Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND tỉnh Nghệ An

Số hiệu: 31/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Bùi Đình Long
Ngày ban hành: 26/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2020/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 26 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CỤ THỂ MỘT SỐ NỘI DUNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 07/2020/NQ-HĐND NGÀY 22/7/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2021-2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19/6/2017; Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND tỉnh Nghệ An về một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch tại Tờ trình số 1558/TTr-SDL ngày 19/11/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về nguyên tắc, định mức, điều kiện hỗ trợ và quy trình xét duyệt, thanh quyết toán một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND tỉnh của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các hộ gia đình;

b) Thôn, xóm, bản;

c) UBND các huyện, thành phố, thị xã (sau đây viết tắt là UBND cấp huyện);

d) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc và định mức hỗ trợ

1. Việc hỗ trợ phải đảm bảo nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch.

2. Không hỗ trợ các nội dung đã được hỗ trợ bằng nguồn khác.

3. Chính sách hỗ trợ đối với mô hình hộ gia đình và thôn, xóm, bản theo Quyết định này là hỗ trợ sau đầu tư: Các hộ gia đình; thôn, xóm, bản tự huy động nguồn vốn để thực hiện, ngân sách nhà nước hỗ trợ sau khi được Sở Du lịch thẩm định đảm bảo các điều kiện hỗ trợ và UBND tỉnh quyết định hỗ trợ theo quy định của Quyết định này.

4. Định mức hỗ trợ

a) Hỗ trợ 01 lần cho từng nội dung chính sách đối với mô hình hộ gia đình và thôn, xóm, bản; mỗi thôn, xóm, bản được hỗ trợ 03 hộ gia đình;

b) Hỗ trợ tối đa 02 lần cho từng nội dung chính sách đối với mỗi UBND cấp huyện trong cả giai đoạn 2021-2025;

c) Mỗi UBND cấp huyện được hỗ trợ tối đa 04 thôn, xóm, bản trong cả giai đoạn 2021-2025.

Điều 3. Điều kiện hỗ trợ

1. Đối với hộ gia đình phải đáp ứng tất cả các điều kiện sau đây:

a) Là hộ gia đình thuộc thôn, xóm, bản có tài nguyên du lịch phù hợp với phát triển hoạt động du lịch cộng đồng;

b) Có nhà ở có thể đón tiếp được từ 15 khách lưu trú cùng lúc trở lên, được thiết kế, xây dựng theo phong cách truyền thống của địa phương; có các công trình phụ trợ, nhà vệ sinh được thiết kế, xây dựng theo tiêu chuẩn của Tổng cục Du lịch;

c) Có cam kết bằng văn bản tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ đón khách du lịch lưu trú tại nhà (homestay) và đảm bảo an toàn, an ninh trật tự phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm;

d) Được sự đồng thuận của các hộ gia đình trong thôn, xóm, bản bằng biên bản họp dân nhất trí cho 03 hộ dân đáp ứng các điều kiện tại khoản này được thụ hưởng chính sách.

2. Đối với thôn, xóm, bản phải đáp ứng tất cả các điều kiện sau đây:

a) Có ít nhất 03 hộ gia đình có đầy đủ các điều kiện đối với hộ gia đình được quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Có cảnh quan thiên nhiên, sinh thái hoặc di tích lịch sử; còn lưu giữ, bảo tồn và duy trì văn hóa, tín ngưỡng, ẩm thực và các hình thức biểu diễn nghệ thuật truyền thống;

c) Có nơi đỗ xe đảm bảo an toàn và đường giao thông thuận lợi cho xe chở khách du lịch lưu thông; dễ dàng tiếp cận với các điểm tham quan, du lịch đang hoạt động trên địa bàn xã, huyện.

