Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 346/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch thực hiện kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Số hiệu: 346/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Đặng Ngọc Dũng
Ngày ban hành: 01/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 346/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VÌ TRẺ EM BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI HIV/AIDS GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày 15 tháng 6 năm 2004; Nghị định số 71/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em;

Căn cứ Quyết định số 570/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 17/TTr-SLĐTBXH ngày 14 tháng 02 năm 2017 về việc đề nghị ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017 - 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Cục Bảo vệ Chăm sóc trẻ em-B
Lao động-Thương binh và Xã hội;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN và Tổ chức CT-XH tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, báo Quảng Ngãi;
- VPUB: CPVP, TH, CBTH;
- Lưu:
VT, KGVXthuy122

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Dũng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VÌ TRẺ EM BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI HIV/AIDS TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

I. MỤC TIÊU ĐẾN NĂM 2020

1. Tăng cường vai trò chỉ đạo của các cấp chính quyền đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; từng bước chuẩn hóa, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân sự các cấp.

2. Huy động các nguồn lực xã hội cùng thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

3. Chỉ tiêu cụ thể:

- 100% trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong diện quản lý được cung cấp các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em về y tế, giáo dục, tư vấn, hỗ trợ dinh dưỡng, phát triển thể chất, chăm sóc thay thế, vui chơi giải trí và hưởng các chính sách xã hội theo quy định.

- 90% cán bộ các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ làm công tác trẻ em, gia đình, cộng đồng, học sinh, sinh viên,... trên địa bàn tỉnh được cung cấp thông tin, kiến thức, chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

- 90% đội ngũ cán bộ của các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em, cơ sở chăm sóc và điều trị cho trẻ em nhiễm HIV, các tổ chức xã hội, các nhà cung cấp dịch vụ, các nhóm đồng đẳng có liên quan đến trẻ em bị nhiễm HIV được cung cấp kiến thức về các chính sách xã hội, được tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

- 100% trường học tạo cơ hội cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được đi học theo nhu cầu, không bị phân biệt đối xử.

II. ĐỐI TƯỢNG

Trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS bao gồm:

1. Trẻ nhiễm HIV;

2. Trẻ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi HIV: Trẻ em mồ côi do bố và mẹ hoặc bố hoặc mẹ chết vì lý do liên quan đến HIV/AIDS; trẻ em sống với bố, mẹ hoặc người nuôi dưỡng nhiễm HIV;

3. Trẻ em có nguy cơ cao nhiễm HIV: Trẻ em sử dụng ma túy; trẻ em là con của người mua dâm, bán dâm, sử dụng ma túy; trẻ em sống trong các cơ sở trợ giúp trẻ em.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Hoạt động 1: Quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

a) Rà soát, xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn về cung cấp các dịch vụ y tế, giáo dục, trợ cấp xã hội cho trẻ em theo hướng tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước và các tổ chức xã hội trong việc cung cấp dịch vụ, phúc lợi xã hội, chống kỳ thị và phân biệt đối xử đối với trẻ em và người chăm sóc trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; xây dựng và ban hành văn bản về cơ chế chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trong chẩn đoán, chăm sóc, điều trị cho trẻ em nhiễm HIV.

b) Truyền thông, nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

c) Hoàn thiện và vận hành hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá về tình hình trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS:

- Tiếp tục hoàn thiện và cập nhật các chỉ số theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn các huyện, thành phố, phường, xã, thị trấn, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp hỗ trợ, hướng dẫn khắc phục và hoàn thiện cơ chế.

- Cơ quan thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành, địa phương có liên quan.

- Kinh phí thực hiện:

+ Kinh phí thực hiện 01 năm: 300 triệu đồng.

+ Kinh phí thực hiện cả giai đoạn 2017-2020 (4 năm) : 1.200 triệu đồng.

