến (nếu có) thông qua Hội đồng xét tặng danh hiệu xem xét, thống nhất. Tham mưu Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về danh sách các cá nhân đã được Hội đồng thống nhất đề nghị tặng danh hiệu;

c) Tổng hợp danh sách theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định tặng danh hiệu;

d) Đăng tải thông tin về các cá nhân được tặng danh hiệu trên Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh và website, trang mạng của các đơn vị có cá nhân được tặng danh hiệu.

Điều 8. Tổ chức Lễ trao tặng

Lễ trao tặng danh hiệu được tổ chức trang trọng và được truyền thông rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng, nêu gương, nhằm tạo sự lan tỏa trong và ngoài tỉnh vào dịp kỷ niệm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01) hàng năm.

Điều 9. Kinh phí

1. Kinh phí tổ chức xét chọn và trao tặng danh hiệu được chi từ nguồn xã hội hóa, chủ yếu chi cho các hoạt động sau:

a) Hoạt động của Hội đồng;

b) In ấn Bằng chứng nhận;

c) Tổ chức Lễ trao danh hiệu;

d) Tiền thưởng kèm theo.

2. Cá nhân đạt danh hiệu Công dân Đồng khởi và Công dân Đồng khởi danh dự được tặng Bằng công nhận, Huy hiệu và tiền thưởng 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng); được ghi tên vào Sổ vàng truyền thống của tỉnh.

Điều 10. Hủy quyết định tặng danh hiệu và thu hồi hiện vật

1. Nếu phát hiện tổ chức, cá nhân không trung thực trong việc lập hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu, thì hủy bỏ quyết định tặng danh hiệu, thu hồi toàn bộ hiện vật và tiền thưởng, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định.

2. Trong thời hạn 15 ngày sau khi phát hiện vi phạm, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh có trách nhiệm tham mưu Hội đồng hoàn tất các thủ tục đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thu hồi Bằng công nhận, Huy hiệu, kèm theo tiền thưởng và xóa tên trong sổ vàng truyền thống.

3. Việc thu hồi danh hiệu được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Tổ chức thực hiện

1. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh được mời thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng xét tặng danh hiệu; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện vận động kinh phí để tổ chức xét chọn và trao tặng danh hiệu Công dân Đồng khởi và Công dân Đồng khởi danh dự;; đảm bảo quản lý và sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích nguồn kinh phí vận động.

2. Hàng năm, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai, phổ biến, truyền thông về xét tặng danh hiệu; Có trách nhiệm đôn đốc các cấp, các ngành, các đơn vị tổ chức thực hiện Quy chế này.

3. Các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế này.

4. Báo, đài và các cơ quan truyền thông của tỉnh kịp thời thông tin, tuyên truyền, tạo sự lan tỏa sâu rộng đối với những cá nhân được tặng danh hiệu Công dân Đồng khởi và Công dân Đồng khởi danh dự.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 40/2020/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng danh hiệu Công dân Đồng khởi và Công dân Đồng khởi danh dự do tỉnh Bến Tre ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


220

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.219.62