Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2539/QĐ-UBND năm 2011 về Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 tỉnh Quảng Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

Số hiệu: 2539/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Trần Văn Tuân
Ngày ban hành: 04/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2539/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 04 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010-2020 TỈNH QUẢNG BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2011 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tỉnh Quảng Bình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 tỉnh Quảng Bình, thủ trưởng các sở, ban, ngành và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Ban chỉ đạo TW Chương trìnhMTQG xây dựng nông thôn mới (báo cáo);
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng điều phối Chương trình;
- Chi cục PTNT;
- Lưu: VT, CVNN.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tuân

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010 - 2020, TỈNH QUẢNG BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 04/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 tỉnh Quảng Bình được kiện toàn theo Quyết định 1016/QĐ-UBND ngày 09/5/2011 và Quyết định số 2357/QĐ-UBND ngày 16/9/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình (gọi tắt là Ban chỉ đạo tỉnh) đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và chịu trách nhiệm trước Ban chỉ đạo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (gọi tắt là Chương trình) và các chương trình khác liên quan đến nội dung xây dựng nông thôn mới.

Điều 2. Các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh tham gia các hoạt động chung của Ban chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ do Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

Điều 3. Ban chỉ đạo tỉnh có Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giúp việc (gọi tắt là Văn phòng điều phối) để điều phối toàn bộ hoạt động của Chương trình. Văn phòng điều phối gồm một số cán bộ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoạt động chuyên trách và các cán bộ kiêm nhiệm của các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Điều 4. Ban chỉ đạo tỉnh sử dụng con dấu của Uỷ ban nhân dân tỉnh trong quá trình chỉ đạo, điều hành Chương trình. Các uỷ viên Ban chỉ đạo là lãnh đạo các sở, ban, ngành sử dụng con dấu của sở, ban, ngành mình trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Chương trình thuộc phạm vi trách nhiệm được giao.

Chương II

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA BCĐ TỈNH

Điều 5. Trưởng Ban chỉ đạo - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh:

- Chỉ đạo, điều hành chung toàn bộ hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo tỉnh.

- Chủ trì và kết luận các cuộc họp của Ban chỉ đạo tỉnh để quyết định những nội dung của Chương trình nhằm đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả.

- Quyết định những vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo tỉnh.

- Trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua để ban hành bổ sung cơ chế, chính sách đảm bảo đủ cơ sở pháp lý để triển khai các nội dung Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Điều 6. Các Phó trưởng Ban và ủy viên Ban chỉ đạo tỉnh:

1. Phó trưởng Ban thứ nhất - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh:

- Thay mặt Trưởng Ban điều phối hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh khi Trưởng Ban đi vắng hoặc được Trưởng Ban uỷ quyền.

- Giúp Trưởng Ban xây dựng kế hoạch, chương trình và chỉ đạo việc triển khai thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt.

- Kiểm tra, chỉ đạo việc phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai Chương trình.

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất khi được ủy quyền.

- Đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành bổ sung chính sách nhằm đảm bảo đủ cơ sở pháp lý để triển khai các nội dung Chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai tất cả các nội dung của Chương trình trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Trưởng Ban chỉ đạo giao.

2. Phó trưởng Ban thường trực - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

- Chỉ đạo hoạt động của Văn phòng điều phối.

- Trực tiếp tổng hợp tình hình, kế hoạch, dự án đầu tư và theo dõi tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của các sở, ban, ngành liên quan. Giúp Trưởng Ban xây dựng báo cáo định kỳ về tiến độ và kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo Trung ương.

- Đề xuất các giải pháp và chính sách để thực hiện Chương trình.

- Tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình, trình Ban chỉ đạo tỉnh để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương.

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo quy hoạch phát triển nông nghiệp theo các tiêu chí nông thôn mới của Trung ương.

- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai tất cả các nội dung của Chương trình trên địa bàn tỉnh.

- Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Lệ Thủy.

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Trưởng Ban chỉ đạo giao.

