Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2608/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Số hiệu: 2608/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Phạm Văn Thủy
Ngày ban hành: 09/10/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2608/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 09 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Quyết định số2596/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2013 phê duyệt Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020; Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 258/TTr-SLĐTBXH ngày 12 tháng 9 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Điều 2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành có liên quan, UBND huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ LĐTB&XH;
-
Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh PTVHXH;
-
CVP, PCVP PTVHXH;
- Như Điu 3;
- Lưu: VT, SN27b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thủy

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2608/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Sơn La)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

1.1. Duy trì các cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng của tỉnh; giảm dần điều trị nghiện bắt buộc tại các cơ sở cai nghiện và tăng dần điều trị nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng theo lộ trình phù hợp với điều kiện, đặc điểm của tỉnh.

1.2. Bảo đảm người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Quyết định của Tòa án nhân dân cấp huyện có cơ sở cai nghiện để chấp hành quyết định; tạo điều kiện thuận lợi để người nghiện ma túy dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ cai nghiện ma túy theo nhu cầu.

1.3. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dự phòng và điều trị nghiện ma túy nhằm giảm tác hại của nghiện ma túy, hạn chế gia tăng người nghiện mới, kiềm chế lây nhiễm HIV, góp phần bảo đảm an ninh trật tự nâng cao sức khỏe của nhân dân và tạo điều kiện thuận lợi cho người nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng.

1.4. Khuyến khích phát triển các cơ sở cai nghiện tự nguyện theo hướng xã hội hóa để huy động tập thể, cá nhân đóng góp cho công tác cai nghiện ma túy.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Đến năm 2020

- Duy trì khả năng cung cấp dịch vụ của cơ sở cai nghiện có chức năng cai nghiện bắt buộc khoảng 1.700 đến 2.000 lượt người.

- Các cơ sở cai nghiện đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện về cai nghiện theo quy định của pháp luật.

- Phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ sở cai nghiện được đào tạo, cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận theo tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ cai nghiện ma túy theo quy định của pháp luật.

2.2. Định hướng đến năm 2030

- Các cơ sở cai nghiện đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện về cai nghiện theo quy định của pháp luật.

- 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ sở cai nghiện được đào tạo nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công tác cai nghiện ma túy theo quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG QUY HOẠCH LẠI MẠNG LƯỚI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY

1. Cơ sở cai nghiện có chức năng cai nghiện ma túy bắt buộc

1.1. Mạng lưới cơ sở cai nghiện có chức năng cai nghiện bắt buộc

a) Đến năm 2020

Duy trì 02 cơ sở điều trị nghiện ma túy đa chức năng đã được sắp xếp, chuyển đổi theo Quyết định số 3220/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Đề án kiện toàn, sắp xếp các Trung tâm Giáo dục - Lao động trên địa bàn tỉnh Sơn La, cụ thể:

- 01 cơ sở điều trị nghiện ma túy đa chức năng của tỉnh (trong đó có chức năng cai nghiện bắt buộc) thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.

- 01 cơ sở điều trị nghiện ma túy đa chức năng (trong đó có chức năng cai nghiện bắt buộc) thuộc UBND huyện Sông Mã quản lý.

- Chuyển đổi 01 cơ sở điều trị nghiện ma túy đa chức năng (trong đó có chức năng cai nghiện bắt buộc) thuộc UBND huyện Thuận Châu quản lý, thành điểm vệ tinh của cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh, thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, theo nguyên tắc không phát sinh thêm biên chế (Cơ sở điều trị nghiện ma túy Thuận Châu trở thành cơ sở 2 của cơ sở điều trị nghiện ma túy của tỉnh).

b) Định hướng đến năm 2030

- Điều chỉnh số lượng cơ sở cai nghiện bắt buộc và quy mô tiếp nhận người nghiện ma túy theo hướng tinh gọn, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế.

- Tổ chức tiếp nhận người nghiện ma túy của các tỉnh lân cận không có cơ sở cai nghiện bắt buộc khi bị Tòa án quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định.

1.2. Công suất tiếp nhận

- Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý tối đa không quá 2.000 người.

- Điểm vệ tinh thuộc cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh (cơ sở 2) đặt tại huyện Thuận Châu quản lý tối đa không quá 150 người.

- Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng thuộc UBND huyện Sông Mã quản lý tối đa không quá 150 người.

2. Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

2.1. Khả năng tiếp nhận

Tăng tỉ lệ số người nghiện ma túy tham gia Chương trình cai nghiện tự nguyện (bao gồm cả các đối tượng tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế) lên 80% so với số người nghiện có hồ sơ quản lý.

