Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 21/2009/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý, tổ chức hoạt động dịch vụ tại Khu Di tích Kim Liên do tỉnh Nghệ An ban hành

Số hiệu: 21/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Xuân Đường
Ngày ban hành: 04/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2009/QĐ-UBND

Vinh, ngày 04 tháng 02 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ, TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TẠI KHU DI TÍCH KIM LIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa; Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa;

Căn cứ Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ về ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 313/TTr-SNV ngày 28/7/2008, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 868/TTr-SVHTT&DL ngày 04/6/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý, tổ chức các hoạt động dịch vụ tại Khu Di tích Kim Liên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ; Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn, Giám đốc Khu Di tích Kim Liên, Chủ tịch UBND các xã: Kim Liên, Nam Giang và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ, TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TẠI KHU DI TÍCH KIM LIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 21/2009/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2009 của UBND tỉnh Nghệ An)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này quy định trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp giữa Khu Di tích Kim Liên với Ủy ban nhân dân huyện Nam Đàn, Ủy ban nhân dân xã Kim Liên, xã Nam Giang và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý, tổ chức các hoạt động tại Khu Di tích Kim Liên.

2. Đối tượng áp dụng:

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan và các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, tổ chức các hoạt động dịch vụ tại Khu Di tích Kim Liên.

Điều 2. Nghiêm cấm các hoạt động sau đây:

1. Mọi hành vi xâm phạm đến các di tích lịch sử, công trình văn hóa, cảnh quan môi trường; các hành vi lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để chống lại Nhà nước, phá hoại khối đoàn kết toàn dân, truyền bỏ tư tưởng phản động, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan làm phương hại đến thuần phong mỹ tục và hủy hoại môi trường sinh thái tại Khu Di tích.

2. Sản xuất, lưu hành, phổ biến và kinh doanh các sản phẩm văn hóa trái phép, các sản phẩm đó có quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi, tịch thu, tiêu hủy; kinh doanh dịch vụ văn hóa mà không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép theo Quy định.

3. Các hoạt động dịch vụ không phù hợp với vị trí, tính chất, ý nghĩa của Khu di tích; bán các loại hàng hóa, thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, làm ảnh hưởng đến Khu Di tích và sức khỏe của người sử dụng.

4. Bán hàng rong, ăn xin, bán hàng không đúng nơi Quy định, chèo kéo, gây phiền hà cho khách và các hành vi gây mất an ninh, trật tự tại Khu Di tích.

5. Và các hoạt động khác trái quy định của pháp luật.

Điều 3. Nguyên tắc và cơ chế phối hợp:

1. Việc phối hợp quản lý, tổ chức các hoạt động dịch vụ tại Khu Di tích Kim Liên phải tuân theo các quy định tại Quy chế này và các quy định khác của pháp luật.

2. Khu Di tích Kim Liên là đơn vị được UBND tỉnh giao trực tiếp quản lý các di tích, đất đai, các công trình thuộc di tích; chịu trách nhiệm chung trong việc quản lý, tổ chức các hoạt động dịch vụ. Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao; đồng thời phải đảm bảo sự thống nhất, không chồng chéo, tích cực giúp đỡ, hỗ trợ nhau để thực hiện nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích Kim Liên.

Chương II

CÁC LOẠI HÌNH HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VÀ QUY ĐỊNH KHU VỰC QUẢN LÝ, TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TẠI KHU DI TÍCH KIM LIÊN

Điều 4. Các loại hình hoạt động dịch vụ:

1. Các loại hình dịch vụ hoạt động tại Khu Di tích Kim Liên gồm:

a) Dịch vụ bán hàng lưu niệm, văn hóa phẩm.

b) Dịch vụ hương, hoa.

c) Dịch vụ chụp ảnh lưu niệm.

d) Dịch vụ trông giữ các loại phương tiện giao thông và hành lý của khách.

