Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 27/2015/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp hoạt động bảo vệ an toàn căn cứ Sân bay Tuy Hòa do tỉnh Phú Yên ban hành

Số hiệu: 27/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Lê Văn Trúc
Ngày ban hành: 29/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2015/QĐ-UBND

Tuy Hòa, ngày 29 tháng 7 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP BẢO VỆ AN TOÀN CĂN CỨ SÂN BAY TUY HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 04/CP ngày 16/01/1995 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự;

Căn cứ Nghị định số 81/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 của Chính phủ về an ninh hàng không dân dụng;

Xét đề nghị của Trung đoàn 910-Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo An toàn căn cứ Sân bay Tuy Hòa tại Tờ trình số 836/TTr-TĐ ngày 08/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp hoạt động bảo vệ an toàn căn cứ Sân bay Tuy Hòa.

Điều 2. Giao Ban chỉ đạo An toàn căn cứ Sân bay Tuy Hòa tổ chức triển khai thực hiện tốt Quy chế này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh; Trung đoàn Trưởng Trung đoàn 910; Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa, Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ban chỉ đạo An toàn căn sứ sân bay Tuy Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2784/2004/QĐ-UBND ngày 05/10/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp bảo vệ an toàn căn cứ Sân bay Tuy Hòa./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục kiểm tra VB Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- TT Tỉnh ủy, TT.HĐND Tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp ;
- Công báo tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Trúc

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ AN TOÀN CĂN CỨ SÂN BAY TUY HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của UBND tỉnh Phú Yên)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương giáp ranh Sân bay Tuy Hòa; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải; Cảng Hàng không Tuy Hòa; Trung đoàn 910 và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động bảo vệ an toàn căn cứ Sân bay (ATCCSB) Tuy Hòa.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và việc thực hiện các quy định, thủ tục biện pháp bảo đảm bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự cụ thể là bảo vệ ATCCSB Tuy Hòa.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Điều 3. Đối với các xã, phường, thôn, khu phố giáp ranh sân bay

1. Có trách nhiệm giáo dục công dân trong địa bàn quản lý của địa phương mình chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước về bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Nâng cao tinh thần cảnh giác, phát hiện tố giác các hành vi xâm phạm ATCCSB.

2. Tổ chức phát động và duy trì thường xuyên phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc nhất là các địa bàn giáp ranh sân bay, tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, nhằm phát huy sức mạnh của toàn dân trong công tác bảo vệ ATCCSB Tuy Hòa.

3. Hàng tháng, quý tổ chức họp giao ban nắm tình hình với các trưởng thôn, trưởng khu phố, công an viên các thôn, khu phố vành đai sân bay để đánh giá tình hình công tác trong tháng và triển khai nhiệm vụ công tác tháng tiếp theo.

4. Chỉ đạo công an các xã, phường; các trưởng thôn, khu phố; công an viên thôn, khu phố giáp ranh sân bay:

- Có kế hoạch tiến hành các biện pháp phòng ngừa, phát hiện đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các đối tượng chính trị, hình sự và các hành vi xâm hại ATCCSB như: Phá hoại các công trình quốc phòng, lấn chiếm đất đai, xây dựng các công trình ảnh hưởng đến tĩnh không sân bay, đi vào khu vực quân sự, chăn thả gia súc, tìm kiếm phế liệu, chặt cây đốn củi, lấy trộm cát, bắn súng, đốt pháo và các hình thức gây cháy nổ khác trong căn cứ sân bay.

- Tổ chức phối hợp với Công an huyện Đông Hòa, Ban chỉ huy quân sự huyện Đông Hòa, Công an Thành phố Tuy Hòa, Ban chỉ huy quân sự Thành phố Tuy Hòa và Trung đoàn 910, Cảng Hàng không Tuy Hòa tuần tra, kiểm tra xung quanh vành đai căn cứ sân bay trong các ngày lễ tết và những ngày cao điểm.

- Tiếp nhận giải quyết những vụ vi phạm nhỏ và phối hợp với Trung đoàn 910, Cảng Hàng không lập hồ sơ chuyển về Công an huyện Đông Hòa, Công an thành phố những vụ vi phạm lớn để giải quyết đúng pháp luật.

- Phối hợp với Trung đoàn 910 tham gia bảo vệ hiện trường, xác minh ban đầu đối với những vụ việc cháy, nổ, khủng bố, phá hoại, án hình sự, tai nạn máy bay… xảy ra trong khu vực vành đai sân bay.

- Thường xuyên phối hợp, trao đổi với Trung đoàn 910 về tình hình có liên quan đến công tác bảo vệ ATCCSB, nhất là tình hình có liên quan đến quân nhân của Trung đoàn 910, nhân viên Cảng Hàng không Tuy Hòa có quan hệ với các đối tượng chính trị, hình sự xung quanh địa bàn sân bay.

Điều 4. Đối với Trung đoàn 910 và Cảng Hàng không Tuy Hòa

1. Trung đoàn 910 và Cảng Hàng không (CHK) Tuy Hòa là đơn vị đang trực tiếp quản lý, sử dụng Sân bay Tuy Hòa phải quản lý tốt cán bộ, chiến sĩ, nhân viên của mình. Giáo dục cán bộ, chiến sĩ, nhân viên có ý thức trong công tác bảo vệ ATCCSB, phòng chống và xử lý nghiêm các hành vi xâm hại hoặc thông đồng với phần tử xấu bên ngoài để xâm hại đến công trình an ninh quốc gia, trang thiết bị quân sư, dân sự trong khu vực sân bay.

2. Xây dựng hành lang pháp lý của căn cứ sân bay, thực hiện cắm biển cấm, biển báo; thông báo cho mọi công dân xung quanh vành đai sân bay biết để nghiêm chỉnh chấp hành.

