Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 271/QĐ-BTP Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên của Bộ Tư pháp năm 2021

Số hiệu: 271/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Đặng Hoàng Oanh
Ngày ban hành: 01/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 271/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2021

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Thanh niên năm 2020;

Căn cứ Nghị định s 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức ca Bộ Tư pháp;

Căn cứ Công văn số 635/BNV-CTTN ngày 10 tháng 02 năm 2021 của Bộ Nội vụ về việc hướng dn thực hiện một snhiệm vụ trọng tâm công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2021;

Xét đề nghị của Vụ trưng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên của Bộ Tư pháp năm 2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Bộ Nội vụ (đ
b/cáo);
- Các đơn vị thuộc Bộ (đ
th/hiện);
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Hoàng Oanh

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2021
(kèm theo Quyết định số 271/QĐ-BTP ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thực hiện toàn diện, có hiệu quả các mục tiêu, ch tiêu phát trin thanh niên Việt Nam nói chung, thanh niên của Bộ, ngành Tư pháp nói riêng, góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đồng bộ, thống nhất, phù hợp với các văn bản chỉ đạo của Đảng, của Chính phvề phát triển thanh niên và điều kiện thực tin của Bộ Tư pháp.

- Lng ghép hiệu quả các mục tiêu, chtiêu phát triển thanh niên vào các đán, chương trình, kế hoạch công tác của Bộ, ngành Tư pháp.

- Đ cao vai trò chủ động của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ trong quản lý công tác thanh niên; gn kết chặt chviệc thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thanh niên với hoạt động của Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp nhằm phát huy tối đa nguồn lực hiện có.

II. CHỈ TIÊU

1. Đảm bảo 100% các văn bản chđạo của Đảng, Chính phủ về công tác thanh niên được kịp thời triển khai thực hiện và lồng ghép hài hòa vào các chương trình, kế hoạch công tác, kế hoạch tuyên truyền, phbiến giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp nhằm góp phn tích cực vào công cuộc đấu tranh phòng chống “din biến hòa bình, phòng chống tệ nạn xã hội trong thế hệ tr.

2. Đảm bảo 100% đoàn viên thanh niên thuộc Bộ Tư pháp có bản lĩnh chính trị vng vàng, phát huy vai trò xung kích trong các lĩnh vực hoạt động chuyên môn, hoạt động đoàn thể - xã hội của Bộ, góp phần thực hiện thng lợi các nhiệm vụ chính trị của Bộ, của ngành Tư pháp trong giai đoạn mới.

3. Phấn đấu đạt tỷ lệ 100% công chức, viên chức là thanh niên được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ theo khung năng lực vị trí việc làm. Đảm bo trong một số lĩnh vực công tác trọng yếu có công chức, viên chức thanh niên được lựa chọn tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu để phát triển thành chuyên gia của Bộ.

4. Đảm bảo tối thiểu 30% công chức, viên chức trẻ tại các đơn vị thuộc Bộ được đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý.

5. Phấn đấu 100% công chức, viên chức làm đầu mối tham mưu cho Thủ trưng các đơn vị thuộc Bộ về công tác thanh niên các đơn vị thuộc Bộ được bồi dưng nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp về thanh niên và công tác thanh niên

1.1. Tuyên truyền, cập nhật thông tin về các chtrương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên của Bộ; tình hình thời sự nổi bật trên thế giới và trong nước cho công chức, viên chức thanh niên tại các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp vi nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Ph biến, giáo dục pháp luật; Báo Pháp luật Việt Nam; Tạp chí Dân chủ và Pháp luật; Cục Công nghệ thông tin (Cng thông tin điện tBộ Tư pháp).

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

1.2. Kiện toàn công chức, viên chức làm đầu mối tham mưu về công tác thanh niên tại các đơn vị khi có biến động về nhân sự đđảm bo công tác thanh niên được triển khai thường xuyên, liên tục, bám sát kế hoạch đã đề ra.

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: C năm.

1.3. Chủ động lồng ghép các mục tiêu, chtiêu, nhiệm vụ phát triển thanh niên vào đề án, chương trình, kế hoạch công tác chuyên môn của các đơn vị thuộc Bộ, đặc biệt là trong công tác hoàn thiện thể chế, đào tạo, bồi dưỡng, tuyên truyền phbiến giáo dục pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

1.4. Thực hiện đầy đủ chế độ thống kê, báo cáo, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên và các chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên của Bộ Tư pháp.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tchức cán bộ.

- Thời gian thực hiện: Theo quy định.

1.5. Hướng dẫn, quản lý việc thực hiện hoạt động đối ngoại của Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp theo đúng quy định của Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 2638/QĐ-BTP ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

- Đơn vị chủ trì: Vụ Hợp tác quốc tế.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng hiệu quả đội ngũ công chức, viên chức trẻ

2.1. Đề xuất phương hướng, nhiệm vụ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn tiếp theo.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tchức cán bộ.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2021.

2.2. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch đào tạo, bồi dưng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2021, trong đó khuyến khích, tạo điều kiện chọn, ccông chức, viên chức thanh niên đi đào tạo, bồi dưng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức quản lý hành chính nhà nước, tin học, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và khung năng lực vị trí việc làm.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tchức cán bộ.

- Thời gian thực hiện: C năm.

2.3. Tiếp tục thực hiện Đề án tổng th“Xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật” và Đề án “Xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp” nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực pháp luật trẻ của đất nước.

- Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Theo tiến độ của Đề án.

2.4. Thu hút công chức, viên chức thanh niên ca Bộ tham gia thc hiện các đề tài khoa học, xây dựng các văn bản, đề án mang tính chiến lược nhm phát huy tiềm năng và tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ công chức, viên chức trẻ thể hiện năng lực, trình độ, tích lũy kinh nghiệm làm việc.