3. Đối với UBND cấp huyện

Có ít nhất 01 thôn, xóm, bản đủ điều kiện hỗ trợ để hoạt động du lịch cộng đồng theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 4. Quy trình xét duyệt

1. Hàng năm, căn cứ vào nhu cầu thực tế và các điều kiện hỗ trợ quy định tại Điều 3 Quyết định này, UBND cấp xã tổng hợp danh sách hỗ trợ của các hộ gia đình; các thôn, xóm, bản gửi UBND cấp huyện trước ngày 31/3 hàng năm;

2. Trên cơ sở danh sách đề nghị của UBND cấp xã, UBND cấp huyện tổng hợp, tổ chức khảo sát và lựa chọn các thôn, xóm, bản và các hộ các hộ gia đình đảm bảo đúng quy định tại Điều 2, Điều 3 Quyết định này và đồng thời, đề nghị hỗ trợ các chính sách cho UBND cấp huyện gửi Sở Du lịch trước ngày 29/4 hàng năm;

3. Sở Du lịch tổng hợp danh sách đề nghị của UBND cấp huyện, tiến hành thẩm định, lập danh sách hộ gia đình, thôn, xóm, bản và UBND cấp huyện được hỗ trợ trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/6 hàng năm;

4. Trên cơ sở quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ của UBND tỉnh, UBND cấp huyện phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các hộ gia đình, thôn, xóm, bản và UBND cấp huyện theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND tỉnh.

Điều 5. Lập nhu cầu kinh phí và thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ

1. Lập nhu cầu kinh phí

Hàng năm, căn cứ tình hình thực tế về phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh, Sở Du lịch chủ trì tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách gửi Sở Tài chính trình cấp có thẩm quyền quyết định bố trí kinh phí thực hiện trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm.

2. Thanh toán, quyết toán kinh phí

a) Căn cứ danh sách UBND tỉnh phê duyệt UBND cấp huyện chịu trách nhiệm thanh toán cho các hộ gia đình, thôn, xóm, bản.

b) Đối với phần kinh phí hỗ trợ cho UBND cấp huyện trực tiếp thực hiện thanh quyết toán theo quy định quản lý tài chính hiện hành.

c) Kinh phí thực hiện Nghị quyết được tổng hợp vào quyết toán chi ngân sách huyện theo quy định hiện hành.

Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Trách nhiệm của Sở Du lịch

a) Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện và phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan trong việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 đảm bảo hiệu quả, đúng quy định;

b) Là đầu mối tiến hành thẩm định trên cơ sở danh sách đề nghị của UBND cấp huyện trình UBND tỉnh xem xét, quyết định; Hướng dẫn UBND cấp huyện về danh mục các trang thiết bị, bộ nhạc cụ, trang phục truyền thống để mua sắm và lắp đặt hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, biển quảng cáo, thuyết minh theo quy định;

c) Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch cộng đồng;

d) Phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan trong công tác tuyên truyền, vận động người dân, du khách bảo vệ cảnh quan môi trường du lịch nói chung và du lịch cộng đồng nói riêng.

2. Trách nhiệm của Sở Tài Chính

Tham mưu, trình cấp thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện chính sách trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm.

3. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành liên quan

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, các Sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp, chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung liên quan được quy định tại Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND và Quyết định này.

4. Trách nhiệm của UBND cấp huyện

a) Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch nói chung và du lịch cộng đồng nói riêng;

b) Chỉ đạo UBND cấp xã hướng dẫn các thôn, xóm, bản xây dựng quy chế của cộng đồng dân cư về việc tham gia, quản lý, phối hợp và chia sẻ lợi ích chung đối với hoạt động du lịch cộng đồng;

c) Phối hợp với Sở Du lịch và các Sở, ngành liên quan trong công tác quản lý, bảo tồn các di tích, danh thắng gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, mời gọi doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương.

5. Trách nhiệm của UBND cấp xã

a) Hàng năm, UBND cấp xã hướng dẫn các hộ gia đình và thôn, xóm, bản đăng ký tham gia hoạt động du lịch cộng đồng và tổ chức họp lấy ý kiến của cộng đồng dân cư; tổng hợp danh sách gửi UBND cấp huyện;

b) Hướng dẫn các hộ gia đình và thôn, xóm, bản được hỗ trợ thực hiện các bước theo quy định sau khi có thông báo và hướng dẫn từ UBND cấp huyện;

c) Hướng dẫn các thôn, xóm, bản xây dựng quy chế của cộng đồng dân cư về việc tham gia, quản lý sử dụng có hiệu quả trang thiết bị được hỗ trợ, phối hợp và chia sẻ lợi ích chung đối với hoạt động du lịch cộng đồng.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Du lịch, Tài chính; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Đình Long

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 31/2020/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 quy định về nội dung thực hiện Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


811

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!