Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3643/QĐ-UBND năm 2017 về sửa đổi Điều 6 Quy chế Tặng thưởng Văn học - Nghệ thuật Khánh Hòa hàng năm kèm theo Quyết định 2800/QĐ-UBND do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Số hiệu: 3643/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Đắc Tài
Ngày ban hành: 30/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3643/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 6 QUY CHẾ TẶNG THƯỞNG VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT KHÁNH HÒA HÀNG NĂM BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2800/QĐ-UBND NGÀY 07/11/2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tại Tờ trình số 47/TT-HVN ngày 06 tháng 9 năm 2017 và ý kiến của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Công văn số 2454/SVHTT-QLVH ngày 13 tháng 11 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 6 Quy chế Tặng thưởng Văn học - Nghệ thuật Khánh Hòa hàng năm ban hành kèm theo Quyết định số 2800/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, như sau:

"Điều 6. Cơ cấu tặng thưởng

Tặng thưởng Văn học - Nghệ thuật Khánh Hòa hàng năm được phân thành 03 loại là loại A, B và C, được cơ cấu theo từng chuyên ngành (văn học, sân khấu, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, văn nghệ dân gian), trong đó, mỗi chuyên ngành mỗi kỳ xét thưởng chỉ được tặng không quá 06 Tặng thưởng gồm: 01 Tặng thưởng loại A, 01 Tặng thưởng loại B và 04 Tặng thưởng loại C.

Tuy nhiên, Tặng thưởng Văn học - Nghệ thuật Khánh Hòa hàng năm là tặng thưởng dành cho những tác phẩm xuất sắc, những công trình nghiên cứu xuất sắc về văn học - nghệ thuật, do đó, mỗi kỳ xét thưởng hàng năm, ở mỗi chuyên ngành không nhất thiết phải hội đủ 06 Tặng thưởng mà có thể ít hơn và mỗi chuyên ngành cũng không nhất thiết phải hội đủ các loại Tặng thưởng A, B, C. Tùy theo tình hình thực tế về chất lượng của tác phẩm tham dự xét thưởng của từng năm ở từng chuyên ngành, Hội đồng xét thưởng sẽ nghiên cứu, xem xét, bỏ phiếu kín để chọn tác phẩm xét thưởng (có thể ở chuyên ngành này có Tặng thưởng loại A, B, nhưng ở chuyên ngành khác chỉ có Tặng thưởng loại B, C hoặc có thể sẽ có chuyên ngành không có tặng thưởng nào nếu không hội đủ những điều kiện do Quy chế về Tặng thưởng Văn học - Nghệ thuật Khánh Hòa hàng năm quy định. Trường hợp các chuyên ngành không có Tặng thưởng loại A thì có thể xét thành 02 Tặng thưởng loại B, hoặc không có cả Tặng thưởng loại A và loại B thì có thể xét thành 06 Tặng thưởng loại C)."

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 2922/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Điều 6 Quy chế Tặng thưởng Văn học - Nghệ thuật Khánh Hòa hàng năm ban hành kèm theo Quyết định số 2800/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn hóa và Thể thao, Nội vụ, Tài chính; Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đắc Tài

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3643/QĐ-UBND năm 2017 về sửa đổi Điều 6 Quy chế Tặng thưởng Văn học - Nghệ thuật Khánh Hòa hàng năm kèm theo Quyết định 2800/QĐ-UBND do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


218
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.175.155