Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2406/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Số hiệu: 2406/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Trần Châu
Ngày ban hành: 06/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2406/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 06 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI TÂM THẦN, NGƯỜI RỐI NHIỄU TÂM TRÍ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1615/QĐ-LĐTBXH ngày 24/11/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2016 - 2020.

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 197/TTr-SLĐTBXH ngày 30/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, công việc tại Kế hoạch kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI TÂM THẦN, NGƯỜI RỐI NHIỄU TÂM TRÍ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh)

Căn cứ Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011 - 2020 và Quyết định số 1615/QĐ-LĐTBXH ngày 24/11/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2016 - 2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác trợ giúp xã hội, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng. Nâng cao chất lượng chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí hướng tới mục tiêu công bằng và phát triển bền vững. Huy động sự tham gia của xã hội, nhất là gia đình, cộng đồng trợ giúp về vật chất, tinh thần, phục hồi chức năng cho người tâm thần để ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, phòng ngừa người rối nhiễu tâm trí, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

2. Mục tiêu cụ thể

a. 100% người tâm thần có hành vi nguy hiểm đến gia đình, cộng đồng và số người tâm thần lang thang được chăm sóc, nuôi dưỡng và phục hồi chức năng luân phiên tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở y tế đủ điều kiện.

b. 90% số người rối nhiễu tâm trí có nguy cơ cao bị bệnh tâm thần, người tâm thần được tư vấn, trị liệu tâm lý và sử dụng các dịch vụ công tác xã hội khác.

c. Tập huấn cho gia đình có người tâm thần nâng cao nhận thức về trợ giúp và phục hồi chức năng cho người tâm thần dựa vào cộng đồng; tiếp tục đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tập huấn kỹ năng cho 90% số công chức, viên chức, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội đang làm việc tại các xã, phường, thị trấn; các cơ sở trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần và cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội các cấp.

d. Tiếp tục nâng cao nhận thức về trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện

a. Hướng dẫn quy trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí tại các cơ sở bảo trợ xã hội và quản lý trường hợp tại cộng đồng.

b. Xây dựng và hoàn thiện các văn bản có liên quan đến mở rộng quy mô nuôi dưỡng và chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội (trong đó có đối tượng người tâm thần theo diện xã hội hóa/tự nguyện tại các cơ sở bảo trợ xã hội) về mức thu phí xã hội hóa/tự nguyện, quy trình tiếp nhận, trợ giúp chăm sóc đối tượng…

c. Xây dựng và thực hiện chế độ phụ cấp cho đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên, cộng tác viên làm công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí tại gia đình, cộng đồng và cơ sở bảo trợ xã hội.

2. Xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị cho Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần

a. Triển khai các nội dung theo Quyết định số 1520/QĐ-LĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về phê duyệt mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2025.

b. Đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị và phương tiện chuyên dụng cho Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn nhằm đáp ứng theo hướng nuôi dưỡng, tổ chức lao động trị liệu, trị liệu tâm lý kết hợp với phục hồi chức năng luân phiên tại Trung tâm, gia đình và cộng đồng cho đối tượng theo nhu cầu hiện nay và trong thời gian đến.

c. Mở rộng chăm sóc và điều trị đối với các đối tượng điều trị tự nguyện; kết nối chuyển tuyến cung cấp dịch vụ cho các đối tượng tới các bệnh viện và cơ sở cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng chuyên sâu.

3. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng

a. Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho khoảng 1.000 lượt cán bộ, nhân viên và cộng tác viên trong lĩnh vực trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí (khoảng 250 cán bộ/năm).

b. Tập huấn về kỹ năng, phương pháp chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần cho khoảng 400 gia đình đối tượng hiện có trên địa bàn (khoảng 100 gia đình/năm).

4. Phát triển các cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí

a. Xây dựng thí điểm 01 mô hình phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí tại Bệnh viện tâm thần tỉnh để thực hiện nhiệm vụ tư vấn, trị liệu, chăm sóc, phục hồi chức năng người rối nhiễu tâm trí hoặc tâm thần nhẹ.

b. Tiếp tục duy trì hoạt động đường dây tư vấn cho đối tượng tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội của tỉnh nhằm kết nối, chuyển tuyến cung cấp dịch vụ cho các đối tượng tới các cơ quan có thẩm quyền giải quyết chính sách an sinh xã hội, các bệnh viện và cơ sở cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng chuyên sâu (khi cần thiết).

5. Truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội

a. Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và toàn thể nhân dân (đặc biệt là những gia đình có người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí) về công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng.

b. Xây dựng và phát hành các loại sản phẩm truyền thông nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội về chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng.

