Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3331/QĐ-BVHTTDL năm 2014 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các Điểm Bưu điện- Văn hóa xã năm 2014- 2015

Số hiệu: 3331/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành: 09/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3331/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VÀ BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG VIỆC TĂNG CƯỜNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ SÁCH, BÁO TẠI CÁC ĐIỂM BƯU ĐIỆN-VĂN HÓA XÃ NĂM 2014 - 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Chương trình phối hợp công tác số 430/CTr-BVHTTDL-BTTTT ngày 04 tháng 02 năm 2013 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các Điểm Bưu điện-Văn hóa xã giai đoạn 2013-2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phối hợp công tác số 430/CTr-BVHTTDL-BTTTT ngày 04 tháng 02 năm 2013 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các Điểm Bưu điện- Văn hóa xã năm 2014- 2015.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Chương trình theo Kế hoạch được phê duyệt trích từ kinh phí hoạt động sự nghiệp do Văn phòng Bộ quản lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thư viện và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, TV, LT.150.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VÀ BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG VIỆC TĂNG CƯỜNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ SÁCH, BÁO TẠI CÁC ĐIỂM BƯU ĐIỆN-VĂN HÓA XÃ NĂM 2014 - 2015
(Ban hành theo Quyết định số 3331/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Thực hiện Chương trình phối hợp công tác số 430/CTr-BVHTTDL-BTTTT ngày 04 tháng 02 năm 2013 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các Điểm Bưu điện-Văn hóa xã giai đoạn 2013- 2020; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình như sau:

I. MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH

1. Mục đích:

- Là căn cứ để các cơ quan, đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ phối hợp triển khai thực hiện Chương trình.

- Là căn cứ để các đơn vị thực hiện cùng kiểm tra, giám sát các hoạt động triển khai thực hiện Chương trình.

2. Nội dung:

Xác định nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thời gian hoàn thành và phân công trách nhiệm thực hiện của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

II. CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Trung ương

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đơn vị thực hiện: Vụ Thư viện

b) Cơ quan phối hợp: Bộ Thông tin và Truyền thông

Đơn vị thực hiện: Vụ Bưu chính; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

2. Địa phương:

a) Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đơn vị thực hiện: Thư viện tỉnh/thành

b) Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông:

Đơn vị thực hiện: Bưu điện tỉnh/thành

III. CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Các nhiệm vụ chính:

- Tổ chức đi khảo sát, kiểm tra việc thực hiện Chương trình tại các địa phương (dự kiến 5 tỉnh, thành/năm).

- Biên soạn tài liệu hướng dẫn tổ chức hoạt động phục vụ sách báo tại Điểm Bưu điện- Văn hóa xã;

- Tổ chức tập huấn cho nhân viên điểm Bưu điện- Văn hóa xã;

- Xây dựng bộ sách hạt nhân tại các Điểm Bưu điện- Văn hóa xã;

- Tổ chức các hội nghị sơ kết theo từng năm.

2. Tiến độ thực hiện:

a) Năm 2014.

- Tổ chức kiểm tra, khảo sát các địa phương (Hà Nam, Hà Tĩnh, Nghệ An).

- Tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình.

- Biên soạn tài liệu hướng dẫn tổ chức hoạt động phục vụ sách báo tại Điểm Bưu điện- Văn hóa xã.

b) Năm 2015:

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức các lớp tập huấn cho nhân viên Điểm Bưu điện- Văn hóa xã.

- Tổ chức tập huấn kỹ năng phục vụ sách báo cho nhân viên Điểm Bưu điện- Văn hóa xã.

- Tổ chức các cuộc họp với các Bộ, ngành có liên quan về cơ chế hỗ trợ cho hoạt động luân chuyển sách báo và phục vụ đọc tại các Điểm Bưu điện-Văn hóa xã.

- Khảo sát, kiểm tra việc thực hiện tại các địa phương (dự kiến 5 tỉnh/thành).

- Xây dựng bộ sách hạt nhân tại các Điểm Bưu điện- Văn hóa xã.

- Tổ chức sơ kết năm 2015.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông đi khảo sát, kiểm tra việc thực hiện Chương trình tại các địa phương; chủ trì tổ chức hội nghị sơ kết;

- Biên soạn tài liệu hướng dẫn tổ chức hoạt động phục vụ sách báo tại Điểm Bưu điện- Văn hóa xã;

- Hướng dẫn các địa phương xây dựng Bộ sách hạt nhân cho các Điểm Bưu điện- Văn hóa xã;

- Đề xuất cơ chế hỗ trợ các hoạt động luân chuyển sách báo và phục vụ đọc tại các Điểm Bưu điện- Văn hóa xã.

2. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh/thành xây dựng Bộ sách hạt nhân theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương;

- Bố trí nguồn lực (sách báo, kinh phí, nhân lực...) triển khai Chương trình theo kế hoạch đã được phê duyệt;

- Tập huấn cho nhân viên các Điểm Bưu điện-Văn hóa xã;

- Hàng năm báo cáo tình hình thực hiện Chương trình của địa phương về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Thư viện).

3. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trích từ ngân sách sự nghiệp do Văn phòng Bộ quản lý.

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngân sách địa phương./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3331/QĐ-BVHTTDL năm 2014 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các Điểm Bưu điện- Văn hóa xã năm 2014- 2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.294

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.75.58