Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 25/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, Bản văn hóa, Tổ dân phố văn hóa và tương đương trên địa bàn tỉnh Sơn La (kèm theo Quyết định 18/2012/QĐ-UBND)

Số hiệu: 25/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 16/08/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2017/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 16 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ CÔNG NHẬN DANH HIỆU GIA ĐÌNH VĂN HÓA, BẢN VĂN HÓA, TỔ DÂN PHỐ VĂN HÓA VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA (BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2012/QĐ-UBND NGÀY 12 THÁNG 10 NĂM 2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/5/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiu áp dụng cho giai đoạn 2016-2020;

Theo đề nghị của giám đốc Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch tại Tờ trình số 1415/TTr-SVHTTDL ngày 10 tháng 7 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, Bản văn hóa, T dân ph văn hóa và tương đương trên địa bàn tỉnh Sơn La (ban hành kèm theo Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La):

1. Điểm a, khoản 2, Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

a) Xây dựng, duy trì và phát huy hiệu quả Quỹ “Vì người nghèo” góp phần thực hiện xóa nghèo bền vững, không còn hộ đói, bản vùng 1 tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh theo từng năm; bản vùng 2 tỷ lệ hộ nghèo bằng hoặc cao hơn mức bình quân chung của tỉnh theo từng năm không quá 6%; bản vùng 3 tỷ lệ hộ nghèo bằng hoặc cao hơn mức bình quân chung của tỉnh theo từng năm không quá 10%.

2. Điểm đ, khoản 3, Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

đ) Không phát sinh người mắc tệ nạn xã hội ở cộng đồng. “Đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma túy”; Không có người tàng trữ, sử dụng và lưu hành văn hóa phẩm độc hại.

3. Điểm d, khoản 3, Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

d) Không phát sinh người mắc tệ nạn xã hội ở cộng đồng; “Đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma túy”; Không có người tàng trữ, sử dụng và lưu hành văn hóa phẩm độc hại”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/8/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Chủ tịch UBND cấp xã, các tập thể, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ VHTT&DL;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND t
nh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo t
nh;
- Lưu: VT.KGVX.50b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 25/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, Bản văn hóa, Tổ dân phố văn hóa và tương đương trên địa bàn tỉnh Sơn La (kèm theo Quyết định 18/2012/QĐ-UBND)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.761

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.236.140