3. Ủy viên Ban chỉ đạo - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

- Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan Tuyên giáo, các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở trong việc tổ chức tuyên truyền, quán triệt các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 15/7/2011của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015 và kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

4. Ủy viên Ban chỉ đạo - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy:

- Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trong toàn tỉnh;

- Theo dõi, phát hiện các mô hình làm tốt, kinh nghiệm hay, cách làm có hiệu quả để phổ biến, nhân ra diện rộng;

- Phối hợp triển khai cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư" gắn với xây dựng NTM; xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động hưởng ứng cuộc thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" do Thủ tướng Chính phủ phát động nhằm huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

5. Ủy viên Ban chỉ đạo - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Đề xuất các chủ trương, giải pháp thực hiện Chương trình trong tổng thể chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch thu hút các nguồn tài trợ, kinh phí cho việc thực hiện Chương trình.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan cân đối và phân bổ vốn cho Chương trình thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia và nguồn vốn khác; xây dựng và ban hành hướng dẫn việc lập kế hoạch vốn triển khai xây dựng nông thôn mới.

- Tham mưu lồng ghép các nguồn vốn của các Chương trình mục tiêu Quốc gia; các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn cho địa phương đang thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới đảm bảo đúng chính sách theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích, huy động vốn đầu tư của doanh nghiệp đối với các công trình có khả năng thu hồi vốn trực tiếp; doanh nghiệp được vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước hoặc tỉnh, được ngân sách nhà nước hỗ trợ sau đầu tư và được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn, chỉ đạo và tạo môi trường thuận lợi để phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ.

- Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Minh Hóa.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

6. Ủy viên Ban chỉ đạo - Giám đốc Sở Tài chính:

- Cân đối, bố trí vốn ngân sách nhà nước (bao gồm cả vốn viện trợ, ODA) để thực hiện Chương trình; giám sát chi tiêu; tổng hợp quyết toán kinh phí Chương trình.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định vốn từ ngân sách đối với từng nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện Chương trình theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn cơ chế tài chính phù hợp với các đề án, dự án của Chương trình và cơ chế lồng ghép, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn trong xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn một số cơ chế chính sách liên quan đến huy động các nguồn lực trong triển khai thực hiện Chương trình.

- Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Bố Trạch.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

7. Ủy viên Ban chỉ đạo - Giám đốc Sở Xây dựng:

- Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ Uỷ ban nhân dân các huyện, xã hoàn thành quy hoạch xây dựng cấp xã theo tiêu chí nông thôn mới về phát triển không gian (các khu vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thủ công nghiệp, làng nghề, hệ thống trung tâm xã; bảo tồn di sản…); quy hoạch điểm dân cư nông thôn, quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường; phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có trên địa bàn các xã...theo Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức việc đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về công tác lập, thẩm định và quản lý quy hoạch nông thôn mới cho cán bộ quản lý nhà nước về quy hoạch.

- Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Quảng Trạch.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

8. Uỷ viên Ban chỉ đạo tỉnh - Phó Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh:

- Giúp Trưởng Ban trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành và địa phương thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

- Chủ trì và phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh về kế hoạch vốn hàng năm để thực hiện Chương trình.

- Tổ chức các cuộc họp của Ban chỉ đạo và thông báo ý kiến kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh sau mỗi cuộc họp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

9. Uỷ viên Ban chỉ đạo tỉnh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Trực tiếp làm Chánh Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

- Quản lý điều hành bộ máy và nhân sự của Văn phòng điều phối, đảm bảo cho Văn phòng điều phối thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình, kế hoạch phối hợp, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các cơ quan đơn vị và địa phương thực hiện Chương trình.

- Nghiên cứu, đề xuất báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả Chương trình trên địa bàn tỉnh.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn, tài sản được giao để thực hiện Chương trình. Chịu trách nhiệm về công tác tổ chức, công tác kế hoạch, tài chính của Văn phòng điều phối.

- Chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban chỉ đạo tỉnh giao; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh và Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về toàn bộ hoạt động của Văn phòng điều phối.

- Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Tuyên Hóa.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

10. Uỷ viên Ban chỉ đạo tỉnh - Giám đốc Đài truyền hình, Tổng Biên tập Báo Quảng Bình:

- Xây dựng và duy trì thường xuyên mục tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới trên đài phát thanh truyền hình, Báo Quảng Bình nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

11. Uỷ viên Ban chỉ đạo tỉnh - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh:

- Phối hợp với các sở, ban, ngành chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, xã thuộc Chương trình 30a; Chương trình 135 đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình này đáp ứng mục tiêu Chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các địa phương triển khai các nội dung liên quan đến công tác dân tộc, xóa đói giảm nghèo.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

12. Uỷ viên Ban chỉ đạo tỉnh - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông:

- Thực hiện thông tin và truyền thông nông thôn, đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí Quốc gia nông thôn mới.