đ) Dịch vụ ăn uống, giải khát và giới thiệu, bán các loại hàng đặc sản địa phương.

e) Dịch vụ bưu chính, viễn thông, ngân hàng, y tế.

f) Dịch vụ vệ sinh môi trường.

g) Dịch vụ du lịch nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí.

2. Các loại dịch vụ hợp lý và hợp pháp khác khi có nhu cầu (phải phù hợp với ý nghĩa, tính chất của Khu Di tích và được cấp có thẩm quyền cho phép).

Điều 5. Quy định khu vực quản lý, tổ chức các hoạt động dịch vụ:

Việc quy định khu vực quản lý, tổ chức các hoạt động dịch vụ phải phù hợp với Quy hoạch Dự án Bảo tồn tôn tạo Khu Di tích lịch sử Kim Liên gắn với phát triển du lịch đó được UBND tỉnh phê duyệt và được bố trí theo từng khu vực như sau:

1. Khu vực I (Trong hàng rào bảo vệ các di tích gốc): Không được tổ chức các hoạt động dịch vụ, trừ loại hình dịch vụ chụp ảnh lưu niệm, do Khu Di tích Kim Liên trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện.

2. Khu vực II: Nhà dịch vụ văn hóa thuộc khu trưng bày - tưởng niệm ở Làng Sen, trong đó gồm phòng đón khách cao cấp và gian hàng giới thiệu, bán hàng văn hóa phẩm, hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ. Trong trường hợp đón tiếp các đoàn khách cao cấp thì tạm ngừng hoạt động dịch vụ (do Khu Di tích Kim Liên trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện).

3. Khu vực III: Bao gồm các bãi đỗ xe; nơi tổ chức các hoạt động dịch vụ được Quy định tại Điều 4 của Quy chế này và được Quy định theo từng vị trí cụ thể như sau:

a) Các vị trí tổ chức hoạt động dịch vụ do Khu Di tích Kim Liên chịu trách nhiệm toàn diện (quản lý đất đai, các công trình nhà cửa, ki ốt và tổ chức các hoạt động dịch vụ: bán hương, hoa, hàng lưu niệm, văn hóa phẩm, chụp ảnh, bưu chính, viễn thông, ngân hàng, y tế và vệ sinh môi trường), gồm:

Khu nhà dịch vụ trực đón tiếp, điều hành khách tham quan, các nhà vệ sinh công cộng tại khu di tích Làng Sen, Khu di tích Hoàng Trự, Khu mộ bà Hoàng Thị Loan, 02 Ki ốt sát hai bên nhà điều hành, 03 Ki ốt dọc đường lên, xuống mộ.

Trong các nhà trực đón tiếp, điều hành khách tham quan ở ba điểm di tích được bố trí 01 phòng cho Đội bảo vệ và lực lượng Công an để làm nơi tiếp nhận, xử lý các công việc liên quan đến công tác an ninh, trật tự.

b) Các vị trí do UBND xã Kim Liên chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động dịch vụ (bán hàng lưu niệm, văn hóa phẩm, giới thiệu, bán các loại hàng đặc sản địa phương, dịch vụ ăn uống, giải khát, tổ chức tuyển chọn người tham gia hợp đồng và ký kết hợp đồng, thu tiền khoán ốt và lệ phí cho thuê mặt bằng kinh doanh với các hộ đăng ký kinh doanh dịch vụ tại khu vực được giao quản lý) gồm:

Các ki ốt bán hàng ở bãi đỗ xe chính và một số vị trí ở bãi đỗ xe phụ tại Khu di tích Làng Sen; các điểm di tích khác ở Làng Sen như: Sân vận động, cây đa, đền làng Sen; Các ki ốt bên trái nhà dịch vụ trực đón tiếp, điều hành khách tham quan, khu vực bên phải và bên trái bãi đỗ xe ở Khu di tích Hoàng Trự.

