Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 22/2017/QĐ-UBND quy định mức đạt chuẩn Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới đối với từng khu vực giai đoạn 2017 - 2020 do tỉnh Kon Tum ban hành

Số hiệu: 22/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hòa
Ngày ban hành: 15/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2017/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 15 tháng 05 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC ĐẠT CHUẨN BỘ TIÊU CHÍ VỀ XÃ NÔNG THÔN MỚI ĐỐI VỚI TỪNG KHU VỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 558/QD-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định s1600/-TTg ngày 16/8/2016 của Thng Chính ph Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020:

Xét đề nghị của Giám đốc S Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 51/TTr-SNN ngày 12/4/2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định mức đạt chuẩn Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới đối với từng khu vực trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 – 2020.

Quy định này là căn cứ để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện và hướng dn, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 - 2020 và đkim tra, đánh giá, công nhận đạt chun tiêu chí và công nhận xã, huyện, tnh đạt chun nông thôn mới theo quy định.

Điều 2.Tổ chức thực hiện:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách, ban hành hướng dẫn thực hiện đối với các tiêu chí, chtiêu theo quy định tại Quyết định này.

- Thường xuyên kiểm tra, tra dõi, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định này.

2. Thủ trưởng các Sở, ban ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ quản lý Nhà nước được giao hướng dẫn, chỉ đạo, giúp đỡ các địa phương thực hiện các chtiêu, tiêu chí.

3. Đề nghị Ủy ban mặt trận t quốc Việt Nam. Hội, đoàn th các cấp, các cơ quan thông tin phối hợp tuyên truyền vận động thực hiện tốt các tiêu chí, chtiêu theo quy định tại Quyết định này.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kim tra, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị liên quan và y ban nhân dân các xã tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy định tại Quyết định này; chỉ đạo tổ chức đánh giá, thẩm tra, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới hàng năm theo các quy định tại Quyết định này.

5. Trong quá trình thực hiện Quy định mức đạt chuẩn Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới đối với từng khu vực trên địa bàn tnh Kon Tum giai đoạn 2017 - 2020 nếu có phát sinh vướng mắc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với Bộ tiêu chí theo quy định của Trung ương và điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm 2017 và thay thế Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 26/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quy định mức đạt chuẩn nông thôn mới đối với từng khu vực trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2013-2020.

Điều 4.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đơn vị có liên quan; Chánh văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Văn phòng Chính ph (B/c);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (B/c);
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VB QPPL);
- TT Tỉnh ủy (B/c);
- TT HĐND tnh (B/c);
- UBMTTQVN tỉnh:
- Đoàn đại biểu QH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở, Ban ngành, đoàn thể của tnh;
- Văn phòng điều phối NTM tnh:
- Báo Kon Tum; Đài PTTH tnh;
- Công báo tỉnh: Cng TTĐT tnh;
- Lưu: VT, NNTN

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hòa


QUY ĐỊNH

MỨC ĐẠT CHUẨN BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ XÃ NÔNG THÔN MỚI ĐỐI VỚI TỪNG KHU VỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 05 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tnh Kon Tum)

 

TT

Tên tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Chỉ tiêu chung

Ch tiêu các xã tại các khu vực

Chi chú

Khu vực  I (các xã không thuộc xã đặc biệt khó khăn)

Khu vực II (các xã đặc biệt khó khăn)

đặc biệt khó khăn là xã thuộc danh sách xã đặc biệt khó khăn tại từng thời đim do Trung ương quy định.

I. QUY HOẠCH

1

Quy hoạch

1.1.Có quy hoạch chung xây dựng xã (1) được phê duyệt và được công bố công khai đúng thời hạn

Đạt

Đạt

(1) Quy hoạch chung xây dựng xã phải đảm bảo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với ứng phó với biến đi khí hậu, quá trình đô thị hóa của các xã ven đô và đảm bo tiêu chí môi trường nông thôn.

1.2. Ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực hiện theo quy hoạch

Đạt

Đạt

 

II. HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI

2

Giao thông

2.1. Đường xãđường ttrung tâm xã đến đường huyện được nha hóa hoặc bê tông hóa, đm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm.

