Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3106/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Trần Tuyết Minh
Ngày ban hành: 08/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3106/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 08 tháng 12 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN NHÂN RỘNG MÔ HÌNH CÂU LẠC BỘ LIÊN THẾ HỆ TỰ GIÚP NHAU GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Người cao tuổi ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi;

Căn cứ Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 2146/TTr-SLĐTBXH ngày 13/11/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 (gọi tắt là Đề án), với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, CHỈ TIÊU

1. Mục đích

Phát huy hiệu quả mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau (sau đây gọi tắt là CLB) nhằm duy trì và tiếp tục nhân rộng CLB, huy động sự tham gia của người cao tuổi, Hội Người cao tuổi các cấp, các ngành và cộng đồng để nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người cao tuổi; chăm sóc sức khỏe, xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ quyền lợi người cao tuổi.

2. Yêu cầu

Lồng ghép, kết hợp các hoạt động thực hiện Đề án với các chương trình, khác có liên quan đã và đang được triển khai tại địa phương, bảo đảm không chồng chéo, tiết kiệm, hiệu quả.

Các sở, ban, ngành, các hội đoàn thể và các địa phương căn cứ nhiệm vụ được phân công trong Đề án này để triển khai thực hiện.

Nâng cao vai trò Hội Người cao tuổi; chủ động tích cực làm nòng cốt triển khai Đề án, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe người cao tuổi.

3. Chỉ tiêu cụ thể

Đến năm 2025 mỗi xã, phường, thị trấn thành lập mới từ 2 đến 3 CLB trở lên. Chú trọng việc nhân rộng CLB đối với các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn;

Duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động và quản lý 100% CLB đã được thành lập ở giai đoạn 2016-2020 (theo Quyết định số 1533/QĐ-TTg ngày 2/8/2016) và các CLB mới được xây dựng.

Các CLB bảo đảm chất lượng về cơ cấu, thành phần (mỗi CLB có từ 50- 70 thành viên, trong đó: 60%-70% là phụ nữ; 60% -70% là người cao tuổi; 30-40% là người trẻ tuổi; ưu tiên người có hoàn cảnh khó khăn).

Có ít nhất 70% CLB thực hiện đủ các hoạt động và được quản lý tốt để có ít nhất 50% thành viên được vay vốn tăng thu nhập, mọi thành viên được nâng cao sức khỏe về thể chất, tinh thần, nâng cao nhận thức, kiến thức và bảo vệ quyền lợi.

100% CLB có Quỹ tăng thu nhập và Quỹ hoạt động do CLB tự quản lý theo quy chế do CLB ban hành.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG

1. Phạm vi: Đề án được triển khai tại tất cả các địa phương trong tỉnh.

2. Đối tượng được hưởng lợi: Người cao tuổi và gia đình của họ, phụ nữ và các thành viên khác trong cộng đồng. Đặc biệt người cao tuổi là phụ nữ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi dân tộc thiểu số, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

III. HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI PHÁP

1. Kiện toàn Ban điều hành Đề án; hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Đề án.

2. Tập huấn kỹ thuật, tài liệu để nâng cao năng lực, hiệu quả thực hiện Đề án

a) Tập huấn ban đầu cho địa phương chưa được tập huấn trong giai đoạn 2016 - 2020 (đối tượng: cán bộ Hội Người cao tuổi và cán bộ liên quan, Ban Chủ nhiệm CLB).

b) Tập huấn giảng viên (theo cụm) tạo nguồn giảng viên (cán bộ phụ trách Đề án, cán bộ Hội Người cao tuổi và liên quan) để các địa phương tự tập huấn, nhân rộng CLB.

c) Xây dựng tài liệu tuyên truyền, tập huấn về CLB.

3. Xây dựng, quản lý và triển khai hoạt động CLB

a) Xây dựng mới CLB; duy trì, kiện toàn các CLB đã thành lập bảo đảm chỉ tiêu về số lượng và chất lượng.

b) CLB quản lý, triển khai các hoạt động: tăng thu nhập; chăm sóc sức khỏe; tình nguyện viên chăm sóc tại nhà; tự giúp nhau, hỗ trợ cộng đồng; bảo vệ quyền, lợi ích; truyền thông; thể thao, văn hóa văn nghệ; vận động nguồn lực.

c) Tổ chức tham quan mô hình, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương, CLB nhằm nâng cao hiệu quả Đề án.

d) Tổ chức giám sát, đánh giá, hỗ trợ kỹ thuật bổ sung cho CLB, đảm bảo chất lượng hoạt động và chỉ tiêu Đề án.