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nội dung tuyên truyền phục vụ yêu cầu của Chương trình.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

13. Uỷ viên Ban chỉ đạo tỉnh - Phó Giám đốc Sở Công thương:

- Hướng dẫn thực hiện hoàn thiện hệ thống các công trình đảm bảo cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn các xã, tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn.

- Chỉ đạo xây dựng, phát triển hệ thống mạng lưới chợ trên địa bàn xã đạt chuẩn của Bộ Xây dựng.

- Thay mặt Ban chỉ đạo tỉnh để chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai tất cả các nội dung của Chương trình trên địa bàn được phân công.

- Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Quảng Ninh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

14. Uỷ viên Ban chỉ đạo tỉnh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ:

- Nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội theo Bộ tiêu chí.

- Đào tạo cán bộ đạt chuẩn theo quy định của Bộ Nội vụ, đáp ứng yêu cầu Chương trình.

- Tham mưu chính sách khuyến khích, thu hút cán bộ trẻ đã được đào tạo, đủ tiêu chuẩn về công tác ở các xã, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để nhanh chóng chuẩn hoá đội ngũ cán bộ ở các vùng này.

- Bổ sung chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị phù hợp với yêu cầu Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

15. Uỷ viên Ban chỉ đạo tỉnh - Phó Giám đốc Sở Giao thông-vận tải:

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện các cơ chế, chính sách liên quan đến giao thông đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

- Hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ hoàn thiện đường giao thông đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã và hệ thống giao thông trên địa bàn xã (bao gồm cả giao thông nội đồng).

- Thay mặt Ban chỉ đạo tỉnh để chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai tất cả các nội dung của Chương trình trên địa bàn được phân công.

- Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thành phố Đồng Hới.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

16. Uỷ viên Ban chỉ đạo tỉnh - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch:

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện các cơ chế, chính sách liên quan đến văn hoá, thể thao và du lịch đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.

- Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa, đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới.

- Thay mặt Ban chỉ đạo tỉnh để chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai tất cả các nội dung của Chương trình trên địa bàn được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

17. Uỷ viên Ban chỉ đạo tỉnh - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.

- Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường nông thôn đáp ứng yêu cầu Chương trình.

- Thay mặt Ban chỉ đạo tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai tất cả các nội dung của Chương trình trên địa bàn được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

18. Uỷ viên Ban chỉ đạo tỉnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh

- Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nội dung về an ninh, trật tự xã hội nông thôn của Chương trình

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

19. Uỷ viên Ban chỉ đạo tỉnh - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Bình:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ.

- Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện chính sách tín dụng của các ngân hàng tham gia thực hiện Chương trình.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

20. Uỷ viên Ban chỉ đạo tỉnh - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:

- Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thúc đẩy đưa công nghiệp vào nông thôn, giải quyết việc làm và chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động nông thôn.

- Tiếp tục triển khai Chương trình MTQG về giảm nghèo; thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

- Thay mặt Ban chỉ đạo tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai tất cả các nội dung của Chương trình trên địa bàn được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

21. Uỷ viên Ban chỉ đạo tỉnh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Hướng dẫn hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ việc chuẩn hoá về giáo dục trên địa bàn các xã đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.

- Phát triển giáo dục - đào tạo ở nông thôn; tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

- Thay mặt Ban chỉ đạo tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai tất cả các nội dung của Chương trình trên địa bàn được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

22. Uỷ viên Ban chỉ đạo tỉnh - Phó Giám đốc Sở Y tế:

- Hướng dẫn hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ việc chuẩn hoá về y tế trên địa bàn các xã đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

- Phát triển y tế, chăm sóc sức khoẻ cư dân nông thôn; tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia trong lĩnh vực về y tế, đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

- Thay mặt Ban chỉ đạo tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai tất cả các nội dung của Chương trình trên địa bàn được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

23. Uỷ viên Ban chỉ đạo tỉnh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh:

- Chủ trì, triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới”.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

24. Uỷ viên Ban chỉ đạo tỉnh - Phó Chủ tịch Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Tỉnh Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai thực hiện cuộc vận động toàn xã hội về xây dựng nông thôn mới.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

25. Uỷ viên Ban chỉ đạo tỉnh - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Chỉ đạo, hướng dẫn các xã thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

- Trực tiếp chỉ đạo các xã điểm của tỉnh và của huyện trên địa bàn.