- Đơn vị chủ trì: Viện Khoa học pháp lý và các đơn vị xây dựng pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Theo tiến độ của Đề án.

2.5. Tiếp tục quan tâm phát trin, đưa công chức, viên chức trẻ có đủ phẩm chất, năng lực vào quy hoạch lãnh đạo cấp phòng, cấp vụ với tlệ tối thiểu đạt 30% trong tng số công chức, viên chức được quy hoạch vào chức danh lãnh đạo các cấp này giai đoạn 2021-2026, bảo đảm sự kế thừa giữa các thế hệ cán bộ.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tchức cán bộ.

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn chung của Bộ Nội vụ.

2.6. Hướng dẫn các đơn vị xây dựng và thực hiện Đán vị trí việc làm phù hợp với Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phvề vị trí việc làm và biên chế công chức, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó quan tâm bố trí, sử dụng công chức, viên chức thanh niên phù hợp với năng lực, sở trưng, từ đó phát huy tối đa tiềm năng và khuyến khích công chức, viên chức hoàn thành tt nhiệm vụ được giao theo Đán vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tchức cán bộ.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2021.

3. Xây dựng môi trường lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống vật chất, tinh thần

3.1. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên Bộ Tư pháp phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên Việt Nam.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Thời gian thực hiện: Quý II, IV/2021.

3.2. Xây dựng và phát động các phong trào thi đua trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thanh niên nhằm huy động sức trẻ trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn ca Bộ, Ngành và của từng cơ quan, đơn vị; tăng cường tuyên truyền, giới thiệu, nêu gương các điển hình tiên tiến là công chức, viên chức, người lao động trẻ tui trong công tác xây dựng Ngành trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Thi đua - Khen thưởng; Văn phòng Đng - Đoàn thể.

- Thời gian thực hiện: C năm.

3.3. Khuyến khích công chức, viên chức trẻ tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng nhằm nâng cao sức khỏe, kỹ năng sống và đời sống tinh thần cho các công chức, viên chức trẻ ca Bộ. Bồi dưng, kết nạp các đoàn viên, thanh niên ưu tú được đứng trong hàng ngũ Đảng đtạo môi trường phấn đấu cho các đoàn viên, thanh niên trẻ.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Đảng - Đoàn th.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

3.4. Nghiên cứu, phối hp với các cơ quan, đơn vị chức năng hỗ trợ công chức, viên chức thanh niên chưa có nhà ở được tiếp cận các công trình, dự án nhà xã hội, nhà ở của Bộ Tư pháp.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

3.5. Quan tâm, có giải pháp hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất cho công chức, viên chức thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

- Đơn vị thực hiện: Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp, các đơn vị thuộc Bộ (tùy theo diều kiện, khả năng).

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3.6. Tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật liên quan trực tiếp tới quyn và lợi ích chính đáng của thanh thiếu niên để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, lên án, xử lý các hành vi bạo lực, vi phạm pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Cục Quản lý xlý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3.7. Tăng cường sự phối hợp gia Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp trong xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên của Bộ, đặc biệt trong việc tchức các bui nói chuyện chuyên đề, diễn đàn, cuộc thi tìm hiểu về các vấn đề lớn trong công tác hoàn thiện thchế, cải cách tư pháp và pháp luật, các chđề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2021.

3.8. Kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong việc thực hiện các chế độ chính sách, pháp luật đối với công chức, viên chức thanh niên.

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ.

- Thời gian thực hiện: C năm.

3.9. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phát huy trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII); chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp; xây dựng và phát huy lối sống “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mi người”.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Đảng - Đoàn th, Văn phòng Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

4. Triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại các chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên Việt Nam

4.1. Triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2020 trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và theo hướng dn của cơ quan quản lý Nhà nước về thanh niên; Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030 của Bộ, ngành và địa phương sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tchức cán bộ.

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn chung.

4.2. Thực hiện thống kê các chtiêu số liệu theo Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam.

- Đơn vị chủ trì: Cục Kế hoạch - Tài chính.

- Thời gian thực hiện: Theo quy định.

4.3. Thực hiện nhiệm vụ đầu mối tng hợp, xây dựng báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, ch tiêu phát triển thanh niên của Bộ, của Ngành theo quy định và hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

4.4. Thực hiện Kế hoạch số 4538/KH-BTP ngày 10/12/2015 của Bộ Tư pháp về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 -2030 nhm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030 và Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đ án Tăng cường giáo dục lý tưng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Đoàn Thanh niên Cộng sn Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, đảm bảo chất lượng và tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; lồng ghép các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên vào chương trình, kế hoạch công tác; tổng kết, đánh giá, định kỳ báo cáo Bộ Tư pháp (qua Vụ Tchức cán bộ) về tình hình, kết quả thực hiện.

2. Tổng Cục trưng Tng cục Thi hành án dân sự (THADS) trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm chỉ đạo Cục trưng Cục THADS các tnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hp với các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên tại địa phương; định kỳ báo cáo Bộ Tư pháp (qua Vụ Tổ chức cán bộ) về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ qun lý nhà nước v công tác thanh niên năm 2021 trong hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự.

3. Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ và các đơn vị thuộc Bộ căn cứ Kế hoạch này bố trí kinh phí bảo đảm triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên theo quy định của pháp luật.

4. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kim tra các đơn vị thuộc Bộ trong việc tchức thực hiện Kế hoạch này; hàng năm báo cáo Bộ trưởng và Bộ Nội vụ về tình hình kết quả thực hiện.

5. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp và các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 271/QĐ-BTP Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên của Bộ Tư pháp năm 2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.201

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.177.17