Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 40/2016/QĐ-UBND Quy định khen thưởng thành tích đột xuất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Số hiệu: 40/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 12/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2016/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH ĐỘT XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1966/TTr-SNV ngày 16 tháng 8 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc khen thưởng thành tích đột xuất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Quy định khen thưởng thành tích đột xuất.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, đơn vị trực thuộc Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban TĐKTTW;
- Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ;
-
Cục kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Đoàn ĐBQH Hà Nội;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Thành viên HĐTĐKT;
- Cổng giao tiếp điện tử TP;
- VPUBNDTP: các CPVP, Phòng: TK-BT, NC, TH;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Ban TĐKTTP - Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, NCDương.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH ĐỘT XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về đối tượng, nguyên tắc, tiêu chuẩn quy trình xét, hình thức khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

“Thành tích đột xuất” là thành tích đạt được trong trường hợp đặc biệt, không có kế hoạch, dự báo trước; không thuộc nhiệm vụ, công tác được giao thường xuyên; có ảnh hưởng lớn đến xã hội, địa phương, cơ quan.

Điều 2. Đối tượng xét khen thưởng

Tập thể, cá nhân ở trong nước và nước ngoài có thành tích đột xuất góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô đảm bảo tiêu chuẩn tại Điều 4 của Quy định này.

Điều 3. Nguyên tắc xét, khen thưởng

1. Việc xét, khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời.

2. Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng có thành tích đột xuất khác nhau.

3. Kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất.

Chương II

TIÊU CHUẨN, THỦ TỤC, TRÌNH TỰ XÉT, KHEN THƯỞNG

Điều 4. Tiêu chuẩn xét, khen thưởng

Tập thể, cá nhân chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đạt được một trong các tiêu chuẩn sau sẽ được xét khen thưởng thành tích đột xuất:

1. Có thành tích đột xuất trong học tập, công tác, lao động, chiến đấu, phục vụ chiến đấu.

2. Dũng cảm đấu tranh với những hành vi tham nhũng, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

3. Có nghĩa cử cao đẹp, cứu người, bảo vệ tài sản của Nhà nước của nhân dân.

Điều 5. Quy trình xét khen thưởng và hồ sơ khen thưởng

1. Quy trình

a) Đối với Ban Thi đua, Khen thưởng Thành phố:

Trực tiếp theo dõi và thực hiện các quy trình thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định đối với các trường hợp sau:

Thông tin phát hiện từ người dân, các phương tiện thông tin đại chúng;

Thành tích trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị đột xuất của Thành phố.

b) Đối với các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, quận, huyện, thị xã các đơn vị thuộc Thành phố:

Cơ quan, đơn vị căn cứ vào tiêu chuẩn khen thưởng tại Điều 4 của Quy định này để xét, khen thưởng theo thm quyền và trình Ủy ban nhân dân Thành phố xét, khen thưởng thành tích đột xuất của tập thể, cá nhân có phạm vi ảnh hưởng đối với Thành phố và rộng ra ngoài phạm vi Thành phố.

2. Hồ sơ khen thưởng

Tờ trình của đơn vị trình khen nêu tóm tắt thành tích đột xuất các tập thể, cá nhân gửi cơ quan có thẩm quyền đề nghị khen thưởng.

Trường hợp đề nghị nhiều tập thể, cá nhân hồ sơ gồm: Tờ trình của đơn vị trình khen kèm theo trích ngang thành tích tập thể, cá nhân.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Điều 6. Hình thức khen thưởng

Căn cứ thành tích của tập thể, cá nhân và phạm vi ảnh hưởng để quyết định cấp khen thưởng và mức khen thưởng.

1. Ủy ban nhân dân Thành phố khen thưởng:

a) Tặng Bằng khen về thành tích đột xuất của Ủy ban nhân dân Thành phố kèm theo tiền thưởng. Mức thưởng đối với tập thể là 6 triệu đồng, cá nhân là 3 triệu đồng.

b) Trường hợp đặc biệt, đơn vị trình khen và Ban Thi đua, Khen thưởng thống nhất đề xuất hình thức khen và mức thưởng phù hợp với thành tích, công trạng đạt được của tập thể, cá nhân đảm bảo quy định của pháp luật.

2. Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, các đơn vị thuộc Thành phố khen thưởng.

Tặng Giấy khen về thành tích đột xuất kèm theo tiền thưởng. Mức thưởng đối với tập thể, cá nhân do các đơn vị thống nhất thực hiện đảm bảo theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng, các văn bản hướng dẫn thi hành và nguyên tắc tại Điều 3 của Quy định này.

Điều 7. Kinh phí khen thưởng

Cấp nào ra quyết định khen thưởng thì cấp đó chịu trách nhiệm chi tiền thưởng từ nguồn tiền thưởng do cấp mình quản lý.

Nguồn kinh phí khen thưởng được trích từ Quỹ Thi đua Khen thưởng và các nguồn dự trù kinh phí khác phục vụ cho công tác khen thưởng của Thành phố, sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, quận, huyện, thị xã và các đơn vị thuộc Thành phố.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Xử lý vi phạm

1. Thủ trưởng và tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng chịu trách nhiệm về tính chính xác thành tích được kê khai.

2. Tập thể, cá nhân đã được khen thưởng nhưng phát hiện thấy báo cáo thành tích không đúng sự thật, vi phạm tiêu chuẩn quy định thì tập thể, cá nhân đó bị thu hồi khen thưởng. Đơn vị trình khen và tập thể, cá nhân vi phạm tùy mức độ xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Phân công trách nhiệm

1. Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, các đơn vị thuộc Thành phố có trách nhiệm phát hiện, chủ động xét, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất hoặc làm thủ tục đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu.

2. Báo Hà Nội mới, Kinh tế và Đô thị, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và các cơ quan thông tin, truyền thông của Thành phố kịp thời phát hiện, phản ánh những điển hình tiên tiến. Phối hợp với các cơ quan làm thi đua khen thưởng các cấp thẩm định và đề nghị khen thưởng. Đưa tin tuyên truyền về những tập thể, cá nhân được khen thưởng.

3. Sở Nội vụ (Ban Thi đua-Khen thưởng) chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện Quy định này. Quá trình tổ chức thực hiện nếu thấy còn những điều chưa phù hợp, Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố sửa đổi, bổ sung./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 40/2016/QĐ-UBND Quy định khen thưởng thành tích đột xuất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.583

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.239.150.22