Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 21/2003/QĐ-UB về ban hành Kế hoạch thực hiện "Năm trật tự kỷ cương, nếp sống văn minh đô thị - 2003" do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 21/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 26/02/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 21/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN “NĂM TRẬT TỰ KỶ CƯƠNG, NẾP SỐNG VĂN MINH ĐÔ THỊ - 2003”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-TU ngày 4 tháng 11 năm 2002 của Thành ủy về lập lại kỷ cương, chấp hành pháp luật, nâng cao trách nhiệm quản lý Nhà nước trên địa bàn thành phố;
Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Thành ủy lần thứ 10 ngày 04 tháng 01 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết kỳ họp lần thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố ngày 16 tháng 01 năm 2003;
Căn cứ Chỉ thị số 02/2001/CT-UB ngày 16 tháng 3 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai tổ chức thực hiện 12 chương trình và công trình trọng điểm của thành phố trong giai đoạn 2001 – 2005;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện “Năm trật tự kỷ cương, nếp sống văn minh đô thị-2003” nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, trật tự trong xây dựng, kỷ cương trong hệ thống các cơ quan Nhà nước, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường và cảnh quan đô thị trên địa bàn thành phố.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố căn cứ theo nhiệm vụ, tình hình của đơn vị và nội dung Kế hoạch thực hiện “Năm trật tự kỷ cương, nếp sống văn minh đô thị-2003” để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực, nhằm thực hiện có hiệu quả cao nhất tại địa phương, đơn vị mình.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, phường-xã, thị trấn, Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận :  
- Như điều 3  
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố,
- Các Đoàn thể thành phố
- Văn phòng Thành ủy
- VPHĐ-UB : PVP, các Tổ NCTH
- Tổ TH (6b)
- Lưu (TH-Hn).  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN “NĂM TRẬT TỰ KỶ CƯƠNG, NẾP SỐNG VĂN MINH ĐÔ THỊ - 2003
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2003/QĐ-UB ngày 26/02/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Thực hiện “Năm trật tự kỷ cương, nếp sống văn minh đô thị -2003", Ủy ban nhân dân thành phố xác định một số nội dung và giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện như sau :

I.- MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU :

1- Thiết lập trật tự giao thông đô thị để phấn đấu giảm ách tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông; ngăn chặn kịp thời, xử lý thật nghiêm và chấm dứt tình trạng đua xe trái phép trên địa bàn thành phố.

2- Lập lại trật tự trong xây dựng, chấm dứt tình trạng xây dựng trái phép; xử lý dứt điểm việc lấn chiếm và xây dựng trái quy họach, nhất là vi phạm lộ giới đường bộ và chỉ giới đường sông.

3- Chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong bộ máy hành chánh Nhà n­ước; chấm dứt tình trạng các quyết định của cấp trên không đ­ược cấp dư­ới thi hành và cấp trên không trả lời kịp thời các đề nghị của cấp dưới.

4- Xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong việc tổ chức cưới, vệ sinh môi trường; thái độ ứng xử văn minh, lịch sự, tham gia thực hiện và tổ chức tốt SEA Games 2003.

II.- NỘI DUNG VÀ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

1. Lập lại trật tự giao thông đô thị:

1.1- Xây dựng phương án nhằm xử lý những điểm thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, phấn đấu giảm 1/3 số điểm và số vụ ùn tắc giao thông.

1.2- Bằng nhiều biện pháp phấn đấu giảm ít nhất 10% số vụ tại nạn giao thông.

1.3- Từng quận - huyện chọn những tuyến đường trọng điểm để thực hiện lề đường thông thoáng, sạch đẹp.

1.4- Ngăn chặn kịp thời, xử lý thật nghiêm và chấm dứt tệ nạn đua xe trái phép.

1.5- Triển khai các giải pháp hạn chế xe hai bánh gắn máy, phấn đấu giảm tỷ lệ gia tăng dưới 10%.

2. Trật tự kỷ cương trong lĩnh vực xây dựng:

2.1- Hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố.

