Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Quyết định 21/2021/QĐ-UBND khu vực bảo vệ khu vực cấm tập trung đông người tỉnh Bạc Liêu

Số hiệu: 21/2021/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Phạm Văn Thiều
Ngày ban hành: 29/06/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2021/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 29 tháng 6 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH KHU VỰC BẢO VỆ, KHU VỰC CẤM TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI, CẤM GHI ÂM, GHI HÌNH, CHỤP ẢNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng;

Căn cứ Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan;

Căn cứ Nghị định số 39/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức liên quan;

Căn cứ Thông tư số 09/2005/TT-BCA ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng;

Căn cứ Thông tư số 20/2010/TT-BCA ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức liên quan;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 88/TTr-CAT ngày 11 tháng 6 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”.

Điều 2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nội dung Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 7 năm 2021.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp tỉnh (tự kiểm tra);
- Trung tâm Công báo - Tin học
tỉnh;
- Lưu: VT, (KH237)
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thiều

 

QUY ĐỊNH

KHU VỰC BẢO VỆ, KHU VỰC CẤM TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI, CẤM GHI ÂM, GHI HÌNH, CHỤP ẢNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU
(Kèm theo Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh; biển báo và tổ chức thực hiện việc đặt các biển báo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; việc áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn các khu vực bảo vệ và đảm bảo trật tự công cộng các khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân người Việt Nam cư trú và hoạt động trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

2. Các tổ chức, cá nhân người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết có quy định khác.

3. Trụ sở tiếp công dân; các mục tiêu, khu vực quân sự do Bộ Quốc phòng quản lý không thuộc phạm vi áp dụng của Quy định này.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Khu vực bảo vệ

1. Khu vực bảo vệ là khu vực được thiết lập nhằm bảo vệ, quản lý, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động của con người, phương tiện ra vào góp phần đảm bảo an ninh, trật tự; phòng, chống các hành vi xâm nhập, phá hoại, thu thập bí mật Nhà nước hoặc phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Lực lượng Công an và lực lượng bảo vệ có trách nhiệm không cho người không có nhiệm vụ vào khu vực bảo vệ.

2. Khu vực bảo vệ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu là trụ sở các cơ quan: Tỉnh ủy; Đoàn đại biểu Quốc hội - Hội đồng nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bạc Liêu; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

3. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định khu vực bảo vệ tại các khu vực khác, bao gồm:

a) Khu vực phát sinh vụ việc phức tạp đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và trong trường hợp có thảm họa do thiên nhiên, con người, có dịch bệnh nguy hiểm lây lan trên quy mô lớn đe dọa tính mạng, sức khỏe, tài sản của Nhà nước, Nhân dân.

b) Khu vực đang diễn ra các hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước; nơi tổ chức các sự kiện quan trọng do các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh tổ chức có yêu cầu bảo vệ.

Điều 4. Khu vực cấm tập trung đông người

1. Các khu vực bảo vệ quy định tại khoản 2 Điều 3 Quy định này.

2. Khu vực Trung tâm Hành chính tỉnh (bao gồm toàn bộ hành lang vỉa hè, lòng đường trước và sau các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội trong khu vực Trung tâm Hành chính tỉnh thuộc các tuyến đường Nguyễn Tất Thành, Ngô Quang Nhã, Ngô Thời Nhiệm, Lâm Thành Mậu, Nguyễn Bỉnh Khiêm).

3. Các khu vực khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định khi xét thấy cần thiết.

Điều 5. Cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh

1. Căn cứ tình hình thực tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cấm những người không có trách nhiệm tự ý ghi âm, ghi hình, chụp ảnh đối với các khu vực được quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 và Điều 4 Quy định này.

2. Trường hợp phục vụ công tác đấu tranh, điều tra, xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật xảy ra tại các khu vực cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, cấp lãnh đạo có thẩm quyền cho phép lực lượng chức năng ghi âm, ghi hình, chụp ảnh (bằng thiết bị không có kết nối mạng Internet, mạng viễn thông) và đảm bảo sử dụng, bảo quản dữ liệu ghi âm, ghi hình, chụp ảnh theo đúng quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Điều 6. Những hành vi bị nghiêm cấm

1. Đối với khu vực bảo vệ, nghiêm cấm các hành vi quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 39/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan.

2. Đối với khu vực cấm tập trung đông người, nghiêm cấm tập trung từ 05 người trở lên khi chưa được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép; tập trung từ 05 người trở lên đã được cho phép hoặc tập trung dưới 05 người nhưng có một trong các hành vi quy định tại Điểm 2 Thông tư số 09/2005/TT-BCA ngày 05/9/2005 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng.

Điều 7. Biển báo “KHU VỰC BẢO VỆ”, “KHU VỰC CẤM TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI”, “CẤM GHI ÂM, GHI HÌNH, CHỤP ẢNH”

1. Biển báo “KHU VỰC BẢO VỆ”, “KHU VỰC CẤM TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI”, “CẤM GHI ÂM, GHI HÌNH, CHỤP ẢNH” kích thước 80cm x 60cm, làm bằng chất liệu bền vững; chữ viết màu đen trên nền biển màu trắng; kiểu chữ: Times New Roman; chữ đứng, đậm, in hoa; viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh; dòng tiếng Việt ở trên, dòng tiếng Anh ở dưới (quy định cụ thể mẫu các biển báo tại Phụ lục kèm theo).