4. Truyền thông, nâng cao nhận thức

a) Tăng cường tuyên truyền cấp ủy đảng, chính quyền và cộng đồng về già hóa và ứng phó với già hóa dân số mà hiện nay nước ta là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất các nước trong khu vực.

b) Nâng cao nhận thức về tác động và hiệu quả của CLB trong chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trong gia đình và cộng đồng.

c) Nâng cao nhận thức và phổ biến pháp luật về người cao tuổi; lồng ghép vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

d) Tăng cường các hoạt động tuyên truyền về CLB trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương (Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước; Đài truyền thanh, Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố; hệ thống thông tin, truyền thanh xã, thôn).

5. Huy động nguồn lực từ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia nhân rộng và duy trì hoạt động CLB.

a) Huy động nguồn lực từ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước tham gia đóng góp xây dựng và hỗ trợ hoạt động của CLB.

b) Chính quyền địa phương, Hội Người cao tuổi các cấp huy động nguồn lực từ các quỹ, chương trình, dự án, vận động xã hội hóa xây dựng và hỗ trợ hoạt động CLB.

c) Chính quyền địa phương, Hội Người cao tuổi các cấp tạo điều kiện cho CLB huy động nguồn lực, kinh phí cho xây dựng và hỗ trợ hoạt động CLB.

6. Thực hiện báo cáo năm, tổng kết giai đoạn ở địa phương và toàn tỉnh.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Hằng năm UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng bố trí kinh phí trong dự toán chi thường xuyên theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành trong khả năng cân đối của ngân sách Nhà nước tại địa phương để thực hiện Đề án.

Tạo điều kiện, cơ chế để hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương, Quỹ hợp pháp như nguồn quỹ an sinh xã hội, Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, các nguồn quỹ khác tại địa phương để hỗ trợ cho Quỹ của câu lạc bộ và thực hiện Đề án.

Huy động các nguồn tài trợ, viện trợ và nguồn huy động hợp pháp khác (nếu có) để thực hiện Đề án.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ

1.1. Hội Người cao tuổi tỉnh

Chủ trì tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban điều hành Đề án. Căn cứ hướng dẫn của Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam, phối hợp với các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, các ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động của Đề án; hướng dẫn Hội Người cao tuổi các huyện, thị xã, thành phố thành lập CLB theo Đề án; giám sát, đánh giá, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện và các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai; kiến nghị điều chỉnh cần thiết, phù hợp với thực tế của từng giai đoạn.

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh để truyền thông, hướng dẫn CLB kiến thức sản xuất và lồng ghép nguồn lực từ chương trình nông nghiệp, nông thôn mới.

Phối hợp với Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe, tuyên truyền, thể dục thể thao, dưỡng sinh, văn nghệ... của các CLB.

Phối hợp với Ban Công tác Người cao tuổi tỉnh, Sở Ngoại vụ, UBMTTQVN tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh... tham gia huy động nguồn lực để thành lập, quản lý và giúp đỡ các CLB hoạt động và sử dụng nguồn quỹ hợp pháp khác để hỗ trợ thực hiện Đề án.

Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố khai thác các nguồn trợ giúp kỹ thuật, tài chính từ các tổ chức, cá nhân, các nhà tài trợ trong và ngoài nước để hỗ trợ nguồn quỹ ban đầu và nhân rộng mô hình CLB.

Cung cấp tài liệu về nhân rộng mô hình CLB do Ban Quản lý Đề án Quốc gia của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam biên soạn.

Phối hợp với chính quyền và Hội Người cao tuổi cơ sở thành lập các CLB theo đúng quy trình quy định; đồng thời, tổ chức lễ ra mắt CLB.

Tổ chức giám sát và hướng dẫn kỹ thuật tại chỗ cho các CLB.

1.2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp với Hội Người cao tuổi tỉnh thực hiện Đề án; giám sát, đánh giá việc triển khai, thực hiện Đề án.

Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (hoặc phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội) các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt các chính sách về trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi theo quy định; phối hợp các ban, ngành xây dựng kế hoạch nhân rộng mô hình CLB tại địa phương, lồng ghép với các chính sách phát triển kinh tế - xã hội thực hiện Đề án.

1.3. Sở Tài chính: Căn cứ khả năng cân đối của ngân sách, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Đề án; phân bổ và quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

1.4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, định hướng các cơ quan truyền thông của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền Đề án nhằm nâng cao nhận thức về CLB, qua đó huy động nguồn nhân lực để nhân rộng mô hình CLB.

