Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3942/QĐ-UBND năm 2016 về đổi tên Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa thành Trung tâm Dịch vụ Phát thanh, Truyền hình và Tổ chức sự kiện Thanh Hóa và Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm

Số hiệu: 3942/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Phạm Đăng Quyền
Ngày ban hành: 11/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3942/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 11 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH THANH HÓA THÀNH TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN THANH HÓA VÀ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VVÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27/7/2010 của Bộ Thông tin - Truyền thông và Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc UBND cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc UBND cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 379/TTr-SNV ngày 14/7/2016; của Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tại Tờ trình số 175/TTr-PTTH ngày 18/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa thành Trung tâm Dịch vụ Phát thanh, Truyền hình và Tổ chức sự kiện Thanh Hóa.

1. Vị trí, chức năng:

a) Trung tâm Dịch vụ Phát thanh, Truyền hình và tổ chức sự kiện Thanh Hóa là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hot đng thường xuyên, trực thuộc Đài Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa, thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ Phát thanh Truyền hình và Tổ chức sự kiện.

b) Trung tâm Dịch vụ Phát thanh, Truyền hình và tổ chức sự kiện Thanh Hóa có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bc Nhà nước và Ngân hàng Thương mại để hoạt động.

c) Trụ sở của Trung tâm Dịch vụ Phát thanh, Truyền hình và tổ chức sự kiện Thanh Hóa đặt tại: số 08 Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa.

2. Nhiệm vụ

a) Lắp ráp các máy phát thanh, truyền hình, tăng âm truyền thanh; cung ứng các thiết bị, vật tư chuyên ngành phát thanh, truyền hình, công nghệ thông tin, viễn thông, thiết bị văn phòng; sửa chữa các mặt hàng điện tử, viễn thông, các thiết bị nghe nhìn.

b) Tư vấn khảo sát, thiết kế, lập phương án xây dựng các công trình truyền thanh, truyền hình;

c) Cung ứng vật tư, thiết bị phục vụ sự nghiệp phát thanh - truyền hình;

d) Xây dựng mới và sửa chữa thiết bị Kỹ thuật cho các Đài, trạm phát thanh và truyền hình, các đài truyền thanh xã, phường, thị trấn, thôn, bản trên địa bàn tỉnh;

đ) Tổ chức các sự kiện trong và ngoài tỉnh

- Sản xuất chương trình Phát thanh, Truyền hình: Phim truyện, phim tài liệu, phóng sự phát thanh, truyn hình, chương trình ca nhạc;

- Thực hiện và xây dựng chương trình quảng cáo trên các phương tiện truyền thông đại chúng;

- Tổ chức các sự kiện và phát sóng trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa và các Đài Phát thanh, Truyền hình khác;

- Tổ chức các chương trình hội nghị, hội thảo, lễ kỷ niệm, giới thiệu sản phẩm, khai trương, khánh thành ... cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

3. Cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc

3.1. Cơ cấu tổ chức

a) Lãnh đạo Trung tâm:

Trung tâm Dịch vụ Phát thanh, Truyền hình và Tổ chức sự kiện Thanh Hóa có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Phát thanh, Truyền hình và Tổ chức sự kiện Thanh Hóa do Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định và phân cấp quản lý cán bộ của UBND tỉnh.

b) Các phòng chuyên môn, gồm 03 phòng:

- Phòng Tổng hợp, Hành chính.

- Phòng Tổ chức sự kiện và Sản xuất chương trình;

- Phòng Dịch vụ Kỹ thuật;

3.2. Số lượng người làm việc

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Phát thanh, Truyền hình và Tổ chức sự kiện Thanh Hóa xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc cần có của Trung tâm theo quy định tại Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ, báo cáo Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ để thẩm định) phê duyệt để thực hiện.

Ngoài ra, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, khối lượng công việc, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Phát thanh, Truyền hình và tổ chức Sự kiện Thanh Hóa được hợp đồng thuê, khoán lao động đối với công việc không cần bố trí số lượng người làm việc thường xuyên, đảm bảo thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

b) Việc xác định vị trí việc làm, số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp; tuyển dụng, tiếp nhận, bố trí, sử dụng và quản lý cán bộ công chức, viên chức và lao động hợp đồng của Trung tâm Dịch vụ Phát thanh, Truyền hình và Tổ chức sự kiện Thanh Hóa thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật và quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức hiện hành của UBND tỉnh.

Điều 2. Giao Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các sở, ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này; ban hành quy chế hoạt động của Trung tâm Dịch vụ Phát thanh, Truyền hình và Tổ chức sự kiện Thanh Hóa theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 323/QĐ-CT ngày 06/02/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Phát thanh, Truyền hình và Tổ chức Sự kiện Thanh Hóa; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- L
ưu: VT, THKH.

KT. CHỦ TCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3942/QĐ-UBND năm 2016 về đổi tên Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa thành Trung tâm Dịch vụ Phát thanh, Truyền hình và Tổ chức sự kiện Thanh Hóa và Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


902

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.179.196