Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 37/2016/QĐ-UBND quy chế quản lý sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ Hậu Giang

Số hiệu: 37/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hậu Giang Người ký: Đồng Văn Thanh
Ngày ban hành: 17/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2016/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 17 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÁC CÔNG TRÌNH GHI CÔNG LIỆT SĨ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày tháng năm 2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VP. Chính phủ (HN, TP.HCM);
- Bộ LĐTBXH;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ TP;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- VP. Tỉnh ủy, các Ban Đảng;
- VP: Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- UBND xã, phường, thị trấn;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đồng Văn Thanh

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÁC CÔNG TRÌNH GHI CÔNG LIỆT SĨ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số
37/2016/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định việc quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

2. Đối tượng áp dụng: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã; các tổ chức, cá nhân khi tham gia vào các quan hệ thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 2. Công trình ghi công liệt sĩ

1. Công trình ghi công liệt sĩ là công trình văn hóa - lịch sử; được xây dựng đảm bảo mỹ quan, bền vững, phù hợp với phong tục tập quán của từng địa phương, nhằm ghi công các liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng lâu dài cho các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là các thế hệ thanh thiếu niên.

2. Công trình ghi công liệt sĩ bao gồm:

a) Nghĩa trang liệt sĩ: là nơi an táng và ghi công các liệt sĩ, được xây dựng trang nghiêm thể hiện lòng tôn kính đối với các liệt sĩ.

b) Đài tưởng niệm liệt sĩ: là công trình ghi công liệt sĩ đặt ở trung tâm chính trị, văn hóa của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố nơi không có Nghĩa trang liệt sĩ hoặc ở những nơi có chiến tích lịch sử tiêu biểu.

c) Đền thờ liệt sĩ: là nơi thờ và ghi danh các liệt sĩ được xây dựng ở nơi có nhiều chiến tích lịch sử tiêu biểu.

d) Nhà bia ghi tên liệt sĩ: là công trình ghi công liệt sĩ được xây dựng ở xã, phường, thị trấn nơi không có Nghĩa trang liệt sĩ.

Chương II

QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH GHI CÔNG LIỆT SĨ

Điều 3. Phân cấp quản lý công trình ghi công liệt sĩ

1. Công trình ghi công liệt sĩ cấp tỉnh: do UBND tỉnh quản lý; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm giúp UBND tỉnh quản lý.

2. Công trình ghi công liệt sĩ cấp huyện: do UBND huyện, thị xã, thành phố quản lý; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm giúp UBND huyện quản lý.

3. Công trình ghi công liệt sĩ cấp xã: do UBND xã, phường, thị trấn quản lý; công chức làm công tác thương binh và xã hội có trách nhiệm giúp UBND xã quản lý.

Đối với các huyện không có Nghĩa trang liệt sĩ hoặc Đài tưởng niệm cấp huyện, tùy theo điều kiện thực tế, UBND cấp huyện có thể chọn Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh hoặc Nghĩa trang liệt sĩ của các đơn vị huyện, thị xã, thành phố khác trên địa bàn tỉnh (hoặc một trong số các công trình ghi công liệt sĩ cấp xã trên địa bàn quản lý) làm nơi viếng và tưởng niệm.

Điều 4. Trách nhiệm quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ:

1. Đối với Nghĩa trang liệt sĩ:

a) Xây dựng nội quy, thành lập sơ đồ mộ chí, hồ sơ từng phần mộ liệt sĩ (kể cả phần mộ đã di chuyển);

b) Quản lý, bảo vệ, chăm sóc phần mộ liệt sĩ, khuôn viên, cây cảnh,... của nghĩa trang, bảo đảm luôn sạch đẹp và trang nghiêm;

c) Tiếp nhận, tổ chức an táng, cải táng hài cốt liệt sĩ do các địa phương, đơn vị quy tập bàn giao, khắc tên bia theo nội dung hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

d) Tổ chức đón tiếp, hướng dẫn thân nhân liệt sĩ trong và ngoài tỉnh đến thăm viếng mộ liệt sĩ theo quy định cho thân nhân (hoặc người thờ cúng) liệt sĩ;

đ) Phục vụ lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ theo quy chế viếng Nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh, huyện và các đoàn đại biểu trong, ngoài tỉnh đến viếng;

e) Phối hợp với cơ quan liên quan xem xét, đề nghị giải quyết những trường hợp thân nhân gia đình có hài cốt liệt sĩ đang quản lý tại Nghĩa trang liệt sĩ có nguyện vọng cất bốc, di dời mộ liệt sĩ về an táng tại quê nhà (hoặc đến Nghĩa trang liệt sĩ khác) theo quy định;

g) Xây dựng kế hoạch nâng cấp, tu bổ các phần mộ, Nghĩa trang liệt sĩ hàng năm, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;

h) Đối với các phần mộ đã di chuyển hài cốt, được sửa chữa lại vỏ mộ và trong danh sách quản lý phải ghi rõ hài cốt đã di chuyển về quê quán (hoặc chuyển đến Nghĩa trang liệt sĩ khác); lập biên bản bàn giao hài cốt cho thân nhân liệt sĩ và lưu giữ hồ sơ di chuyển.

