Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3238/2011/QĐ-UBND về Quy định xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 3238/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Trịnh Văn Chiến
Ngày ban hành: 06/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TÌNH THANH HOÁ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3238/2011/QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 06 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH XÉT TÔN VINH DANH HIỆU VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG CHO DOANH NGHIỆP, DOANH NHÂN TIÊU BIỂU TỈNH THANH HOÁ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1893/SKHĐT-ĐKKD ngày 09/9/2011 về việc ban hành Quy định xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Thanh Hoá,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Thanh Hoá.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 Quyết định;
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến

 

QUY ĐỊNH

XÉT TÔN VINH DANH HIỆU VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG CHO DOANH NGHIỆP, DOANH NHÂN TIÊU BIỂU TỈNH THANH HOÁ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3238/2011/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2011 của UBND tỉnh Thanh Hoá)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về phạm vi, đối tượng áp dụng, nguyên tắc, điều kiện và thủ tục hồ sơ xét duyệt, thẩm quyền tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, ngoài các hình thức khen thưởng quy định trong Luật Thi đua, Khen thưởng.

Điều 2. Đối tượng xét tôn vinh danh hiệu

1. Các cá nhân là Chủ tịch hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ nhiệm hợp tác xã (gọi chung là lãnh đạo doanh nghiệp).

2. Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có địa chỉ trụ sở chính tại Thanh Hoá.

Điều 3. Nguyên tắc xét tôn vinh danh hiệu

1. Không phân biệt đối xử giữa các loại hình doanh nghiệp, không hạn chế số lượng doanh nghiệp tham dự.

2. Việc xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng phải bảo đảm công khai, khách quan, công bằng trên cơ sở tham gia tự nguyện của doanh nghiệp, doanh nhân và tuân thủ các quy định của Quy định này và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 4. Thời gian tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao thưởng

1. Danh hiệu doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Thanh Hoá được xét tôn vinh và trao giải thưởng định kỳ 2 năm một lần.

2. UBND tỉnh tổ chức lễ tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Thanh Hoá trong dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam (ngày 13 tháng 10).

Chương II

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ, TIÊU CHÍ, SỐ LƯỢNG VÀ HÌNH THỨC TÔN VINH

Điều 5. Điều kiện tham dự xét tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu

Doanh nghiệp, doanh nhân được xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

1. Đối với doanh nghiệp

- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, lao động, đất đai, thuế, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh an toàn lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động tốt hơn các doanh nghiệp cùng lĩnh vực;

- Tổ chức sản xuất, kinh doanh ổn định và phát triển; có doanh thu từ 30 tỷ đồng trở lên đối với doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở chính tại thành phố Thanh Hoá, thị xã Bỉm Sơn, Sầm Sơn và khu kinh tế Nghi Sơn; từ 20 tỷ đồng trở lên đối với doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở chính tại khu vực đồng bằng; từ 10 tỷ đồng trở lên đối với doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở chính tại khu vực miền núi;

- Chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính, thuế và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;

- Đảm bảo đời sống, việc làm ổn định cho người lao động, không để xảy ra đình công, bãi công;

- Sử dụng lao động từ 50 lao động trở lên;

- Tham gia tích cực công tác xã hội, từ thiện.

2. Đối với doanh nhân

- Là lãnh đạo của doanh nghiệp tham dự xét tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu, đồng thời giữ chức vụ lãnh đạo doanh nghiệp đó liên tục từ 2 năm trở lên;

- Thực hiện tốt các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật đối với người lao động, trách nhiệm đối với xã hội; chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của nơi cư trú.

Điều 6. Tiêu chí lựa chọn các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu

1. Đối với doanh nghiệp

STT

Tiêu chí

Điểm

1

Doanh thu

 

 

- Tăng từ 25% trở lên

40

 

- Tăng từ 15% đến dưới 25%

30

 

- Tăng từ 5% đến dưới 15%

20

2

Nộp ngân sách nhà nước

 

 

- Tăng từ 25% trở lên

40

 

- Tăng từ 15% đến dưới 25%

30

 

- Tăng từ 5% đến dưới 15%

20

3

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

 

 

- Tăng từ 25% trở lên

40

 

- Tăng từ 15% đến dưới 25%

30

 

- Tăng từ 5% đến dưới 15%

20

4

Sản xuất an toàn, bảo vệ môi trường

 

 

- Không để xảy ra tai nạn lao động trong sản xuất

30

 

- Không vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

30

5

Tổ chức Đảng, công đoàn

 

 

- Tổ chức Đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh

10

 

- Công đoàn đạt danh hiệu xuất sắc

10

 

Tổng điểm

200

Các tiêu chí trên được tính theo năm liền trước của năm tổ chức xét tôn vinh. Doanh nghiệp đảm bảo các điều kiện tại Điều 5 của quy định này, có số điểm từ 150 điểm trở lên được đưa vào danh sách để xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng.

