Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 336/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 336/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành: 22/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 336/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổ chức pháp chế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2013.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, PC. Ng(150)

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

KẾ HOẠCH

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 336 /QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

b) Tiếp tục bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, văn nghệ sỹ, vận động viên, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, thuyết minh viên, học sinh, sinh viên trong toàn ngành; nâng cao hiểu biết và ý thức tuân thủ pháp luật của nhân dân khi tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường trật tự, kỷ cương, phòng ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật.

2. Yêu cầu

a) Công tác PBGDPL phải thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất và thường xuyên;

b) Nội dung, hình thức PBGDPL đa dạng, phù hợp, có hệ thống và đảm bảo hiệu quả thiết thực đối với từng lĩnh vực, từng đối tượng;

c) Ứng dụng có hiệu quả các thành tựu của công nghệ thông tin trong hoạt động PBGDPL;

d) Coi trọng sự phối hợp đa ngành trong công tác PBGDPL, đặc biệt là sự phối hợp giữa ngành văn hoá, thể thao và du lịch với ngành tư pháp, các cơ quan, tổ chức liên quan trong công tác PBGDPL;

đ) Kết hợp chặt chẽ giữa PBGDPL với tổ chức thực thi pháp luật và xử lý vi phạm pháp luật; lồng ghép PBGDPL với việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

II. NỘI DUNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Nội dung PBGDPL trọng tâm trong năm 2013:

1. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về các nội dung Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;

2. Tiếp tục phổ biến các chính sách, pháp luật chung của Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ như: Pháp luật về an toàn giao thông, thực hiện dân chủ cơ sở, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, khiếu nại, tố cáo, pháp luật về quản lý tài sản công, pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức, các quy định về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

3. Tiếp tục phổ biến kịp thời, đầy đủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình như: Luật Du lịch, Luật Thể dục, thể thao, Luật Di sản văn hoá, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Điện ảnh, Luật Quảng cáo, Luật phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành; các quy định của Chính phủ về hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng, về biểu diễn nghệ thuật và trình diễn thời trang, về hoạt động mỹ thuật, về các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch... Trong đó nhấn mạnh các nội dung pháp luật thể chế hóa Nghị quyết Trung ương 5 Khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc;

4. Các Điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế thuộc lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình. Trong đó nhấn mạnh nội dung về trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia các thỏa thuận, điều ước quốc tế đó;

5. Ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật.

III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

a) Vụ Pháp chế:

- Tổ chức hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch liên tịch với các bộ, ngành khác ban hành trong năm 2012-1013 có liên quan đến lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch đến các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Phòng Văn hoá và Thông tin cấp huyện. Tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế. Tổ chức hội nghị phổ biến, tập huấn công tác pháp chế.

Thời gian thực hiện: Quý III/2013.

- Biên soạn và xuất bản sách “Hỏi đáp về chế độ, chính sách cho vận động viên, huấn luyện viên”.

Thời gian thực hiện: Quý III/2013.

- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho báo cáo viên pháp luật của Bộ và các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Tham mưu tổ chức Ngày Pháp luật tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (9/11).

b) Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ:

- Tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và cho các đối tượng chịu sự quản lý trực tiếp, tập trung vào các nội dung pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

Thời gian thực hiện: theo kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức Ngày Pháp luật (9/11) tại cơ quan, đơn vị.

- Hoàn thiện việc xây dựng và khai thác có hiệu quả tủ sách pháp luật trong cơ quan, đơn vị.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

- Biên soạn và phát hành các tài liệu PBGDPL phù hợp.

c) Các cơ quan báo, tạp chí thuộc Bộ:

Củng cố các chuyên trang, chuyên mục phổ biến văn bản mới, hỏi - đáp pháp luật về văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

d) Các trường, viện nghiên cứu thuộc Bộ:

- Tổ chức triển khai Kế hoạch nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường trên cơ sở Đề án tổng thể do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo về quán triệt các văn bản pháp luật; thông báo các văn bản mới trên bản tin, cập nhật trên trang tin điện tử, hộp thư điện tử của trường, viện; tăng cường các đầu sách về pháp luật trong trường, viện.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh, sinh viên thông qua chương trình học tập, trong đó đặc biệt là môn học Pháp luật đại cương.

- Tổ chức các hoạt động PBGDPL khác phù hợp với điều kiện thực tế của trường, viện.

Thời gian thực hiện: Cả năm

2. Nhiệm vụ của các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua đội thông tin, chiếu phim lưu động của ngành ở địa phương.

- Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng hình thức cổ động trực quan với các loại hình như pa-nô, băng-rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động, ảnh thời sự..., trong đó tập trung tuyên truyền tại các địa điểm công cộng, khu vui chơi, giải trí, điểm sinh hoạt văn hoá, khu thể thao, du lịch.

- Lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật với các hoạt động lễ hội, hội thi, sinh hoạt văn hoá cộng đồng tại địa phương; hội thi trong cán bộ, công chức, viên chức về từng chủ đề; biểu diễn văn nghệ, tiểu phẩm, giao lưu văn hoá nghệ thuật.

- Tổ chức Ngày Pháp luật (9/11) tại cơ quan theo hướng dẫn chung.

- Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua thiết chế thư viện, triển khai tủ sách pháp luật, tủ sách bưu điện văn hoá xã.

- Tổ chức các hoạt động PBGDPL khác phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, đơn vị mình; tổ chức kiểm tra, tổng kết việc thực hiện kế hoạch và báo cáo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 15/11/2013.

 2. Vụ Pháp chế có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp và báo cáo lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ Tư pháp.

Tổ chức pháp chế thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm làm đầu mối tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch PBGDPL, giúp Lãnh đạo Sở theo dõi, đôn đốc thực hiện công tác này.

3. Việc lập dự toán, bố trí kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành và Thông tư số 73/2010/TT-BTC-BTP ngày 14/3/2010 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 336/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.644

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.254.197