2. Hoạt động 2: Cung cấp thông tin, kiến thức về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

a) Tiếp nhận, xây dựng tài liệu, cung cấp các thông tin, kiến thức về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS cho đối tượng có liên quan. Thường xuyên cập nhật, rà soát các văn bản pháp luật có liên quan, xây dựng mới các tài liệu truyền thông. Nghiên cứu biên soạn, phát hành và nhân bản các tài liệu, ấn phẩm truyền thông (sách mỏng dành cho trẻ em và cha mẹ, tờ rơi, sổ tay,...); xây dựng và sản xuất các sản phẩm, chuyên trang, chuyên mục truyền thông phù hợp với từng đối tượng (cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, gia đình, cộng đồng, học sinh, sinh viên...)

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện truyền thông về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS:

- Tổ chức triển khai thực hiện truyền thông trực tiếp, gián tiếp tại gia đình, cộng đồng, trường học và giám sát xuyên suốt hoạt động của các chiến dịch truyền thông.

- Hỗ trợ các cơ quan báo, đài trong việc cung cấp nội dung phát sóng các chương trình truyền hình về trẻ em.

c) Tổ chức các lớp tập huấn, truyền thông và các buổi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần cung cấp, củng cố kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cơ bản về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS cho cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục, sinh viên, học sinh, người làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại cộng đồng, người cung cấp dịch vụ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

- Cơ quan thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành, địa phương có liên quan.

- Kinh phí thực hiện:

+ Kinh phí thực hiện 01 năm: 300 triệu đồng.

+ Kinh phí thực hiện cả giai đoạn 2017-2020 (4 năm) : 1.200 triệu đồng.

3. Hoạt động 3: Hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em:

a) Kiện toàn các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và xây dựng mạng lưới liên kết các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại cộng đồng. Kịp thời có biện pháp quản lý, tác động cần thiết bảo đảm cho việc nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả của các dịch vụ.

- Tăng cường thực hiện các dịch vụ hiện có về phòng, chống lây nhiễm HIV từ mẹ sang con nhằm can thiệp sớm các trường hợp cần thiết; cung cấp và kiểm tra việc thực hiện các dịch vụ dự phòng, chẩn đoán, chăm sóc, điều trị trẻ em nhiễm HIV ở các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em.

b) Hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em gồm: gói dịch vụ điều trị, chăm sóc cơ bản, dinh dưỡng, tư vấn xét nghiệm HIV; các chính sách về giáo dục, tâm lý, phát triển thể chất, chăm sóc tại gia đình, cộng đồng, vui chơi giải trí và các chính sách xã hội khác.

c) Củng cố, xây dựng và phát triển các mô hình kết nối dịch vụ chăm sóc trẻ em tại cộng đồng, mô hình chăm sóc thay thế tại cộng đồng đi với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và một số mô hình trợ giúp khác.

- Cơ quan thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành, địa phương có liên quan.

- Kinh phí thực hiện:

+ Kinh phí thực hiện 01 năm: 400 triệu đồng.

+ Kinh phí thực hiện cả giai đoạn 2017-2020 (4 năm) : 1.600 triệu đồng.

4. Hoạt động 4: Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ của các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các nhà cung cấp dịch vụ, các nhóm đồng đẳng có liên quan về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục, không phân biệt đối xử đối với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

Tổ chức các buổi tập huấn, truyền thông theo hướng nâng cao năng lực cho cán bộ các Sở, ban, ngành, đoàn thể huyện, thành phố, phường, xã, thị trấn làm công tác liên quan đến trẻ em, đội ngũ nhân viên Trung tâm Y tế dự phòng, lực lượng giáo viên, tuyên truyền viên đồng đẳng về Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Luật phòng, chống vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người; các dịch vụ chăm sóc, tư vấn và các chính sách xã hội hiện hành,...

- Cơ quan thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành, địa phương có liên quan.

- Kinh phí thực hiện:

+ Kinh phí thực hiện 01 năm: 200 triệu đồng.

+ Kinh phí thực hiện cả giai đoạn 2017-2020 (4 năm): 800 triệu đồng.

5. Hoạt động 5: Đẩy mạnh xã hội hóa và hợp tác quốc tế về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

- Huy động sự tham gia rộng rãi của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, cộng đồng, cá nhân trong nước và ngoài nước tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị thiệt thòi, dễ bị tổn thương và trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

- Tăng cường hợp tác quốc tế, tranh thủ sự giúp đỡ về tài chính, kỹ thuật và kinh nghiệm của các nước, các tổ chức quốc tế trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

- Cơ quan thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành, địa phương có liên quan.