%

100% (2)

(2) Đường đảm bảo đạt loại A, B; Được nhựa hóa hoặc tông hóa, đảm bo chiu rộng nền đường tối thiểu 6,0m, chiu rộng mặt đường tối thiu 3,5m.

2.2. Đường trục thôn, làng và đường liên thôn, làng ít nhất được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm (3)

%

80% (4)

70% (4)

(3) Đường đảm bảo đạt loại B, C; Đảm bo chiều rộng nn đường tối thiểu 4m, mặt đường tối thiểu 3,0m. Trường hợp bất kh kháng (không th giải phóng được đối với nhà cửa, vật kiến trúc kiên cố xây dựng trước thời điểm công bố quy hoạch) mặt đường tối thiu 2,0m;

(4) Cứng hóa: nhựa hóa, bê tông, cấp phi hoặc đá dăm, gạch v, cuội si... được Iu lèn

(5) Đường đảm bảo đạt loại D: Đm bảo chiều rộng nền đường tối thiu 2m, mặt đường tối thiểu 1,5m.

(6) Tuyến đường chính đến khu sản xuất lập trung được cứng hóa: Đảm bo đường loại D; Nhựa hóa,tông hóa; hoặc cấp phi đá, gạch, tường xây... có lu lèn. Trong trường hợp đặc thù do địa hình, kết cu nn đường n định thì phi đảm bo đi lại thuận lợi và vận chuyn hàng hóa được quanh m.

2.3. Đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa(5)

%

100% (70% được cứng hóa (4)

100% (50% được cứng hóa (4)

2.4. Đường trục chính nội đồng đảm bảo vn chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm (6)

%

≥ 60%

≥ 50%

3

Thủy lợi

3.1. T lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 80% trở lên

Đạt

Đạt

(7) Áp dụng đi với đất nông nghiệp sản xuất tập trung (khu vực sản xuất liên vùng, có điều kiện tương tự để sản xuất cùng một loại nông sn), canh tác ổn định và nằm trong vùng có quy hoạch phân kỳ đầu tư xây dựng các công trình thy lợi (không tính diện ch đất trng cây lâm nghiệp, công công nghiệp dài ngày, cây lấy gỗ, cây sắn).

3.2. Đảm bảo đđiều kiện đáp ứng yêu cu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ

Đạt

Đạt (7)

4

Điện

4.1. Hệ thống điện đạt chuẩn

Đạt

Đạt

 

4.2. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường  xuyên, an toàn từ các nguồn.

%

≥ 98

5

Trường học

Tỷ lệ trường học các cp: mm non, mu giáo, tiểu học, trung học cơ sở có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chun quốc gia

%

≥ 70%

 

6

Cơ sở vật chất văn hóa

6.1. Xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa thể thao của toàn xã (đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa thể thao và du lịch) (8)

Đạt

- Diện tích đất quy hoạch đối với hội trường văn hóa đa năng ti thiu 300m2; Khu thể thao tối thiểu 1.200m2 (chưa tính sân vận động). Riêng các xã đặc biệt khó khăn diện tích đất quy hoạch đối với hội trường văn hóa đa năng ti thiu 200m2; Khu th thao tối thiểu 500m2 (chưa nh sân vận động).

- Quy mô xây dựng hội trường đa năng tối thiểu 150 ch ngi; riêng các xã đặc biệt khó khăn tối thiu 100 chỗ ngồi.

(8) Trường hợp các địa phương sử dụng Hội trường, Trung tâm học tập cộng đồng, Nhà văn hóa đã xây dựng từ trước tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ nhân dân vn được tính đạt tiêu chí.

(9) Đim vui chơi, gii trí và th thao cho tr em của xã phải đảm bảo điều kiện v an toàn nước cho trẻ em (nếu có bể bơi), điểm vui chơi, gii trí có thbố trí khu vực riêng hoặc bố trí chung trong khu trung tâm văn hóa - thể thao xã.

