Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3131/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Ngọc Hai
Ngày ban hành: 16/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3131/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 16 tháng 12 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH BÌNH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;

Căn cứ Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp; Quyết định số 135/QĐ-BNV ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nội vụ về việc đính chính Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2780/TTr-SNV ngày 09 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Thuận (Danh mục số 1 và Danh mục số 2 đính kèm).

Điều 2. Các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu có trách nhiệm chỉnh lý tài liệu hoàn chỉnh, xác định giá trị tài liệu, lựa chọn tài liệu có giá trị vĩnh viễn, hoàn thành Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu và giao nộp vào Lưu trữ lịch sử tỉnh theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có tên trong Danh mục nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục VT & LT Nhà nước;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- VP Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ban QL các KCN;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, HCTC, NCKSTTHC, SNV. Cúc

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

DANH MỤC SỐ 1

CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP TỈNH THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3131/QĐ-UBND ngày 16 /12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

SỐ TT

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

A

CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP TỈNH

I

Các cơ quan hành chính cấp tỉnh

1

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

2

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

3

Sở Nội vụ

4

Sở Tư pháp

5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

6

Sở Tài chính

7

Sở Công Thương

8

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

9

Sở Giao thông vận tải

10

Sở Xây dựng

11

Sở Tài nguyên và Môi trường

12

Sở Thông tin và Truyền thông

13

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

14

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15

Sở Khoa học và Công nghệ

16

Sở Giáo dục và Đào tạo

17

Sở Y tế

18

Thanh tra tỉnh

19

Ban Dân tộc

20

Ban quản lý Khu công nghiệp

II

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh

1

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

2

Trường Cao đẳng Cộng đồng

3

Trường Cao đẳng Y tế

4

Trường Cao đẳng nghề

5

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp

6

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh

III

Các đơn vị lực lượng vũ trang cấp tỉnh

1

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

2

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

3

Công an tỉnh

IV

Các cơ quan Trung ương trú đóng trên địa bàn tỉnh

1

Bưu điện tỉnh Bình Thuận

2

Điện lực tỉnh Bình Thuận

3

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận

4

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Thuận

5

Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Bình Thuận

6

Ngân hàng Phát triển và Đầu tư Chi nhánh tỉnh Bình Thuận

7

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Bình Thuận

8

Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Thuận

9

Cục Thuế tỉnh Bình Thuận

10

Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận

11

Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Bình Thuận

12

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận

13

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận

14

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận

V

Chi cục thuộc Sở và tương đương

1

Ban Thi đua - Khen thưởng

2

Ban Tôn giáo

3

Chi cục Kiểm lâm

4

Chi cục Thủy lợi

5

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

6

Chi cục Phát triển nông thôn

7

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

8

Chi cục Thủy sản (bao gồm Trung tâm Đăng kiểm tàu cá)

9

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản

10

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng

11

Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm

12

Chi cục Quản lý đất đai

13

Chi cục Bảo vệ môi trường

VI

Các doanh nghiệp Nhà nước

1

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận

2

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận

3

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận

4

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sông Dinh

VII

Các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp cấp tỉnh (được Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động)

1

Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận

2

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Thuận

3

Hội Nhà báo tỉnh Bình Thuận

4

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Thuận

5

Hội Luật gia tỉnh Bình Thuận

6

Hội Người mù tỉnh Bình Thuận

7

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Thuận

8

Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Bình Thuận

9

Hội Đông y tỉnh Bình Thuận

B

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ, CƠ QUAN NGANG SỞ THUỘC TỈNH