2.2- Đổi mới quy trình cấp phép xây dựng, cấp phép xây dựng nhà ở của nhân dân, theo hướng tạo thuận lợi cho nhân dân xây dựng nhà ở đúng quy hoạch, cho doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật.

2.3. Thực hiện quản lý nghiêm ngặt, xây dựng nhà phải có phép; kiên quyết xử lý những nhà xây dựng không phép, sai quy hoạch.

2.4. Kiên quyết xử lý và chấm dứt tình trạng lấn chiếm lộ giới đường bộ, chỉ giới đường sông và đất do Nhà nước trực tiếp quản lý.

2.5- Hình thành lực lượng kiểm tra chuyên ngành, giám sát và cưỡng chế việc xây dựng trái phép ở cấp phường-xã, thị trấn và quận-huyện.

3. Trật tự kỷ cương trong hệ thống các cơ quan Nhà nước:

3.1- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, tổ chức phê duyệt và ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố, của các sở-ngành thành phố.

3.2- Thực hiện đúng quy định pháp luật, các quyết định của cấp trên, cấp dưới phải thi hành, nhất là những quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng của thành phố.

3.3- Trả lời và xử lý kịp thời, đúng thời gian quy định các đề nghị của cấp dưới.

4. Xây dựng nếp sống văn minh đô thị:

4.1- Vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh nơi ở và nơi công cộng, không vứt rác ra đường phố, xuống lòng kinh rạch; không lấn chiếm vĩa hè.

4.2- Xây dựng nếp sống văn hóa trên đường phố, giữ gìn vệ sinh, không tiểu tiện bừa bãi; nếp sống mới trong tổ chức cưới, không lãng phí, thực hành tiết kiệm.

4.3- Xây dựng thái độ ứng xử văn minh, lịch sự trong nội bộ nhân dân, giữa công chức với nhân dân, giữa công chức với khách nước ngoài.

4.4- Có biện pháp giải quyết các tệ nạn xã hội ở công viên, người lang thang, ăn xin, trẻ em cơ nhỡ; kiên quyết đưa vào các trường giáo dục, trại dưỡng lão hoặc trả về địa phương.

III.- BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

1. Nội dung “Năm Trật tự kỷ cương, nếp sống văn minh đô thị - 2003” được triển khai trên nhiều lĩnh vực, có liên quan đến tất cả các ngành, các địa phương trên địa bàn thành phố; Ủy ban nhân dân thành phố phân công các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phụ trách từng lĩnh vực chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công các sở - ngành theo từng lĩnh vực làm Thường trực (Sở Giao thông Công chánh (nội dung 1), Sở Xây dựng (nội dung 2), Ban Tổ chức Chính quyền thành phố (nội dung 3), Sở Văn hóa và Thông tin (nội dung 4)), xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và theo dõi chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện những nội dung có liên quan.

2. Trách nhiệm của các sở-ngành thành phố:

2.1- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện “Năm trật tự kỷ cương, nếp sống văn minh đô thị - 2003” tại từng đơn vị; trong đó cần xác định những nội dung trọng tâm và biện pháp tập trung giải quyết dứt điểm trong năm 2003; kế hoạch cần xác định rõ việc phân công cụ thể, chủ động phối hợp cơ quan đơn vị liên quan, tiến độ thực hiện, các yêu cầu về biên chế, nhân sự, tổ chức lực lượng, kinh phí để thực hiện; người chịu trách nhiệm chính và người phối hợp.

2.2- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc, đồng thời thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ cho Ủy ban nhân dân thành phố.

2.3- Đối với các sở - ngành được phân công làm Thường trực từng nội dung của Kế hoạch này, ngoài những nhiệm vụ trên, cần :

2.3.1- Chủ động phối hợp với Mặt trận, các Đoàn thể thành phố, các quận – huyện và sở - ngành có liên quan tổ chức các cao điểm ra quân lập lại trật tự, an toàn giao thông, trật tự trong xây dựng, trật tự kỷ cương trong hệ thống cơ quan Nhà nước và thực hiện nếp sống văn minh đô thị theo nội dung được phân công; sau các đợt cao điểm phải duy trì thường xuyên ở mọi nơi, mọi lúc, ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

2.3.2- Chọn khu vực trọng tâm, chỉ đạo thí điểm, có sơ tổng kết kịp thời, để nhân rộng các mô hình, giải pháp hiệu quả.