- Kinh phí thực hiện:

+ Kinh phí thực hiện 01 năm: 100 triệu đồng.

+ Kinh phí thực hiện cả giai đoạn 2017-2020 (4 năm): 400 triệu đồng.

6. Kinh phí

Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch trong 4 năm (2017 - 2020): dự kiến là 5.200 triệu đồng, bình quân mỗi năm 1.300 triệu đồng được bố trí từ ngân sách tỉnh. Hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm đầu mối xây dựng dự toán, kế hoạch báo cáo Sở Tài chính xem xét, cân đối trình cấp thẩm quyền quyết định.

IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chịu trách nhiệm làm đầu mối tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; điều phối, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch.

- Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS triển khai, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nội dung tại hoạt động 1, hoạt động 2, điểm c - hoạt động 3 và hoạt động 4, trong đó tập trung những nội dung sau:

+ Tổ chức các hoạt động cung cấp thông tin, kiến thức về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

+ Liên kết các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

+ Xây dựng, vận hành hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá về tình hình trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

- Tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch, định kỳ hàng năm tham mưu báo cáo kết quả thực hiện trình Ủy ban nhân dân Tỉnh gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tham mưu tổ chức tổng kết vào cuối năm 2020.

2. SY tế, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS

a) Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện các nội dung tại điểm a và điểm b - hoạt động 3, trên cơ sở lồng ghép với các hoạt động của ngành Y tế.

- Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tư vấn xét nghiệm HIV, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, cung cấp gói dịch vụ điều trị và chăm sóc cơ bản dành cho trẻ nhiễm HIV và trẻ phơi nhiễm HIV.

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

b) Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS phối hợp với các Hội, đoàn thể thực hiện các chiến dịch truyền thông, tuyên truyền về phòng tránh HIV/AIDS, chống kỳ thị phân biệt đối xử trong trường học, cộng đồng và cung cấp kiến thức về chăm sóc, điều trị cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS...; tổ chức tập huấn cho trẻ em, học sinh, giáo viên, người chăm sóc trẻ em (gia đình, cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em); đồng thời phối hợp với các đơn vị vận động nguồn lực tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, hội thi cho trẻ vào các dịp Lễ, Tết,...

3. SGiáo dục và Đào tạo

- Triển khai thực hiện hỗ trợ về giáo dục cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; thực hiện các hoạt động chống kỳ thị, phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong trường học, lồng ghép với các hoạt động của ngành Giáo dục và Đào tạo.

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

4. SVăn hóa, Thể thao và Du lịch

Hướng dẫn các đơn vị, địa phương về hoạt động cổ động trực quan, quảng bá tại cộng đồng (treo băng rôn, áp phích, khẩu hiệu ở nơi công cộng). Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; chống kỳ thị, phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS,... tại các khu dân cư.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; chống kỳ thị, phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội.

6. Sở Tư pháp

Thực hiện trợ giúp pháp lý; hướng dẫn việc cấp giấy khai sinh cho đối tượng là trẻ em, trong đó có trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

7. S Tài chính

Cùng với thời điểm lập dự toán hàng năm, trên cơ sở dự toán do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lập và căn cứ khả năng ngân sách, Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các Sở, ngành có liên quan lồng ghép các nội dung hoạt động của Kế hoạch liên quan đến lĩnh vực quản lý với các chương trình hợp tác quốc tế liên quan đến phòng, chống HIV/AIDS.

9. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Căn cứ đặc điểm, tình hình của địa phương, xây dựng tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn huyện, thành phố. Bố trí ngân sách địa phương, lồng ghép thực hiện với cách chương trình khác, đảm bảo thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả.

- Củng cố, xây dựng và phát triển mô hình kết nối dịch vụ chăm sóc trẻ em tại cộng đồng, mô hình chăm sóc thay thế cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và một số mô hình trợ giúp khác.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch tại địa phương, gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các Tổ chức chính trị- xã hội tỉnh.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia phối hợp với các sở, ngành chức năng tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này đạt hiệu quả./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 346/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch thực hiện kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


686

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.82