Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 28/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Lê Đức Vinh
Ngày ban hành: 04/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TÔN VINH, KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG PHONG TRÀO HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN VÀ VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 122/QĐ-BCĐQG ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện ban hành Quy chế tôn vinh, khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện;

Căn cứ Quyết định số 1087/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thay thế, xác định thành viên Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 3877/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 3878/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3096/TTr-SNV ngày 24 tháng 12 năm 2018 và Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa tại Văn bản số 326/TTr-CTĐ.KH ngày 28 tháng 11 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tôn vinh, khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Trưởng ban Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

QUY CHẾ

TÔN VINH, KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG PHONG TRÀO HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN VÀ VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định cụ thể một số nội dung về tôn vinh, khen thưởng cho các tập thể, gia đình và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện, gồm: Đối tượng, nguyên tắc, tiêu chuẩn, hình thức, quy trình xét tôn vinh, khen thưởng, thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cá nhân, gia đình: Bao gồm cá nhân, gia đình người Việt Nam; cá nhân, gia đình người nước ngoài đang sống và làm việc tại tỉnh Khánh Hòa có thành tích hiến máu tình nguyện.

Gia đình: Bao gồm cả gia đình người nước ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam có ít nhất 02 người trở lên sống trong cùng một gia đình (có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã) có quan hệ ruột thịt (ông bà, bố, mẹ, con, cháu), không nhất thiết cùng chung một hộ khẩu.

2. Cá nhân, tập thể: Gồm Ban Chỉ đạo hoặc cơ quan thành viên của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, đơn vị lực lượng vũ trang...

Điều 3. Mục đích của tôn vinh, khen thưởng

1. Ghi nhận, biểu dương, tôn vinh nghĩa cử cao đẹp “Hiến máu cứu người” của những cá nhân, gia đình nhằm tuyên truyền, vận động nhiều người khác có đủ sức khỏe cùng tham gia hiến máu tình nguyện, nhất là hiến máu nhắc lại.

2. Tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng và xã hội về những tấm gương có thành tích hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện.

Điều 4. Nguyên tắc tôn vinh, khen thưởng

1. Tôn vinh các giá trị nhân đạo, nghĩa cử cao đẹp của gia đình và cá nhân đã đóng góp trong phong trào hiến máu tình nguyện, qua đó, động viên, khuyến khích các tầng lớp nhân dân có đủ sức khỏe tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

2. Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động hiến máu tình nguyện trên cơ sở căn cứ việc hoàn thành chỉ tiêu do Ban Chỉ đạo hoặc y ban nhân dân cùng cấp phê duyệt, phù hợp với mục tiêu chung của Ban Chỉ đạo quốc gia.

3. Ngoài thành tích của các cá nhân trong gia đình đã được khen thưởng thì gia đình có thành tích hiến máu được tiếp tục xem xét tôn vinh, khen thưởng theo quy định của Quy chế này.

Điều 5. Quyền, nghĩa vụ của tập thể, gia đình, cá nhân được tôn vinh, khen thưởng

Tập thể, gia đình, cá nhân được tôn vinh, khen thưởng có quyền lưu trữ, trưng bày, bảo quản, sử dụng hiện vật được khen thưởng và không cho người khác mượn để phục vụ mục đích riêng.

Điều 6. Hình thức, thẩm quyền quyết định tôn vinh, khen thưởng

1. Chủ tịch y ban nhân dân cấp huyện quyết định tặng giấy khen cho tập thể, gia đình, cá nhân được tôn vinh.

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh hoặc tương đương quyết định tặng giấy khen cho cho tập thể, gia đình, cá nhân được tôn vinh.

3. Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo cấp tỉnh) tặng giấy khen cho cho tập thể, gia đình, cá nhân được tôn vinh.

4. Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho cho tập thể, gia đình, cá nhân được tôn vinh.

Chương II

TÔN VINH, KHEN THƯỞNG CÁ NHÂN, GIA ĐÌNH CÓ THÀNH TÍCH HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

Điều 7. Tiêu chuẩn, hình thức tôn vinh, khen thưởng cá nhân

1. Cá nhân hiến máu lần đầu được Ban Chỉ đạo cấp tỉnh cấp “Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện”.

2. Cá nhân hiến máu lần thứ ba được Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp xã (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo cấp xã) đề nghị Ủy ban nhân dân cùng cấp xét tặng giấy khen.

3. Cá nhân hiến máu lần thứ năm được Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp huyện (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo cấp huyện) đề nghị Ủy ban nhân dân cùng cấp xét tặng giấy khen.

4. Cá nhân hiến máu lần thứ mười được Ban Chỉ đạo cấp tỉnh xét tặng giấy khen.

5. Cá nhân hiến máu lần thứ hai mươi được Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân cùng cấp xét tặng bằng khen; xác nhận thành tích và trình Ban Chỉ đạo quốc gia xét tặng phù hiệu cá nhân 20 lần hiến máu.

