Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3995/QĐ-BVHTTDL năm 2010 xếp hạng di tích quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 3995/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Lê Khánh Hải
Ngày ban hành: 10/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3995/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XẾP HẠNG DI TÍCH QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá;
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tại Tờ trình số 82/TTr-UBND ngày ngày 06 tháng 10 năm 2010 và hồ sơ di tích;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xếp hạng di tích quốc gia:

DI TÍCH LỊCH SỬ

CÁC ĐỊA ĐIỂM THUỘC XỨ ỦY NAM BỘ - TRUNG ƯƠNG CỤC MIỀN NAM (GIAI ĐOẠN TỪ CUỐI NĂM 1949 ĐẾN ĐẦU NĂM 1955)

TỈNH CÀ MAU

(Có Danh mục các điểm di tích được xếp hạng kèm theo)

Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo Biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng tại Điều 1 Quyết định này trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT; DSVH, NĐD.40.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Khánh Hải

 

DANH MỤC

CÁC ĐỊA ĐIỂM THUỘC XỨ ỦY NAM BỘ - TRUNG ƯƠNG CỤC MIỀN NAM (GIAI ĐOẠN TỪ CUỐI NĂM 1949 ĐẾN ĐẦU NĂM 1955) TỈNH CÀ MAU
(Ban hành theo Quyết định xếp hạng di tích số 3995/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 10 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Gồm 25 địa điểm:

1. Địa điểm Văn phòng Trung ương Cục miền Nam, xã Trí Lực, huyện Thới Bình;

2. Địa điểm Đài phát thanh Trung ương Cục miền Nam, xã Trí Lực, huyện Thới Bình;

3. Địa điểm Phòng họp Trung ương Cục miền Nam, xã Trí Lực, huyện Thới Bình;

4. Địa điểm Bộ Tư lệnh Nam Bộ, xã Trí Lực, huyện Thới Bình;

5. Địa điểm Đài Cơ Yếu của Bộ Tư lệnh Nam Bộ, xã Trí Lực, huyện Thới Bình;

6. Địa điểm Nhà in Trần Phú, xã Trí Lực, huyện Thới Bình;

7. Địa điểm Ủy ban kháng chiến - Hành chính Nam Bộ, Đài phát thanh Nam Bộ, Trường Nguyễn Văn Nguyễn, xã Trí Lực, huyện Thới Bình;

8. Địa điểm Các cơ quan đoàn thể thuộc Xứ ủy Nam Bộ - Trung ương Cục Miền Nam, xã Trí Lực, huyện Thới Bình;

9. Địa điểm Trường Trần Quốc Toản, xã Trí Lực, huyện Thới Bình;

10. Địa điểm Nơi làm việc của đồng chí Lê Đức Thọ, xã Trí Phải, huyện Thới Bình.

11. Địa điểm Ban Ấn loát Đặc biệt Nam Bộ, xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn.

12. Địa điểm Ủy ban kháng chiến - Hành chính Nam Bộ, xã Mỹ Hưng, huyện Cái Nước.

13. Địa điểm Văn phòng Trung ương Cục Miền Nam, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi.

14. Địa điểm Hội trường Ủy ban kháng chiến - Hành chính Nam Bộ, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi;

15. Địa điểm Sở Ngân khố Nam Bộ, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi;

16. Địa điểm Trường Đảng Xứ ủy Nam Bộ mang tên Trường Chinh, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi.

17. Địa điểm Ban Tuyên huấn Xứ ủy Nam Bộ, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi;

18. Địa điểm Ban Mật mã của Xứ ủy Nam Bộ, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi.

19. Địa điểm Hội trường Trường Đảng Trung ương Cục miền Nam mang tên Trường Chinh, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân;

20. Địa điểm Nơi Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn chấp bút khởi thảo “Đường lối cách mạng miền Nam” tiền thân của Nghị quyết Trung ương 15 của Đảng, xã Phú Tân, huyện Phú Tân;

21. Địa điểm Ủy ban kháng chiến - Hành chính Nam Bộ, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân.

22. Địa điểm Nơi Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn lưu trú trong thời gian hoạt động cách mạng tại Cà Mau, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời.

23. Địa điểm Ban Tổ chức Trung ương Cục sáp nhập với Ban Tổ chức Quân sự, thị trấn Rạch Ráng, huyện Trần Văn Thời;

24. Địa điểm Nhà in Trần Phú (1953), xã Khánh Lộc, huyện Trần Văn Thời;

25. Địa điểm Sở Y tế Nam Bộ, xã Khánh Thuận, huyện U Minh.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3995/QĐ-BVHTTDL năm 2010 xếp hạng di tích quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.458

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.226.211