Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 38/2012/QĐ-UBND về Quy chế công nhận "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Số hiệu: 38/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Lê Thanh Dũng
Ngày ban hành: 26/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 38/2012/QĐ-UBND

Bà Rịa, ngày 26 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG NHẬN “XÃ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA NÔNG THÔN MỚI”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật T chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi bổ sung một s điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình s 426/TTr.SVHTTDL ngày 09 tháng 11 năm 2012 về việc ban hành Quy chế công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, ấp văn hóa”, “Khu phố văn hóa”, “Xã văn hóa nông thôn mới”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế công nhận danh hiệu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" tnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, y ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND và Ban Chđạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" các huyện, thành phchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Website Chính phủ;
- Văn phòng Chính ph;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- B VHTT&DL;
- Ban ch đạo TW;
- TTr Tnh y; TTr HĐND tỉnh;
- Các cơ quan thành viên Ban ch đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tnh;
- Đoàn Đại biểu QH tnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Như điều 3 (để t/h);
- Sở Tư pháp (theo dõi);
- Đài PTTH, Báo BRVT;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT-TH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thanh Dũng

 

QUY CHẾ

CÔNG NHẬN DANH HIỆU "XÃ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA NÔNG THÔN MỚI"
(Ban hành kèm theo Quyết định s
ố 38/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2012 của y ban nhân dân tnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ và thẩm quyền công nhận danh hiệu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới".

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các xã trực thuộc UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện

1. Việc công nhận danh hiệu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" phải bo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ, đúng tiêu chuẩn, đúng thủ tục, đúng thm quyền, đúng kỳ hạn.

2. “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” là xã đạt tiêu chuẩn văn hóa nông thôn mới quy định tại Quy chế này.

3. Tiêu chuẩn văn hóa nông thôn mới quy định tại Quy chế này là căn cứ để các huyện chỉ đạo, thực hiện các tiêu chí văn hóa trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới và các tiêu chí về phát triển văn hóa nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

Điều 4. Thẩm quyền công nhận.

Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành phố ra quyết định công nhận "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới"; cấp Giấy công nhận và công nhận lại danh hiệu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" cho các xã đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Chương 2.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

MỤC 1. TIÊU CHUẨN CÔNG NHẬN DANH HIỆU "XÃ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA NÔNG THÔN MỚI"

Điều 5. Tiêu chuẩn danh hiệu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mi"

1. Giúp nhau phát triển kinh tế

a) Thực hiện tốt cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, góp phần xóa hộ đói; giảm hộ nghèo trong xã xuống dưới mức bình quân chung của tnh

b) Có 80% trở lên hộ gia đình (làm nông nghiệp) trong xã được tuyên truyn, ph biến khoa học-kỹ thuật vlĩnh vực sản xut nông nghiệp;

c) Có 70% trở lên hộ gia đình tham gia các hình thức hợp tác phát triển kinh tế;

d) Có nhiều hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút lao động việc làm, nâng cao thu nhập của người dân.

2. Nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa; thôn, ấp văn hóa

a) Có 70% trở lên gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” 3 năm trở lên;

b) Có 80% trở lên hộ gia đình cải tạo được vườn tạp, không để đất hoang, khuôn viên nhà ở xanh, sạch, đẹp;

c) Có 15% trở lên hộ gia đình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập từ sản xuất nông nghiệp hàng hóa và dịch vụ nông thôn;

d) Có t70% thôn, làng, ấp, bản trở lên được công nhận và giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa”, “p văn hóa” liên tục từ 5 năm trở lên;

đ) Có 50% trở lên thôn, ấp văn hóa vận động được nhân dân đóng góp xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế, văn hóa, xã hội cộng đồng.

3. Xây dựng thiết chế và phong trào văn hóa, thể thao cơ sở

a) Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã có cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm; ổn định về tổ chức; hoạt động thường xuyên, hiệu quả; tng bước đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

b) 100% thôn (ấp) có Nhà Văn hóa-Khu thể thao; trong đó 50% Nhà Văn hóa-Khu thể thao đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

c) 100% thôn (ấp) duy trì được phong trào sinh hoạt câu lạc bộ; phong trào văn hóa, văn nghệ và thể thao quần chúng. Hằng năm, xã tổ chức được Liên hoan văn nghệ quần chúng và thi đấu các môn thể thao;

d) Di tích lịch sử-văn hóa, cảnh quan thiên nhiên được bảo vệ; các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao truyền thống và thuần phong mỹ tục của địa phương được bảo tồn.