6. Cá nhân có nhóm máu hiếm Rh(-):

a) Cá nhân có nhóm máu hiếm Rh(-) đã hiến máu 05 lần được Ban Chỉ đạo cấp tỉnh xét tặng giấy khen.

b) Cá nhân có nhóm máu hiếm Rh(-) đã hiến máu 10 lần được Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân cùng cấp xét tặng bằng khen.

7. Ngoài các tiêu chuẩn, hình thức tôn vinh khen thưởng nêu trên, cá nhân hiến máu lần thứ 30, 40, 50, 70, 100 được thực hiện theo Quyết định số 122/QĐ-BCĐQG ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện.

Điều 8. Tiêu chuẩn, hình thức tôn vinh, khen thưởng gia đình

1. Gia đình hiến máu lần thứ ba được Ban Chỉ đạo cấp xã đề nghị Ủy ban nhân dân cùng cấp xét tặng giấy khen.

2. Gia đình hiến máu lần thứ năm được Ban Chỉ đạo cấp huyện đề nghị Ủy ban nhân dân cùng cấp xét tặng giấy khen.

3. Gia đình hiến máu lần thứ mười được Ban Chỉ đạo cấp tỉnh xét tặng giấy khen.

4. Gia đình hiến máu lần thứ hai mươi được Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân cùng cấp xét tặng bằng khen; xác nhận thành tích và trình Ban Chỉ đạo quốc gia xét tặng phù hiệu gia đình 20 lần hiến máu.

5. Gia đình có nhóm máu hiếm Rh(-):

a) Gia đình có nhóm máu hiếm Rh(-) đã hiến máu 05 lần được Ban Chỉ đạo cấp tỉnh xét tặng giấy khen.

b) Gia đình có nhóm máu hiếm Rh(-) đã hiến máu 15 lần được Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân cùng cấp xét tặng bằng khen.

6. Ngoài các tiêu chuẩn, hình thức tôn vinh khen thưởng nêu trên, gia đình hiến máu lần thứ 30, 40, 50, 70, 100 được thực hiện theo Quyết định số 122/QĐ-BCĐQG ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện.

Điều 9. Tôn vinh, khen thưởng đột xuất

Trong trường hợp phục vụ cấp cứu, tai nạn lớn, thảm họa hoặc vì mục đích an ninh quốc phòng cần huy động cá nhân, gia đình, tập thể ở cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh hoặc liên tỉnh tham gia hiến máu; Ban Chỉ đạo cấp huyện báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo quốc gia xem xét tôn vinh, khen thưởng kịp thời, xứng đáng với sự đóng góp của tập thể, gia đình, cá nhân.

Chương III

TÔN VINH, KHEN THƯỞNG TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

Điều 10. Tiêu chuẩn tôn vinh, khen thưởng tập thể vượt chỉ tiêu về số lượng và chất lượng hiến máu tình nguyện

1. Vượt chỉ tiêu từ 05% trở lên so với kế hoạch giao hàng năm được Ban Chỉ đạo cấp xã đề nghị Ủy ban nhân dân cùng cấp xét tặng giấy khen.

2. Vượt chỉ tiêu từ 10% trở lên so với kế hoạch giao hàng năm được Ban Chỉ đạo cấp huyện đề nghị Ủy ban nhân dân cùng cấp xét tặng giấy khen.

3. Vượt chỉ tiêu từ 15% trở lên so với kế hoạch giao hàng năm được Ban Chỉ đạo cấp tỉnh xét tặng giấy khen.

4. Vượt chỉ tiêu từ 20% trở lên so với kế hoạch giao hàng năm

a) Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen.

b) Được Ban Chỉ đạo cấp tỉnh xác nhận thành tích và đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia xét tặng đĩa màu đồng.

5. Vượt chỉ tiêu từ 30% trở lên so với kế hoạch giao hàng năm

a) Ban Chỉ đạo cấp tỉnh xác nhận thành tích và đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia xét tặng đĩa màu bạc.

b) Đối với các đơn vị tiếp nhận máu như: Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh được Ban Chỉ đạo cấp tỉnh xét tặng giấy khen và được xét đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen với các điều kiện sau:

- Tổ chức đạt hiệu quả các đợt tiếp nhận máu theo đúng kế hoạch;

- Tư vấn, chăm sóc tốt cho người hiến máu trước, trong và sau khi tiếp nhận máu;

- Tham gia các hoạt động, chương trình, sự kiện, chiến dịch do Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tổ chức;

- Đảm bảo kế hoạch về nhu cầu sử dụng máu, phân phối máu phục vụ cho nhu cầu điều trị bệnh của tỉnh.