(10) Trường hợp các địa phương sử dụng Nhà Rông, Nhà Dài, Nhà sinh hoạt cộng đng, Đình làng, Nhà văn hóa đã xây dựng từ trước, Nhà văn hóa liên thôn t chức các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ nhân dân vn được tính đạt tiêu chí.

(11) Đảm bảo 02 điều kiện:

- Diện tích đất quy hoạch cho Nhà Văn hóa từ 200m2 trở lên: Khu th thao từ 300m2 tr lên. Các xã đặc biệt khó khăn diện tích đất quy hoạch cho Nhà Văn hóa từ 100m2 tr lên: Khu th thao từ 200m2 trở lên.

- Quy mô xây dựng Nhà Văn hóa là 80 ch ngồi trở lên: thôn xã đặc biệt khó khăn từ 50 ch ngồi tr lên.

6.2. Xã có điểm vui chơi, gii trí và th thao cho tr em và người cao tui theo quy định(9)

Không, bắt buộc

6.3. Tỷ lệ thôn, bn, ấp có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, th thao phục vụ cộng đng (10)

%

100% (11)

7

Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

Xã có chợ nông thôn hoặc nơi mua bán, trao đổi hàng hóa (12).

Đạt

Có chợ nông thôn trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đạt chun theo quy định hoặc có siêu thị mini, hoặc ca hàng tiện lợi, hoặc cửa hàng kinh doanh tng hợp đạt chuẩn theo quy định.

(12) Đối với xã chưa có hoặc không có cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: Trường hợp xã có có sở hạ tng thương mại nông thôn trong quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng do nhu cầu thực tế chưa cần đầu tư xây dựng hoặc xã không có cơ s hạ tng thương mại nông thôn trong quy hoạch thì s không xem xét tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, việc xét công nhn xã đạt chuẩn nông thôn mới được thực hiện trên cơ s xem xét, đánh giá các Tiêu chí còn lại trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM.

8

Thông tin và Truyền thông

8.1. Xã có điểm phục vụ bưu chính

Đạt

Đạt

(13) Cụ thể: Các thôn có hệ thống loa truyền thanh kết ni với Đài truyn thanh xã đang sử dụng tt (ti thiu 80% hộ gia đình trong thôn nghe được loa truyền thanh của thôn).

Thành lập Ban biên tập hoạt động theo quy định hoặc có ít nhất 01 cán bộ được phân công phụ trách đài phát thanh xã.

(14) Xã có sử dụng ít nhất một trong các phần mềm ứng dụng: Có hệ thống qun lý văn bản và điều hành; có hệ thng thư điện tử chính thức của cơ quan nhà nước; có h thng một ca điện tử; có cng/trang thông tin điện tử (có chức năng phục vụ công tác qun , điều hành hoặc cung cấp dịch vụ công trực tuyến tối thiu mc độ 2 của xã).

8.2. Xã có dịch vụ viễn thông, internet

Đạt

Đạt

8.3. Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn (13).

Đạt

100% s thôn có hệ thống loa truyền thanh kết ni với Đài truyền thanh xã đang sử dụng tốt.

70% số thôn có hệ thống loa truyền thanh kết ni với Đài truyền thanh xã đang sử dụng tốt.

8.4. Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành.

 

Đạt

- Cơ quan Đảng HĐND, UBND xã có máy vi nh kết ni mng internet băng rộng.

- ng dng công nghệ thông tin trong công tác qun lý điu hành (14).

Có từ 50% số máy tính/s cán bộ,ng chức.

Có từ 30% s máy tính/s cán bộ, công chức.

9

Nhà ở dân cư

9.1. Nhà tạm, dột nát

Không

Không

 

9.2. T lệ hộ có nhà ở đt tiêu chun theo quy định

%

≥ 75

III. KINH T VÀ T CHỨC SẢN XUT

10

Thu nhập

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến (triệu đồng/người)

Tr.đ

- Năm 2017: ≥ 31
- Năm 2018: ≥ 35
- Năm 2019: ≥ 38
- Năm 2020: ≥ 41

 

11

Hộ nghèo

T l hộ nghèo đa chiu giai đon 2016-2020

%

7%

 

12

Lao động có việc làm

Tỷ l người có việc làm trên dân s trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động

