Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2118/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành: 05/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2118/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN HỖ TRỢ, CHĂM SÓC ĐỜI SỐNG VĂN HÓA, TINH THẦN CHO NGƯỜI CAO TUỔI

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Vụ Gia đình;

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 1 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao dự toán ngân sách năm 2012;

Căn cứ kế hoạch công tác năm 2012 của lĩnh vực gia đình;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án hỗ trợ, chăm sóc đời sống văn hóa, tinh thần cho người cao tuổi.

Điều 2. Giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với đơn vị, cá nhân liên quan triển khai các hoạt động.

Kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn;
- Lưu: VT, GĐ, BH.15.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG ĐỀ ÁN HỖ TRỢ, CHĂM SÓC ĐỜI SỐNG VĂN HÓA, TINH THẦN CHO NGƯỜI CAO TUỔI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ NGƯỜI CAO TUỔI GIAI ĐOẠN 2012-2020
(Ban hành theo Quyết định số 2118/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 6 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Vụ Gia đình;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại văn bản số 66/TB-VPCP ngày 29 tháng 02 năm 2012 về việc xây dựng Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2012 - 2020;

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai kế hoạch xây dựng Đề án hỗ trợ, chăm sóc đời sống văn hóa, tinh thần cho người cao tuổi thực hiện Chương trình hành động quốc gia giai đoạn 2012 - 2020,

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Triển khai các hoạt động xây dựng đề án hỗ trợ, chăm sóc đời sống văn hóa, tinh thần cho người cao tuổi thực hiện Chương trình hành động quốc gia giai đoạn 2012-2020 nhằm thực thi vai trò của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong lĩnh vực người cao tuổi.

II. THỜI GIAN Từ quý 2 đến hết quý 4 năm 2012.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập và các chuyên gia tham gia xây dựng, góp ý đề án.

2. Triển khai các hoạt động hỗ trợ, bảo đảm cho việc xây dựng Đề án đạt được mục tiêu trong kế hoạch.

3. Tổ chức các hội thảo góp ý kiến cho dự thảo đề án.

4. Tổng hợp ý kiến đóng góp, hoàn thiện đề án, các văn bản trình Bộ trưởng, hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ:

1.1. Vụ Gia đình:

- Chủ trì tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành các văn bản triển khai, thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập, mời chuyên gia xây dựng đề án;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động xây dựng đề án;

1.2. Các cơ quan, đơn vị liên quan: Phối hợp, tham gia việc xây dựng đề án.

2. Dự kiến công việc, tiến độ thực hiện:

TT

Nội dung công việc

Thời gian

(dự kiến)

Thực hiện

Kết quả

1

Xây dựng các văn bản trình lãnh đạo Bộ phê duyệt triển khai hoạt động, thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập, tuyển chuyên gia, dự trù kinh phí thực hiện đề án

Tuần 1 tháng 6/2012

- Vụ Gia đình

- Các đơn vị liên quan

- Quyết định triển khai xây dựng đề án

- Quyết định thành lập BST, TBT

- Dự toán kinh phí được duyệt

2

Xây dựng tổng quan tài liệu về việc hỗ trợ, chăm sóc người cao tuổi

Tuần 2 tháng 6

- Vụ Gia đình

- Tổ Biên tập

Báo cáo được xây dựng

3

Xây dựng đề cương đề án

Tuần 3,4 tháng 6

- Vụ Gia đình

- Tổ Biên tập

- Đề cương được xây dựng

4

Họp BST, TBT (lần 1) góp ý đề cương

Tuần 1 tháng 7

- Vụ Gia đình

- Ban Soạn thảo

- Tổ Biên tập

- Triển khai hoạt động của BST, TBT

- Tiếp thu góp ý, hoàn thiện đề cương

5

Xây dựng đề án

Tuần 2-tuần 4 tháng 7

- Vụ Gia đình

- Tổ Biên tập

Dự thảo 1 được xây dựng

6

Họp BST, TBT (lần 2) góp ý cho dự thảo 1 của đề án

Tuần 1 tháng 8

- Vụ Gia đình

- Ban Soạn thảo

- Tổ Biên tập

 

