Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 36/2015/QĐ-UBND xét tặng giải thưởng thi viết gương điển hình người tốt việc tốt Hà Nội

Số hiệu: 36/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành: 07/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2015/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG THI VIẾT VỀ GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, “NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT” VÀ XUẤT BẢN SÁCH “NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP THÀNH PHỐ HÀ NỘI”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) tại Tờ trình số 2711/TTr-SNV(BTĐ) ngày 30/10/2015; Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 2758/STP-VBPQ ngày 21/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét tặng giải thưởng thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” và xuất bản sách “Những bông hoa đẹp thành phố Hà Nội”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 62/2007/QĐ-UBND ngày 18/6/2007 của UBND thành phố Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Hà Nội; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc Thành phố; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
-Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Cục kiểm tra VBQPPL Bộ TP (để b/c);
- Ban TĐKT TW (để b/c)
;
- Đoàn ĐBQH Hà Nội (để b/c);
- TT Thành ủy, TT HĐND TP (để b/c);
- Đ/c Chủ tịch
UBND TP;
- Các PCT UBND TP;
- We
bsite Chính phủ;
- Sở Tư pháp;
Cổng Giao tiếp ĐT HN;
- VP UBTP: CVP, TTTH-CBTP, THth;
- Lưu: VT, BTĐ.
/.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ T
ỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

QUY CHẾ

XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG THI VIẾT VỀ GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, “NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT” VÀ XUẤT BẢN SÁCH “NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP THÀNH PHỐ HÀ NỘI”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 07/12/2015 của UBND Thành phHà Nội)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng xét tặng giải thưởng.

1. Quy chế này quy định về xét tặng giải thưởng thi viết v gương đin hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” và xuất bản sách “Những bông hoa đẹp thành phHà Nội”.

2. Những tác phẩm thuộc các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh truyền hình) đã được đăng tải trên các báo, đài của Trung ương, Hà Nội và những bài viết về gương đin hình tiên tiến, “Người tt, việc tt trong các lĩnh vực hoạt động công tác và đời sống xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội (Sau đây gọi tắt là tác phẩm báo chí, bài viết) ktừ 01/7 năm trước đến 30/6 năm tham gia dự thi.

3. Đối tượng tham gia là mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài đang cư trú, học tập, công tác trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Tiêu chí tác phẩm báo chí và bài viết dự thi.

1. Các tác phẩm báo chí, bài viết dự thi phải phản ánh ngưi tht, vic tht, không hư cấu; Có hiệu quả tuyên truyền giáo dục, có sức lan tỏa trong đời sng xã hội.

2. Mỗi tác phẩm báo chí, bài viết phải có từ 1.300 tđến tối đa không quá 1.500 từ, tác phẩm phát thanh, truyền hình có thời lượng không quá 7 phút; khuyến khích các tác phẩm báo chí, bài viết kèm theo ảnh tư liệu.

3. Ban Tổ chức không hoàn lại các tác phẩm báo chí, bài viết đã dự thi.

Chương II

CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG

Điều 3. Tiếp nhận tác phẩm báo chí và bài viết dự thi.

1. Đối với tác phẩm báo chí: Ban Biên tập các báo, đài xét chọn tác phm (có xác nhận của cơ quan báo chí đã đăng tải) gửi về Hội Nhà báo thành phố Hà Nội trước ngày 15/7 hàng năm.

2. Đối với bài viết: Tác giả có thể gửi thư, fax, email về Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố Hà Nội (Email: vanthu_hdtdkttp@hanoi.gov.vn) hoặc qua phòng Nội vụ các quận, huyện, thị xã hoặc thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trực thuộc Thành phố để tiếp nhận, thẩm định những bài viết đủ điều kiện dự thi chuyển về Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố trước ngày 15/7 hàng năm.

Điều 4. Ban Tổ chức.

1. Ban Tổ chức gồm các thành viên sau:

Trưởng ban: Phó Chủ tịch UBND Thành phố phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Xã hội;

Phó trưởng ban: Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố và Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội;

Các thành viên: Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài chính.

2. Nhiệm vụ:

a. Xây dựng kế hoạch, ban hành thlệ thi, chỉ đạo điu hành hoạt đng ca Hội đồng giám khảo, Ban Biên tập;

b. Xem xét, quyết định tặng giải và đề xuất khen thưởng các tập th, cá nhân có thành tích tham gia cuộc thi.

Điều 5. Hội đồng giám khảo.

1. Trưởng Ban Tổ chức thành lập Hội đồng giám khảo bao gm: Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội - Chủ tịch Hội đồng, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế và Đô thị, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và đại diện một s cơ quan báo chí có liên quan.

2. Nhiệm vụ:

a. Phân công, điều hành các thành viên Hội đồng tham gia chấm sơ khảo các tác phẩm và các bài viết dự thi hàng năm:

- Hội Nhà báo thành phố Hà Nội là cơ quan thường trực Hội đng; Chủ trì chấm và lựa chọn các tác phẩm báo chí xuất sắc trình Hội đng giám khảo;

- Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế và Đô thị đồng chủ trì chấm và lựa chọn các bài viết xuất sắc trình Hội đồng giám khảo;

- Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế và Đô thị, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội được sử dụng cán bộ công chức, viên chức, phương tiện làm việc của cơ quan mình để triển khai thực hiện nhiệm vụ chấm sơ khảo các tác phẩm và bài viết.

b. Tổ chức chấm chung khảo cuộc thi.

c. Tổng hợp, báo cáo kết quả chung khảo cuộc thi để Ban Tổ chức xem xét, quyết định tặng giải.