≥ 90%

Đạt

 

13

T chức sản xuất

13.1. Xã có hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012

Đạt

Có ít nht 01 HTX đạt các yêu cầu:
- Hoạt động theo đúng quy định của Luật HTX năm 2012,
- Có ít nhất 01 loại dch vụ cơ bn phục vụ thành viên HTX.
- Kinh doanh có lãi liên tục trong 2 năm tài chính gần nhất hoặc 01 năm tài chính đối với HTX mới thành lập dưới 02 năm.
- Có quy mô tối thiểu từ 07 thành viên trở lên.
- Tham gia vào chuỗi giá trị gn với các sản phẩm chủ lực, đặc biệt là tiêu thụ sn phẩm.

(15) Có ít nhất 10% tng sản lượng mi loại sn phẩm ch lực sản xuất trên địa bàn được tiêu thụ theo chuỗi liên kết.

13.2. Xã có mô hình liên kết sn xuất gn với tiêu thụ nông sn chủ  lực(15) đm bo bền vững

Đạt

Đạt

IV. VĂN HÓA - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG

114

Giáo dục và Đào tạo

14.1. Ph cập giáo dục mm non cho tr 5 tui, xóa mù chữ, ph cp giáo dục tiu học đúng độ tui; phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

Đạt

Đạt

 

14.2. Tỷ lệ hc sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, trung cấp).

%

≥70

 

14.3. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo

%

≥ 30%

≥ 25%

 

15

Y tế

15.1. Tỷ l người dân tham gia bo hiểm y tế

%

≥ 85%

 

15.2. Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế

Đạt

Đạt

15.3. T lệ trẻ em dưới 5 tui bị suy dinh dưỡng thể thp còi (chiu cao theo tuổi)

%

≤ 25

≤ 35

16

Văn hóa

Tỷ l thôn, làng đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định

≥ 70%

Đạt

 

17

Môi trường và an toàn thực phẩm

17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hp vệ sinh và nước sạch theo quy định

%

≥ 95% (≥ 50% nước sạch(16)

≥ 95% (≥ 30% nước sạch(16)

(16) . Nước sạch đạt chuẩn quốc gia theo QCVN: 02/BYT.

(17) Nghĩa trang phải phù hợp với quy hoạch và quy chế quản lý nghĩa trang được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy định

(18) Đảm bảo 3 sạch, gồm: Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ (theo nội dung cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát đng.

17.2. Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định vbảo vệ môi trường.

%

100%

17.3. Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn

Đạt

Đạt

17.4. Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch(17)

Đạt

Đạt

17.5. Chất thải rn trên địa bàn và nước thi khu dân cư tập trung cơ sở sản xuất - kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định

Đạt

Đạt

17.6. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tm, b chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch(18)

%

≥ 80%

≥ 60%

17.7. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo v sinh môi trường.

%

≥ 70%

≥ 50%

17.8. Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đm bo an toàn thực phẩm.

%

100%

V. HỆ THỐNG CHÍNH TR

18

Hệ thống chính trị và tiếp cn pháp luật

18.1. Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn

Đạt

Đạt

 

18.2. Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định

Đạt

Đạt

18.3. Đng bộ, chính quyn xã đạt tiêu chuẩn "trong sạch, vng mạnh"

Đạt

Đạt

18.4. Tổ chức chính trị - xã hội của xã đạt loại khá tr lên

%

100%

18.5. Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định

Đạt

Đạt

18.6. Đảm bo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội

Đạt

Đạt

19

Quốc phòng và An ninh

19.1. Xây dựng lực lượng dân quân "Vững mạnh, rộng khắp" và hoàn thành các ch tiêu quốc phòng

Đạt

Đạt

 

19.2. Xã đạt chuẩn an toàn v an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên: không có khiếu kiện đông người kéo dài; không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, c bạc nghiện hút) được kiềm chế, giảm liên tục so với các năm trước.

Đạt

Đạt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 22/2017/QĐ-UBND quy định mức đạt chuẩn Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới đối với từng khu vực giai đoạn 2017 - 2020 do tỉnh Kon Tum ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.993
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123