Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3472/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch Tổ chức Liên hoan Hợp xướng "Những bài ca dâng Đảng" kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 3472/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành: 07/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3472/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LIÊN HOAN HỢP XƯỚNG"NHỮNG BÀI CA DÂNG ĐẢNG" KỶ NIỆM 80 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG, HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI 2010.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-TTG ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 2382/QĐ- BVHTTDL ngày 03 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc giao nhiệm vụ tổ chức các hoạt động trong chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010;
Căn cứ ý kiến thống nhất của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Bộ Giáo dục - Đào tạo, Trung ương đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành theo Quyết định này Kế hoạch Tổ chức Liên hoan Hợp xướng "Những bài ca dâng Đảng" kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Điều 2. Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức có nhiệm vụ triển khai thực hiện theo kế hoạch tổ chức liên hoan Hợp xướng "Những bài ca dâng Đảng" đạt chất lượng, hiệu quả và tự giải thể sau khi kết thúc Liên hoan.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng và các đơn vị chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 ;
- Bộ trưởng(để b/c);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Văn phòng Bộ;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu:VT,VHCS (1), TL (30).

KT BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC LIÊN HOAN HỢP XƯỚNG "NHỮNG BÀI CA DÂNG ĐẢNG’’ KỶ NIỆM 80 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG VÀ KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI 2010)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3472/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch).

Thực hiện quyết định số 795/QĐ - TTG ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng kế hoạch tổ chức Liên hoan Hợp xướng "Những bài ca dâng Đảng" kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội 2010.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Liên hoan hợp xướng "Những bài ca dâng Đảng" là hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 (3/2/2010), hướng tới kỷ níệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

-Liên hoan Hợp xướng "Những bài ca dâng Đảng" thực sự là ngày hội lớn, với các chương trình nghệ thuật hoành tráng, tưng bừng mang đậm bản sắc dân tộc thể hiện được sự tôn vinh, lòng biết ơn vô hạn của toàn dân đối với Đảng, Bác Hồ; thể hiện tình cảm của nhân dân cả nước đối với thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến.

II. QUI MÔ - THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM :

1. Qui mô: Toàn quốc

Liên hoan hợp xướng toàn quốc .

2.Thời gian: Từ tháng 12 năm 2009

(3 địa điểm)

Chung kết : Từ 5 đến 10/1/2010

3. Địa điểm:

-Khu vực miền Nam: Tại Thành phố Hồ Chí Minh (tháng 12/2009) (ngày cụ thế do kế hoạch khu vực quy định)

- Khu vực miền Trung: Tại thành phố Đà Nẵng, (tháng 12/2009) (ngày cụ thế do kế hoạch khu vực quy định)

- Khu vực miền Bắc: Thủ đô Hà Nội (ngày 10/01/2010).

III. ĐỐI TƯỢNG, THÀNH PHẦN THAM GIA:

* Đối tượng:

-Là thanh niên, sinh viên các trường Đại học và cao đẳng trên phạm vi toàn quốc.

*Thành phần:

-Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng:

+ Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Căn cứ sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ động xây dựng kế hoạch để huy động.

- Khu vực Hà Nội:

- Trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm quản lý chỉ đạo phối hợp)

IV. CƠ QUAN CHỈ ĐẠO VÀ CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP THỰC HIỆN:

1. Cơ quan chỉ đạo :

- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

- Bộ Giáo dục - Đào tạo;

- Trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ chí Minh;

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;

- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ;

2. Đơn vị tổ chức và phối hợp:

- Cục Văn hoá cơ sở - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

- Vụ công tác quản lý học sinh, sinh viên - Bộ GDĐT;

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội;

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh;

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng;

- Đài Truyền hình Việt Nam,

- Đài Truyền hình Hà Nội;

- Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô;

V. NỘI DUNG- YÊU CẦU:

* Chủ đề: Liên hoan hợp xướng " Những Bài ca dâng Đảng" :

- Ca ngợi những công lao to lớn của Đảng quang vinh Bác Hồ vĩ đại;

- Ca ngợi quê hương đất nước và thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến;

 - Các thành tựu kinh tế, Công nghiệp, Nông nghiệp, văn hoá xã hội…trong thời kỳ đổi mới.

*Số lượng tiết mục: Mỗi đơn vị tham gia 02 tiết mục.

*Số lượng diễn viên: Mỗi tiết mục từ 50 diễn viên trở lên (Khuyến khích các tiết mục có múa minh hoạ).

VI. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch:

- Là cơ quan chủ trì, chỉ đạo chung các hoạt động, ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức. Ban hành các quyết định, văn bản về tổ chức Liên hoan, các quyết định khen thưởng…

- Chỉ đạo, huy động, giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Văn hoá các tỉnh, thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia Liên hoan;

- Tổ chức, chủ trì các cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức. Thông qua các Kế hoạch và phân công trách nhiệm đối với các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức;

- Khen thưởng: Tặng Bằng khen của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Huy chương Vàng, Huy chương Bạc cho các đơn vị tham gia có thành tích trong Liên hoan hợp xướng Những Bài ca dâng Đảng".

