Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2771/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự phát triển ngành Du lịch tỉnh Khánh Hòa

Số hiệu: 2771/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Lê Đức Vinh
Ngày ban hành: 18/09/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2771/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ KHEN THƯỞNG CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC, ĐÓNG GÓP CHO SỰ PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Du lịch số 09/2017/QH17 ngày 15 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ Nội vụ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ; Quyết định số 3878/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Khánh Hòa tại Tờ trình số 2168 SNV - BTĐKT ngày 10/9/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự phát triển ngành Du lịch tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các Giám đốc: Sở Nội vụ, Sở Du lịch; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban TĐKT TW (để báo cáo);
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban TĐKT Khánh Hòa;
- Trung tâm Công báo Khánh Hòa;
- Lưu: VT, TL, HL. 70

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

QUY CHẾ

KHEN THƯỞNG CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC, ĐÓNG GÓP CHO SỰ PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2771/QĐ-UBND, ngày 18/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, mục đích, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định cụ thể một số nội dung về khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển ngành du lịch Khánh Hòa hàng năm, gồm: đối tượng, nguyên tắc, tiêu chuẩn, hình thức, quy trình xét khen thưởng, thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng.

2. Mục đích

a) Lựa chọn, tôn vinh các tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ phục vụ khách du lịch có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển du lịch, góp phần khẳng định vị trí, vai trò to lớn của ngành du lịch trong đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa.

b) Đẩy mạnh phong trào thi đua, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng sản phẩm du lịch, nâng cao tính chuyên nghiệp của các đơn vị kinh doanh du lịch và các đơn vị liên quan đến du lịch, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia, thương hiệu doanh nghiệp, thương hiệu sản phẩm du lịch để thúc đẩy du lịch phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

c) Tạo điều kiện thuận lợi để khách du lịch lựa chọn, sử dụng dịch vụ du lịch có thương hiệu và chất lượng tốt nhất.

3. Đối tượng áp dụng

Các tổ chức và cá nhân đầu tư cung ứng dịch vụ phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong các lĩnh vực: lữ hành, lưu trú du lịch; khu du lịch; điểm du lịch; dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng ô tô và các loại dịch vụ khác được quy định tại Điều 54 của Luật Du lịch như: ăn uống, mua sắm, thể thao, vui chơi, giải trí; chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ liên quan khác phục vụ khách du lịch.

Điều 2. Nguyên tắc khen thưởng

1. Việc khen thưởng được thực hiện hàng năm cho tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong hoạt động kinh doanh du lịch được quy định tại Khoản 3, Điều 1 của Quy chế này.

2. Đúng luật, đảm bảo tính công khai, công bằng, chính xác và kịp thời; việc khen thưởng phải căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh, thành tích của các cá nhân, tập thể và mức độ, phạm vi ảnh hưởng trong cộng đồng.

3. Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về du lịch và các quy định khác của pháp luật có liên quan không được xem xét giới thiệu, đăng ký để xét thưởng.

Điều 3. Căn cứ xét thưởng

1. Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Có thời gian hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ít nhất 05 năm liên tục trở lên.

3. Có chất lượng dịch vụ tốt, thái độ phục vụ thân thiện và được khách du lịch hài lòng.

4. Không vi phạm các quy định của pháp luật về tài chính, thuế, bảo hiểm xã hội và các quy định của pháp luật có liên quan trong năm xét khen thưởng. Có doanh thu và thực hiện nghĩa vụ thuế năm xét khen thưởng cao hơn năm trước từ 10% trở lên.

5. Bảo đảm an toàn lao động; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn về tài sản và tính mạng, sức khỏe cho khách du lịch trong thời gian khách sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường trong quá trình hoạt động kinh doanh.

6. Tham gia, đóng góp tích cực trong các hoạt động của ngành du lịch địa phương nói riêng và cả nước nói chung; tích cực xây dựng và phát triển quảng bá thương hiệu doanh nghiệp; đảm bảo đời sống, việc làm ổn định cho người lao động; có nhiều đóng góp cho công tác phúc lợi xã hội.