2. Đặt biển báo được thực hiện như sau:

a) Biển báo “KHU VỰC BẢO VỆ” đặt cố định tại các khu vực quy định tại khoản 2 Điều 3 Quy định này; đặt tạm thời khi có yêu cầu bảo vệ các khu vực quy định tại khoản 3 Điều 3 Quy định này.

b) Biển báo “KHU VỰC CẤM TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI” đặt cố định hoặc tạm thời tại các khu vực quy định tại Điều 4 Quy định này khi có yêu cầu.

c) Biển báo “CẤM GHI ÂM, GHI HÌNH, CHỤP ẢNHđặt cố định hoặc tạm thời tại các khu vực quy định tại khoản 1 Điều 5 Quy định này khi có yêu cầu.

d) Vị trí đặt biển báo do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh quyết định và đặt ở vị trí phù hợp, không bị che khuất tầm nhìn, không gây cản trở giao thông.

Điều 8. Áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn các khu vực bảo vệ và đảm bảo trật tự công cộng các khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh

1. Đối với các khu vực bảo vệ quy định tại Khoản 2 Điều 3 Quy định này, lực lượng Công an có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 11 Thông tư số 20/2010/TT-BCA ngày 23/6/2010 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan.

2. Đối với các khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, khi xảy ra các hành vi nghiêm cấm tại Khoản 2 Điều 6 Quy định này, Trưởng Công an phường nơi xảy ra hành vi vi phạm và lực lượng Công an đang trực tiếp thi hành nhiệm vụ đảm bảo trật tự công cộng tại khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh cần áp dụng các biện pháp quy định tại các Điểm 9.3, 9.4 và 9.5 Thông tư số 09/2005/TT-BCA ngày 05/9/2005 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng. Trường hợp khi xảy ra các hoạt động tập trung đông người trái phép theo quy định tại Điểm 9.4 Thông tư số 09/2005/TT-BCA ngày 05/9/2005 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng mà cần thiết sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, xe phun nước, chó nghiệp vụ, chất gây cay (hơi, khói, nước), quả nổ và các trang thiết bị, phương tiện đặc chủng khác thì phải xin ý kiến của lãnh đạo có thẩm quyền quy định tại Điểm 10.3 Thông tư số 09/2005/TT-BCA ngày 05/9/2005 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm của các cơ quan, Ban, Ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

1. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc các khu vực quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 và Điều 4 Quy định này:

a) Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tổ chức đặt biển báo khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh đảm bảo đúng quy định tại Điều 7 Quy định này.

b) Xây dựng Nội quy khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh cụ thể của cơ quan, đơn vị và niêm yết trước cổng trụ sở cơ quan, đơn vị.

c) Tạo điều kiện cho lực lượng Công an thực hiện chức năng bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, tuần tra canh gác và các chức năng, nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật. Riêng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc khu vực bảo vệ quy định tại Khoản 2 Điều 3 Quy định này phải tổ chức thực hiện các trách nhiệm theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 20/2010/TT-BCA ngày 23/6/2010 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan.

d) Thường xuyên củng cố, kiện toàn lực lượng bảo vệ chuyên trách, bán chuyên trách đáp ứng yêu cầu thực tế.

đ) Kịp thời thông báo, trao đổi thông tin với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan khi có vụ việc xảy ra để chủ động phối hợp xử lý các tình huống có thể gây mất an ninh trật tự tại khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh.

2. Trách nhiệm của Công an tỉnh:

a) Chủ động triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các khu vực bảo vệ và đảm bảo trật tự công cộng các khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh theo đúng quy định tại Điều 8 Quy định này.

b) Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, tiến hành xử lý các hành vi vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

c) Phối hợp Sở Tài chính tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí phục vụ đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh.

d) Phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, Ban, Ngành, địa phương đặt các biển báo và xây dựng nội quy niêm yết công khai tại các khu vực đã được xác định theo đúng quy định.

3. Trách nhiệm của Sở Tài chính tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh.

4. Trách nhiệm của các cơ quan báo, đài: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến quần chúng nhân dân nắm nội dung Quy định này và một số văn bản quy định khác có liên quan như Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng; Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan; Nghị định số 39/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan; Thông tư số 09/2005/TT-BCA ngày 05/9/2005 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng; Thông tư số 20/2010/TT-BCA ngày 23/6/2010 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan.

5. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

a) Tuyên truyền, phổ biến nội dung Quy định này đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trên địa bàn các huyện, thị , thành phố.

b) Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quy định cụ thể khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn quản lý theo quy định tại điểm đ Khoản 6 Điều 12 Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng.

Điều 10. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân

Tổ chức, cá nhân đang cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có trách nhiệm thực hiện nghiêm Quy định này. Mọi hành vi gây mất an ninh, trật tự tại khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh tùy theo tình hình thực tế, tính chất, mức độ có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Điều 11. Tổ chức thực hiện

1. Giao Công an tỉnh có trách nhiệm phối hợp các cơ quan, Ban, Ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Quy định này; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp tình hình, báo cáo theo đúng quy định.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, Ban, Ngành, địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 21/2021/QĐ-UBND ngày 29/06/2021 quy định về khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.813

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.169.230
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!