- Khảo sát và triển khai cắm biển cấm người nước ngoài đi lại và cấm quay phim chụp ảnh khu vực xung quanh sân bay. Biển báo, biển cấm đặt trên đường ranh giới giữa khu căn cứ quân sự với khu dân cư địa phương giáp ranh sân bay.

- Phối hợp với chính quyền địa phương gần khu vực đóng quân, tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt những quy định pháp luật về bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự, khu nhà ga CHK và khu hoạt động bay.

- Quản lý, sử dụng đất được Nhà nước giao đúng mục đích, vị trí và diện tích. Không để tổ chức, hộ gia đình, cá nhân lấn chiếm đất đai, xây dựng công trình, làm chuồng trại chăn nuôi, trồng trọt trái phép khi chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.

3. Thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý nhân hộ khẩu đối với gia đình quân nhân trong doanh trại theo đúng quy định pháp luật.

4. Thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin với công an các xã, phường giáp ranh, công an huyện Đông Hòa, Công an thành phố Tuy Hòa về tình hình liên quan đến quân nhân và công dân địa phương vi phạm quy chế về bảo vệ ATCCSB. Phối hợp xác minh kết luận rõ và xử lý nghiêm theo quy định.

5. Tham gia phối hợp và bảo vệ hiện trường đối với những vụ cháy, nổ, nghi phá hoại, khủng bố, xảy ra án hình sự, tai nạn máy bay ở khu vực giáp ranh vành đai căn cứ sân bay.

6. Thường xuyên giao ban nắm tình hình ở các địa phương giáp ranh, trao đổi tình hình liên quan và tổng hợp tình hình để tham mưu cho Ban chỉ đạo ATCCSB. Đồng thời hỗ trợ kinh phí hoạt động bảo vệ ATCCSB cho các thôn, khu phố giáp ranh sân bay theo sự chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo ATCCSB.

Điều 5. Đối với Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh, thành phố Tuy Hòa, và huyện Đông Hòa

1. Có kế hoạch kiểm soát và quản lý toàn bộ đối tượng phức tạp tại các địa bàn xung quanh sân bay.

2. Thường xuyên phối hợp với Trung đoàn 910 để trao đổi thông tin, tình hình về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của kẻ địch trên địa bàn có liên quan đến công tác bảo vệ ATCCSB. Đồng thời kiểm tra, rà soát và khắc phục những thiếu sót sơ hở trong công tác tác chiến, bố phòng mà địch có thể lợi dụng phá hoại. Phát hiện thông báo kịp thời những thông tin, tài liệu có liên quan đến quân, dân để giúp Trung đoàn 910 làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

3. Phối hợp với Trung đoàn 910 tham gia điều tra, xác minh làm rõ các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia, án hình sự theo chức năng có liên quan đến công dân các địa phương lân cận.

4. Hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ ATCCSB Tuy Hòa (theo Chỉ thị số 14/2004/CT-UB ngày 15/4/2004 của UBND tỉnh Phú Yên và Quy chế, Quy ước của Ban chỉ đạo ATCCSB).

5. Nghiên cứu soạn thảo tài liệu tuyên truyền, phổ biến cho công dân địa phương giáp ranh sân bay với những nội dung phù hợp liên quan đến công tác bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Phương án phối hợp chống khủng bố đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào sân bay.

Điều 6. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải

1. Tăng cường công tác tuyên truyền ở các cơ quan, đơn vị và nhân dân địa phương, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; giáo dục cho mọi người dân có ý thức bảo vệ rừng phòng hộ ven biển.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch và phối hợp với địa phương, các tổ chức, đơn vị liên quan phổ biến tuyên truyền pháp luật về tài nguyên và môi trường; hướng dẫn, đôn đốc Trung đoàn 910, UBND xã, phường giáp ranh khu vực đóng quân thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng đất đúng mục đích.

3. Đề xuất cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý và giải quyết kịp thời những tranh chấp khiếu nại liên quan về tài nguyên và môi trường, xử lý những tồn tại và phát sinh về môi trường có nguy hại đến an toàn kỹ thuật trong hoạt động bay.

4. Sở Giao thông vận tải phối hợp với Trung đoàn 910 và Cảng Hàng không thường xuyên kiểm tra, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo về việc bảo đảm tốt hạ tầng giao thông khu vực ra vào sân bay.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Trách nhiệm tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị liên quan

1. Các cơ quan liên quan triển khai nội dung Quy chế phối hợp hoạt động bảo vệ ATCCSB nghiêm túc.

2. Hàng tháng cán bộ bảo vệ an ninh căn cứ sân bay Tuy Hòa tham gia giao ban, nắm tình hình với Ban chỉ huy quân sự huyện Đông Hòa, Công an huyện Đông Hòa, Ban chỉ huy quân sự thành phố Tuy Hòa, Công an thành phố Tuy Hòa và các xã, phường giáp ranh (thời gian cụ thể do từng cụm thống nhất với Trung đoàn 910).

3. Sáu tháng, hàng năm các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động bảo vệ ATCCSB. Trung đoàn 910 có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo Ban chỉ đạo ATCCSB.

4. Trung đoàn 910 có trách nhiệm tham mưu với Ban chỉ đạo ATCCSB đề nghị khen thưởng đối với những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ ATCCSB Tuy Hòa.

5. Trung đoàn 910 theo dõi, tổng hợp, kiến nghị đề xuất sửa đổi, bổ sung đối với những nội dung của Quy chế còn bất cập, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 27/2015/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp hoạt động bảo vệ an toàn căn cứ Sân bay Tuy Hòa do tỉnh Phú Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.861

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.156.34