(Các vị trí tại khu vực bãi đỗ xe phụ ở Khu di tích Làng Sen , khu vực bên phải bãi đỗ xe ở Khu Di tích Hoàng Trự chỉ được tổ chức các quầy cơ động để phục vụ trong dịp lễ, hội, nhưng phải phù hợp với quy hoạch của dự án).

c) Các vị trí do UBND xã Nam Giang chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động dịch vụ (bán hàng lưu niệm, văn hóa phẩm, giới thiệu, bán các loại hàng đặc sản địa phương và dịch vụ ăn uống, giải khát, tổ chức tuyển chọn người tham gia hợp đồng và ký kết hợp đồng, thu tiền khoán ốt và lệ phí cho thuê mặt bằng kinh doanh với các hộ đăng ký kinh doanh dịch vụ tại khu vực được giao quản lý) gồm: Các ki ốt còn lại ở phía bên phải và bên trái nhà điều hành trực khách, các quầy cơ động để phục vụ trong dịp lễ, hội (nhưng phải phù hợp với quy hoạch của dự án).

d) Khu vực núi Chung:

Gồm các loại hình dịch vụ du lịch, nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí: Khu Di tích Kim Liên chịu trách nhiệm quản lý chung, việc tổ chức các hoạt động dịch vụ sẽ thực hiện hình thức đầu tư theo Quy hoạch Dự án.

4. Dịch vụ trông giữ các loại phương tiện của khách tham quan, du lịch ở các bãi đỗ xe: Khu Di tích Kim Liên quản lý, tổ chức trông giữ các loại xe ô tô; UBND xã Kim Liên, xã Nam Giang quản lý, tổ chức trông giữ các loại xe đạp, xe máy và các phương tiện thô sơ khác. Khu Di tích Kim Liên phối hợp với UBND xã Kim Liên, xã Nam Giang và lực lượng Công an để hướng dẫn khách tham quan, du lịch điều khiển các loại phương tiện vào, ra đúng nơi Quy định.

5. Tất cả các ki ốt, quầy bán hàng không thuộc khu vực Quy định nêu trên đều phải được giải toả. Việc bố trí cho thuê các ki ốt, quầy bán hàng để tổ chức hoạt động dịch vụ ưu tiên cho những hộ nằm trong diện di dời giải phóng mặt bằng, các đối tượng chính sách, các gia đình khó khăn nhưng phải đảm bảo yêu cầu của người tham gia hoạt động dịch vụ tại Khu Di tích Kim Liên.

6. Các ki ốt dịch vụ cơ động phải được phê duyệt của cấp có thẩm quyền về thiết kế mẫu mã.Vị trí các ki ốt di động, nơi trông giữ xe đạp, xe máy của khách do Khu Di tích Kim Liên bố trí theo quy hoạch dự án.

7. Các ki ốt dịch vụ trong Khu Di tích Kim Liên phải đảm bảo mỹ quan, văn hóa, thuận lợi cho khách tham quan và đảm bảo yêu cầu của công tác trật tự an toàn, vệ sinh môi trường. Trước mỗi ki ốt, quầy hàng đều phải bố trí các thùng đựng rác.

8. Trong các dịp cao điểm (kỷ niệm ngày sinh nhật Bác, Lễ hội làng Sen...) hàng năm, do lượng khách đông, các hoạt động dịch vụ nếu cần phải tăng cường để đáp ứng nhu cầu của khách, Khu Di tích Kim Liên và UBND xã Kim Liên, xã Nam Giang phải có kế hoạch cụ thể tổ chức các quầy cơ động tạm thời cho nhân dân thuê mượn bán hàng phục vụ khách.

Chương III.

NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP TRONG QUẨN LÝ, TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TẠI KHU DI TÍCH KIM LIÊN

Điều 6. Các nội dung phối hợp:

1. Phối hợp để quản lý, tổ chức các loại hình hoạt động dịch vụ được Quy định tại Điều 4, Chương II của bản Quy chế này.

2. Quản lý các mặt hàng kinh doanh dịch vụ, chất lượng, giá cả hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm và chấp hành các quy định khác của pháp luật.

3. Giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho Khu Di tích; thực hiện nếp sống văn hóa, đảm bảo trật tự các hoạt động dịch vụ tại Khu Di tích Kim Liên.

4. Giữ gìn vệ sinh môi trường và cảnh quan khu vực.

5. Các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

1. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh Quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa, du lịch tại Khu Di tích. Chỉ đạo, kiểm tra Khu Di tích Kim Liên trong việc thực hiện và phối hợp công tác quản lý, tổ chức các hoạt động dịch vụ theo quy định.

2. Kiểm tra và cấp giấy phép (theo thẩm quyền) các hoạt động dịch vụ văn hóa; phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý các vi phạm trong các hoạt động dịch vụ tại Khu Di tích.

Điều 8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện Nam Đàn:

1. Thực hiện quản lý Nhà nước theo địa bàn đối với các hoạt động dịch vụ, đăng ký kinh doanh tại Khu Di tích Kim Liên.

2. Chỉ đạo phòng Công thương, Quản lý thị trường làm tốt công tác quản lý về kinh doanh trên địa bàn, cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, quản lý thu thuế theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ tại Khu Di tích.

3. Chỉ đạo UBND xã Kim Liên, xã Nam Giang tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ công như phối hợp các hoạt động dịch vụ trên địa bàn Khu Di tích theo đúng Quy định của Quy chế và Quy định của pháp luật.

4. Chỉ đạo Công an huyện, UBND xã Kim Liên và xã Nam Giang phối hợp với Đội cảnh sát bảo vệ mục tiêu, Khu Di tích Kim Liên để làm tốt công tác đảm bảo an toàn trật tự cho các hoạt động dịch vụ và du khách tại Khu Di tích; ngăn chặn, giải quyết kịp thời các sự cố xẩy ra.

5. Chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động dịch vụ và đảm bảo trật tự tại Khu Di tích Kim Liên.

Điều 9. Trách nhiệm của Khu Di tích Kim Liên:

1. Chịu trách nhiệm chung trong việc quản lý, tổ chức các hoạt động dịch vụ và phối hợp các hoạt động dịch vụ tại Khu Di tích.

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, xây dựng các nội quy, quy chế, kế hoạch cụ thể để quản lý, tổ chức và phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ vụ tại Khu Di tích Kim Liên.

3. Bố trí, ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, hợp đồng cho thuê mặt bằng, ki ốt dịch vụ.

4. Tuyển chọn người làm hợp đồng dịch vụ thuộc khu vực được giao quản lý tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ.

5. Tổ chức kiểm tra, giám sát và phối hợp với các ngành chức năng của huyện Nam Đàn, xã Kim Liên và xã Nam Giang xử lý hoặc đề nghị xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động dịch vụ tại địa bàn Khu Di tích theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức bảo vệ, chăm súc cây cảnh, thu gom rác thải, giữ gìn vệ sinh môi trường, cấm không cho gia súc, gia cầm vào Khu Di tích và khu vực bãi đỗ xe.

7. Quản lý thu, chi phí và lệ phí theo quy định của nhà nước.

8. Chủ trì tổ chức giao ban định kỳ 6 tháng, hàng năm và đột xuất về tình hình hoạt động dịch vụ tại Khu Di tích Kim Liên với các đơn vị liên quan trên địa bàn.

9. Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã Kim Liên và xã Nam Giang:

1. Phối hợp với Khu Di tích Kim Liên tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, ý thức trách nhiệm, động viên, hướng dẫn các tập thể, cá nhân thực hiện nghĩa vụ của mình khi tham gia các hoạt động dịch vụ tại Khu Di tích Kim Liên.

2. Chịu trách nhiệm chính về các hoạt động dịch vụ và đảm bảo an toàn trật tự, vệ sinh môi trường cảnh quan tại địa bàn được giao quản lý được Quy định tại điều 5 chương II Quy chế này; Phối hợp chặt chẽ với Khu Di tích Kim Liên và các đơn vị liên quan trong việc quản lý, tổ chức các hoạt động dịch vụ trên địa bàn Khu Di tích và vùng phụ cận, phục vụ tốt nhu cầu của khách tham quan, bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích.