2.2. Cơ chế tiếp nhận

- Không phân biệt nơi cư trú của người nghiện.

- Người nghiện ma túy có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn trên địa bàn tỉnh Sơn La được hỗ trợ một phần kinh phí trong thời gian cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện theo quy định của tỉnh.

2.3. Mạng lưới cơ sở cai nghiện tự nguyện

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện theo hướng xã hội hóa nhằm huy động sự đóng góp của các tập thể, cá nhân cho công tác cai nghiện ma túy.

- Các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện do các tổ chức, cá nhân thành lập hoạt động theo mô hình đa chức năng, cụ thể: Xác định tình trạng nghiện, hỗ trợ cắt cơn, giải độc, tư vấn hỗ trợ cai nghiện, tổ chức cai nghiện cho người nghiện ma túy tham gia cai nghiện tự nguyện, điều trị Methadone và cung cấp dịch vụ tái hòa nhập cộng đồng...

3. Quản lý các cơ sở cai nghiện ma túy

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý trực tiếp 01 cơ sở cai nghiện và UBND huyện Sông Mã quản lý trực tiếp 01 cơ sở cai nghiện.

4. Điều kiện của các cơ sở cai nghiện ma túy

4.1. Duy trì diện tích hiện có của cơ sở cai nghiện thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý (bao gồm cả diện tích của Cơ sở điều trị nghiện ma túy huyện Thuận Châu sau khi được chuyển đổi thành điểm vệ tinh của cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh) và Cơ sở điều trị nghiện thuộc UBND huyện Sông Mã quản lý.

4.2. Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị và đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở cai nghiện, đáp ứng được yêu cầu đổi mới và nâng cao hiệu quả của công tác điều trị nghiện.

4.3. Các cơ sở cai nghiện bảo đảm thực hiện tốt yêu cầu công tác cai nghiện, an ninh, trật tự và môi trường theo quy định hiện hành.

5. Đầu tư nâng cấp, sửa chữa các cơ sở cai nghiện ma túy

5.1. Đến năm 2020

- Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và bổ sung trang thiết bị về y tế, dạy nghề, trang thiết bị phục vụ cho công tác tư vấn, truyền thông và xử lý môi trường để nâng cao chất lượng dịch vụ cai nghiện theo danh mục các cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng đã được quy hoạch.

- Đào tạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng được với yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

5.2. Định hướng đến năm 2030

Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện của các cơ sở cai nghiện đa chức năng theo Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan.

6. Giải pháp thực hiện

6.1. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của mọi người dân về nghiện ma túy, điều trị và cai nghiện ma túy.

6.2. Khuyến khích cai nghiện ma túy tự nguyện; áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người sử dụng ma túy có hành vi gây nguy hiểm cho xã hội.

6.3. Thực hiện đúng các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở cai nghiện; thường xuyên đào tạo về chuyên môn để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác tại các cơ sở cai nghiện.

6.4. Tăng cường và ưu tiên hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để đầu tư bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở cai nghiện bắt buộc và cơ sở được chuyển đổi thành điểm vệ tinh của cơ sở cai nghiện bắt buộc. Đẩy mạnh xã hội hóa vào cơ sở cai nghiện ma túy.

6.5. Xác định cụ thể vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở cai nghiện bảo đảm hợp lý, hiệu quả và theo hướng tăng cường người làm việc trực tiếp, giảm số người lãnh đạo, quản lý trung gian.

6.6. Duy trì thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện.

7. Lộ trình thực hiện

7.1. Năm 2017, xây dựng Đề án chuyển đổi cơ sở cai nghiện đa chức năng thuộc UBND huyện Thuận Châu quản lý, thành điểm vệ tinh của cơ sở cai nghiện thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.

7.2. Từ năm 2021 trở đi tiếp tục duy trì hoạt động 02 cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng (có chức năng cai nghiện bắt buộc) đã được quy hoạch.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện kế hoạch: 43.229.850.000 đồng

2. Nguồn kinh phí:

- Được bố trí trong kinh phí chi thường xuyên hàng năm của tỉnh; huy động từ các nguồn lực xã hội và các nguồn hợp pháp khác.

- Kinh phí được hỗ trợ từ ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 - 2020 để thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy (theo danh sách kèm theo Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố và đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng nội dung và tiến độ đã đề ra; định kỳ hàng năm xây dựng kế hoạch hoạt động, kinh phí thực hiện đồng thời đánh giá, tham mưu với cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan xây dựng Đề án chuyển đổi Trung tâm điều trị nghiện ma túy thành điểm vệ tinh thuộc cơ sở cai nghiện ma túy trực thuộc sở quản lý và bổ sung chức năng, nhiệm vụ các cơ sở cai nghiện ma túy.