2. Bộ Giáo dục - Đào tạo, Trung ương đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh:

- Cơ quan đồng chỉ đạo và phối hợp thực hiện chịu trách nhiệm tổ chức tại 3 khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng, thủ đô Hà Nội;

- Huy động lực lượng sinh viên các trường Đại học tham gia liên hoan;

-Tặng Bằng Khen trong phạm vi thẩm quyền của ngành cho các đơn vị có thành tích tham gia liên hoan;

- Phối hợp với Cục Văn hoá cơ sở lên danh sách mời, đón khách tham dự Khai mạc và Bế mạc.

3. Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội:

- Cơ quan đồng chỉ đạo và phối hợp thực hiện;

- Phân công trách nhiệm cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Đài phát thanh truyền hình Hà Nội tổ chức tuyên truyền liên hoan theo chức năng, nhiệm vụ,

- Phân công cho ngành công an Hà Nội và các cơ quan hữu quan đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình diễn ra liên hoan.

4. Cục Văn hoá cơ sở:

-Trưởng ban Tổ chức phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức và điều hành Liên hoan;

-Hướng dẫn, Chỉ đạo nội dung và chất lượng nghệ thuật của Liên hoan;

- Phối hợp với các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 3 khu vực đăng cai để tổ chức tốt các hoạt động;

- Phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam và Đài Truyền hình Hà Nội tổ chức tốt đêm khai mạc và Bế mạc Liên hoan;

- Tổ chức triển khai tuyên truyền phục vụ liên hoan;

- Báo cáo lãnh đạo Bộ đề xuất đảm bảo kinh phí hỗ trợ một phần cho các đơn vị tham gia Liên hoan;

-Phối hợp với các đơn vị lên danh sách mời, đón khách tham dự Khai mạc và Bế mạc.

5. Vụ công tác học sinh sinh viên:

- Tham gia BTC;

- Soạn thảo văn bản chỉ đạo đề xuất danh sách các đơn vị và triệu tập lực lượng học sinh sinh viên tham gia Liên hoan;

- Tham gia tổ chức liên hoan tại 03 khu vực;

- Hướng dẫn các đơn vị tham gia về nội dung và chất lượng nghệ thuật của liên hoan.

6. Sở văn hoá thể thao và du lịch thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng:

- Phối hợp Ban Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được UBND thành phố phân công.

- Phối hợp với Cục Văn hoá cơ sở trong công tác tuyên truyền, cổ động cho liên hoan.

-Thành lập Ban Tổ chức liên hoan cấp khu vực;

-Tổ chức tốt Liên hoan tại khu vực theo sự phân công của Ban Tổ chức Liên hoan toàn quốc; chủ động thời gian, địa điểm và các yêu cầu về trang thiết bị để Liên hoan đạt hiệu quả tốt;

7. Đài Truyền hình Việt Nam:

- Phối hợp với Ban Tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, về Liên hoan trên Truyền hình.

- Xây dựng kịch bản và tổ chức truyền hình trực tiếp tại Hà Nội.

8. Đài truyền hình Hà Nội:

Phối hợp với Ban Tổ chức triển khai công tác tuyên truyền về hoạt động của Liên hoan diễn ra trên địa bàn Hà Nội;

9. Cung Văn hoá Hữu Nghị Việt Xô

- Phối hợp với Cục Văn hoá cơ sở chuẩn bị sân khấu và các việc liên hoan phục vụ đêm Chung kết liên hoan;

- Phối hợp với Cục Văn hoá cơ sở chuẩn bị trang trí ma két, khánh tiết tuyên truyền trong khu vực diễn ra liên hoan.

VII. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN:

- Nguồn kinh phí triển khai thực hiện liên hoan Hợp xướng" Bài ca dâng Đảng" được lấy từ nguồn kinh phí tổ chức 1000 năm Thăng Long - Hà Nội 2010 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

-Kinh phí tổ chức và Hỗ trợ các đoàn do Cục Văn hóa cơ sở làm dự trù và đề xuất;

-Kinh phí tham gia Liên hoan hợp xướng của các đoàn do cơ sở chịu trách nhiệm;

- Kinh phí khen thưởng: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo Dục - Đào Tạo, UBND thành phố Hà Nội, Trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cùng thực hiện.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Xây dựng hệ thống văn bản:

- Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức;

- Quyết định điều động các đơn vị tham gia Liên hoan (Bộ Giáo dục và Đào tạo giới thiệu và điều động;

-Quyết định khen thưởng của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;

-Các thông báo triển khai công việc của Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức;

-Các văn bản liên quan khác.

2. Tiến độ triển khai liên hoan:

-Tháng 9/2009 gửi công văn các Bộ, ngành đề nghị cử lãnh đạo và đơn vị chức năng tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức (Bộ VHTTDL, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, UBND thành phố Hà Nội, Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng);

-Thống nhất thành phần tham gia Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức;

- Thông báo gửi các địa phương, đơn vị tham gia về việc tổ chức liên hoan;

- Tháng 10,11 năm 2009: Các đơn vị tập luyện chương trình;

Tháng 11 năm 2009: Thông báo triệu tập, họp báo tuyên truyền;

- Tháng 12 năm 2009: Khai mạc Liên hoan tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh;

- Tháng 12 năm 2009: Khai mạc Liên hoan tại khu vực thành phố Đà Nẵng;

- Ngày 10 tháng 01 năm 2010 Tổng kết tại thành phố Hà Nội;

(Đài Truyền hình Việt Nam -truyền hình trực tiếp).

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3472/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch Tổ chức Liên hoan Hợp xướng "Những bài ca dâng Đảng" kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.726

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109