Chương III

KHEN THƯỞNG

Điều 6. Giải thưởng.

1. Giải thưởng thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tt, việc tt” được xét và trao tặng hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.

2. Cơ cấu giải thưởng gồm:

a. Giải Nhất: 01 giải trị giá 5.000.000 đồng.

b. Giải Nhì: 03 giải, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng (01 giải dành cho tác phẩm báo in, báo điện tử, 01 giải dành cho tác phẩm phát thanh, truyền hình và 01 giải dành cho bài viết).

c. Giải Ba: 05 giải, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng (02 giải dành cho tác phẩm báo in, báo điện tử, 01 giải dành cho tác phẩm phát thanh, truyền hình và 02 giải dành cho bài viết).

d. Giải Khuyến khích: 30 giải, mỗi giải trị giá 500.000 đng (10 giải dành cho tác phẩm báo in, báo điện tử, 10 giải dành cho tác phm phát thanh, truyn hình và 10 giải dành cho bài viết).

Điều 7. Khen thưởng tập thể, cá nhân tham gia cuộc thi

1. Đối với cơ quan báo chí:

a. Có ít nhất 30 tác phẩm trở lên tham gia dự thi;

b. Lập và duy trì chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” của Thành phố từ 2 năm liên tục trở lên;

c. Tổ chức ít nhất 02 buổi giao lưu, tọa đàm với gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu được nêu trong các tác phẩm dự thi.

2. Đối với các quận, huyện, thị xã; các sở, ban, ngành, đoàn thvà đơn vị thuộc Thành phố:

Thực hiện tốt cuộc thi; Trong năm dự thi có ít nhất 10 gương điển hình tiên tiến “Người tốt, việc tốt” được phát hiện và đề xuất được Thành phố khen thưởng hoc 01 gương trở lên được đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước và tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến được phát hiện trong phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đơn vị mình.

3. Đối với cá nhân:

Những cá nhân có từ 03 tác phẩm, bài viết dự thi về gương điển hình tiên tiến “Người tốt, việc tốt” có tính phát hiện mới, trong đó có gương đin hình tiên tiến “Người tốt, việc tốt” được tôn vinh, khen thưởng kịp thời từ cp Thành phtrở lên.

Điều 8. Khen thưởng, biểu dương gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” được phát hiện.

1. Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố có trách nhiệm thường xuyên tng hợp danh sách các gương đin hình tiên tiến, “Người tt, việc ttđược phát hin trong các tác phẩm và bài viết đ thm định thành tích, trình Ch tch UBND Thành phố tặng Bằng khen hoặc trình cấp trên khen thưởng.

2. Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được in trong sách “Những bông hoa đẹp thành phố Hà Nội” được mời dự Hội nghị biểu dương “Người tốt, việc tt” tiêu biểu do Thành phố tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 hàng năm.

Chương IV

XUẤT BẢN SÁCH “NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP THÀNH PHỐ HÀ NỘI”

Điều 9. Ban Biên tập.

1. Trưởng Ban Tổ chức thành lập Ban Biên tập sách “Những bông hoa đẹp Thành phố Hà Nội” gồm: Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Hà Nội làm Trưởng ban; Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phlàm Phó trưởng ban và các thành viên là đại din lãnh đạo Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, Nhà xut bản Hà Nội và có từ 03 đến 05 nhà văn, nhà báo có kinh nghiệm viết về gương đin hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” của Thành phố.

2. Ban Biên tập có nhiệm vụ lựa chọn các tác phẩm, bài viết đoạt giải của cuộc thi và những gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu đ viết và biên tập thành sách “Những bông hoa đẹp thành phố Hà Nội” hàng năm.

Điều 10. Xuất bản sách “Những bông hoa đẹp thành phố Hà Nội”.

Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố chủ trì phối hợp với Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Hà Nội và Nhà xuất bản Hà Nội triển khai lựa chọn, hoàn thiện bài viết và thủ tục pháp lý để xuất bản sách trước ngày 15/9 hàng năm.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Kinh phí cho việc xét, tặng giải thưởng và tổ chức xuất bản sách “Những bông hoa đẹp thành phố Hà Nội” được trích từ nguồn kinh phí Quỹ Thi đua, Khen thưởng Thành phố do Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố dự trù theo kế hoạch hàng năm.

Điều 12. Xử lý vi phạm.

Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có hành vi báo cáo không trung thực, thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định, xét chọn; các cá nhân có hành vi gian lận, sao chép, cung cấp thông tin hoặc có tác phẩm dự thi, bài viết vi phạm khoản 1 Điều 2 của Quy chế này thì tùy theo mức độ sẽ bị thu hồi giải thưởng, hình thức khen thưởng hoặc xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Tổ chức thực hiện.

Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ), Ban Tuyên giáo Thành ủy; Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Hà Nội; Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Quy chế này.

Quá trình thực hiện Quy chế nếu có vướng mắc, phản ảnh về Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 36/2015/QĐ-UBND ngày 07/12/2015 Quy chế xét tặng giải thưởng thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” và xuất bản sách “Những bông hoa đẹp thành phố Hà Nội”

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.237

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.244.181
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!