Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 40/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành: 03/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2006/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 5 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2006-2010

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 19/2002/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến năm 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 27/2005/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2006-2010;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2006-2010.

Điều 2. Trưởng ban Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, báo cáo việc triển khai thực hiện Kế hoạch hành động nêu trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Trưởng ban Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Tuấn Anh

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2006-2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2006 /QĐ-UB ngày 03 tháng 5 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng)

Căn cứ Chiến lược Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến năm 2010; Nghị quyết số 27/2005/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2006-2010 và kết quả thực hiện Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2001-2005, UBND thành phố ban hành Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2006-2010 (sau đây viết tắt là Kế hoạch hành động) cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU THỰC HIỆN

1. Mục tiêu tổng quát:

Nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ. Tạo mọi điều kiện để thực hiện có hiệu quả các quyền cơ bản và phát huy vai trò của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội.

2. Các mục tiêu, chỉ tiêu:

a) Mục tiêu thứ nhất: Thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực lao động, việc làm. Trong đó có 03 chỉ tiêu cụ thể:

- Đạt 60 - 65% lao động nữ trong tổng số lao động có việc làm mới.

- Giảm tỷ lệ thất nghiệp của lao động nữ ở khu vực thành thị còn 4% vào năm 2010.

- Đạt 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được vay vốn giải quyết việc làm, cải thiện đời sống.

b) Mục tiêu thứ hai: Thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực giáo dục. Trong đó có 03 chỉ tiêu cụ thể:

- Phấn đấu xoá mù chữ cho 100% số phụ nữ dưới 40 tuổi bị mù chữ (trừ diện miễn hoãn).

- Đạt 40% trở lên nữ cán bộ công chức, viên chức được đào tạo sau đại học trên tổng số cán bộ công chức, viên chức của thành phố được cử đi học.

- Đạt 40% trở lên nữ cán bộ công chức, viên chức được bồi dưỡng về chính trị, quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, tin học, ngoại ngữ trên tổng số cán bộ công chức của thành phố được cử đi bồi dưỡng.

c) Mục tiêu thứ ba: Thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ. Trong đó có 04 chỉ tiêu cụ thể:

- Đạt 95% trở lên phụ nữ có thai được khám thai đủ 3 lần trở lên.

- Giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản xuống còn 30-40/100.000.

- Đạt 95% trở lên phụ nữ được tiếp cận với dịch vụ y tế.

- Đạt 100% trạm y tế xã, phường có bác sĩ.

d) Mục tiêu thứ tư: Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của phụ nữ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội để tăng tỷ lệ phụ nữ được giới thiệu và bầu tham gia lãnh đạo các cấp, các ngành. Trong đó có 04 chỉ tiêu cụ thể:

- Đạt 15% trở lên cán bộ nữ tham gia các cấp uỷ Đảng thuộc nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XX.

- Đạt 33% trở lên cán bộ nữ tham gia Đại biểu Quốc hội khóa XII.

- Đạt 30% cán bộ nữ tham gia Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2009-2014.

- Tăng tỷ lệ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo tại các cơ quan quản lý nhà nước. Phấn đấu 100% các cơ quan đơn vị có lao động nữ chiếm tỷ lệ 30% trên tổng số có cán bộ nữ tham gia bộ máy lãnh đạo quản lý ở đơn vị.

e) Mục tiêu thứ năm: Tăng cường năng lực hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ. Trong đó có 02 chỉ tiêu cụ thể:

- Đạt 90% trở lên lãnh đạo từ cấp phòng trở lên và các thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ được đào tạo kiến thức về giới và thực hiện lồng ghép giới vào hoạch định và thực thi chính sách.

- Đạt 100% Ban vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp được kiện toàn bộ máy theo Chỉ thị số 27/2004/CT-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Đối với mục tiêu thứ nhất: Thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực lao động, việc làm.

a) Sở Lao động -Thương binh và Xã hội chủ trì:

- Phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương triển khai lồng ghép các chương trình mục tiêu trên địa bàn, đặc biệt là các chương trình xoá đói giảm nghèo và giải quyết việc làm;

- Thực hiện chính sách chuyển dịch cơ cấu lao động, phát triển các làng nghề truyền thống, tăng cường lao động dịch vụ, tăng cường công tác đào tạo nghề cho phụ nữ, quan tâm đối tượng phụ nữ trong diện gia đình di dời, giải toả;

- Tiếp tục thực hiện các chương trình vay vốn tín dụng và các nguồn vốn tài trợ nước ngoài, đặc biệt có chính sách cho phụ nữ nghèo vay vốn để phát triển sản xuất, cải thiện đời sống.

b) Cục Thống kê thành phố xây dựng các tiêu chí cơ sở dữ liệu về lao động nữ và duy trì thường xuyên chế độ thông tin thị trường lao động việc làm với các số liệu đã được phân tích theo giới tính.

c) Đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố có biện pháp cụ thể nhằm tăng cường trách nhiệm và nâng cao năng lực của tổ chức công đoàn, nữ công cơ sở trong việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của lao động nữ trong các loại hình doanh nghiệp.

