Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 363/QĐ-UB năm 1980 quy định về chế độ thưởng đối với những người có công phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của bọn phản cách mạng, bọn tội phạm hình sự và xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 363/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Chí Thọ
Ngày ban hành: 23/09/1980 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 363/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 9 năm 1980

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN CHẤP HÀNH BẢN QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ CHẾ ĐỘ THƯỞNG ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI CÓ CÔNG PHÁT HIỆN, ĐẤU TRANH NGĂN CHẶN HOẠT ĐỘNG CỦA BỌN PHẢN CÁCH MẠNG, BỌN TỘI PHẠM HÌNH SỰ VÀ XÂM PHẠM TÀI SẢN X.H.C.N, GIỮ VỮNG AN NINH CHÍNH TRỊ VÀ TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

– Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Hành chánh các cấp ngày 27 tháng 10 năm 1962;
– Nhằm động viên và khuyến khích tinh thần làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực an ninh trật tự của nhân dân, cán bộ, công nhân viên và bộ đội có công phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của bọn phản cách mạng, bọn tội phạm hình sự và xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở thành phố;
– Theo đề nghị của đồng chí Giám đốc Sở Công an thành phố.
 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 . – Nay ban hành kèm theo quyết định này Bản quy định tạm thời về chế độ thưởng đối với những người có công phát hiện đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của bọn phản cách mạng, bọn tội phạm hình sự và xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa.

Điều 2. – Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3 . – Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở Công an, Sở Tài chánh, Ngân hàng thành phố và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Mai Chí Thọ

 

BẢN QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ CHẾ ĐỘ THƯỞNG VẬT CHẤT ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI CÓ CÔNG PHÁT HIỆN ĐẤU TRANH NGĂN CHẶN HOẠT ĐỘNG CỦA BỌN PHẢN CÁCH MẠNG, BỌN TỘI PHẠM HÌNH SỰ VÀ XÂM PHẠM TÀI SẢN XHCN, GIỮ GÌN AN NINH CHÍNH TRỊ VÀ TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI
(Ban hành theo quyết định số 363/QĐ-UB ngày 23-9-1980 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

Để động viên và khuyến khích tinh thần làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa của cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ và nhân dân phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của bọn phản cách mạng, bọn tội phạm hình sự và xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa; đồng thời với việc thực hiện các chính sách, chế độ khen thưởng đãi ngộ… do Hội đồng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Thương binh và xã hội ban hành, Ủy ban Nhân dân thành phố quy định tạm thời về khen thưởng vật chất như sau:

I. – DIỆN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC XÉT THƯỞNG

Điều 1 . – Xét thưởng vật chất cho những người có công như sau:

a) Phát hiện và tố giác với chánh quyền địa phương, các tổ chức và cá nhân có hành vi chuẩn bị phạm tội hoặc hoạt động hiện hành.

b) Tham gia đấu tranh ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các vụ án phản cách mạng, hình sự, gian thương đầu cơ buôn lậu, xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa, bảo vệ an toàn tài sản của tập thể và tài sản của Nhà nước.

c) Cộng tác, giúp đỡ cơ quan công an đấu tranh ngăn chặn khám phá các vụ tội phạm về chính trị, hình sự và kinh tế.

Điều 2 . – Những đối tượng được xét thưởng vật chất bao gồm:

Tất cả nhân dân cán bộ, công nhân viên, bộ đội và những tập thể, kể cả trong ngành công an… nếu có công như nêu trên, đều được xét khen thưởng.

II. – ẤN ĐỊNH MỨC THƯỞNG VÀ THẨM QUYỀN XÉT DUYỆT THƯỞNG

Điều 3. – Với thành tích tịch thu hoặc thu hồi hàng hóa, tài sản cho Nhà nước thì tiền thưởng hoặc hiện vật được trích ngay trong số hàng hóa, tài sản đã thu được theo tỷ lệ 30%.

Điều 4 . – Ấn định mức thưởng vật chất bằng tiền hoặc hiện vật trị giá tương đương cho:

a) Cá nhân lập thành tích là từ một trăm đồng (100) đến cao nhất là ba ngàn đồng (3.000đ).

b) Cho mỗi đơn vị hoặc tập thể là từ ba trăm (300) đến cao nhất là năm ngàn đồng (5.000đ)

Điều 5 . – Số tiền còn lại của số 30% thưởng không hết sẽ để lại cho Sở Công an và Ủy ban Nhân dân quận, huyện chi cho các vụ khen thưởng khác.

Điều 6. – Thẩm quyền xét duyệt thưởng cho các đơn vị, tập thể và cá nhân có thành tích bảo vệ an ninh trật tự thành phố:

a) Giám đốc Sở Công an thống nhất với Giám đốc Sở Tài chánh quyết định thưởng theo đề nghị của đồng chí Trưởng Công an quận, huyện, và các đơn vị công tác nghiệp vụ, đối với các vụ việc thuộc cấp Sở thụ lý và xử lý.

b) Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện quyết định thưởng theo đề nghị của các đồng chí Trưởng công an quận, huyện đối với các vụ việc thuộc cấp quận, huyện thụ lý và xử lý.

c) Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định thưởng cho các đơn vị, tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt ngoài các mức thưởng đã nêu trong điều 3, 4 theo đề nghị của đồng chí Giám đốc Sở Công an và các đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện có liên quan.

III. – THỦ TỤC XÉT THƯỞNG

Điều 7. – Căn cứ vào ấn định mức thưởng nêu ở các điều 3, 4, cơ quan công an các cấp cần hướng dẫn cho tập thể và cá nhân có công báo cáo thành tích bằng giấy, có bản sao biên bản gốc, có xác nhận của cấp chánh quyền hoặc công an trực tiếp, và của những người chứng kiến (nếu cần).

Mọi trường hợp được hưởng phải đảm bảo chính xác, đúng đối tượng.

Điều 8. – Việc khen thưởng phải kịp thời, tranh thủ thời hạn để thực hiện không quá 15 ngày (kể từ ngày bắt đầu làm thủ tục đến khi trao tiền thưởng).

Điều 9. – Các trường hợp xét thưởng có liên quan công tác nghiệp vụ của công an đều phải giữ bí mật và không được để lộ tên người tố giác hoặc tên người cộng tác, giúp đỡ công an hoặc để lộ những công việc còn phải làm tiếp tục để truy quét hết bọn tội phạm.

IV. – ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10 . – Sở Công an thành phố phối hợp với Sở Tài chánh và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện tổ chức thực hiện bản quy định tạm thời này.

Điều 11 . – Ngân hàng thành phố và Sở Tài chánh cứ 6 tháng 1 lần, trích 1 tỷ lệ các khoản tiền do Công an giao nộp để giao lại cho Sở Công an và Ủy ban Nhân dân quận, huyện dùng làm tiền thưởng theo quyết định này nếu số tiền để lại đã nói trong điều 5 không đủ cho chi phí khen thưởng.

Điều 12 . – Các đơn vị và cá nhân có thành tích trong việc thi hành bản quy định tạm thời này sẽ được biểu dương, khen thưởng thích đáng.

Điều 13. – Những người vì mục đích cá nhân cố tình làm sai trái các điều khoản trong bản quy định tạm thời này thì tùy theo mức độ đều bị xử lý nghiêm minh từ hình thức phê bình đến hình thức đưa ra xét xử trước pháp luật.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 363/QĐ-UB ngày 23/09/1980 quy định về chế độ thưởng đối với những người có công phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của bọn phản cách mạng, bọn tội phạm hình sự và xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.744

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.218.88
server251