2.3.3- Hướng dẫn cụ thể nội dung và biện pháp để quận - huyện, phường - xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt “Năm trật tự kỷ cương, nếp sống văn minh đô thị - 2003”.

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân quận-huyện, phường-xã, thị trấn:

3.1- Căn cứ Kế hoạch này và hướng dẫn nội dung, giải pháp thực hiện của các sở - ngành thành phố và tình hình thực tế của địa phương để xây dựng kế hoạch thực hiện “Năm trật tự kỷ cương, nếp sống văn minh đô thị -2003” ở từng phường - xã, thị trấn, khu phố, tổ dân phố; phân công trách nhiệm cụ thể cho các ban ngành, đoàn thể và cơ sở tổ chức thực hiện.

3.2- Mỗi quận-huyện, phường-xã, thị trấn chọn một số khu vực và tuyến đường trọng điểm để tập trung các biện pháp tổ chức thực hiện, nhằm tạo ra sự chuyển biến tích cực trong năm 2003.

3.3- Chỉ đạo tập trung, tổ chức bộ máy nhân sự đủ sức để thực hiện kế hoạch trọng tâm này; thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện, kịp thời sơ tổng kết rút kinh nghiệm trong chỉ đạo theo đúng tiến độ.

4. Đẩy mạnh các biện pháp nhằm quán triệt trong cán bộ công chức, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân thành phố thông suốt chủ trương của Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố về những nội dung của “Năm trật tự kỷ cương, nếp sống văn minh đô thị-2003”, góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người, từ đó đồng tình hưởng ứng và chấp hành pháp luật, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các Đoàn thể thành phố có kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật các lĩnh vực nêu trên; xây dựng chương trình hành động và tổ chức các phong trào toàn dân tham gia thực hiện có hiệu quả “Năm trật tự kỷ cương, nếp sống văn minh đô thị - 2003” tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương và cơ sở.

Các cơ quan thông tin đại chúng thành phố có kế hoạch tuyên truyền thường xuyên kết quả thực hiện “Năm trật tự kỷ cương, nếp sống văn minh đô thị - 2003”, đáp ứng cả yêu cầu xây và chống; kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực, hàng tuần có thông tin tổng hợp; tạo dư luận xã hội phê phán mọi hành vi tiêu cực, không chấp hành các quy định của pháp luật, phê phán những cá nhân, đơn vị vi phạm về quản lý đô thị, trật tự an toàn giao thông, tệ nạn xã hội,... Đài Truyền hình thành phố có chuyên mục “Năm trật tự kỷ cương, nếp sống văn minh đô thị - 2003” để hàng tuần đưa tin, bài phản ánh kết quả thực hiện và ý kiến của nhân dân.

5. Đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố:

5.1- Đẩy mạnh việc thực hiện phân cấp quản lý cho các sở-ngành và quận-huyện theo Nghị định 93/2001/NĐ-CP của Chính phủ; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của từng đơn vị.

5.2- Tiếp tục cải tiến nội dung và nâng cao chất lượng hội họp, dành nhiều thời gian để nắm tình hình, hướng dẫn và giải quyết kiến nghị của cấp dưới; thực hiện phân công, phân nhiệm theo nguyên tắc một việc chỉ do một người, một tổ chức chịu trách nhiệm, người đứng đầu phải có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo sâu sát và kịp thời, sử dụng đúng quyền hạn, không đùn đẩy trách nhiệm và không ôm đồm làm thay.

5.3- Ngày 25 hàng tháng, các sở - ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện có báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch “Năm trật tự kỷ cương, nếp sống văn minh đô thị - 2003” ở đơn vị mình về Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trong phiên họp hàng tháng của Ủy ban nhân dân thành phố.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, phường-xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 21/2003/QĐ-UB về ban hành Kế hoạch thực hiện "Năm trật tự kỷ cương, nếp sống văn minh đô thị - 2003" do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.996
DMCA.com Protection Status