I

Văn phòng UBND tỉnh

1

Trung tâm Thông tin

2

Trung tâm Hành chính công

3

Trung tâm Hội nghị

II

Sở Tư pháp

1

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

2

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản

3

Phòng Công chứng số 1

III

Sở Nội vụ

1

Trung tâm Lưu trữ lịch sử

IV

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch

2

Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh

3

Thư viện tỉnh

4

Bảo tàng Bình Thuận

5

Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh tỉnh Bình Thuận

6

Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh

7

Trung tâm Đào tạo huấn luyện và Thi đấu thể dục và thể thao

V

Sở Kế hoạch và Đầu tư

1

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa

VI

Sở Công Thương

1

Trung tâm Khuyến công

2

Trung tâm Xúc tiến thương mại

VII

Sở Khoa học và Công nghệ

1

Trung tâm Thông tin và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ

2

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

VIII

Sở Tài chính

1

Trung tâm Mua tài sản công

IX

Sở Thông tin và Truyền thông

1

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông

X

Sở Tài nguyên và Môi trường

1

Trung tâm Phát triển quỹ đất

2

Trung tâm Kỹ thuật, Tài nguyên và Môi trường

3

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

4

Trung tâm Công nghệ thông tin

5

Văn phòng Đăng ký đất đai

XI

Sở Giao thông vận tải

1

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

2

Bến xe Bình Thuận

3

Ban Quản lý bảo trì đường bộ

4

Ban Quản lý Cảng Phú Quý

5

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Công trình giao thông

XII

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1

Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp

2

Cơ sở Điều trị nghiện ma túy

3

Ban Quản lý nghĩa trang liệt sĩ

4

Trường Tình thương

5

Trung tâm Dịch vụ việc làm

6

Quỹ Bảo trợ trẻ em

XIII

Sở Xây dựng

1

Viện Quy hoạch xây dựng

2

Trung tâm Kiểm định xây dựng

XIV

Sở Y tế

1

Bệnh viện Đa khoa tỉnh

2

Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng

3

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bắc Bình Thuận

4

Bệnh viện Đa khoa Khu vực phía Nam

5

Bệnh viện Đa khoa Khu vực La Gi

6

Bệnh viện Phổi

7

Bệnh viện Da liễu

8

Trung tâm Pháp y

9

Trung tâm Giám định Y khoa

10

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

11

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm

12

Các Trung tâm Y tế cấp huyện

13

Các Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện

XV

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1

Trung tâm Khuyến nông

2

Trung tâm Giống nông nghiệp

3

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

4

Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau

5

Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông

6

Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu

7

Ban Quản lý Cảng cá Phan Thiết

8

Ban Quản lý rừng phòng hộ Trị An

9

Ban Quản lý rừng phòng hộ Hàm Thuận - Đa Mi

10

Ban Quản lý rừng phòng hộ Lòng Sông - Đá Bạc

11

Ban Quản lý rừng phòng hộ Phan Điền

12

Ban Quản lý rừng phòng hộ Cà Giây

13

Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Quao

14

Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Lũy

15

Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Móng - Capet

16

Ban Quản lý rừng phòng hộ Lê Hồng Phong

17

Ban Quản lý rừng phòng hộ La Ngà

18

Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Giang

19

Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Phú

20

Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Mao

21

Ban Quản lý rừng phòng hộ Tuy Phong

22

Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Linh

XVI

Ban Dân tộc

1

Trung tâm Dịch vụ phát triển miền núi

 

DANH MỤC SỐ 2

CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP HUYỆN THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số   /QĐ-UBND ngày   /12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

SỐ TT

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

I

Các cơ quan, đơn vị hành chính cấp huyện, thị xã, thành phố

1

Văn phòng HĐND và UBND

(đối với huyện Đức Linh, Phú Quý: Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền)

2

Phòng Nội vụ

(đối với huyện Đức Linh, Phú Quý: Ban Tổ chức – Nội vụ)

3

Phòng Tư pháp

4

Phòng Tài chính - Kế hoạch

(đối với huyện Phú Quý: Phòng Kinh tế - Tài chính)

5

Phòng Kinh tế - Hạ tầng (đối với thành phố Phan Thiết và thị xã La Gi là Phòng Kinh tế và Phòng Quản lý đô thị)

6

Phòng Tài nguyên và Môi trường

7

Phòng Văn hóa - Thông tin

(đối với huyện Phú Quý: Phòng Văn xã)

8

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

9

Phòng Giáo dục và Đào tạo

10

Phòng Dân tộc (đối với các huyện Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Tuy Phong, Tánh Linh)

11

Thanh tra huyện

II

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố

1

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao

2

Đài Truyền thanh - Truyền hình (đối với thành phố Phan Thiết)

3

Ban Quản lý Công trình công cộng

4

Ban Quản lý Dự án

5

Trung tâm Phát triển quỹ đất

6

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

7

Trung tâm Kỹ thuật - Dịch vụ nông nghiệp

8

Ban Quản lý nghĩa trang (đối với thành phố Phan Thiết)

9

Lực lượng thanh niên xung kích (đối với thành phố Phan Thiết)

III

Các đơn vị lực lượng vũ trang

1

Ban Chỉ huy Quân sự huyện

2

Công an huyện

IV

Các cơ quan Trung ương trú đóng trên địa bàn cấp huyện

1

Bưu điện huyện

2

Điện lực huyện

3

Bảo hiểm xã hội cấp huyện

4

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện

5

Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh huyện

6

Chi cục Thuế cấp huyện

7

Chi cục Thi hành án Dân sự huyện

8

Kho bạc Nhà nước huyện

9

Chi cục Thống kê huyện

10

Viện Kiểm sát nhân dân huyện

11

Tòa án nhân dân huyện

12

Các đội Quản lý thị trường cấp huyện

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3131/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 về Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


417

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198