Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2369/QĐ-BVHTTDL hội nghị góp ý xây dựng tiêu chuẩn Việt Nam đánh giá thư viện 2016

Số hiệu: 2369/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành: 05/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2369/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ GÓP Ý XÂY DỰNG TCVN “THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nội dung và kinh phí các dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia năm 2015-2016;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị chuyên đề góp ý xây dựng TCVN “Thông tin và Tư liệu - Bộ chỉ số đánh giá hoạt động thư viện”.

Địa điểm: Thành phố Hà Nội.

Thời gian: tháng 07 năm 2016 (01 ngày).

Điều 2. Kinh phí tổ chức Hội nghị chuyên đề được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được phê duyệt trong dự toán xây dựng TCVN “Thông tin và Tư liệu - Bộ chỉ số đánh giá hoạt động thư viện” do văn phòng Bộ quản lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Vụ trưởng Vụ Thư viện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, TV, HT.08.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ GÓP Ý DỰ THẢO TCVN “THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN”
(Ban hành theo Quyết định số 2369/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

I. CÁC VẤN ĐỀ CHUNG

1. Sự cần thiết tổ chức Hội nghị chuyên đề

Thực hiện Quyết định số 109/QĐ- BVHTTDL ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nội dung và kinh phí các dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia năm 2015-2016; Hợp đồng số 03/2015/HĐTCVN-KHCNMT về việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ-Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2015, Vụ Thư viện đã xây dựng Dự thảo TCVN ISO 11620:2014 “Thông tin và Tư liệu - Bộ chỉ số đánh giá hoạt động thư viện”, qua 3 lần chỉnh sửa và hoàn thiện. Hiện nay, Dự thảo và Thuyết minh Dự thảo đang được gửi đi trưng cầu ý kiến trong thời hạn 60 ngày. Để dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Thông tin và Tư liệu - Bộ chỉ số đánh giá hoạt động thư viện” được chính xác, ngắn gọn, khoa học, phù hợp với ngữ cảnh Việt Nam, việc tổ chức hội nghị chuyên đề lấy ý kiến góp ý cho dự thảo TCVN trước khi tiến hành nghiệm thu cơ sở là rất cần thiết. Qua hội nghị, Ban tổ chức biên soạn TCVN sẽ thu thập các ý kiến của lãnh đạo, chuyên gia và cán bộ thư viện trong cả nước để hoàn thiện Tiêu chuẩn.

2. Căn cứ

Căn cứ Quyết định số 3707/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nội dung và kinh phí các dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia năm 2015-2016.

3. Mục tiêu

Tăng cường trao đổi và thảo luận góp ý cho dự thảo TCVN, nhằm hoàn thiện nội dung của Tiêu chuẩn.

4. Kinh phí:

Nguồn kinh phí tổ chức Hội nghị chuyên đề được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được phê duyệt trong dự toán xây dựng TCVN “Thông tin và Tư liệu - Bộ chỉ số đánh giá hoạt động thư viện” do Văn phòng Bộ quản lý.

5. Số lượng và đối tượng đại biểu

5.1. Số lượng (dự kiến):

- 50 đại biểu/Hội nghị chuyên đề

5.2. Thành phần

Thành viên Tiểu ban kỹ thuật chuyên ngành; chuyên gia tư vấn; Lãnh đạo phụ trách nghiệp vụ các thư viện đầu ngành khối thư viện công cộng, thư viện trường đại học, thư viện/trung tâm thông tin đa ngành, chuyên ngành; Đại diện cơ sở đào tạo ngành thông tin-thư viện và Chuyên gia ngành thông tin-thư viện.

6. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: tháng 7/2016 (01 ngày)

- Địa điểm: Thư viện Hà Nội.

II. NHIỆM VỤ

1. Nội dung Hội nghị chuyên đề

Trao đổi và thảo luận góp ý cho dự thảo TCVN “Thông tin và Tư liệu - Bộ chỉ số đánh giá hoạt động thư viện” (xây dựng trên cơ sở chấp nhận ISO 11620:2014), nhằm hoàn thiện nội dung của Dự thảo Tiêu chuẩn trước khi tiến hành nghiệm thu cơ sở.

2. Tham luận

Dự kiến số lượng: 25 báo cáo tham luận góp ý.

III. SẢN PHẨM CỦA HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ

- 25 báo cáo tham luận góp ý cho Dự thảo TCVN “Thông tin và Tư liệu - Bộ chỉ số đánh giá hoạt động thư viện” (xây dựng trên cơ sở chấp nhận ISO 11620:2014).

- 01 Báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý cho Dự thảo Tiêu chuẩn./.

 

DANH SÁCH

BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ GÓP Ý DỰ THẢO TCVN “THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN”
(Ban hành theo Quyết định số 2369/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

1. Bà Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện, Trưởng Ban Tổ chức.

2. Bà Nguyễn Hoài Thu - Chuyên viên Vụ Thư viện, Thành viên.

3. Bà Trần Ngọc Mai - Chuyên viên Vụ Thư viện, Thành viên.

4. Ông Lê Tùng Sơn - Chuyên viên Vụ Thư viên, Thành viên./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2369/QĐ-BVHTTDL ngày 05/07/2016 phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị chuyên đề góp ý xây dựng TCVN “Thông tin và Tư liệu - Bộ chỉ số đánh giá hoạt động thư viện” do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.135

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.94.194