Thẩm định, cấp phép xuất bản tài liệu tuyên truyền về các nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện Đề án.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản liên quan đến công tác thông tin tuyên truyền về Đề án trên địa bàn tỉnh.

1.5. Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước: phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền Đề án nhằm nâng cao nhận thức về CLB; qua đó, huy động nguồn lực để nhân rộng mô hình CLB và mô hình CLB điển hình, hiệu quả.

1.6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan, chỉ đạo các cấp thuộc ngành quản lý hỗ trợ nhân rộng mô hình CLB; tạo điều kiện cho các CLB tham gia các chương trình giảm nghèo bền vững, khuyến nông, xây dựng nông thôn mới.

1.7. Sở Y tế: chủ trì, phối hợp các ngành có liên quan, chỉ đạo các cấp tạo điều kiện cho các CLB được khám sức khỏe định kỳ, tuyên truyền, phổ biến về chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh tại nhà và tại cộng đồng cho người cao tuổi cô đơn, khó khăn. Hỗ trợ kỹ thuật để thành lập đội ngũ tình nguyện viên chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Tham gia các hoạt động tuyên truyền, hội thảo, tìm nguồn trợ giúp kỹ thuật từ các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước để nhân rộng mô hình CLB.

1.8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: chủ trì, phối hợp các ngành có liên quan, chỉ đạo các cấp hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hoạt động thể dục thể thao, dưỡng sinh, văn nghệ... của các CLB.

1.9. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tham mưu UBND tỉnh lồng ghép các chỉ tiêu người cao tuổi vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và giai đoạn.

Chủ trì phối hợp Sở Tài chính vận động các nguồn hỗ trợ phát triển ODA lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của Đề án vào phát triển kinh tế - xã hội hằng năm.

1.10. Sở Ngoại vụ: chủ trì, phối hợp với Hội Người cao tuổi tỉnh và các ngành liên quan tìm nguồn hỗ trợ kỹ thuật hoặc tài chính từ các tổ chức, các nhà tài trợ, các dự án hợp tác quốc tế nhân rộng mô hình CLB.

1.11. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh: tham mưu UBND tỉnh thực hiện ưu đãi tín dụng cho người cao tuổi theo Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi.

1.12. Đề nghị Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh

Phối hợp tuyên truyền, quảng bá về Câu lạc bộ và chỉ đạo các địa phương vận động nguồn lực để nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; Chỉ đạo UBMTTQVN cấp huyện và các tổ chức đoàn thể thành viên (các Hội: Liên hiệp Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh, Chữ thập đỏ...) hỗ trợ thực hiện và giám sát Đề án.

1.13. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương để bố trí kinh phí của huyện, thị xã, thành phố; đồng thời, phối hợp với Hội Người cao tuổi tỉnh và các đoàn thể cấp huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Đề án.

Chỉ đạo các phòng, ban liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn thành lập CLB và triển khai, duy trì hoạt động của các CLB trên địa bàn quản lý; đồng thời, tuyên truyền, quảng bá ve câu lạc bộ để thực hiện việc chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi tại địa phương.

Chỉ đạo Hội người cao tuổi huyện, thị xã, thành phố thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, tổng hợp báo cáo việc thực hiện Đề án theo định kỳ 6 tháng, một năm về Ban điều hành (thông qua Hội Người cao tuổi tỉnh).

Hỗ trợ quỹ ban đầu cho mỗi CLB mới thành lập từ 20 đến 30 triệu đồng (nếu có); kinh phí tổ chức ra mắt, mua máy đo huyết áp, cân sức khỏe cho các CLB mới thành lập từ nguồn xã hội hóa, quỹ an sinh xã hội, các chương trình dự án và các nguồn quỹ khác.

2. Chế độ thông tin báo cáo

Các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao thực hiện báo cáo định kỳ hằng năm, đột xuất theo yêu cầu; tổng kết giai đoạn về Ban điều hành Đề án (thông qua Hội Người cao tuổi tỉnh).

Hội Người cao tuổi tỉnh định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện, kinh phí, thuận lợi, khó khăn, đề xuất, kiến nghị và kế hoạch thực hiện Đề án năm tiếp theo gửi Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH;
- TƯ Hội NCT Việt Nam;
- TTTU; TT.HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- LĐVP; các Phòng;
- Lưu: VT, KGVX(qđ83-20;02/12).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Tuyết Minh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3106/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 về phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 do tỉnh Bình Phước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


449

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.107.249