6. Thực hiện các chế độ, chính sách cho người tâm thần tại cộng đồng

a. Thường xuyên rà soát người tâm thần đủ các điều kiện theo quy định để thực hiện chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng và các chế độ trợ cấp khác đối với người tâm thần.

b. Tạo điều kiện cho vay vốn sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập cho những hộ gia đình có người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí có nhu cầu và khả năng sử dụng vốn vay để phát triển kinh tế.

7. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án

Tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, hội nghị sơ kết, tổng kết, đánh giá thực tiễn để góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, kế hoạch trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể đối với công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng; xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành để thực hiện có hiệu quả công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng.

2. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và can thiệp sớm, trị liệu tâm lý, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí.

3. Tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm và nguồn lực để phát triển trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng.

4. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch của các ngành, đơn vị và địa phương. Tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm để triển khai Kế hoạch.

5. Đẩy mạnh xã hội hóa về công tác chăm sóc người tâm thần, đa dạng hóa nguồn vốn để triển khai thực hiện chương trình; tăng cường hợp tác quốc tế về lĩnh vực người khuyết tật, trong đó có người tâm thần; tranh thủ sự trợ giúp kỹ thuật và nguồn lực để thực hiện chương trình; lồng ghép hoạt động trợ giúp người tâm thần vào các chương trình kinh tế - xã hội của địa phương.

IV. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước hàng năm theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước hiện hành và từ nguồn huy động, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Hàng năm, căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch, các sở, ngành, địa phương xây dựng dự toán ngân sách gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí thông qua việc cung cấp tài chính cho các cơ sở, tổ chức xã hội để thực hiện các chương trình, kế hoạch theo định hướng chung của tỉnh hoặc cung cấp dịch vụ chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí theo cơ chế tự cân đối thu chi.

3. Tổ chức tốt việc lồng ghép các chương trình, dự án khác với thực hiện các chỉ tiêu của Kế hoạch trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí của tỉnh.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan hướng dẫn thực hiện Kế hoạch; dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch hàng năm gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt để triển khai các nội dung chủ yếu như: Hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức; xây dựng kế hoạch tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ, nhân viên, cộng tác viên làm công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng; kế hoạch tập huấn kỹ năng cho gia đình có người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá các hoạt động của Kế hoạch; tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Kế hoạch và định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính và các sở, ngành liên quan cân đối, bố trí vốn đầu tư để xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng.

3. Sở Tài chính

Thẩm định dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch do các sở, ngành, địa phương xây dựng. Đồng thời căn cứ khả năng và tình hình thực tế ngân sách địa phương để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, cân đối, bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm cho các đơn vị để thực hiện Kế hoạch. Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định.

4. Sở Y tế

- Có trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ trong công tác giáo dục sức khỏe và điều trị, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí tại các cơ sở chữa trị; hướng dẫn cách chăm sóc dựa vào cộng đồng và trong các cơ sở bảo trợ xã hội; nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên, cộng tác viên y tế về chăm sóc sức khỏe tâm thần.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn cho gia đình đối tượng về kỹ năng, phương pháp chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai lồng ghép các chương trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên, học viên trong các trường trên địa bàn tỉnh; triển khai các chương trình phòng ngừa, can thiệp sớm các trường hợp học sinh, sinh viên có biểu hiện rối nhiễu tâm trí trong các cơ sở giáo dục và đào tạo; chỉ đạo các trường phối hợp với các cơ sở y tế thực hiện công tác chăm sóc, phục hồi khả năng học tập và học nghề cho học sinh, sinh viên, học viên bị mắc bệnh tâm thần, bị rối nhiễu tâm trí.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ban ngành liên quan hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2017 -

2020 trên địa bàn tỉnh.

7. Đài Phát Thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, xây dựng Kế hoạch thông tin, thời lượng phát sóng, số lượng tin bài và nâng cao chất lượng tuyên truyền Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

8. Các sở, ngành liên quan

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng các văn bản có liên quan đến công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng.

9. UBND các huyện, thị xã, thành phố

a. Căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh, xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai tổ chức thực hiện trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn;

b. Chỉ đạo các phòng, ban, UBND xã, phường, thị trấn triển khai các nội dung, giải pháp của Kế hoạch của huyện, thị xã, thành phố;

c. Bố trí một phần ngân sách, nhân lực, cơ sở vật chất thực hiện Kế hoạch.

10. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các hội, đoàn thể liên quan:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

VI. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO

Các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ về công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng. Hàng năm, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ảnh bằng văn bản cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2406/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


537

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.221.67