6. Các đơn vị vượt chỉ tiêu từ 50% trở lên so với kế hoạch năm được giao, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh xác nhận thành tích và trình Ban Chỉ đạo quốc gia xét tặng đĩa màu vàng và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xét tặng bằng khen.

7. Trong 03 năm liên tục các đơn vị vượt chỉ tiêu từ 50% trở lên so với kế hoạch giao, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xét, trình Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Điều 11. Tiêu chuẩn tôn vinh, khen thưởng cá nhân có thành tích vận động hiến máu tình nguyện

1. Trực tiếp vận động được từ 50 lượt người trở lên hiến máu/năm: Ban Chỉ đạo cấp huyện đề nghị Ủy ban nhân dân cùng cấp xét tặng giấy khen.

2. Trực tiếp vận động được từ 80 lượt người trở lên hiến máu/năm: Ban Chỉ đạo cấp tỉnh xét tặng giấy khen.

3. Trực tiếp vận động được từ 100 lượt người trở lên hiến máu/năm: Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xét tặng bằng khen.

4. Trực tiếp vận động được từ 200 lượt người, 300 lượt người trở lên hiến máu/năm, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh xác nhận và trình Ban Chỉ đạo quốc gia, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xét tặng các hình thức khen thưởng theo quy định tại Quyết định số 122/QĐ-BCĐQG ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện.

5. Trong 03 năm liên tục trực tiếp vận động được từ 300 lượt người trở lên hiến máu trong mỗi năm, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh xác nhận đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xét, trình Thủ tướng Chính phủ xét tặng bằng khen và đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia xét tặng đĩa màu vàng.

Chương IV

HỒ SƠ, THỦ TỤC, QUY TRÌNH XÉT TÔN VINH, KHEN THƯỞNG

Điều 12. Hồ sơ, thủ tục xét tôn vinh khen thưởng

1. Hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen được thực hiện theo quy định, gồm:

a) Tờ trình đề nghị tôn vinh, khen thưởng của Ban Chỉ đạo cấp huyện hoặc các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan gửi Ban Chỉ đạo cấp tỉnh (đính kèm danh sách trích ngang tóm tắt thành tích của các tập thể, gia đình, cá nhân).

b) Biên bản họp xét đề nghị khen thưởng của Ban Chỉ đạo cấp huyện hoặc các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

c) Báo cáo tóm tắt thành tích của tập thể, gia đình, cá nhân có xác nhận của cấp trình khen.

d) Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện (01 bộ photo).

đ) Đối với cá nhân và tập thể đề nghị khen thưởng thành tích vận động hiến máu tình nguyện: Có văn bản giao chỉ tiêu của đơn vị cấp trên hoặc của Ban Chỉ đạo cùng cấp, có báo cáo kết quả đạt được, đánh giá mức độ hoàn thành theo tỷ lệ % đạt được.

2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp nhà nước thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Điều 13. Quy trình xét tôn vinh, khen thưởng

1. Hàng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, bộ, ngành khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng cấp nhà nước; hồ sơ gửi về Hội Chữ thập đỏ tỉnh (cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh).

2. Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổng hợp, trình Ban Chỉ đạo cấp tỉnh xét duyệt hồ sơ đề nghị của các tập thể, gia đình, cá nhân; đồng thời gửi Ban Thi đua - Khen thưởng thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 14. Kinh phí khen thưởng

Tập thể, gia đình, cá nhân được khen thưởng được hưởng các quyền lợi quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Tổ chức trao tặng và tôn vinh, khen thưởng

1. Tổ chức tôn vinh, khen thưởng phải trang trọng, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, tránh phô trương hình thức, lãng phí.

2. Cấp nào ra quyết định tôn vinh, khen thưởng thì trực tiếp trao tặng hoặc ủy quyền cho cấp dưới tổ chức trao tặng.

3. Nghi thức trao tặng thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 16. Tổ chức thực hiện

1. Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp có trách nhiệm:

a) Đánh giá, nhận xét đúng thành tích hiến máu và thành tích vận động hiến máu, chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ do cấp mình đề xuất.

b) Rà soát, đối chiếu đúng đối tượng đề nghị tôn vinh, khen thưởng, bảo đảm không trùng lắp.

c) Thường xuyên tổ chức thông tin, tuyên truyền những tấm gương điển hình trong hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện.

d) Tổ chức kịp thời và trang trọng các buổi lễ tôn vinh, khen thưởng.

2. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này.

3. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh hướng dẫn việc thực hiện Quy chế này; thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng theo quy định.

4. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị có liên quan phản ánh bằng văn bản về Ban Chỉ đạo cấp tỉnh (qua Hội Chữ Thập đỏ tỉnh) và thống nhất với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung Quy chế kịp thời./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 28/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 về Quy chế tôn vinh, khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.371

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.176.39