Chương II

HÌNH THỨC, TIÊU CHUẨN, QUY TRÌNH XÉT KHEN THƯỞNG

Điều 4. Hình thức và chế độ khen thưởng

1. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Mức tiền thưởng kèm theo Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời được quy đổi thành tặng phẩm lưu niệm bằng hiện vật để trao tặng cho tổ chức, cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp du lịch đầu năm.

3. Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) phối hợp với Sở Du lịch sử dụng tiền thưởng kèm theo Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để mua tặng phẩm lưu niệm trao tặng cho tổ chức, cá nhân được khen thưởng theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

Điều 5. Tiêu chuẩn khen thưởng

1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Tiêu chuẩn bắt buộc: đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 3 của Quy chế này.

b) Tiêu chuẩn khuyến khích: quan tâm, đầu tư quảng bá giới thiệu thương hiệu của đơn vị trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, cứu trợ...

2. Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các cá nhân đạt tiêu chuẩn sau:

a) Thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

b) Đạt một trong hai điều kiện sau:

- Là Lãnh đạo các doanh nghiệp có thời gian quản lý hoạt động kinh doanh của đơn vị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ít nhất 03 năm liên tục trở lên; không vi phạm các quy định của pháp luật về tài chính, thuế, bảo hiểm xã hội và các quy định của pháp luật có liên quan...

- Các cá nhân có thành tích, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, có đề tài nghiên cứu hoặc áp dụng phương pháp mới để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh doanh.

3. Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể, cá nhân lập thành tích đột xuất đạt tiêu chuẩn sau:

a) Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

b) Đạt một trong các điều kiện sau:

- Doanh nghiệp quan tâm đầu tư phát triển sản phẩm du lịch mới, điểm du lịch mới có khả năng thu hút khách cao.

- Doanh nghiệp Lữ hành có nguồn khách ổn định, hàng năm tổ chức đưa ít nhất 100.000 lượt khách du lịch đến lưu trú tại Khánh Hòa (Nguồn khách ổn định trong 02 năm liên tục liền kề với năm đề nghị khen thưởng).

- Doanh nghiệp Lữ hành đã tổ chức đưa ít nhất 50.000 lượt khách du lịch/năm của thị trường khách mới đến lưu trú tại Khánh Hòa.

- Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch; trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn về tài sản và tính mạng cho khách du lịch và tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, cứu trợ...

Điều 6. Quy trình xét khen thưởng

1. Quy trình xét khen thưởng

a) Các tập thể, cá nhân trình hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khen thưởng gửi về Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ 61 Yersin, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trước ngày 31/01 hàng năm.

b) Hàng năm, căn cứ các quy định tại Điều 5 của Quy chế này và ý kiến thẩm định của các cơ quan liên quan, Sở Du lịch Khánh Hòa phối hợp với Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa xem xét, bình chọn 15 tập thể và 05 cá nhân đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa khen thưởng. Trường hợp tăng số lượng đề nghị khen thưởng, Sở Du lịch phải có văn bản báo cáo UBND tỉnh.

c) Sở Du lịch Khánh Hòa có trách nhiệm tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ gửi Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) thẩm định.

d) Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) thẩm định hồ sơ và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

đ) Các tập thể, cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen sẽ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa và trang thông tin điện tử Sở Du lịch Khánh Hòa.

2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng: 01 bộ (bản chính)

a) Tờ trình của Sở Du lịch (Mẫu số 01 kèm theo Quy chế này).

b) Biên bản của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Sở Du lịch;

c) Báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng (Mẫu số 07, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ).

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Du lịch có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch thực hiện Quy định này; chịu trách nhiệm về tính chính xác trong quyết định khen thưởng và đề xuất khen thưởng; phối hợp cùng với các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh thẩm định về nghĩa vụ nộp thuế, thực hiện tốt các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động đối với người lao động, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, sinh thái.

2. Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua - khen thưởng) thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng theo đúng đối tượng, tiêu chí tại Quy định này trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

3. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh bằng văn bản về Sở Du lịch để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (đồng gửi Ban Thi đua-Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ) xem xét, kịp thời điều chỉnh, bổ sung Quy chế cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2771/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự phát triển ngành Du lịch tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


432

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.74.227