Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3099/QĐ-UBND năm 2016 về kế hoạch triển khai Chỉ thị 27/CT-TTg về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Số hiệu: 3099/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 23/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3099/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 23 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 27/CT-TTG , NGÀY 08/9/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Chỉ thị số 27/CT-TTg , ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Xét Tờ trình số 558/TTr-SNV, ngày 19/12/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg , ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 27/CT-TTG , NGÀY 08/9/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3099/QĐ-UBND, ngày 23/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg , ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg , ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; xây dựng cơ quan liêm khiết, lấy phục vụ nhân dân là mục tiêu quan trọng nhất.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp uỷ Đảng, lãnh đạo đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức....

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; tạo chuyển biến mạnh mẽ ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tiếp xúc, giải quyết các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho tổ chức, cá nhân.

2. Yêu cầu

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “nói đi đôi với làm”. Người đứng đầu phải gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên theo nhiệm vụ của mình, xây dựng và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch với chi bộ, với tập thể cơ quan, đơn vị, địa phương nơi công tác.

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết của cấp uỷ và nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ; gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực trong thực hiện Chỉ thị.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hệ thống quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, về khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; đẩy mạnh phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế; về quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về chăm lo sự nghiệp văn hoá xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng, về chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng đời sau.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thống nhất với các cấp uỷ Đảng tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

- Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, báo cáo kết quả với cấp uỷ hoặc chi bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương nơi công tác.

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức chủ chốt xây dựng kế hoạch cá nhân và gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm gương cho cán bộ, công chức, viên chức noi theo.

2. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

3. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch cấp mình, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 27 với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII và các nghị quyết Trung ương khoá XII nhằm tập trung chỉ dạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Kết hợp chặt chẽ với các cuộc vận động, các phong trào thi đua của các cấp, các ngành, đoàn thể cơ quan, đơn vị.

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”.

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg , ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Quyết định số 1214/QĐ-UBND , ngày 30/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU, ngày 29/3/2016 của Tỉnh uỷ Vĩnh Long về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

4. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về kết quả thực hiện Chỉ thị 27/CT- TTg ngày 08/9/2016 của Bộ Chính trị; về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội. Làm cho tư tưởng, đạo đức phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam.

5. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương cùng cấp uỷ, tổ chức đảng thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg và Kế hoạch này.

Hàng năm tổ chức sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 27 và Kế hoạch này, kết hợp biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

6. Xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Việc xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo là nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tùy theo tình hình, điều kiện, xác định rõ những nội dung đột phá nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngay từ đầu năm, nhất là đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành tỉnh; các Hội được giao biên chế; UBND các huyện, thị xã, thành phố; xã, phường, thị trấn:

Tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo đúng nội dung Chỉ thị số 27/CT-TTg. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng hơn nữa trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, chất lượng, hiệu quả công tác, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên hàng ngày, xem đó là trách nhiệm cụ thể, thiết thực của mỗi tập thể, cá nhân thuộc sở, ban, ngành và địa phương mình.

Rà soát, xây dựng và tổ chức thực hiện các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, bình xét thi đua hàng năm của cơ quan, đơn vị và địa phương.

2. Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đánh giá 06 tháng và hàng năm trong đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ cấp, các ngành và địa phương.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2016-2020.

2. Căn cứ chuyên đề của toàn khoá và chuyên đề hàng năm; các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, cụ thể hoá thành kế hoạch hàng năm.

3. Định kỳ 06 tháng (trước ngày 10/6), 01 năm; sơ kết 03 năm, tổng kết 05 năm (trước ngày 10/12 của năm); báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Nội vụ về tình hình kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh; các Hội được giao biên chế; UBND các huyện, thị xã, thành phố; xã, phường, thị trấn có liên quan chỉ đạo và triển khai kế hoạch giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh; tổ chức giảng dạy về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp học, bậc học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức của ngành thực hiện hiệu quả kế hoạch này.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc vận động, kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực, vi phạm các chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cá nhân, tổ chức; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

3. Các sở, ban, ngành tỉnh; các Hội được giao biên chế; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Tăng cường chỉ đạo nhằm tạo sự thống nhất trong mọi hoạt động giữa các cấp chính quyền với các cấp uỷ Đảng, tổ chức đoàn thể để triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xác định và tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm nảy sinh tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, nhất là những vấn đề liên quan đến đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc.

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các sở, ban, ngành tỉnh; các Hội được giao biên chế; UBND các huyện, thị xã, thành phố; xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này; thông tin tuyên truyền các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị; kịp thời khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức thực hiện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4. Sở Nội vụ

Có trách nhiệm hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện kế hoạch này. Định kỳ tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh (06 tháng, 01 năm, sơ kết 03 năm, tổng kết 05) theo quy định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3099/QĐ-UBND năm 2016 về kế hoạch triển khai Chỉ thị 27/CT-TTg về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


217

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108