Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2836/QĐ-BVHTTDL năm 2014 phê duyệt kế hoạch xây dựng Hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể "Nghệ thuật Bài Chòi miền Trung Việt Nam" đề nghị UNESCO đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 2836/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành: 08/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2836/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÂY DỰNG HỒ SƠ ĐỀ CỬ QUỐC GIA "NGHỆ THUẬT BÀI CHÒI MIỀN TRUNG VIỆT NAM" ĐỀ NGHỊ UNESCO ĐƯA VÀ DANH SÁCH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ ĐẠI DIỆN CỦA NHÂN LOẠI

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Văn bản số 8688/VPCP-KGVX ngày 05 tháng 11 năm /2012 của Văn phòng Chính phủ về danh sách di sản văn hóa phi vật thể dự kiến lập hồ sơ trình UNESCO giai đoạn 2012-2016;

Căn cứ các Công văn số 1314/UBND-VX ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, 2065/UBND-VHDL ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, 4318/UBND-VX ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, 3429/UBND-VX ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, 1903/UBND-VX ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, 3646/UBND-VX ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, 1811/UBND-VX ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, 1982/UBND-VX ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, 2575/UBND-VH ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, 1018/SVHTTDL-NVVH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch xây dựng Hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể "Nghệ thuật Bài Chòi miền Trung Việt Nam" đệ trình UNESCO do Viện Âm nhạc thuộc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam lập;

Điều 2. Giao Viện Âm nhạc thuộc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố: Bình Định, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, Thừa Thiên Huế và các cơ quan liên quan xây dựng Hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể "Nghệ thuật Bài Chòi miền Trung Việt Nam" đề nghị UNESCO đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại;

Điều 3. Kinh phí lập Hồ sơ được lấy từ nguồn xã hội hóa và ngân sách địa phương của các tỉnh/thành phố có di sản;

Điều 4. Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Viện Âm nhạc thực hiện Kế hoạch xây dựng Hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể "Nghệ thuật Bài Chòi miền Trung Việt Nam" đảm bảo đúng tiến độ.

Điều 5. Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Viện trưởng Viện Âm nhạc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Bộ trưởng;
- Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;
- Thứ trưởng Vương Duy Biên;
- Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam;
- Cục Hợp tác quốc tế;
- Vụ Kế hoạch, Tài chính;
- Lưu: VT, DSVH (2), NTTT (33).

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2836/QĐ-BVHTTDL năm 2014 phê duyệt kế hoạch xây dựng Hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể "Nghệ thuật Bài Chòi miền Trung Việt Nam" đề nghị UNESCO đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.900

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0