4. Xây dựng nếp sng văn minh, môi trường văn hóa nông thôn

a) 80% trở lên hộ gia đình thực hiện tt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo các quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

b) Xây dựng và thực hiện tốt nếp sống văn minh nơi công cộng, trong các sinh hoạt tập thể, cộng đồng; không có tệ nạn xã hội phát sinh, giảm mạnh các tệ nạn xã hội hiện có;

c) 100% thôn (ấp) có tổ vệ sinh, thường xuyên quét dọn, thu gom rác thải về nơi quy định. Xã tổ chức tốt việc xử lý rác thải tập trung theo quy chuẩn về môi trường; nghĩa trang xã, thôn được xây dựng và quản lý theo quy hoạch;

d) Đạt chất lượng, hiệu quả thực hiện các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dng đời sống văn hóa”; phòng chống tội phạm; bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội; đền ơn đáp nghĩa; nhân đạo từ thiện; an toàn giao thông và các phong trào văn hóa-xã hội khác nông thôn.

5. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương

a) 90% trở lên người dân được phổ biến và nghiêm chỉnh thực hiện chủ trương, đường lối của Đng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương;

b) 90% trở lên hộ gia đình nông dân tham gia thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mi; tham gia xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn mới;

c) 100% thôn (ấp) xây dựng và thực hiện hiệu quả quy ước cộng đồng, quy chế dân chủ ở cơ sở; không có khiếu kiện đông người, trái pháp luật;

d) Các cơ skinh doanh dịch vụ văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch được xây dựng theo quy hoạch và quản lý theo pháp luật; không tàng trữ và lưu hành văn hóa phẩm có nội dung độc hại.

MỤC 2. QUY TRÌNH CÔNG NHẬN DANH HIỆU “XÃ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA NÔNG THÔN MỚI”

Điều 6. Trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới".

1. Trình tự đăng ký, xét và công nhận:

a) Ban Chđạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện tổ chức Lễ phát động xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” trên địa bàn cấp huyện; phổ biến tiêu chuẩn công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; hướng dẫn các xã đăng ký xây dng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”;

b) Trưởng Ban Chđạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã đăng ký xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” với y ban nhân dân cấp huyện;

c) Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã họp thông qua Báo cáo thành tích xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, gửi y ban nhân dân xã;

d) Chủ tịch y ban nhân dân xã đề nghị Chủ tịch y ban nhân dân cấp huyện công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”;

đ) Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” (có biên bản kiểm tra);

e) Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện phối hợp với bộ phận thi đua, khen thưng cùng cấp, trình Chủ tịch y ban nhân dân cấp huyện ra quyết định công nhận, công nhận lại và cấp Giấy công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”.

2. Điều kiện công nhận:

a) Đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này.

b) Thời gian đăng ký xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” từ hai (02) năm trở lên (công nhận lần đầu); năm (05) năm trở lên (công nhận lại).

3. Thủ tục công nhận:

a) Báo cáo thành tích xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” của Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã, có xác nhận của Chủ tịch y ban nhân dân xã:

- Báo cáo hai (02) năm (công nhận lần đầu);

- Báo cáo năm (05) năm (công nhận lại).

b) Công văn đề nghị của Chủ tịch y ban nhân dân xã;

Số bộ hồ sơ cần nộp là một (01) bộ, nộp trực tiếp y ban nhân dân cấp huyện.

Thời hạn gii quyết là năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Căn cứ hồ sơ đnghị và biên bản kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” của Ban Chỉ đạo cấp huyện. Chtịch y ban nhân dân cấp huyện ra quyết định công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, kèm theo Giấy công nhận; trường hợp không công nhận, phải có văn bản trả lời y ban nhân dân xã và nêu rõ lý do chưa công nhận.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Biểu dương, khen thưởng:

Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới được Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, khen thưng; mức khen thưởng do các huyện quyết định căn cvào khả năng ngân sách và từ các nguồn xã hội hóa (có thể hỗ trợ bng tiền hoặc thưởng bng hiện vật). Mẫu Giấy công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” do Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sng văn hóa" tỉnh thống nhất.

Điều 8. Căn cứ kết quả bình xét, đánh giá hàng năm các xã đã đạt danh hiệu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” nếu vi phạm những quy định của Quy chế này sẽ không được xét công nhận tiếp.

Điều 9. S Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan, y ban nhân dân các huyện, thành phố phổ biến, quán triệt, chđạo và tổ chức thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện nếu có điểm nào chưa phù hợp đề nghị UBND tỉnh xem xét sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế và quy định của Nhà nưc./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 38/2012/QĐ-UBND về Quy chế công nhận "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.998
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127