Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 2831/QĐ-BVHTTDL tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện 308/2005/QĐ-TTg 2016

Số hiệu: 2831/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành: 12/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2831/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ - HỘI THẢO TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 308/2005/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG VÀ LỄ HỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2715/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Hội nghị - Hội thảo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội,

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Bộ trưởng (để báo cáo);
-
Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
-
Lưu: VT, VHCS, H(15).

KT. BỘ TRƯỞNG
THTRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ - HỘI THẢO TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 308/2005/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG VÀ LỄ HỘI
(Ban hành theo Quyết định số 2831/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch)

Thực hiện Quyết định số 2715/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội (Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị - Hội thảo (sau đây gọi chung là Hội nghị) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tổ chức Hội nghị tổng kết nhằm đánh giá tình hình, kết quả 10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân trong quá trình thực hiện.

- Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tại các địa phương, công tác chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, công tác phối hợp của các Ban, ngành đoàn thể, để từ đó kiến nghị, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thời gian tới.

- Kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tạo động lực mới đphát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

2. Yêu cầu:

- Việc tổ chức Hội nghị phải được chuẩn bị chu đáo; đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả.

- Xây dựng nội dung Hội nghị đảm bảo khoa học, thiết thực, đánh giá đúng tình hình thực tế và đề ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức Hội nghị; hoàn thành các nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch.

II. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

1. Chủ trì Hội nghị:

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Đi biểu:

Đại diện Lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Đại diện Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Lãnh đạo phòng chuyên môn phụ trách công tác Nếp sống văn hóa của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Đại diện Tập thể hoặc cá nhân được tuyên dương khen thưởng tại Hội nghị;

- Đại diện Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam; cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.

- Tổng số đại biểu tham dự Hội nghị: Dự kiến khoảng 300 đại biểu.

3. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian tổ chức Hội nghị: 01 ngày, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 11/2016.

- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Kim Liên - Đống Đa - Hà Nội.

4. Chương trình Hội nghị:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:

- Phát biểu khai mạc: Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thông qua nội dung Báo cáo tóm tắt kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; phương hướng, nhiệm vụ những năm tiếp theo.

- Phát biểu của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương: Ban Tuyên giáo Trung ương; UBTTTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Bộ Nội Vụ; Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng; TW Giáo hội phật giáo Việt Nam.

- Thảo luận nội dung báo cáo tổng kết (dự kiến một số đơn vị báo cáo chuyên đề, báo cáo tham luận về công tác thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội).

+ Phát biểu của đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, của đại diện Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Phát biểu của đại diện Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Công bố Quyết định khen thưởng

- Ý kiến phát biểu của đại diện đơn vị được khen thưởng.

- Tuyên dương, khen thưởng

- Tổng kết và bế mạc hội nghị: Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Cục Văn hóa cơ sở:

- Chủ trì dự thảo báo cáo tổng kết; báo cáo đánh giá công tác tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, phương hướng nhiệm vụ những năm tiếp theo.

- Chỉ đạo việc tổ chức Hội nghị, phát hành giấy mời, xét duyệt các tài liệu Hội nghị, thông báo, đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị tham luận; chuẩn bị công tác hậu cần cho Hội nghị.

- Thành lập Ban Tổ chức Hội nghị gồm:

+ Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở - Trưởng Ban;

+ Đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ - Phó trưởng Ban;

+ Đại diện lãnh đạo Vụ Thi đua Khen thưởng - Phó trưởng Ban;

+ Đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch, Tài chính - Phó trưởng Ban;

+ Chánh Văn phòng Cục; đại diện Trưởng các phòng nghiệp vụ hoặc phụ trách các phòng nghiệp vụ thuộc Cục văn hóa cơ sở - y viên;

+ Thư ký: Phòng Xây dựng đời sống văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở;

+ Tổ giúp việc: Chuyên viên Văn phòng Cục, các phòng chức năng thuộc Cục Văn hóa cơ sở.

- Đón, tiếp đại biểu và các công việc khác liên quan đến tổ chức Hội nghị.

2. Văn phòng Bộ:

- Chịu trách nhiệm mi các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và Hà Nội.

- Phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở thực hiện các công việc liên quan khác.

3. V Kế hoch - Tài chính

Tổng hợp, thẩm định dự toán và bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động cho đơn vị được giao nhiệm vụ.

4. Vụ Thi đua, Khen thưởng

Chủ trì, phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng các địa phương có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng chương trình, nội dung và điều hành công tác khen thưởng; báo cáo tổng hợp kết quả biểu dương, khen thưởng.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí tổ chức Hội nghị trích trong kinh phí hoạt động sự nghiệp cấp cho Cục Văn hóa cơ sở năm 2016.

- Kinh phí tham dự Hội nghị của đại biểu địa phương thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung, nhiệm vụ và phân công tại Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo chất lượng, tiến độ và thời gian.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo lãnh đạo Bộ để kịp thời xem xét, giải quyết.

3. Giao Cục Văn hóa cơ sở chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này và thường xuyên báo cáo tiến độ với Thứ trưởng phụ trách để kịp thời chỉ đạo thực hiện.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2831/QĐ-BVHTTDL ngày 12/08/2016 phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị - Hội thảo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 308/2005/QĐ-TTg thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.422

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!