- Chịu trách nhiệm toàn diện về chỉ đạo thực hiện Chương trình trên địa bàn.

- Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới xã Phong Thủy (xã điểm của tỉnh); Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới xã Quảng Hòa (xã điểm của tỉnh).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

Điều 7. Văn phòng điều phối thực hiện các nhiệm vụ do Ban chỉ đạo tỉnh giao.

Điều 8. Các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; được hưởng chế độ phụ cấp từ ngân sách Nhà nước do Trưởng Ban chỉ đạo quyết định.

Điều 9. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh và Văn phòng điều phối Chương trình do ngân sách Nhà nước đảm bảo, bố trí trong kế hoạch ngân sách nhà nước các cấp theo quy định của pháp luật.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 10. Chế độ làm việc:

Ban chỉ đạo tỉnh làm việc theo chế độ tập thể thông qua các phiên họp thường kỳ và đột xuất dưới sự chủ trì của Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh hoặc Phó Trưởng Ban chỉ đạo khi được ủy quyền.

Điều 11. Chế độ họp:

1. Ban chỉ đạo tỉnh họp định kỳ 6 tháng một lần; trường hợp cần thiết, Trưởng Ban chỉ đạo có thể triệu tập họp bất thường.

2. Trưởng Ban chỉ đạo quyết định mời thêm các đại biểu không thuộc Ban chỉ đạo tỉnh tham dự các cuộc họp của Ban chỉ đạo.

3. Các phiên họp của Ban chỉ đạo tỉnh phải được thông báo bằng văn bản về nội dung, thời gian và địa điểm trước 02 ngày làm việc. Các thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm nghiên cứu văn bản, chuẩn bị ý kiến thảo luận, bố trí thời gian tham dự đầy đủ các phiên họp của Ban chỉ đạo.

4. Kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo, hoặc Phó Trưởng Ban chỉ đạo (được uỷ quyền tại các phiên họp) được thể hiện bằng thông báo của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 12. Chế độ thông tin, báo cáo:

Các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh có trách nhiệm báo cáo Trưởng Ban về tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao liên quan đến xây dựng nông thôn mới (thông qua cơ quan Thường trực Chương trình - Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Văn phòng điều phối) theo quy định như sau:

- Báo cáo tháng vào ngày 25 hàng tháng (thời gian báo cáo từ ngày 25 tháng trước đến ngày 25 của tháng báo cáo).

- Báo cáo quý vào ngày 20 của tháng cuối quý.

- Báo cáo năm vào ngày 20/11 hàng năm.

Điều 13. Kế hoạch công tác:

Ban Chỉ đạo tỉnh chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hàng năm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để tổ chức thực hiện.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Quy chế này áp dụng cho các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh

Điều 15. Trách nhiệm của Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

1. Chịu trách nhiệm toàn diện về chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, nội dung, nhiệm vụ liên quan đến xây dựng nông thôn mới thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của sở, ban, ngành, địa phương mình.

2. Chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của Ban chỉ đạo tỉnh trong việc tiến hành các hoạt động có liên quan đến việc thực hiện nội dung, kế hoạch, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

3. Định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh (thông qua cơ quan Thường trực Chương trình - Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Văn phòng điều phối) về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của sở, ban, ngành, địa phương mình; những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị giải pháp tháo gỡ.

Điều 16. Trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, đôn đốc thực hiện.

Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quy chế này.

Điều 17. Bổ sung, sửa đổi Quy chế.

Trường hợp cần bổ sung, sửa đổi Quy chế, Phó trưởng Ban thường trực báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh xem xét, quyết định./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2539/QĐ-UBND năm 2011 về Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 tỉnh Quảng Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.551

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242