2. Đối với doanh nhân

Các doanh nhân đảm bảo các điều kiện tại Điều 5 của quy định này và doanh nghiệp nơi cá nhân làm lãnh đạo phải đạt danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh.

Điều 7. Số lượng doanh nghiệp, doanh nhân được tôn vinh

1. Đối với doanh nghiệp: không quá 50 doanh nghiệp.

2. Đối với doanh nhân: không quá 50 doanh nhân.

Điều 8. Hình thức tôn vinh

1. Đối với doanh nghiệp: Bằng chứng nhận “Doanh nghiệp tiêu biểu xứ Thanh”.

2. Đối với doanh nhân: “Cúp doanh nhân xứ Thanh”.

Điều 9. Quyền lợi và trách nhiệm

1. Doanh nghiệp, doanh nhân được tôn vinh danh hiệu được tặng Bằng chứng nhận, Cúp kèm theo tiền thưởng 5 triệu đồng đối với doanh nghiệp và 3 triệu đồng đối với doanh nhân.

2. Doanh nghiệp, doanh nhân được tôn vinh danh hiệu có quyền sử dụng hình ảnh Bằng chứng nhận, Cúp trong các hoạt động quảng bá cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình (tuyên truyền trong các hoạt động xúc tiến thương mại, in trên bao bì sản phẩm, trên các ấn phẩm…).

3. Được ưu tiên tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước do tỉnh tổ chức; được xem xét đề nghị các hình thức khen thưởng của các cấp khen thưởng cao hơn.

4. Doanh nghiệp, doanh nhân được tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến các bài học kinh nghiệm, giữ gìn và phát huy thành tích đã đạt được.

Điều 10. Kinh phí tổ chức

Kinh phí tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu được trích từ Quỹ thi đua khen thưởng tỉnh và được huy động từ đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân nhưng không bao gồm tổ chức, cá nhân trong danh sách xét tôn vinh và trao giải thưởng.

Chương III

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HỒ SƠ XÉT TÔN VINH

Điều 11. Trình tự xét tôn vinh

1. Đăng ký tham gia xét tôn vinh

Các doanh nghiệp, doanh nhân gửi bản đăng ký tham gia xét tôn vinh danh hiệu về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh từ ngày 13/10 của năm tổ chức tôn vinh đến 30/01 của năm kế tiếp.

2. Nộp hồ sơ

Các doanh nghiệp, doanh nhân nộp hồ sơ tham gia xét tôn vinh danh hiệu về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh trước ngày 30 tháng 6 của năm tổ chức tôn vinh.

3. Thẩm tra hồ sơ

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh phối hợp với các ngành liên quan xem xét, thẩm tra hồ sơ, tổng hợp kết quả thẩm tra xong trước ngày 30 tháng 8.

4. Tổ chức xét chọn

Trên cơ sở kết quả tổng hợp của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Hội đồng xét tôn vinh (do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định) xét chọn doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu theo cơ cấu ngành nghề, loại hình doanh nghiệp, trình UBND tỉnh quyết định công nhận danh hiệu trước ngày 20 tháng 9.

Điều 12. Hồ sơ tham gia xét tôn vinh

1. Đối với doanh nghiệp

- Báo cáo thành tích do doanh nghiệp lập (theo mẫu).

- Bản tự chấm điểm theo các tiêu chí quy định tại Điều 6 quy định này.

- Chứng từ chứng minh tham gia công tác xã hội, từ thiện (nếu có).

- Bản sao chứng nhận tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh; tổ chức công đoàn đạt danh hiệu xuất sắc (nếu có).

2. Đối với doanh nhân: Báo cáo thành tích (theo mẫu).

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan

1. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh là cơ quan thường trực xét tôn vinh có trách nhiệm:

a) Vào năm tổ chức tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh thông báo công khai trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hoá về kế hoạch xét tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu của tỉnh.

b) Tiếp nhận hồ sơ tham gia xét tôn vinh của doanh nghiệp, doanh nhân; phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục thuế kiểm tra nội dung liên quan đến kết quả thu nộp BHXH, BHYT, ngân sách nhà nước đối với doanh nghiệp tham gia xét tôn vinh.

c) Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Hội đồng xét tôn vinh bao gồm:

- Chủ tịch Hội đồng: Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Phó Chủ tịch thường trực: Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh.

- Uỷ viên hội đồng: lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh và các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Cục thuế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên minh Hợp tác xã, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, VCCI chi nhánh Thanh Hoá.

d) Hướng dẫn và theo dõi thực hiện Quy định này.

2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hoá và các Hiệp hội doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định này đến cộng đồng doanh nghiệp.

3. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai quy định này đến các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, địa phương biết để tham gia và thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3238/2011/QĐ-UBND về Quy định xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.081

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.161