Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 28/2007/QĐ-UBND về Quy định phong trào thi đua thực hiện công tác thương binh, liệt sỹ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 28/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Hữu Vạn
Ngày ban hành: 04/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2007/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 04 tháng 7 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHONG TRÀO THI ĐUA THỤC HIỆN CÔNG TÁC THƯƠNG BINH, LIỆT SỸ, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ PHONG TRÀO "ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005;

Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL- UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ Ban thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/09/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Chỉ thị số 07- CT/TW ngày 14/12/2006 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác Thương binh, liệt sĩ, người có công và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa";

Căn cứ Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND ngày 10/04/2006 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Quyết định số 52/2006/QĐ-UBND ngày 13/06/2006 của UBND tỉnh Lào Cai về việc sửa đổi, bổ sung Điều 29 của Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND ngày 10/04/2006 của UBND tỉnh Lào Cai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội và Trưởng Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bàn Quy định về phong trào thi đua thực hiện công tác thương binh, liệt sỹ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; Trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các doanh nghiệp: các đơn vị lực lượng vũ trang, các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

(Được đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng)

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Vạn

 

QUY ĐỊNH

VỀ PHONG TRÀO THI ĐUA THỰC HIỆN CÔNG TÁC THƯƠNG BINH, LIỆT SỸ, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ PHONG TRÀO "ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND ngày 04/7/2007 của UBND tỉnh Lào Cai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục tiêu thi đua:

1. Tạo sự chuyển biển mạnh mẽ trong nhận thức của nhân dân, phát huy truyền thống cách mạng và đạo lý của dân tộc Việt Nam "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa". Nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp và các cá nhân trong công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XIII và kế hoạch Nhà nước giai đoạn 2006-2010.

2. Thực hiện có hiệu quả 5 chương trình tình nghĩa trong công tác xã hội hóa chăm sóc người có công với cách mạng.

Điều 2. Yêu cầu thi đua:

1. Phong trào thi đua thực hiện công tác thương binh, liệt sỹ, người có công và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" phải gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

2. Phong trào thi đua thực hiện công tác thương binh, liệt sỹ, người có công và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" được tổ chức sâu rộng đến từng địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thôn, bản, tổ dân phố và cá nhân, nhằm tạo ra phong trào thì đua sôi nổi, rộng khắp, có tác dụng động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân tham gia vào công tác thương binh, liệt sỹ, người có công góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người có công với cách mạng.

3. Nhưng gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong phong trào thi đua thực hiện công tác thương binh, liệt sỹ, người có công và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" ở các cấp, các ngành; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và xã, phường, thị trấn phải được biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Điều 3. Đối tượng tham gia phong trào thi đua:

1. Các đơn vị hành chính sự nghiệp, các đơn vị kinh tế (kể cá kinh tế tư nhân), các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, các đoàn thể chính trị- xã hội. các hội quần chúng, các tổ chức tôn giáo, các tổ chức từ thiện,...

2. Các xã, phường, thị trấn.

3. Công dân Việt Nam, người Việt Nam đang công tác, sinh sống ở nước ngoài và người nước ngoài đang công tác tại Việt Nam.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng:

1. Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Nhà nước, của Chính phủ và cùa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: thực hiện theo quy định của Luật Thi đua khen thưởng, Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ và quy định, hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

2. Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của UBND tỉnh:

2. 1. Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng cho:

- 01 sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh tiêu biểu xuất sắc nhất, dẫn đầu các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh trong phong trào thực hiện công tác thương binh, liệt sỹ, người có công và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa".

- 01 huyện, thành phố tiêu biểu xuất sắc nhất, dẫn đầu khối các huyện, thành phố về phong trào thực hiện công tác thương binh, liệt sỹ, người có công và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", có 100% số xã, phường, thị trấn của huyện, thành phố được công nhận đạt danh hiệu xã, phường, thị trấn làm tốt công tác chăm sóc người có công và "Đền ơn đáp nghĩa".

- 01 xã và 01 phường (đối với thành phố); 01 xã vùng thấp (hoặc thi trần) và 01 xã vùng cao (đối với huyện) tiêu biểu xuất sắc của huyện hoặc thành phố về phong trào thực hiện công tác thương binh, liệt sỹ, người có công và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", có 100% số thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công có mức sống bằng hoặc khá hơn mức sống trung bình của người dân địa phương nơi đối tượng cư trú.

- 01 Doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc nhất, dẫn đầu các doanh nghiệp về phong trào thực hiện công tác thương binh, liệt sỹ, người có công và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa".