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả của các cơ sở cai nghiện. Phối hợp với các ngành chức năng tham mưu với UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch các cơ sở cai nghiện phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và tình hình người nghiện ma túy trong từng thời điểm.

- Phối hợp với Công an tỉnh khảo sát, thống kê người nghiện để nắm bắt thực trạng người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở tham mưu, tổ chức thực hiện kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn.

- Hàng năm xây dựng dự toán kinh phí để thực hiện kế hoạch gửi Sở Tài chính thẩm định, trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và UBND huyện, thành phố rà soát, thống kê và phân loại người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo Công an huyện, thành phố tăng cường các biện pháp nghiệp vụ quản lý, theo dõi người nghiện ma túy và sử dụng ma túy tại địa phương; phối hợp với các cơ sở cai nghiện ma túy tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự khu vực trong và ngoài cơ sở; tổ chức đào tạo và hướng dẫn sử dụng công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ tại cơ sở cai nghiện ma túy.

- Chỉ đạo Công an các cấp thực hiện đúng quy trình lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện vận động người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện.

- Tổ chức cai nghiện cho người nghiện ma túy đang bị giam, giữ tại các cơ sở giam giữ do công an tỉnh quản lý, theo đúng quy định của pháp luật.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu phân bổ nguồn vốn do Trung ương hỗ trợ và nguồn ngân sách tỉnh để đầu tư cải tạo, sửa chữa và nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở cai nghiện ma túy, để thực hiện Kế hoạch có hiệu quả và đáp ứng yêu cầu công tác cai nghiện ma túy.

4. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành liên quan tham mưu trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định dự toán chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước để triển khai thực hiện kế hoạch.

- Hướng dẫn nội dung, định mức chi thực hiện các nội dung hoạt động của kế hoạch; kiểm tra, giám sát đảm bảo sử dụng kinh phí đúng mục tiêu theo quy định của Luật Ngân sách.

5. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn, cấp chứng chỉ, Giấy chứng nhận xác định nghiện ma túy, kỹ thuật thử xác định các chất ma túy và điều trị cắt cơn nghiện ma túy cho y sỹ, bác sỹ tại các cơ sở cai nghiện ma túy; hướng dẫn thực hiện phòng, chống dịch bệnh, khám chữa bệnh và khám sức khỏe định kỳ cho người nghiện ma túy đang trong chương trình cai nghiện ma túy, điều trị nghiện ma túy.

- Chỉ đạo các cơ sở y tế phối hợp với lực lượng Công an cơ sở và cơ sở cai nghiện ma túy trong việc xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người sử dụng ma túy trái phép tại cộng đồng để áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Tiếp tục triển khai thực hiện cung cấp thiết bị và kỹ thuật điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại các cơ sở cai nghiện ma túy.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra việc thực hiện quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy; phác đồ điều trị cắt cơn, giải độc và cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy.

6. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, quyết định sáp nhập Cơ sở điều trị nghiện ma túy huyện Thuận Châu với Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Sơn La (Cơ sở điều trị nghiện ma túy huyện Thuận Châu trở thành Cơ sở 2 của Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Sơn La).

7. Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện công tác giáo dục cho học viên tại các cơ sở cai nghiện ma túy; hướng dẫn tổ chức đào tạo, kiểm tra chất lượng học tập, tổ chức thi và cấp văn bằng, chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp tương ứng cho học viên; hỗ trợ sách giáo khoa, tập huấn cho giáo viên giảng dạy tại các cơ sở cai nghiện; hướng dẫn học viên đã hoàn thành chương trình cai nghiện tiếp tục học văn hóa tại nơi cư trú.

8. Các sở, ban, ngành có liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện có hiệu quả kế hoạch này.

9. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

9.1. Thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương thực hiện nhiệm vụ cai nghiện ma túy đảm bảo thiết thực và hiệu quả.

9.2. Tập trung công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong nhân dân về tác hại của ma túy, các chủ trương, hình thức và biện pháp cai nghiện; tạo điều kiện cho người nghiện ma túy tiếp cận các dịch vụ cai nghiện tự nguyện, dịch vụ tư vấn, chăm sóc sức khỏe…; hỗ trợ học nghề, tạo việc làm và vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh; huy động các tổ chức, cá nhân giúp đỡ, hỗ trợ tạo điều kiện cho người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng.

9.3. UBND huyện Thuận Châu phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện việc chuyển đổi Trung tâm điều trị nghiện ma túy trực thuộc huyện quản lý thành điểm vệ tinh của Cơ sở cai nghiện trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội./.

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2608/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


215
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77