Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2229/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Chương trình Phát triển trẻ em tại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014-2018 do Tổ chức Saigon Children’s Charity (Anh) tài trợ

Số hiệu: 2229/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Phan Thị Mỹ Thanh
Ngày ban hành: 21/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2229/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 21 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN TRẺ EM TẠI TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2014 - 2018 DO TỔ CHỨC SAIGON CHILDREN’S CHARITY (ANH) TÀI TRỢ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 07/6/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành quy định quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1619 /SKHĐT-TH ngày 15/7/2014 về việc đề nghị phê duyệt Chương trình “Phát triển trẻ em tại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014-2018” do tổ chức Saigon Children’s Charity (Anh) tài trợ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình “Phát triển trẻ em tại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014-2018” với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên Chương trình: Phát triển trẻ em tại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014-2018.

2. Tên Bên tài trợ: Tổ chức Saigon Children’s Charity (quốc tịch Anh).

3. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

4. Chủ chương trình, dự án: Sở Giáo dục và Đào tạo.

5. Địa điểm thực hiện chương trình, dự án: Các huyện: Trảng Bom, Thống Nhất, Cẩm Mỹ.

6. Thời gian dự kiến bắt đầu và kết thúc chương trình, dự án: Từ tháng 01/2014 đến tháng 12/2018.

7. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của chương trình, dự án:

Tạo điều kiện cho trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn được đi học, nâng cao trình độ văn hóa, phát triển các kỹ năng cá nhân, tăng cơ hội có việc làm với thu nhập ổn định sau khi hoàn thành việc học.

8. Tổng vốn: 200.000 USD (hai trăm ngàn USD), trong đó:

- Vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài: 200.000 USD (hai trăm ngàn USD).

- Vốn đối ứng: Không.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp UBND các huyện: Trảng Bom, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, các cơ quan liên quan tiếp nhận và triển khai thực hiện. Đồng thời thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Trảng Bom, Thống Nhất, Cẩm Mỹ và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở Ngoại vụ;
- Sở Tài chính;
- Công an tỉnh;
- Lưu: VT, VX, NC, TTCB, TH, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thị Mỹ Thanh

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2229/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Chương trình Phát triển trẻ em tại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014-2018 do Tổ chức Saigon Children’s Charity (Anh) tài trợ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.922

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89