Chỉnh sửa dự thảo 1

7

Chỉnh sửa, hoàn thiện xây dựng Dự thảo đề án lần 2

Tuần 2 - tuần 3/tháng 8

- Vụ Gia đình

- Tổ Biên tập

- Chuyên gia

Dự thảo 2 đề án được xây dựng

8

Họp BST, TBT (lần 3) góp ý Dự thảo lần 2

Tuần 4 tháng 8

- Vụ Gia đình

- Ban Soạn thảo

- Tổ Biên tập

Chỉnh sửa dự thảo 2

9

Chỉnh sửa, hoàn thiện xây dựng Dự thảo đề án lần 3

Tuần 1,2 tháng 9

- Vụ Gia đình

Tổ Biên tập

Dự thảo lần 3

được xây dựng

10

Họp BST, TBT (lần 4) góp ý Dự thảo đề án lần 3

Tuần 3 tháng 9

- Vụ Gia đình

- Ban Soạn thảo

- Tổ Biên tập

Chỉnh sửa dự thảo 3

11

Chỉnh sửa, xây dựng Dự thảo lần 4

Tuần 4 tháng 9

- Vụ Gia đình

- Tổ Biên tập

Dự thảo lần 4 được xây dựng

12

Lấy ý kiến bằng văn bản của các đơn vị liên quan thuộc Bộ VHTTDL; các Bộ, ngành; UBND các tỉnh /thành

Tuần 1 tháng 10 đến tuần 4 tháng 10

- Vụ Gia đình

- Tổ Biên tập

 

Bản tổng hợp các ý kiến đóng góp

13

Chỉnh sửa, xây dựng Dự thảo lần 5

Tuần 1 tháng 11

- Vụ Gia đình

- Tổ Biên tập

Dự thảo lần 5 được xây dựng

14

Chuẩn bị hồ sơ, gửi lấy ý kiến của Vụ Pháp chế

Tuần 2 tháng 11

- Vụ Gia đình

- Tổ Biên tập

Văn bản thẩm định của Vụ Pháp chế

15

Tiếp thu ý kiến của Vụ Pháp chế, hoàn thiện hồ sơ

Tuần 3 tháng 11

- Vụ Gia đình

- Tổ Biên tập

Hồ sơ trình Đề án được hoàn thiện

16

Trình Bộ trưởng xem xét hồ sơ, ký phê duyệt Đề án

Tuần 4 tháng 11

Vụ Gia đình

Văn bản Đề án được ký, ban hành

3. Dự kiến Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập:

3.1. Ban Soạn thảo:

TT

Chức danh tham gia

Đơn vị

Họ tên/ Chức danh tại đơn vị

1

Trưởng ban

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thứ trưởng

Huỳnh Vĩnh Ái

2

Phó Trưởng ban thường trực

Vụ Gia đình,

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vụ trưởng

Trần Tuyết Ánh

3

Phó trưởng ban

Vụ Gia đình,

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phó Vụ trưởng

Trần Hướng Dương

4

Thành viên

 

 

Bộ, ngành

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Lãnh đạo cấp Vụ

Bộ Tài chính

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

TW Hội Người cao tuổi Việt Nam

Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vụ Pháp chế

Cục Văn hóa cơ sở

Tổng cục Thể dục thể thao

Tổng cục Du lịch

Văn phòng Bộ

3.2. Tổ Biên tập:

TT

Chức danh tham gia

Đơn vị

Họ tên/ Chức danh tại đơn vị

1

Tổ trưởng

Vụ Gia đình,

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vụ trưởng

Trần Tuyết Ánh

2

Tổ phó

Vụ Gia đình,

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phó Vụ trưởng

Trần Hướng Dương

3

Thành viên

 

 

Bộ, ngành

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đại diện đơn vị

Bộ Tài chính

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

TW Hội Người cao tuổi Việt Nam

Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vụ Pháp chế

Vụ Gia đình

Cục Văn hóa cơ sở

Tổng cục Thể dục thể thao

Tổng cục Du lịch

Văn phòng Bộ

4. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí được bố trí từ nguồn sự nghiệp gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

V. HỒ SƠ SẢN PHẨM

1. Quyết định phê duyệt Đề án;

2. Ý kiến của các cơ quan liên quan góp ý cho dự thảo Đề án.

3. Báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan liên quan.

4. Dự thảo Đề án./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2118/QĐ-BVHTTDL ngày 05/06/2012 phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án hỗ trợ, chăm sóc đời sống văn hóa, tinh thần cho người cao tuổi do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.284

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.79