Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 219/QĐ-UBDT năm 2006 về việc Tổ chức hội nghị Quốc tế tư vấn hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc ban hành

Số hiệu: 219/QĐ-UBDT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Ksor Phước
Ngày ban hành: 11/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN DÂN TỘC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 219/QĐ-UBDT

 Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUỐC TẾ TƯ VẤN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006 - 2010.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 51/2003/NĐ - CP ngày 16 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Công văn số 1398/VPCP-QHQT ngày 17 tháng 3 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị vận động nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2006 - 2010;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức Hội nghị Quốc tế tư vấn hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam giai đoạn 2006 -2010 với mục đích và nội dung như kế hoạch kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao cho Ban Tổ chức Hội nghị làm đầu mối, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, tài liệu, địa điểm và các vấn đề có liên quan tới công tác phục vụ Hội nghị.

Điều 3. Nguồn kinh phí tổ chức Hội nghị: Từ nguồn dự án VIE/02/001 của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ cho Việt Nam và kinh phí chi thường xuyên của Ủy ban Dân tộc năm 2006.

Điều 4. Các ông Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ trưởng các vụ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM
Ksor Phước

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUỐC TẾTƯ VẤN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘIVÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006 - 2010
(BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 219 /QĐ-UBDT NGÀY 11/08/2006)

Thực hiện dự án ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành Trung ương tổ chức "Hội nghị vận động nguồn lực quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2006 - 2010" (công văn số: 1398/VPCP/QHQT ngày 17/3/2006 của Văn phòng Chính phủ), Ủy ban Dân tộc xây dựng chi tiết kế hoạch tổ chức Hội nghị với những nội dung sau:

1. Tên Hội nghị:

Hội nghị Quốc tế tư vấn hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010.

2. Mục đích Hội nghị:

- Giúp các nhà tài trợ nhìn nhận tổng quan hơn về trình độ phát triển, những khó khăn bức xúc của vùng dân tộc thiểu số và miền núi; hướng các nhà tài trợ vào các vấn đề quan tâm của Chính phủ Việt Nam về dân tộc thiểu số và miền núi. Chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng, sửa đổi và đề xuất các giải pháp chính sách dành cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Tìm kiếm, tranh thủ nguồn lực quốc tế viện trợ giúp đỡ vùng dân tộc thiểu số và miền núi nhằm nâng cao đời sống và trình độ phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số để các dân tộc thiểu số phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, từng bước hòa nhập vào sự phát triển chung cả nước.

- Tuyên truyền chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Mở ra hướng tư vấn hỗ trợ những năm tiếp theo.

3. Nội dung Hội nghị:

Hội nghị gồm các nội dung chính sau:

- Đánh giá thực trạng trình độ phát triển của vùng dân tộc thiểu số và miền núi (Ủy ban Dân tộc).

- Đánh giá hiệu quả thực tế và giới thiệu chính sách lớn của Đảng và Nhà nước dành cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi (Ủy ban dân tộc).

- Định hướng phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2006 -2010 (Bộ Kế hoạc và Đầu tư).

- Tổng quát và định hướng cơ chế, chính sách thu hút nguồn vốn quốc tế hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

- Những báo cáo đánh giá sâu về một lĩnh vực của các đại biểu trong nước và quốc tế:

+ Phát triển y tế giáo dục, nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2006 - 2010.

+ Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường; Phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế (giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt, công nghệ thông tin…) cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển thị trường hàng hóa nông nghiệp nông thôn; cơ chế, chính sách hỗ trợ tín dụng cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; giải pháp quản lý và sử dụng minh bạch, hiệu quả các nguồn đầu tư hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2006 - 2010.

+ Ý kiến tham gia và những lựa chọn của các Nhà Tài trợ quốc tế chính sách và chiến lược hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

4.Kết quả của Hội nghị:

- Các nhà tài trợ sẽ nhìn nhận tổng quan hơn về vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nắm được những thuận lợi, khó khăn và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của vùng dân tộc thiểu số cũng như các giải pháp, chính sách phát triển của Chính phủ. Từ đó sẽ đóng góp ý kiến về xây dựng và sửa đổi chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Đưa ra danh mục các dự án cần vận động viện trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài (INGO).

- Các nhà tài trợ đưa ra những lựa chọn chính sách, chiến lược và cam kết hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam.

5. Chủ trì Hội nghị:

- Chủ trì: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

- Đồng chủ trì: Lãnh đạo Bộ kế hoạch và Đầu tư

- Tham gia điều hành từng phiên họp: Thứ trưởng một số Bộ, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tài nguyên và Môi trường… (căn cứ diễn biến HN, Bộ trưởng sẽ yêu cầu người tham gia cụ thể).

6. Ban tổ chức Hội nghị:

Uỷ ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

7. Thành Phần đại biểu tham dự hội nghị:

- Đại diện các Bộ ngành trung ương.

- Đại diện các địa phương vùng dân tộc thiểu số và miền núi

- Các tổ chức tài trợ quốc tế

8. Thời gian tổ chức Hội nghị:

1 ngày, ngày 28 tháng 9 năm 2006.

9. Địa điểm tổ chức Hội nghị:

Khách sạn Sofitel Plaza, Số 1 Thanh Niên, Quận Ba Đình, Hà Nội.

10. Kinh phí tổ chức Hội nghị;

- Kinh phí chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ qua dự án VIE 02/001: Kinh phí thuê hội trường; chuyên gia; hỗ trợ tiền ăn, ở, đi lại của cán bộ địa phương, phiên dịch, dịch thuật, hiệu đính văn bản tiếng Anh, đặt bài báo cáo, ăn trưa, giữa giờ, văn phòng phẩm, kỷ yếu Hội nghị…Các vấn đề về hậu cần.

- Kinh phí Ủy ban dân tộc: in ấn tài liệu và vấn đề phát sinh khác thuộc nguồn kinh phí chi thường xuyên đã có trong kế hoạch năm 2006 (Hội nghị, Hội thảo quốc tế).

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 219/QĐ-UBDT năm 2006 về việc Tổ chức hội nghị Quốc tế tư vấn hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.363

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.29.190