2. Đối với các công trình Đài tưởng niệm liệt sĩ, Đền thờ liệt sĩ, Nhà bia ghi tên liệt sĩ:

a) Quản lý, bảo vệ, chăm sóc cây cảnh và các hạng mục khác của các công trình tưởng niệm liệt sĩ, ghi tên liệt sĩ, bảo đảm luôn sạch đẹp và trang nghiêm;

b) Đón tiếp và hướng dẫn các tổ chức và Nhân dân đến thăm viếng;

c) Phục vụ chu đáo lễ viếng tưởng niệm liệt sĩ theo quy chế của cấp huyện, cấp xã;

d) Xây dựng kế hoạch nâng cấp, tu bổ công trình Đài tưởng niệm, Nhà bia ghi tên liệt sĩ hàng năm, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

3. Trách nhiệm của Ban Quản trang Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và người làm công tác bảo vệ, chăm sóc, quản lý các công trình ghi công liệt sĩ cấp huyện, cấp xã:

a) Ban Quản trang Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh: do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh quyết định thành lập, nhiệm vụ của Ban thực hiện theo quy định tại Điểm a, b, c, d, đ, e Khoản 1 Điều 4 của Quy chế này.

b) Người làm công tác quản trang tại các công trình ghi công liệt sĩ cấp huyện do UBND cấp huyện quyết định; người làm công tác quản trang các công trình ghi công liệt sĩ cấp xã do UBND cấp xã quyết định; nhiệm vụ của người làm công tác quản trang thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Quy chế này.

Điều 5. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan

Các tổ chức, cá nhân đến viếng, tham quan, sinh hoạt truyền thống tại các công trình ghi công liệt sĩ có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản các công trình ghi công liệt sĩ; chấp hành đầy đủ nội quy, quy định và theo sự hướng dẫn của cơ quan quản lý Nghĩa trang liệt sĩ, Đài tưởng niệm liệt sĩ, Nhà bia ghi tên liệt sĩ.

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh; thường xuyên chăm sóc, tu bổ Nghĩa trang liệt sĩ, mộ liệt sĩ; phối hợp với các ngành liên quan chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ tổ chức trọng thể các lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và Nhân dân vào các dịp lễ, Tết và các ngày truyền thống lịch sử của đất nước và địa phương.

2. Hàng năm, trên cơ sở dự toán ngân sách Trung ương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp, chủ trì, lập kế hoạch phân bổ kinh phí hỗ trợ, trình UBND tỉnh phê duyệt để các địa phương tổ chức thực hiện; đồng thời, phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ từ ngân sách địa phương để xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ.

3. Phối hợp với các địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức chăm sóc và thực hiện việc xây dựng, quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các sở, ban, ngành liên quan

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: căn cứ tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách hàng năm của địa phương bố trí kinh phí để thực hiện chăm sóc, xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ đúng theo quy định hiện hành.

2. Các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND cấp huyện trong việc xây dựng, quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ.

Điều 8. Trách nhiệm của UBND huyện, thị xã, thành phố

1. Tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này tại địa phương; đồng thời, thực hiện công tác quản lý nhà nước và trực tiếp thực hiện việc nâng cấp, tu sửa các Công trình ghi công liệt sĩ cấp huyện, cấp xã.

2. Thường xuyên tuyên truyền, vận động trong Nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn, bảo quản các công trình ghi công liệt sĩ, đảm bảo để các công trình ghi công liệt sĩ được chăm sóc chu đáo, bền đẹp và trang nghiêm thể hiện lòng tôn kính đối với các anh hùng liệt sĩ.

3. Hàng năm, UBND cấp huyện lập kế hoạch đầu tư xây dựng, trùng tu, tôn tạo, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ, đưa vào dự toán kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản của địa phương, trình HĐND cùng cấp phê duyệt.

Điều 9. Kinh phí đảm bảo xây dựng, tu bổ, sửa chữa và quản lý các công trình ghi công liệt sĩ

Kinh phí đầu tư để xây dựng, nâng cấp và sửa chữa, tôn tạo, trùng tu các công trình ghi công liệt sĩ từ nguồn ngân sách Nhà nước các cấp và huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cụ thể:

1. Ngân sách Trung ương: chi hỗ trợ theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân, quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.

2. Ngân sách địa phương:

a) Ngân sách tỉnh: chi đầu tư xây dựng, nâng cấp Nghĩa trang, các công trình ghi công liệt sĩ theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ;

b) Ngân sách cấp huyện: chi công tác cải tạo nâng cấp, sửa chữa các công trình ghi công liệt sĩ; các chi phí quản lý, bảo vệ, chăm sóc và tổ chức lễ viếng tại các công trình ghi công trên địa bàn huyện; tổ chức đón nhận hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện;

c) Ngân sách cấp xã: chi tổ chức lễ viếng, quản lý, bảo vệ, giữ gìn, chăm sóc tu bổ công trình ghi công liệt sĩ của địa phương.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm thi hành

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các s, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, kịp thời chỉ đạo./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 37/2016/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 Quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.579

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.72.194
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!