2. Đối với mục tiêu thứ hai: Thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực giáo dục.

a) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì:

- Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Bộ đội Biên phòng thành phố và các ngành liên quan vận động phụ nữ dưới 40 tuổi chưa biết chữ và chưa hoàn thành các chương trình phổ cập giáo dục ra học tại các lớp xoá mù chữ, bổ túc tiểu học, trung học cơ sở;

- Phối hợp với Sở Văn hoá - Thông tin tổ chức tuyên truyền rộng rãi về lợi ích của việc học chữ, học tập kiến thức về mọi lĩnh vực cho phụ nữ.

b) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Thành uỷ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu cho UBND thành phố, Hội đồng Đào tạo thành phố các kế hoạch, chương trình, đề án chế độ chính sách về việc cử cán bộ nữ đi học sau đại học, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, tin học ngoại ngữ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước.

3. Đối với mục tiêu thứ ba: Thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ.

a) Sở Y tế chủ trì, phối hợp Uỷ ban Dân số Gia đình và Trẻ em, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan:

-Triển khai mạnh mẽ công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ ngành y tế, ngành dân số, đặc biệt là của các tầng lớp nhân dân và phụ nữ, nhằm tạo sự thay đổi thực sự về hành vi, thói quen trong việc tự chăm sóc và chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho phụ nữ, thực hiện kế hoạch hoá gia đình. Có biện pháp hiệu quả vận động nam giới áp dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình;

- Củng cố và phát triển mạng lưới tư vấn sức khoẻ, sức khoẻ sinh sản - kế hoạch hoá gia đình; cung cấp dịch vụ tư vấn về giới tính và tình dục an toàn cho lứa tuổi vị thành niên, tạo điều kiện thuận lợi cho các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, đặc biệt là quá trình trước, trong và sau khi sinh của các bà mẹ;

- Xây dựng kế hoạch tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho lao động nữ trong các ngành, nghề nặng nhọc, độc hại theo danh mục quy định của Bộ Y tế và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

- Kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống các đơn vị thực hiện chức năng bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, trẻ em.

b) Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố xây dựng đề án thành lập Trung tâm khám bệnh cho phụ nữ.

4. Đối với mục tiêu thứ tư: Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của phụ nữ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội để tăng tỷ lệ phụ nữ được giới thiệu và bầu tham gia lãnh đạo các cấp, các ngành.

a) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Thành uỷ:

- Khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình đội ngũ cán bộ nữ. Xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ nữ làm công tác quản lý, lãnh đạo;

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong công tác sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ nữ chủ chốt ở các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị và chuẩn bị nhân sự nữ cho kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XX, Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2009-2014, Quốc hội khoá XII đảm bảo đạt tỷ lệ đề ra;

- Thực hiện có hiệu quả các biện pháp nâng cao nhận thức về giới và thực hiện lồng ghép giới trong chính sách phát triển nguồn nhân lực, trong công tác tổ chức cán bộ;

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ... cho cán bộ nữ, đặc biệt là cán bộ nữ trong diện quy hoạch.

b) Đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố phối hợp với các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, các cấp trong công tác cán bộ nữ để phát hiện, theo dõi, giới thiệu, bồi dưỡng, quy hoạch nguồn cán bộ nữ.

5. Đối với mục tiêu thứ năm: Tăng cường năng lực hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ.

a) Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố chỉ đạo, hướng dẫn Ban vì sự tiến bộ phụ nữ các ngành, các cấp, các địa phương:

- Củng cố bộ máy hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Tiếp tục cải tiến phương thức, nội dung hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và tăng cường lồng ghép giới vào quá trình hoạch định chính sách;

- Đẩy mạnh công tác khảo sát, nghiên cứu và thu thập thông tin về phụ nữ và giới;

- Tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức về giới, kỹ năng hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý;

b) UBND các quận, huyện chủ động chỉ đạo, thực hiện củng cố bộ máy và tăng cường năng lực hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ quận, huyện, xã, phường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm:

a) Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch hành động, xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch hành động của ngành, địa phương, đơn vị mình; lồng ghép mục tiêu về bình đẳng giới trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị hàng năm;

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các đơn vị, địa phương lồng ghép việc thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch hành động trong kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội hàng năm;

c) Các thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố căn cứ Kế hoạch hành động xây dựng chương trình hành động cụ thể trên cơ sở lồng ghép chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của ngành, của đơn vị;

d) Cục Thống kê chủ trì, hướng dẫn chế độ báo cáo các số liệu phân tích theo giới tính và chỉ đạo lồng ghép thống kê giới trong các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra;

đ) Sở Văn hoá - Thông tin, Sở Tư pháp tăng cường công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, về chế độ, quyền lợi của người phụ nữ;

2. Kinh phí thực hiện:

a) Sở Tài chính:

- Hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương lập dự toán chi ngân sách cho các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ở địa phương, đơn vị và giao thành mục chi riêng trong kế hoạch hàng năm theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 5026/TC/HCSN ngày 27 tháng 5 năm 2002;

- Bố trí kinh phí theo quy định cho hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ.

b) Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường vận động tài trợ trong và ngoài nước cho việc thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch hành động.

3. Kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết:

- Hàng năm, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch hành động, đồng thời tổng hợp, định kỳ báo cáo và tham mưu cho Uỷ ban nhân dân thành phố UBND thành tổ chức sơ kết, tổng kết;

- Các các sở, ban, ngành, địa phương và đề nghị các đoàn thể định kỳ kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch hành động của các đơn vị trực thuộc. Tổ chức sơ kết, tổng kết hàng năm và báo cáo kết quả về UBND thành phố thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư và Thường trực Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố.

- Các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các mục tiêu vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố được biểu dương, khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 40/2006/QĐ-UBND ngày 03/05/2006 về Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2006-2010

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.799

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.217.106