3. Tổ chức tuyển chọn, ký hợp đồng với người tham gia hoạt động dịch vụ tại Khu Di tích Kim Liên đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; thu tiền khoán ốt và phí trông giữ các loại phương tiện, phí cho thuê mặt bằng kinh doanh tại khu vực được giao quản lý theo Quy định của nhà nước.

4. Tổ chức, quản lý chặt chẽ các hộ kinh doanh dịch vụ tại Khu Di tích về mặt hàng, giá cả, các hoạt động liên quan đến các điều cấm được Quy định tại Điều 3 của Quy chế này.

Chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các hộ dân kề, cận (nằm ngoài khu vực Quy hoạch) thực hiện kinh doanh dịch vụ đảm bảo mỹ quan, đảm bảo trật tự khi tham gia phục vụ khách tham quan du lịch.

5. Nghiên cứu tìm hiểu thị hiếu của khách để phát triển sản xuất, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ du lịch, các mặt hàng lưu niệm, nhất là các sản phẩm lưu niệm mang bản sắc văn hóa xứ Nghệ và đặc sản địa phương để giới thiệu và tiêu thụ tại địa bàn Khu Di tích. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghề nghiệp và kỹ năng văn hóa ứng xử cho những người làm dịch vụ tại Khu Di tích.

6. Chỉ đạo công an xã tham gia phối hợp quản lý địa bàn, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi gây rối mất trật tự, bán hàng rong, bán hàng không đúng nơi quy định, bán hàng qua hàng rào, chèo kéo đeo bám khách, ăn xin; kịp thời xử lý các hành vi vi phạm về an ninh trật tự, an toàn xã hội tại Khu di tích.

Điều 11. Quy định đối với các tập thể, cá nhân trực tiếp tham gia các hoạt động dịch vụ tại Khu Di tích Kim Liên

1. Phải tuân theo Quy hoạch, chấp hành các nghĩa vụ đối với nhà nước, nội Quy của Khu Di tích, Quy định của các ngành chức năng và chịu trách nhiệm về chủng loại, chất lượng, giá cả hàng hóa, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các mặt hàng kinh doanh dịch vụ.

2. Có trách nhiệm giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội; cảnh quan, vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn hóa;

3. Các cá nhân tham gia hoạt động dịch vụ tại Khu Di tích phải có hồ sơ lý lịch rõ ràng, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, có hiểu biết cơ bản về nội dung giá trị của Khu Di tích và phương pháp ứng xử văn hóa; có bản cam kết không vi phạm những điều cấm và tuyệt đối chấp hành các quy định của nhà nước, quy chế, nội quy của Khu Di tích Kim Liên

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm thực hiện:

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm chỉ đạo Khu Di tích Kim Liên phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả nội dung Quy chế này.

2. Khu Di tích Kim Liên là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các hoạt động phối hợp đối với các cơ quan, đơn vị được quy định tại Quy chế này.

Quá trình tổ chức thực hiện phải tăng cường sự phối hợp giữa Khu Di tích Kim Liên với UBND xã Kim Liên và xã Nam Giang để giải quyết có hiệu quả các vấn đề liên quan.

Điều 13. Khen thưởng, kỷ luật:

Các tổ chức và cá nhân có thành tích trong việc tham gia phối hợp quản lý, tổ chức các hoạt động dịch vụ và đảm bảo an ninh trật tự tại Khu Di tích Kim Liên thì được xem xét, khen thưởng; nếu vi phạm, thì tùy mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Trong quá trình thực hiện, nếu có gỡ vướng mắc, chưa phù hợp, cần bổ sung, sửa đổi, các cơ quan, đơn vị báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 21/2009/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý, tổ chức hoạt động dịch vụ tại Khu Di tích Kim Liên do tỉnh Nghệ An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.358

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.226