2.2. Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cho:

- Những tập thể tiêu biểu, xuất sắc của huyện, thành phố trong phong trào thực hiện công tác thương binh, liệt sỹ, người có công và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" đã được Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố khen thưởng 2 lần trở lên đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

- Những cá nhân là đối tượng chính sách người có công (bao gồm: thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng) và những cá nhân không thuộc đối tượng người có công đã có nhiều thành tích, là điển hình của huyện, thành phố trong phong trào thực hiện công tác thương binh, liệt sỹ, người có công và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", đã được UBND huyện, thành phố khen thưởng 2 lần trở lên, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

- Cá nhân ủng hộ các đối tượng có công từ 10 triệu đồng trở lên; Tập thể, doanh nghiệp ủng hộ 50 triệu đồng trở lên (kể cả công sức, vật chất qui ra tiền).

3. Các hình thức khen thưởng của UBND huyện, thành phố: do huyện, thành phố quy định cụ thể.

4. Danh hiệu xã phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ và người có công và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa": thực hiện theo Quy định tại Quyết định số 599/QĐ-UB ngày 01/12/2003 của UBND tỉnh Lào Cai về việc han hành quy định công nhận danh hiệu "Xã, phường, thị trấn làm tốt công tác Thương binh - Liệt sỹ và Người có công",

Điều 5. Đăng ký Cờ thi đua của UBND tỉnh:

- UBND xã, phường, thị trấn đăng ký với huyện, thành phố,

- UBND các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể đăng ký với UBND tỉnh (qua Sở Lao động- Thương binh và Xã hội); Sở Lao động- Thương binh và xã hội tổng hợp danh sách báo cáo UBND tỉnh (qua Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh) trước ngày 2/9 hàng năm.

Điều 6. Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thương và thời gian xét khen thưởng:

1. Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng;

- Tờ trình của Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố, sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp kèm theo danh sách trích ngang của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng.

- Biên bản họp xét khen thưởng của Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp.

- Bản thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng, có xác nhận của Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp.

2. Thời gian xét khen thưởng: Hồ sơ đồ nghị khen thưởng gửi về Sở Lao động Thương binh và Xã hội trước ngày 30/6 hàng năm. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổng hợp trình UBND tỉnh (qua Ban Thi đua, khen thưởng) xét quyết định kheo thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng vào dịp 27 tháng 7 hàng năm,

Điều 7. Tổng kết và khen thưởng:

- Tổng kết và khen thưởng phong trào thi đua thực hiện công tác thương binh, liệt sỹ, người có công và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" được tổ chức vào dịp 27 tháng 7 hàng năm.

- Việc bình xét đề nghị khen thưởng tiến hành theo trình tự từ cơ sở lên đến cấp tỉnh.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trao tặng các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng.

UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện công tác thương binh, liệt sỹ, người có công và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sỹ 27 tháng 7 hàng năm và 5 năm theo qui trình: tổ chức ở cấp tỉnh sau khi đã tổ chức xong ở cấp huyện, thành phố.

Điều 9. Giao Sở Lao động- Thương binh và Xã hội là cơ quan Thường trực phong trào thi đua thực hiện công tác thương binh, liệt sỹ, người có công và phong trào "Đèn ơn đáp nghĩa", có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh và UBKD các huyện, thành phố tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, cơ sở xã phường thị trấn... triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua này; hàng năm bình xét, lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu có đủ điều kiện để khen thưởng và đề nghị trên khen thưởng theo quy định; đồng thời phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Điều 10. Báo Lào Cai, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Sở Văn hóa thông tin... có trách nhiệm thường xuyên tuyên truyền về phong tráo thi đua thực hiện công tác thương binh, liệt sỹ, người có công và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" trên địa bàn tỉnh: nêu gương các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, nhưng cách làm hay để nhân rộng và cổ vũ phong trào thi đua này ngày càng phát triển; động viên, khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện có hiệu quả 5 chương trình tình nghĩa; đồng thời phát hiện, đấu tranh phê phán các biểu hiện tiêu cực, vi phạm pháp luật trong thực hiện chính sách người có công với nước và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa".

Điều 11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ công nhân viên chức; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; người lao động trong các thành phần kinh tế và các đối tượng chính sách tích cực tham gia thực hiện phong trào.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 28/2007/QĐ-UBND về Quy định phong trào thi đua thực hiện công tác thương binh, liệt sỹ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.975
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238