Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 345/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt danh sách địa bàn triển khai thí điểm xây dựng mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng giai đoạn 2012-2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Số hiệu: 345/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Măng Đung
Ngày ban hành: 23/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 345/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 23 tháng 07 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH ĐỊA BÀN TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỢ GIÚP TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2012-2015.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 267/QĐ-TTg ngày 22/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 181/2011/TTLB-BTC-BLĐTBXH ngày 15/12/2011 của Liên Bộ Tài chính – Bộ Lao động – TB&XH hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 – 2015;

Căn cứ Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 22/8/2011 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011 – 2015; Kế hoạch số 644/KH-UBND ngày 13/3/2012 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình Bảo vệ trẻ em tỉnh Gia Lai năm 2012.

Xét đề nghị của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách các xã, phường, thị trấn triển khai thí điểm xây dựng mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng giai đoạn 2012-2015, gồm 14 xã, phường, thị trấn thuộc các huyện: Chư Sê, Chư Prông, Đăk Đoa, thị xã An Khê và thành phố Pleiku (có danh sách cụ thể kèm theo).

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Lao động – TB&XH;
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các Phó CT UBND tỉnh;
- Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em;
- Như điều 2;
- CVP, đ/c Lộc, đ/c Nga – PVP VPUBND tỉnh;
- TT. Tin học, VP. UBND tỉnh;
- Lưu VT-VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Măng Đung

 

DANH SÁCH

CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỢ GIÚP TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2012-2015
(Kèm theo Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 23/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

STT

Tên Huyện, TX, TP

Tên xã, phường, thị trấn

Ghi chú

I

Xây dựng mô hình phòng ngừa và trợ giúp trẻ em lang thang, trẻ em phải làm việc nặng nhọc độc hại, nguy hiểm, tiếp xúc với chất độc hại dựa vào cộng đồng giai đoạn 2012-2015:

1

Huyện Chư Prông

Xã Ia Bòong

 

Xã Ia Băng

 

Xã Ia K Ly

 

2

Huyện Đăk Đoa

Xã Hà Bầu

 

Xã K'Dang

 

Xã Ia băng

 

3

Huyện Chư Sê

Thị trấn Chư Sê

 

Xã Chư Pơng

 

Xã A Yun

 

II

Xây dựng mô hình phòng ngừa và trợ giúp trẻ em bị xâm hại tình dục, bị bạo lực dựa vào cộng đồng giai đoạn 2012-2015:

1

Thị xã An Khê

Phường Tây Sơn

 

Phường An Phú

 

 

Tổng cộng: (I+II+III)

14 xã, phường, thị trấn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 345/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt danh sách địa bàn triển khai thí điểm xây dựng mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng giai đoạn 2012-2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.345
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85